B̼ố̼ ̼m̼ẹ̼ ̼đ̼i̼ ̼l̼à̼m̼ ̼đ̼ể̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ở ̼n̼h̼à̼ ̼1̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼v̼à̼ ̼c̼á̼i̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼

B̼ố̼ ̼m̼ẹ̼ ̼đ̼i̼ ̼l̼à̼m̼ ̼đ̼ể̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ở ̼n̼h̼à̼ ̼1̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼v̼à̼ ̼c̼á̼i̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼

B̼ố̼ ̼m̼ẹ̼ ̼đ̼i̼ ̼l̼à̼m̼ ̼đ̼ể̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼8̼t̼ ̼t̼r̼ô̼n̼g̼ ̼n̼h̼à̼ ̼1̼ ̼m̼ì̼n̼h̼,̼ ̼c̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ờ̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼d̼ị̼p̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼g̼ặ̼p̼ ̼c̼o̼n̼

̼B̼u̼ổ̼i̼ ̼c̼h̼i̼ề̼u̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼m̼ệ̼n̼h̼ ̼h̼ô̼m̼ ̼ấ̼y̼,̼ ̼c̼ả̼ ̼n̼h̼à̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼đ̼i̼ ̼v̼ắ̼n̼g̼,̼ ̼đ̼ể̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼8̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼ở̼ ̼n̼h̼à̼ ̼t̼r̼ô̼n̼g̼ ̼n̼h̼à̼ ̼1̼ ̼m̼ì̼n̼h̼.̼ ̼S̼u̼ố̼t̼ ̼b̼u̼ổ̼i̼ ̼c̼h̼i̼ề̼u̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼a̼i̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼g̼ì̼ ̼đ̼ã̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼,̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼k̼h̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼đ̼i̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼v̼ề̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼e̼m̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼n̼ằ̼m̼ ̼g̼i̼ữ̼a̼ ̼n̼h̼à̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼d̼ấ̼u̼ ̼v̼ế̼t̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼.̼ ̼D̼ù̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼đ̼i̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼e̼m̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼q̼u̼a̼ ̼k̼h̼ỏ̼i̼ ̼v̼à̼ ̼r̼a̼ ̼đ̼i̼ ̼m̼ã̼i̼ ̼m̼ã̼i̼

̼S̼ự̼ ̼r̼a̼ ̼đ̼i̼ ̼đ̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼ộ̼t̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼b̼é̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼d̼ấ̼u̼ ̼v̼ế̼t̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼x̼u̼n̼g̼ ̼q̼u̼a̼n̼h̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼k̼h̼ỏ̼i̼ ̼b̼à̼n̼g̼ ̼h̼o̼à̼n̼g̼,̼ ̼x̼ó̼t̼ ̼x̼a̼.̼ ̼T̼h̼e̼o̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼v̼à̼o̼ ̼v̼g̼à̼y̼ ̼2̼5̼/̼1̼0̼,̼ ̼l̼ã̼n̼h̼ ̼đ̼ạ̼o̼ ̼U̼B̼N̼D̼ ̼x̼ã̼ ̼S̼ơ̼n̼ ̼N̼i̼n̼h̼ ̼(̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼m̼i̼ề̼n̼ ̼n̼ú̼i̼ ̼H̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼S̼ơ̼n̼,̼ ̼H̼à̼ ̼T̼ĩ̼n̼h̼)̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼b̼à̼n̼ ̼x̼ã̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼l̼ò̼n̼g̼.̼ ̼E̼m̼ ̼H̼à̼ ̼T̼r̼ọ̼n̼g̼ ̼Đ̼ạ̼t̼ ̼(̼8̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼l̼ớ̼p̼ ̼3̼,̼ ̼t̼r̼ú̼ ̼x̼ã̼ ̼S̼ơ̼n̼ ̼N̼i̼n̼h̼,̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼H̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼S̼ơ̼n̼)̼ ̼ở̼ ̼n̼h̼à̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼m̼ì̼n̼h̼,̼ ̼đ̼ã̼ ̼b̼ị̼ ̼h̼ạ̼i̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼e̼m̼ ̼r̼a̼ ̼đ̼i̼ ̼m̼ã̼i̼ ̼m̼ã̼i̼.̼

̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼p̼h̼o̼n̼g̼ ̼t̼ỏ̼a̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼-̼ ̼Ả̼n̼h̼:̼ ̼P̼h̼u̼n̼u̼v̼i̼e̼t̼n̼a̼m̼

̼V̼à̼o̼ ̼b̼u̼ổ̼i̼ ̼c̼h̼i̼ề̼u̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼m̼ệ̼n̼h̼ ̼2̼5̼/̼1̼0̼,̼ ̼b̼ố̼,̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼e̼m̼ ̼Đ̼ạ̼t̼ ̼l̼à̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼a̼n̼h̼ ̼H̼à̼ ̼T̼r̼ọ̼n̼g̼ ̼Q̼u̼ý̼ ̼(̼t̼h̼ô̼n̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼T̼h̼ị̼,̼ ̼x̼ã̼ ̼S̼ơ̼n̼ ̼N̼i̼n̼h̼,̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼H̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼S̼ơ̼n̼)̼ ̼đ̼i̼ ̼g̼i̼e̼o̼ ̼n̼g̼ô̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼Đ̼ạ̼t̼ ̼l̼à̼ ̼e̼m̼ ̼H̼à̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼D̼.̼ ̼(̼S̼N̼ ̼2̼0̼0̼8̼,̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼l̼ớ̼p̼ ̼8̼ ̼T̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼T̼H̼C̼S̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼K̼h̼ắ̼c̼ ̼V̼i̼ệ̼n̼,̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼H̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼S̼ơ̼n̼)̼ ̼đ̼i̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼e̼m̼ ̼Đ̼ạ̼t̼ ̼ở̼ ̼n̼h̼à̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼m̼ì̼n̼h̼.̼ ̼K̼h̼o̼ả̼n̼h̼ ̼k̼h̼ắ̼c̼ ̼c̼ả̼ ̼n̼h̼à̼ ̼d̼ặ̼n̼ ̼d̼ò̼ ̼e̼m̼ ̼ở̼ ̼n̼h̼à̼ ̼t̼r̼ô̼n̼g̼ ̼n̼h̼à̼ ̼đ̼ể̼ ̼đ̼i̼ ̼l̼à̼m̼,̼ ̼đ̼i̼ ̼h̼ọ̼c̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼a̼i̼ ̼n̼g̼ờ̼ ̼đ̼ó̼ ̼l̼à̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼c̼u̼ố̼i̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼n̼h̼ì̼n̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼c̼ậ̼u̼ ̼b̼é̼ ̼v̼u̼i̼ ̼v̼ẻ̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼c̼ư̼ờ̼i̼.̼

̼Đ̼ế̼n̼ ̼t̼i̼ế̼t̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼t̼h̼ứ̼ ̼4̼ ̼v̼à̼o̼ ̼c̼u̼ố̼i̼ ̼b̼u̼ổ̼i̼ ̼c̼h̼i̼ề̼u̼,̼ ̼e̼m̼ ̼D̼.̼ ̼c̼ả̼m̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼x̼i̼n̼ ̼v̼ề̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼.̼ ̼K̼h̼i̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼v̼ề̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼h̼à̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼‘̼t̼á̼ ̼h̼ỏ̼a̼’̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼e̼m̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼n̼ằ̼m̼ ̼g̼ụ̼c̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼t̼h̼ề̼m̼ ̼n̼h̼à̼,̼ ̼k̼h̼ắ̼p̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼d̼ấ̼u̼ ̼v̼ế̼t̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼s̼ợ̼,̼ ̼v̼ộ̼i̼ ̼v̼ã̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼g̼i̼ú̼p̼.̼

̼N̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼v̼ù̼n̼g̼ ̼t̼ậ̼p̼ ̼t̼r̼u̼n̼g̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼-̼ ̼Ả̼n̼h̼:̼ ̼I̼n̼f̼o̼n̼e̼t̼

̼N̼g̼h̼e̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼ ̼k̼ê̼u̼ ̼c̼ứ̼u̼,̼ ̼b̼à̼ ̼c̼o̼n̼ ̼l̼à̼n̼g̼ ̼x̼ó̼m̼ ̼v̼ộ̼i̼ ̼c̼h̼ạ̼y̼ ̼q̼u̼a̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼e̼m̼ ̼Đ̼ạ̼t̼ ̼đ̼i̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼c̼ứ̼u̼,̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼b̼á̼o̼ ̼n̼g̼a̼y̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼n̼ă̼n̼g̼.̼ ̼T̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼ ̼d̼o̼ ̼v̼ế̼t̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼q̼u̼á̼ ̼n̼ặ̼n̼g̼,̼ ̼e̼m̼ ̼đ̼ã̼ ̼r̼a̼ ̼đ̼i̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼s̼ự̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼đ̼ớ̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼ ̼n̼g̼u̼ô̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼b̼ố̼ ̼m̼ẹ̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼g̼á̼i̼ ̼v̼à̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼x̼u̼n̼g̼ ̼q̼u̼a̼n̼h̼.̼

̼N̼h̼ậ̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼,̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼q̼u̼y̼ề̼n̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼c̼á̼c̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼ó̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼đ̼ể̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼v̼ệ̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼.̼ ̼H̼i̼ệ̼n̼ ̼C̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼C̼S̼Đ̼T̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼H̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼S̼ơ̼n̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼p̼h̼ố̼i̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼P̼h̼ò̼n̼g̼ ̼C̼ả̼n̼h̼ ̼s̼á̼t̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼s̼ự̼,̼ ̼P̼h̼ò̼n̼g̼ ̼K̼ỹ̼ ̼t̼h̼u̼ậ̼t̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼s̼ự̼ ̼(̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼H̼à̼ ̼T̼ĩ̼n̼h̼)̼ ̼v̼à̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼k̼h̼á̼m̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼,̼ ̼k̼h̼á̼m̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼,̼ ̼v̼à̼o̼ ̼d̼u̼ộ̼c̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼,̼ ̼t̼r̼u̼y̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼h̼u̼n̼g̼ ̼t̼h̼ủ̼.̼

̼Đ̼ọ̼c̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼m̼à̼ ̼e̼m̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼k̼h̼ỏ̼i̼ ̼n̼g̼h̼ẹ̼n̼ ̼n̼g̼à̼o̼ ̼c̼á̼c̼ ̼m̼ẹ̼ ̼ạ̼,̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼1̼ ̼b̼u̼ổ̼i̼ ̼c̼h̼i̼ề̼u̼ ̼m̼à̼ ̼đ̼ô̼i̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼m̼à̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼r̼õ̼ ̼n̼g̼u̼y̼ê̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼.̼ ̼V̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼q̼u̼á̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼n̼g̼ờ̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼a̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼l̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼a̼i̼ ̼h̼ọ̼a̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼ậ̼p̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼c̼ă̼n̼ ̼n̼h̼à̼ ̼n̼h̼ỏ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼t̼h̼ế̼.̼ ̼Đ̼ể̼ ̼b̼â̼y̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼k̼h̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼r̼a̼ ̼đ̼i̼,̼ ̼t̼ấ̼t̼ ̼c̼ả̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼2̼ ̼c̼h̼ứ̼ ̼‘̼g̼i̼á̼ ̼n̼h̼ư̼’̼ ̼đ̼ầ̼y̼ ̼t̼i̼ế̼c̼ ̼n̼u̼ố̼i̼.̼ ̼M̼o̼n̼g̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼s̼ớ̼m̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼ ̼l̼à̼m̼ ̼r̼õ̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼,̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼h̼u̼n̼g̼ ̼t̼h̼ủ̼ ̼đ̼ể̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼n̼g̼u̼ô̼i̼ ̼n̼g̼o̼a̼i̼ ̼p̼h̼ầ̼n̼ ̼n̼à̼o̼ ̼s̼ự̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼m̼á̼t̼ ̼n̼à̼y̼.̼

̼T̼ổ̼n̼g̼ ̼h̼ợ̼p̼:̼ ̼P̼L̼O̼,̼ ̼I̼n̼f̼o̼n̼e̼t̼

B̼ị̼ ̼đ̼ò̼i̼ ̼b̼ồ̼i̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼1̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼g̼ạ̼c̼h̼ ̼v̼ỡ̼,̼ ̼n̼h̼ó̼m̼ ̼t̼h̼ợ̼ ̼h̼ú̼t̼ ̼h̼ầ̼m̼ ̼v̼ệ̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼l̼i̼ề̼n̼ ̼t̼i̼ễ̼n̼ ̼g̼i̼a̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼’̼v̼ề̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼b̼à̼’̼

B̼ị̼ ̼đ̼ò̼i̼ ̼b̼ồ̼i̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼1̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼g̼ạ̼c̼h̼ ̼v̼ỡ̼,̼ ̼n̼h̼ó̼m̼ ̼t̼h̼ợ̼ ̼h̼ú̼t̼ ̼h̼ầ̼m̼ ̼v̼ệ̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼l̼i̼ề̼n̼ ̼t̼i̼ễ̼n̼ ̼g̼i̼a̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼’̼v̼ề̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼b̼à̼’̼
̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼l̼ù̼i̼ ̼x̼e̼ ̼đ̼ể̼ ̼v̼à̼o̼ ̼n̼h̼à̼ ̼h̼ú̼t̼ ̼h̼ầ̼m̼ ̼v̼ệ̼ ̼s̼i̼n̼h̼,̼ ̼2̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼ợ̼ ̼v̼ô̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼l̼à̼m̼ ̼v̼ỡ̼ ̼1̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼g̼ạ̼c̼h̼ ̼ố̼p̼ ̼t̼r̼ụ̼ ̼c̼ổ̼n̼g̼.̼ ̼C̼h̼ỉ̼ ̼c̼ó̼ ̼m̼ỗ̼i̼ ̼1̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼g̼ạ̼c̼h̼ ̼v̼ỡ̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼g̼i̼a̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼b̼ồ̼i̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼ằ̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼,̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼d̼ẫ̼n̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼l̼ạ̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼r̼a̼ ̼t̼a̼y̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼2̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼ợ̼.̼ ̼K̼ế̼t̼ ̼c̼ụ̼c̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼g̼i̼a̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼2̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼n̼à̼y̼ ̼t̼i̼ễ̼n̼ ̼‘̼v̼ề̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼b̼à̼’̼ ̼c̼á̼c̼ ̼m̼ẹ̼ ̼ạ̼.̼

̼V̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼n̼g̼u̼ồ̼n̼ ̼t̼ừ̼ ̼1̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼g̼ạ̼c̼h̼ ̼v̼ỡ̼ ̼m̼à̼ ̼c̼u̼ố̼i̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼d̼ẫ̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼b̼i̼ ̼k̼ị̼c̼h̼,̼ ̼1̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼r̼a̼ ̼đ̼i̼ ̼m̼ã̼i̼ ̼m̼ã̼i̼.̼ ̼T̼h̼e̼o̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼v̼à̼o̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼2̼4̼/̼1̼0̼,̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼T̼h̼ừ̼a̼ ̼T̼h̼i̼ê̼n̼ ̼–̼ ̼H̼u̼ế̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼ ̼v̼ụ̼ ̼á̼n̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼L̼ê̼ ̼H̼o̼à̼n̼,̼ ̼p̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼T̼ứ̼ ̼H̼ạ̼,̼ ̼t̼h̼ị̼ ̼x̼ã̼ ̼H̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼T̼r̼à̼ ̼(̼T̼h̼ừ̼a̼ ̼T̼h̼i̼ê̼n̼ ̼–̼ ̼H̼u̼ế̼)̼.̼ ̼N̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼l̼à̼ ̼a̼n̼h̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼Đ̼ă̼n̼g̼ ̼Q̼.̼ ̼(̼S̼N̼ ̼1̼9̼8̼1̼;̼ ̼n̼g̼ụ̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼t̼r̼ê̼n̼)̼;̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼3̼ ̼n̼g̼h̼i̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼b̼ị̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼g̼i̼ữ̼ ̼g̼ồ̼m̼ ̼L̼ê̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼T̼h̼u̼ậ̼n̼,̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼Đ̼ạ̼o̼ ̼v̼à̼ ̼L̼ê̼ ̼H̼ữ̼u̼ ̼T̼i̼ế̼n̼ ̼(̼q̼u̼ê̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼ ̼H̼ó̼a̼)̼,̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼t̼ạ̼m̼ ̼t̼r̼ú̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼L̼ý̼ ̼B̼ô̼n̼,̼ ̼p̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼T̼ứ̼ ̼H̼ạ̼ ̼đ̼ể̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼n̼g̼h̼ề̼ ̼h̼ú̼t̼ ̼h̼ầ̼m̼ ̼v̼ệ̼ ̼s̼i̼n̼h̼.̼ ̼ ̼


̼K̼h̼u̼ ̼v̼ự̼c̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼-̼ ̼Ả̼n̼h̼:̼ ̼N̼L̼Đ̼

̼T̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼ó̼ ̼v̼à̼o̼ ̼c̼h̼i̼ề̼u̼ ̼2̼1̼/̼1̼0̼,̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼a̼n̼h̼ ̼Q̼.̼ ̼v̼à̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼A̼n̼h̼ ̼Đ̼.̼ ̼(̼S̼N̼ ̼1̼9̼8̼3̼)̼ ̼c̼ó̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼h̼ó̼m̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼Đ̼ạ̼o̼ ̼h̼ú̼t̼ ̼h̼ầ̼m̼ ̼v̼ệ̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼n̼h̼à̼ ̼m̼ì̼n̼h̼.̼ ̼K̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼1̼6̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼,̼ ̼T̼h̼u̼ậ̼n̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼T̼i̼ế̼n̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼k̼h̼i̼ể̼n̼ ̼x̼e̼ ̼h̼ú̼t̼ ̼h̼ầ̼m̼ ̼v̼ệ̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼h̼à̼ ̼a̼n̼h̼ ̼Q̼.̼ ̼đ̼ể̼ ̼l̼à̼m̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼.̼ ̼T̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼s̼ẽ̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼l̼à̼ ̼1̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼l̼à̼m̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼b̼ì̼n̼h̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼n̼g̼à̼y̼,̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼n̼g̼ờ̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼l̼à̼ ̼k̼h̼ở̼i̼ ̼n̼g̼u̼ồ̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ ̼k̼ị̼c̼h̼.̼

̼K̼h̼i̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼ơ̼i̼,̼ ̼T̼h̼u̼ậ̼n̼ ̼v̼à̼ ̼T̼i̼ế̼n̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼k̼h̼i̼ể̼n̼ ̼l̼ù̼i̼ ̼x̼e̼ ̼v̼à̼o̼ ̼n̼h̼à̼,̼ ̼l̼o̼a̼y̼ ̼h̼o̼a̼y̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼n̼à̼o̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼đ̼ể̼ ̼đ̼u̼ô̼i̼ ̼x̼e̼ ̼v̼a̼ ̼v̼à̼o̼ ̼t̼r̼ụ̼ ̼c̼ổ̼n̼g̼ ̼l̼à̼m̼ ̼b̼ể̼ ̼1̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼g̼ạ̼c̼h̼.̼ ̼C̼h̼ị̼ ̼Đ̼.̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼v̼ậ̼y̼ ̼l̼i̼ề̼n̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼b̼ồ̼i̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼g̼ạ̼c̼h̼ ̼v̼ỡ̼,̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼2̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼c̼ứ̼ ̼đ̼ô̼i̼ ̼c̼o̼,̼ ̼m̼ặ̼c̼ ̼c̼ả̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼h̼a̼u̼ ̼m̼ã̼i̼.̼ ̼D̼o̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ỏ̼a̼ ̼t̼h̼u̼ậ̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼g̼i̼á̼ ̼c̼ả̼ ̼v̼à̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼t̼h̼ứ̼c̼ ̼b̼ồ̼i̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼Đ̼.̼ ̼b̼è̼n̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼v̼ề̼ ̼g̼i̼ả̼i̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼.̼


̼N̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼t̼ậ̼p̼ ̼t̼r̼u̼n̼g̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼d̼õ̼i̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼-̼ ̼Ả̼n̼h̼ ̼m̼i̼n̼h̼ ̼h̼ọ̼a̼:̼ ̼V̼i̼e̼t̼n̼a̼m̼n̼e̼t̼

̼N̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼n̼g̼h̼e̼ ̼t̼i̼n̼ ̼v̼ợ̼ ̼b̼á̼o̼,̼ ̼l̼i̼ề̼n̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼t̼â̼m̼ ̼g̼i̼ả̼i̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼‘̼n̼h̼i̼ệ̼t̼ ̼t̼ì̼n̼h̼’̼.̼ ̼C̼h̼ỉ̼ ̼1̼5̼ ̼p̼h̼ú̼t̼ ̼s̼a̼u̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼Q̼.̼ ̼đ̼ã̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼h̼à̼,̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼d̼ẫ̼n̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼2̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼l̼ạ̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼t̼ớ̼i̼.̼ ̼V̼ừ̼a̼ ̼d̼ừ̼n̼g̼ ̼x̼e̼ ̼l̼à̼ ̼n̼h̼ó̼m̼ ̼n̼à̼y̼ ̼l̼a̼o̼ ̼v̼à̼o̼ ̼‘̼v̼u̼n̼g̼ ̼t̼a̼y̼ ̼m̼ú̼a̼ ̼c̼h̼â̼n̼’̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼T̼h̼u̼ậ̼n̼,̼ ̼T̼i̼ế̼n̼ ̼c̼h̼ứ̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼è̼m̼ ̼n̼h̼ắ̼c̼ ̼g̼ì̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼g̼ạ̼c̼h̼ ̼v̼ỡ̼ ̼n̼ữ̼a̼.̼

̼B̼ị̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼n̼h̼à̼ ̼r̼a̼ ̼t̼a̼y̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼n̼g̼ờ̼,̼ ̼T̼i̼ế̼n̼ ̼v̼ộ̼i̼ ̼b̼ỏ̼ ̼c̼h̼ạ̼y̼ ̼v̼ề̼ ̼c̼h̼ỗ̼ ̼t̼ạ̼m̼ ̼t̼r̼ú̼ ̼v̼à̼ ̼k̼ê̼u̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼Đ̼ạ̼o̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼h̼ỗ̼ ̼t̼r̼ợ̼ ̼g̼i̼ả̼i̼ ̼v̼â̼y̼.̼ ̼S̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼c̼ả̼ ̼h̼a̼i̼ ̼c̼h̼ạ̼y̼ ̼x̼e̼ ̼m̼ô̼t̼ô̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼q̼u̼ê̼n̼ ̼c̼h̼u̼ẩ̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼2̼ ̼v̼ậ̼t̼ ̼n̼h̼ọ̼n̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼n̼h̼à̼ ̼a̼n̼h̼ ̼Q̼.̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼r̼ả̼ ̼đ̼ũ̼a̼.̼ ̼V̼ừ̼a̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼n̼ơ̼i̼,̼ ̼c̼ả̼ ̼2̼ ̼l̼a̼o̼ ̼v̼à̼o̼ ̼h̼ỗ̼n̼ ̼c̼h̼i̼ế̼n̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼h̼ó̼m̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼a̼n̼h̼ ̼Q̼.̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼a̼n̼h̼ ̼Q̼.̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼í̼c̼h̼ ̼n̼ặ̼n̼g̼,̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼t̼â̼m̼ ̼Y̼ ̼t̼ế̼ ̼H̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼T̼r̼à̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼m̼a̼y̼ ̼q̼u̼a̼ ̼đ̼ờ̼i̼.̼


̼Đ̼ọ̼c̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼m̼à̼ ̼e̼m̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼k̼h̼ỏ̼i̼ ̼x̼ó̼t̼ ̼x̼a̼ ̼c̼á̼c̼ ̼m̼ẹ̼ ̼ạ̼,̼ ̼s̼ự̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼t̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼n̼h̼ỏ̼ ̼c̼u̼ố̼i̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼đ̼ể̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼h̼ậ̼u̼ ̼q̼u̼ả̼ ̼q̼u̼á̼ ̼l̼ớ̼n̼.̼ ̼V̼ì̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼g̼ạ̼c̼h̼ ̼m̼à̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼v̼ợ̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼r̼a̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼x̼ử̼ ̼l̼ý̼ ̼ổ̼n̼ ̼t̼h̼ỏ̼a̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼v̼ề̼,̼ ̼đ̼ể̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼v̼ì̼ ̼n̼ó̼n̼g̼ ̼g̼i̼ậ̼n̼ ̼m̼à̼ ̼v̼u̼n̼g̼ ̼t̼a̼y̼ ̼v̼u̼n̼g̼ ̼c̼h̼â̼n̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼h̼ó̼m̼ ̼t̼h̼ợ̼ ̼h̼ú̼t̼ ̼h̼ầ̼m̼ ̼v̼ệ̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼.̼ ̼V̼ì̼ ̼1̼ ̼c̼ụ̼c̼ ̼g̼ạ̼c̼h̼ ̼v̼ô̼ ̼t̼r̼i̼ ̼v̼ô̼ ̼g̼i̼á̼c̼ ̼m̼à̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼r̼a̼ ̼đ̼i̼ ̼m̼ã̼i̼ ̼m̼ã̼i̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼v̼ư̼ớ̼n̼g̼ ̼v̼ò̼n̼g̼ ̼l̼a̼o̼ ̼l̼ý̼.̼ ̼M̼o̼n̼g̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼l̼u̼ô̼n̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼‘̼d̼ĩ̼ ̼h̼ò̼a̼ ̼v̼i̼ ̼q̼u̼ý̼’̼,̼ ̼b̼ì̼n̼h̼ ̼t̼ĩ̼n̼h̼ ̼g̼i̼ả̼i̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼,̼ ̼t̼r̼á̼n̼h̼ ̼n̼ó̼n̼g̼ ̼n̼ả̼y̼ ̼m̼à̼ ̼l̼à̼m̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼d̼ạ̼i̼ ̼d̼ộ̼t̼.̼

̼N̼g̼u̼ồ̼n̼:̼ ̼N̼L̼Đ̼

Facebook Comments Box

Ta Thanh Nhan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: Content is protected !!