B̼ắ̼t̼ ̼t̼ạ̼m̼ ̼g̼i̼a̼m̼ ̼n̼g̼u̼y̼ê̼n̼ ̼Q̼u̼y̼ề̼n̼ ̼C̼ụ̼c̼ ̼t̼r̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼C̼ụ̼c̼ ̼Q̼L̼T̼T̼ ̼H̼ả̼i̼ ̼D̼ư̼ơ̼n̼g̼

B̼ắ̼t̼ ̼t̼ạ̼m̼ ̼g̼i̼a̼m̼ ̼n̼g̼u̼y̼ê̼n̼ ̼Q̼u̼y̼ề̼n̼ ̼C̼ụ̼c̼ ̼t̼r̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼C̼ụ̼c̼ ̼Q̼L̼T̼T̼ ̼H̼ả̼i̼ ̼D̼ư̼ơ̼n̼g̼

Q̼u̼á̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼ ̼b̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼x̼á̼c̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼:̼ ̼Đ̼ầ̼u̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼3̼/̼2̼0̼1̼5̼,̼ ̼q̼u̼a̼ ̼m̼ố̼i̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼h̼ệ̼ ̼q̼u̼e̼n̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼L̼.̼V̼.̼Đ̼ ̼(̼t̼r̼ú̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼H̼ả̼i̼ ̼H̼ậ̼u̼,̼ ̼N̼a̼m̼ ̼Đ̼ị̼n̼h̼)̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼g̼ặ̼p̼ ̼v̼à̼ ̼n̼h̼ờ̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼ ̼H̼ả̼i̼ ̼x̼i̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼a̼n̼h̼ ̼v̼à̼o̼ ̼l̼à̼m̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼C̼h̼i̼ ̼c̼ụ̼c̼ ̼Q̼L̼T̼T̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼H̼ả̼i̼ ̼D̼ư̼ơ̼n̼g̼,̼ ̼k̼h̼i̼ ̼đ̼ó̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼H̼ả̼i̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼g̼i̼ữ̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼v̼ụ̼ ̼P̼h̼ó̼ ̼g̼i̼á̼m̼ ̼đ̼ố̼c̼ ̼S̼ở̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼-̼ ̼k̼i̼ê̼m̼ ̼C̼h̼i̼ ̼c̼ụ̼c̼ ̼t̼r̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼C̼h̼i̼ ̼c̼ụ̼c̼ ̼Q̼L̼T̼T̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼H̼ả̼i̼ ̼D̼ư̼ơ̼n̼g̼.̼ ̼


̼K̼h̼i̼ ̼g̼ặ̼p̼ ̼Đ̼.̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼H̼ả̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼r̼a̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ậ̼t̼ ̼v̼ề̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼c̼ó̼ ̼k̼h̼ả̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼t̼u̼y̼ể̼n̼ ̼a̼n̼h̼ ̼Đ̼.̼ ̼v̼à̼o̼ ̼l̼à̼m̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼C̼h̼i̼ ̼c̼ụ̼c̼ ̼Q̼L̼T̼T̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼H̼ả̼i̼ ̼D̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼a̼n̼h̼ ̼n̼à̼y̼ ̼t̼i̼n̼ ̼t̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼g̼i̼a̼o̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼H̼ả̼i̼.̼


̼L̼ầ̼n̼ ̼t̼h̼ứ̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼,̼ ̼v̼à̼o̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼1̼5̼/̼3̼/̼2̼0̼1̼5̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼l̼à̼m̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼ ̼H̼ả̼i̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼r̼ụ̼ ̼s̼ở̼ ̼C̼h̼i̼ ̼c̼ụ̼c̼ ̼Q̼L̼T̼T̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼H̼ả̼i̼ ̼D̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼(̼s̼ố̼ ̼1̼4̼B̼ ̼p̼h̼ố̼ ̼B̼ắ̼c̼ ̼S̼ơ̼n̼,̼ ̼T̼P̼ ̼H̼ả̼i̼ ̼D̼ư̼ơ̼n̼g̼)̼,̼ ̼b̼ố̼ ̼đ̼ẻ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼a̼n̼h̼ ̼Đ̼.̼ ̼ ̼đ̼ã̼ ̼g̼i̼a̼o̼ ̼c̼h̼o̼ ̼H̼ả̼i̼ ̼2̼5̼0̼.̼0̼0̼0̼.̼0̼0̼0̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼.̼ ̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼t̼ừ̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼3̼/̼2̼0̼1̼5̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼8̼/̼2̼0̼1̼9̼,̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼ ̼H̼ả̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼a̼n̼h̼ ̼Đ̼.̼ ̼h̼a̼i̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼t̼ổ̼n̼g̼ ̼s̼ố̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼l̼à̼ ̼3̼0̼0̼.̼0̼0̼0̼.̼0̼0̼0̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼c̼h̼i̼ ̼t̼i̼ê̼u̼ ̼c̼á̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼h̼ế̼t̼ ̼s̼ố̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼t̼r̼ê̼n̼,̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼a̼y̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼x̼i̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼c̼h̼o̼ ̼a̼n̼h̼ ̼Đ̼.̼


̼N̼g̼à̼y̼ ̼1̼2̼/̼8̼/̼2̼0̼1̼9̼,̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼a̼n̼h̼ ̼Đ̼.̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼c̼h̼u̼y̼ể̼n̼ ̼s̼ố̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼5̼0̼.̼0̼0̼0̼.̼0̼0̼0̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼.̼ ̼L̼ầ̼n̼ ̼g̼i̼a̼o̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼1̼2̼/̼8̼/̼2̼0̼1̼9̼,̼ ̼đ̼ể̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼t̼i̼n̼ ̼t̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼g̼i̼a̼o̼ ̼t̼i̼ề̼n̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼H̼ả̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼ố̼ ̼a̼n̼h̼ ̼Đ̼.̼ ̼b̼ả̼n̼ ̼p̼h̼o̼t̼o̼ ̼Q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼s̼ố̼ ̼2̼3̼2̼1̼/̼Q̼Đ̼-̼T̼C̼Q̼L̼T̼T̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼9̼/̼7̼/̼2̼0̼1̼9̼ ̼v̼ề̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼g̼i̼a̼o̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼t̼i̼ê̼u̼ ̼H̼ợ̼p̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼l̼a̼o̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼N̼g̼h̼ị̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼s̼ố̼ ̼6̼8̼ ̼v̼à̼ ̼N̼g̼h̼ị̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼s̼ố̼ ̼1̼6̼1̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼C̼ụ̼c̼ ̼Q̼L̼T̼T̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼H̼ả̼i̼ ̼D̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼2̼0̼1̼9̼ ̼v̼à̼ ̼Q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼s̼ố̼ ̼2̼4̼5̼4̼/̼Q̼Đ̼-̼T̼C̼Q̼L̼T̼T̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼2̼5̼/̼7̼/̼2̼0̼1̼9̼ ̼v̼ề̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼p̼h̼â̼n̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼k̼ý̼,̼ ̼t̼h̼a̼y̼ ̼đ̼ổ̼i̼,̼ ̼c̼h̼ấ̼m̼ ̼d̼ứ̼t̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼l̼a̼o̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼N̼g̼h̼ị̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼s̼ố̼ ̼6̼8̼ ̼v̼à̼ ̼N̼g̼h̼ị̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼s̼ố̼ ̼1̼6̼1̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼T̼ổ̼n̼g̼ ̼c̼ụ̼c̼ ̼Q̼L̼T̼T̼.̼ ̼ ̼


̼S̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼t̼i̼ề̼n̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼H̼ả̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼v̼i̼ế̼t̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼g̼i̼ấ̼y̼ ̼b̼i̼ê̼n̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼ộ̼i̼ ̼d̼u̼n̼g̼:̼ ̼“̼c̼h̼ú̼ ̼H̼ả̼i̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼Đ̼.̼ ̼2̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼s̼ố̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼3̼0̼0̼.̼0̼0̼0̼.̼0̼0̼0̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼đ̼ể̼ ̼l̼o̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼K̼D̼.̼ ̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼9̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼x̼ử̼ ̼l̼ý̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼c̼h̼ú̼ ̼H̼ả̼i̼ ̼h̼o̼à̼n̼ ̼t̼r̼ả̼ ̼t̼i̼ề̼n̼”̼ ̼v̼à̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼h̼o̼ạ̼i̼ ̼c̼h̼o̼ ̼Đ̼.̼ ̼t̼r̼a̼o̼ ̼đ̼ổ̼i̼ ̼n̼ộ̼i̼ ̼d̼u̼n̼g̼:̼ ̼“̼C̼h̼ú̼ ̼H̼ả̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼v̼i̼ế̼t̼ ̼g̼i̼ấ̼y̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼3̼0̼0̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼r̼ồ̼i̼,̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼c̼h̼ú̼ ̼p̼h̼o̼t̼o̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼g̼i̼a̼o̼ ̼b̼i̼ê̼n̼ ̼c̼h̼ế̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼g̼i̼a̼o̼ ̼q̼u̼y̼ề̼n̼ ̼đ̼ể̼ ̼k̼ý̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼9̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼đ̼i̼ ̼l̼à̼m̼…̼”̼.̼ ̼


̼V̼i̼ệ̼c̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼H̼ả̼i̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼r̼a̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼d̼ố̼i̼ ̼l̼à̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼k̼ý̼,̼ ̼t̼u̼y̼ể̼n̼ ̼c̼á̼n̼ ̼b̼ộ̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼c̼h̼ấ̼t̼ ̼m̼ụ̼c̼ ̼đ̼í̼c̼h̼ ̼l̼à̼ ̼m̼u̼ố̼n̼ ̼Đ̼.̼ ̼t̼i̼n̼ ̼t̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼g̼i̼a̼o̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼đ̼ể̼ ̼c̼h̼i̼ế̼m̼ ̼đ̼o̼ạ̼t̼.̼

̼Q̼u̼á̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼x̼á̼c̼ ̼m̼i̼n̼h̼,̼ ̼C̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼C̼ả̼n̼h̼ ̼s̼á̼t̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼ ̼-̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼H̼ả̼i̼ ̼D̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼h̼u̼ ̼t̼h̼ậ̼p̼ ̼đ̼ủ̼ ̼t̼à̼i̼ ̼l̼i̼ệ̼u̼ ̼c̼h̼ứ̼n̼g̼ ̼c̼ứ̼ ̼c̼h̼ứ̼n̼g̼ ̼m̼i̼n̼h̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼ ̼H̼ả̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼“̼L̼ừ̼a̼ ̼đ̼ả̼o̼ ̼c̼h̼i̼ế̼m̼ ̼đ̼o̼ạ̼t̼ ̼t̼à̼i̼ ̼s̼ả̼n̼”̼ ̼q̼u̼y̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼K̼h̼o̼ả̼n̼ ̼3̼ ̼Đ̼i̼ề̼u̼ ̼1̼7̼4̼ ̼B̼ộ̼ ̼l̼u̼ậ̼t̼ ̼H̼ì̼n̼h̼ ̼s̼ự̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼2̼0̼1̼5̼,̼ ̼s̼ử̼a̼ ̼đ̼ổ̼i̼,̼ ̼b̼ổ̼ ̼s̼u̼n̼g̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼2̼0̼1̼7̼.̼ ̼


̼N̼g̼à̼y̼ ̼7̼/̼5̼/̼2̼0̼2̼1̼,̼ ̼C̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼C̼S̼Đ̼T̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼H̼ả̼i̼ ̼D̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼r̼a̼ ̼Q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼s̼ố̼ ̼5̼8̼ ̼t̼r̼ư̼n̼g̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼P̼h̼ò̼n̼g̼ ̼K̼ỹ̼ ̼t̼h̼u̼ậ̼t̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼s̼ự̼ ̼-̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼H̼ả̼i̼ ̼D̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼g̼i̼á̼m̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼c̼h̼ữ̼ ̼k̼ý̼,̼ ̼c̼h̼ữ̼ ̼v̼i̼ế̼t̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼t̼ờ̼ ̼g̼i̼ấ̼y̼ ̼b̼i̼ê̼n̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼d̼o̼ ̼a̼n̼h̼ ̼Đ̼.̼ ̼g̼i̼a̼o̼ ̼n̼ộ̼p̼.̼

̼N̼g̼à̼y̼ ̼3̼0̼/̼6̼/̼2̼0̼2̼1̼,̼ ̼P̼h̼ò̼n̼g̼ ̼K̼ỹ̼ ̼t̼h̼u̼ậ̼t̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼s̼ự̼ ̼-̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼H̼ả̼i̼ ̼D̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼r̼a̼ ̼K̼ế̼t̼ ̼l̼u̼ậ̼n̼ ̼g̼i̼á̼m̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼s̼ố̼ ̼4̼4̼/̼K̼L̼G̼Đ̼ ̼x̼á̼c̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼c̼h̼ữ̼ ̼k̼ý̼,̼ ̼c̼h̼ữ̼ ̼v̼i̼ế̼t̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼t̼ờ̼ ̼g̼i̼ấ̼y̼ ̼b̼i̼ê̼n̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼n̼à̼y̼ ̼l̼à̼ ̼c̼h̼ữ̼ ̼k̼ý̼,̼ ̼c̼h̼ữ̼ ̼v̼i̼ế̼t̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼ ̼H̼ả̼i̼.̼


̼N̼g̼à̼y̼ ̼2̼8̼/̼6̼/̼2̼0̼2̼1̼,̼ ̼C̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼C̼ả̼n̼h̼ ̼s̼á̼t̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼ ̼-̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼H̼ả̼i̼ ̼D̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼r̼a̼ ̼Q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼s̼ố̼ ̼8̼7̼ ̼t̼r̼ư̼n̼g̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼V̼i̼ệ̼n̼ ̼K̼h̼o̼a̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼s̼ự̼ ̼-̼ ̼B̼ộ̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼g̼i̼á̼m̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼v̼à̼ ̼n̼ộ̼i̼ ̼d̼u̼n̼g̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼h̼ộ̼i̼ ̼t̼h̼o̼ạ̼i̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼f̼i̼l̼e̼ ̼g̼h̼i̼ ̼â̼m̼ ̼d̼o̼ ̼a̼n̼h̼ ̼Đ̼.̼ ̼g̼i̼a̼o̼ ̼n̼ộ̼p̼.̼ ̼

̼N̼g̼à̼y̼ ̼2̼/̼7̼/̼2̼0̼2̼1̼,̼ ̼V̼i̼ệ̼n̼ ̼K̼h̼o̼a̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼s̼ự̼ ̼-̼ ̼B̼ộ̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼r̼a̼ ̼K̼ế̼t̼ ̼l̼u̼ậ̼n̼ ̼g̼i̼á̼m̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼s̼ố̼ ̼5̼4̼5̼5̼ ̼x̼á̼c̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼:̼ ̼K̼h̼ô̼n̼g̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼d̼ấ̼u̼ ̼v̼ế̼t̼ ̼c̼ắ̼t̼ ̼g̼h̼é̼p̼ ̼c̼h̼ỉ̼n̼h̼ ̼s̼ử̼a̼ ̼n̼ộ̼i̼ ̼d̼u̼n̼g̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼m̼ẫ̼u̼ ̼c̼ầ̼n̼ ̼g̼i̼á̼m̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼;̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼g̼i̼ọ̼n̼g̼ ̼n̼a̼m̼ ̼x̼ư̼n̼g̼ ̼“̼c̼h̼á̼u̼”̼ ̼l̼à̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼a̼n̼h̼ ̼Đ̼.̼;̼ ̼T̼i̼ế̼n̼g̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼g̼i̼ọ̼n̼g̼ ̼n̼a̼m̼ ̼x̼ư̼n̼g̼ ̼“̼c̼h̼ú̼”̼ ̼l̼à̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼ ̼H̼ả̼i̼.̼ ̼


̼S̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼x̼á̼c̼ ̼m̼i̼n̼h̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼,̼ ̼C̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼C̼ả̼n̼h̼ ̼s̼á̼t̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼H̼ả̼i̼ ̼D̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼r̼a̼ ̼r̼a̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼k̼h̼ở̼i̼ ̼t̼ố̼ ̼v̼ụ̼ ̼á̼n̼,̼ ̼k̼h̼ở̼i̼ ̼t̼ố̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼a̼n̼,̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼t̼ạ̼m̼ ̼g̼i̼a̼m̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼ ̼H̼ả̼i̼ ̼đ̼ể̼ ̼p̼h̼ụ̼c̼ ̼v̼ụ̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼


̼N̼g̼o̼à̼i̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼t̼r̼ê̼n̼,̼ ̼P̼h̼ò̼n̼g̼ ̼C̼ả̼n̼h̼ ̼s̼á̼t̼ ̼k̼i̼n̼h̼ ̼t̼ế̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼đ̼ơ̼n̼ ̼t̼h̼ư̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼s̼ố̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼t̼ố̼ ̼c̼á̼o̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼ ̼H̼ả̼i̼ ̼l̼ừ̼a̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼đ̼ể̼ ̼c̼h̼ạ̼y̼ ̼b̼i̼ê̼n̼ ̼c̼h̼ế̼.̼ ̼


̼H̼i̼ệ̼n̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼t̼i̼ế̼n̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼k̼i̼ể̼m̼ ̼t̼r̼a̼,̼ ̼x̼á̼c̼ ̼m̼i̼n̼h̼ ̼n̼ộ̼i̼ ̼d̼u̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼b̼á̼o̼ ̼đ̼ể̼ ̼x̼ử̼ ̼l̼ý̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼q̼u̼y̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼p̼h̼á̼p̼ ̼l̼u̼ậ̼t̼.̼

Facebook Comments Box

Ta Thanh Nhan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: Content is protected !!