B̼ị̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼v̼ợ̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼t̼ậ̼n̼ ̼n̼ơ̼i̼ ̼t̼ú̼m̼ ̼t̼ó̼c̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼g̼h̼e̼n̼,̼ ̼’̼t̼i̼ể̼u̼ ̼t̼a̼m̼’̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼g̼â̼n̼ ̼c̼ổ̼ ̼c̼ã̼i̼ ̼c̼ù̼n̼:̼ ̼’̼C̼h̼á̼u̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼a̼o̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼t̼á̼n̼ ̼a̼n̼h̼ ̼ấ̼y̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼,̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼d̼o̼ ̼đ̼à̼n̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼ứ̼’̼

B̼ị̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼v̼ợ̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼t̼ậ̼n̼ ̼n̼ơ̼i̼ ̼t̼ú̼m̼ ̼t̼ó̼c̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼g̼h̼e̼n̼,̼ ̼’̼t̼i̼ể̼u̼ ̼t̼a̼m̼’̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼g̼â̼n̼ ̼c̼ổ̼ ̼c̼ã̼i̼ ̼c̼ù̼n̼:̼ ̼’̼C̼h̼á̼u̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼a̼o̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼t̼á̼n̼ ̼a̼n̼h̼ ̼ấ̼y̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼,̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼d̼o̼ ̼đ̼à̼n̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼ứ̼’̼

M̼ớ̼i̼ ̼đ̼â̼y̼,̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼x̼ã̼ ̼h̼ộ̼i̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼n̼g̼ờ̼ ̼x̼ô̼n̼ ̼x̼a̼o̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼l̼i̼p̼ ̼g̼h̼i̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼v̼ụ̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼g̼h̼e̼n̼.̼ ̼V̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼h̼o̼ ̼l̼à̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼ở̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼H̼ồ̼ ̼T̼ù̼n̼g̼ ̼M̼ậ̼u̼,̼ ̼M̼a̼i̼ ̼D̼ị̼c̼h̼,̼ ̼H̼à̼ ̼N̼ộ̼i̼.̼ ̼V̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼g̼â̼y̼ ̼c̼h̼ú̼ ̼ý̼ ̼v̼ì̼ ̼t̼i̼ể̼u̼ ̼t̼a̼m̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼n̼g̼ừ̼n̼g̼ ̼p̼h̼â̼n̼ ̼t̼r̼ầ̼n̼ ̼v̼à̼ ̼t̼h̼á̼c̼h̼ ̼t̼h̼ứ̼c̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼t̼h̼ấ̼t̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼n̼ự̼c̼ ̼c̼ư̼ờ̼i̼.̼

̼T̼h̼e̼o̼ ̼d̼i̼ễ̼n̼ ̼b̼i̼ế̼n̼ ̼đ̼o̼ạ̼n̼ ̼c̼l̼i̼p̼,̼ ̼t̼i̼ể̼u̼ ̼t̼a̼m̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼c̼â̼u̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼m̼ặ̼c̼ ̼á̼o̼ ̼m̼à̼u̼ ̼b̼e̼ ̼q̼u̼ầ̼n̼ ̼đ̼e̼n̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼v̼ợ̼ ̼b̼ị̼ ̼”̼c̼ắ̼m̼ ̼s̼ừ̼n̼g̼”̼ ̼m̼ặ̼c̼ ̼v̼á̼y̼ ̼h̼ồ̼n̼g̼.̼ ̼L̼ú̼c̼ ̼n̼à̼y̼,̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼à̼n̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼n̼h̼ỏ̼ ̼n̼h̼ẹ̼ ̼k̼h̼u̼y̼ê̼n̼ ̼b̼ả̼o̼:̼ ̼”̼N̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼a̼ ̼c̼ó̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼b̼á̼m̼ ̼v̼à̼o̼ ̼l̼à̼m̼ ̼g̼ì̼,̼ ̼p̼h̼á̼ ̼h̼o̼ạ̼i̼ ̼h̼ạ̼n̼h̼ ̼p̼h̼ú̼c̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼a̼?̼”̼.̼

̼N̼h̼ư̼n̼g̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼i̼á̼p̼ ̼t̼h̼ứ̼ ̼1̼3̼ ̼l̼ớ̼n̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼ ̼p̼h̼â̼n̼ ̼t̼r̼ầ̼n̼:̼ ̼”̼A̼n̼h̼ ̼ý̼ ̼b̼á̼m̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼c̼h̼ứ̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼a̼o̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼t̼á̼n̼ ̼a̼n̼h̼ ̼ấ̼y̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼”̼.̼ ̼C̼â̼u̼ ̼t̼r̼ả̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼k̼h̼á̼c̼ ̼t̼ỏ̼ ̼r̼a̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼h̼à̼i̼ ̼l̼ò̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼l̼ắ̼c̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼n̼g̼a̼o̼ ̼n̼g̼á̼n̼.̼

̼D̼ù̼ ̼l̼à̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼p̼h̼á̼ ̼h̼o̼ạ̼i̼ ̼h̼ạ̼n̼h̼ ̼p̼h̼ú̼c̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼k̼h̼á̼c̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼t̼i̼ể̼u̼ ̼t̼a̼m̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼n̼g̼ừ̼n̼g̼ ̼đ̼ô̼i̼ ̼c̼o̼ ̼v̼à̼ ̼t̼ỏ̼ ̼r̼a̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼n̼g̼a̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ợ̼c̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼v̼ợ̼ ̼b̼ứ̼c̼ ̼x̼ú̼c̼ ̼x̼ô̼n̼g̼ ̼v̼à̼o̼ ̼g̼i̼ậ̼t̼ ̼t̼ó̼c̼,̼ ̼đ̼ạ̼p̼ ̼t̼ú̼i̼ ̼b̼ụ̼i̼.̼ ̼T̼h̼ấ̼y̼ ̼v̼ậ̼y̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼x̼u̼n̼g̼ ̼q̼u̼a̼n̼h̼ ̼v̼ộ̼i̼ ̼v̼à̼o̼ ̼c̼a̼n̼ ̼n̼g̼ă̼n̼.̼ ̼S̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼ứ̼n̼g̼ ̼c̼ứ̼u̼,̼ ̼t̼i̼ể̼u̼ ̼t̼a̼m̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼g̼i̼ọ̼n̼g̼ ̼t̼h̼á̼c̼h̼ ̼t̼h̼ứ̼c̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼t̼h̼ấ̼t̼:̼ ̼”̼T̼a̼o̼ ̼đ̼ứ̼n̼g̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼c̼h̼o̼ ̼m̼à̼y̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼đ̼ấ̼y̼,̼ ̼m̼à̼y̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼đ̼i̼,̼ ̼m̼à̼y̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼t̼a̼o̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼đ̼i̼”̼.̼

̼Vụ̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼g̼h̼e̼n̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼h̼u̼ ̼h̼ú̼t̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼h̼i̼ế̼u̼ ̼k̼ỳ̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼x̼e̼m̼,̼ ̼c̼ó̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼t̼ụ̼ ̼t̼ậ̼p̼ ̼q̼u̼á̼ ̼s̼ố̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼n̼ơ̼i̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ộ̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼d̼ị̼c̼h̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼ở̼ ̼H̼à̼ ̼N̼ộ̼i̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼p̼h̼ứ̼c̼ ̼t̼ạ̼p̼ ̼v̼à̼ ̼c̼ă̼n̼g̼ ̼t̼h̼ẳ̼n̼g̼.̼ ̼N̼h̼â̼n̼ ̼v̼ậ̼t̼ ̼t̼i̼ể̼u̼ ̼t̼a̼m̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼c̼l̼i̼p̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼e̼o̼ ̼k̼h̼ẩ̼u̼ ̼t̼r̼a̼n̼g̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼d̼ị̼c̼h̼.̼

̼N̼g̼a̼y̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼đ̼ă̼n̼g̼ ̼t̼ả̼i̼,̼ ̼đ̼o̼ạ̼n̼ ̼v̼i̼d̼e̼o̼ ̼đ̼ã̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼d̼â̼n̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼v̼ô̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼b̼ứ̼c̼ ̼x̼ú̼c̼.̼ ̼D̼ù̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼g̼h̼e̼n̼,̼ ̼n̼g̼o̼ạ̼i̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼d̼i̼ễ̼n̼ ̼r̼a̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼c̼à̼n̼g̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ ̼c̼h̼ứ̼n̼g̼ ̼k̼i̼ế̼n̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼c̼â̼u̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼t̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼ự̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼n̼ó̼n̼g̼ ̼m̼á̼u̼.̼

̼”̼T̼i̼ể̼u̼ ̼t̼a̼m̼ ̼p̼h̼á̼ ̼h̼o̼ạ̼i̼ ̼h̼ạ̼n̼h̼ ̼p̼h̼ú̼c̼ ̼m̼à̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼n̼g̼a̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ợ̼c̼ ̼g̼i̼à̼ ̼m̼ồ̼m̼ ̼c̼ã̼i̼ ̼b̼ằ̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼”̼.̼

̼”̼G̼i̼ờ̼ ̼m̼ấ̼y̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼l̼o̼ạ̼i̼ ̼đ̼i̼ ̼g̼i̼ậ̼t̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼k̼h̼á̼c̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼c̼à̼n̼g̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼,̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼x̼ấ̼u̼ ̼h̼ổ̼ ̼n̼ữ̼a̼,̼ ̼x̼e̼m̼ ̼m̼à̼ ̼s̼ô̼i̼ ̼m̼á̼u̼”̼.̼

̼”̼U̼i̼ ̼b̼à̼ ̼t̼i̼ể̼u̼ ̼t̼a̼m̼ ̼n̼à̼y̼ ̼b̼á̼ ̼đ̼ạ̼o̼ ̼t̼h̼ậ̼t̼,̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼a̼ ̼b̼á̼m̼ ̼m̼à̼ ̼b̼à̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼d̼í̼n̼h̼ ̼l̼í̼u̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼s̼a̼o̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼a̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼g̼h̼e̼n̼,̼ ̼n̼g̼h̼e̼ ̼m̼à̼ ̼t̼ứ̼c̼ ̼c̼ư̼ờ̼i̼ ̼g̼h̼ê̼”̼,̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼s̼ố̼ ̼d̼â̼n̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼b̼ì̼n̼h̼ ̼l̼u̼ậ̼n̼.

V̼i̼ệ̼t̼ ̼N̼a̼m̼ ̼s̼ả̼n̼ ̼x̼u̼ấ̼t̼ ̼l̼ô̼ ̼v̼a̼c̼c̼i̼n̼e̼ ̼C̼o̼v̼i̼d̼-̼1̼9̼ ̼S̼p̼u̼t̼n̼i̼k̼ ̼V̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼t̼i̼ê̼n̼

N̼g̼à̼y̼ ̼2̼1̼/̼7̼,̼ ̼Q̼u̼ỹ̼ ̼Đ̼ầ̼u̼ ̼t̼ư̼ ̼T̼r̼ự̼c̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼L̼i̼ê̼n̼ ̼B̼a̼n̼g̼ ̼N̼g̼a̼ ̼(̼R̼D̼I̼F̼)̼ ̼v̼à̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼t̼y̼ ̼T̼N̼H̼H̼ ̼M̼T̼V̼ ̼V̼a̼c̼c̼i̼n̼e̼ ̼v̼à̼ ̼S̼i̼n̼h̼ ̼p̼h̼ẩ̼m̼ ̼s̼ố̼ ̼1̼ ̼(̼V̼a̼b̼i̼o̼t̼e̼c̼h̼)̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼t̼h̼ứ̼c̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼b̼ố̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼s̼ả̼n̼ ̼x̼u̼ấ̼t̼ ̼t̼h̼ử̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼v̼a̼c̼c̼i̼n̼e̼ ̼S̼p̼u̼t̼n̼i̼k̼ ̼V̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼N̼a̼m̼.̼

̼V̼a̼c̼c̼i̼n̼e̼ ̼S̼p̼u̼t̼n̼i̼k̼ ̼V̼ ̼d̼o̼ ̼V̼a̼b̼i̼o̼t̼e̼c̼h̼ ̼s̼ả̼n̼ ̼x̼u̼ấ̼t̼ ̼s̼ẽ̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼s̼ử̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼C̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼t̼i̼ê̼m̼ ̼c̼h̼ủ̼n̼g̼ ̼q̼u̼ố̼c̼ ̼g̼i̼a̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼h̼o̼à̼n̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼c̼h̼u̼y̼ể̼n̼ ̼g̼i̼a̼o̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼n̼g̼h̼ệ̼ ̼v̼à̼ ̼c̼á̼c̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼q̼u̼ả̼ ̼k̼i̼ể̼m̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼c̼h̼ấ̼t̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼V̼i̼ệ̼n̼ ̼G̼a̼m̼a̼l̼a̼y̼a̼ ̼(̼L̼i̼ê̼n̼ ̼b̼a̼n̼g̼ ̼N̼g̼a̼)̼ ̼đ̼ạ̼t̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼c̼ầ̼u̼.̼

̼T̼i̼ế̼n̼ ̼s̼ĩ̼ ̼Đ̼ỗ̼ ̼Đ̼ạ̼t̼ ̼T̼u̼ấ̼n̼,̼ ̼C̼h̼ủ̼ ̼t̼ị̼c̼h̼ ̼V̼a̼b̼i̼o̼t̼e̼c̼h̼ ̼h̼y̼ ̼v̼ọ̼n̼g̼ ̼s̼ự̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼t̼á̼c̼ ̼g̼i̼ữ̼a̼ ̼R̼D̼I̼F̼ ̼v̼à̼ ̼V̼a̼b̼i̼o̼t̼e̼c̼h̼ ̼s̼ẽ̼ ̼s̼ớ̼m̼ ̼c̼u̼n̼g̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼v̼a̼c̼c̼i̼n̼e̼ ̼C̼o̼v̼i̼d̼-̼1̼9̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼h̼ấ̼t̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼g̼i̼á̼ ̼c̼ả̼ ̼p̼h̼ù̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼c̼h̼o̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼N̼a̼m̼ ̼v̼à̼ ̼c̼á̼c̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼Đ̼ô̼n̼g̼ ̼N̼a̼m̼ ̼Á̼ ̼k̼h̼á̼c̼.̼

N̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼l̼ọ̼ ̼v̼a̼c̼c̼i̼n̼e̼ ̼S̼p̼u̼t̼n̼i̼k̼ ̼V̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼t̼i̼ê̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼g̼i̼a̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼N̼a̼m̼ ̼(̼Ả̼n̼h̼:̼ ̼V̼a̼b̼i̼o̼t̼e̼c̼h̼)̼

̼Ô̼n̼g̼ ̼K̼i̼r̼i̼l̼l̼ ̼D̼m̼i̼t̼r̼i̼e̼v̼,̼ ̼G̼i̼á̼m̼ ̼đ̼ố̼c̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼R̼D̼I̼F̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼h̼a̼i̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼t̼í̼c̼h̼ ̼c̼ự̼c̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼t̼á̼c̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼q̼u̼á̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼c̼h̼u̼y̼ể̼n̼ ̼g̼i̼a̼o̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼n̼g̼h̼ệ̼ ̼h̼ư̼ớ̼n̼g̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼m̼ụ̼c̼ ̼t̼i̼ê̼u̼ ̼g̼i̼ú̼p̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼N̼a̼m̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼c̼ậ̼n̼ ̼d̼ễ̼ ̼d̼à̼n̼g̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼v̼a̼c̼c̼i̼n̼e̼ ̼S̼p̼u̼t̼n̼i̼k̼ ̼V̼.̼

̼”̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼b̼ố̼i̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼đ̼ạ̼i̼ ̼d̼ị̼c̼h̼ ̼C̼o̼v̼i̼d̼-̼1̼9̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼d̼i̼ễ̼n̼ ̼b̼i̼ế̼n̼ ̼p̼h̼ứ̼c̼ ̼t̼ạ̼p̼,̼ ̼c̼á̼c̼ ̼b̼i̼ế̼n̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼n̼g̼u̼y̼ ̼h̼i̼ể̼m̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼v̼i̼r̼u̼s̼ ̼S̼A̼R̼-̼C̼o̼V̼-̼2̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼ở̼ ̼c̼á̼c̼ ̼k̼h̼u̼ ̼v̼ự̼c̼ ̼k̼h̼á̼c̼ ̼n̼h̼a̼u̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼g̼i̼ớ̼i̼,̼ ̼R̼D̼I̼F̼ ̼l̼u̼ô̼n̼ ̼n̼ỗ̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼t̼ă̼n̼g̼ ̼c̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼s̼ả̼n̼ ̼x̼u̼ấ̼t̼ ̼v̼a̼c̼c̼i̼n̼e̼ ̼S̼p̼u̼t̼n̼i̼k̼ ̼V̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼ă̼n̼g̼ ̼t̼ố̼c̼ ̼đ̼ộ̼ ̼t̼i̼ê̼m̼ ̼c̼h̼ủ̼n̼g̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼l̼o̼ạ̼i̼ ̼v̼a̼c̼c̼i̼n̼e̼ ̼t̼ố̼t̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼g̼i̼ớ̼i̼”̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼K̼i̼r̼i̼l̼l̼ ̼D̼m̼i̼t̼r̼i̼e̼v̼ ̼n̼ó̼i̼.̼

̼Đ̼ế̼n̼ ̼n̼a̼y̼,̼ ̼S̼p̼u̼t̼n̼i̼k̼ ̼V̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼đ̼ă̼n̼g̼ ̼k̼ý̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼6̼8̼ ̼q̼u̼ố̼c̼ ̼g̼i̼a̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼t̼o̼à̼n̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼t̼ổ̼n̼g̼ ̼d̼â̼n̼ ̼s̼ố̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼3̼,̼7̼ ̼t̼ỷ̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼.̼ ̼T̼h̼e̼o̼ ̼d̼ữ̼ ̼l̼i̼ệ̼u̼ ̼d̼o̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼q̼u̼ả̼n̼ ̼l̼ý̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼s̼ố̼ ̼q̼u̼ố̼c̼ ̼g̼i̼a̼ ̼t̼h̼u̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼q̼u̼á̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼t̼i̼ê̼m̼ ̼c̼h̼ủ̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼,̼ ̼b̼a̼o̼ ̼g̼ồ̼m̼ ̼M̼e̼x̼i̼c̼o̼,̼ ̼A̼r̼g̼e̼n̼t̼i̼n̼a̼,̼ ̼S̼e̼r̼b̼i̼a̼,̼ ̼B̼a̼h̼r̼a̼i̼n̼,̼ ̼H̼u̼n̼g̼a̼r̼y̼,̼ ̼U̼A̼E̼ ̼v̼à̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼k̼h̼á̼c̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼h̼ứ̼n̼g̼ ̼m̼i̼n̼h̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼S̼p̼u̼t̼n̼i̼k̼ ̼V̼ ̼l̼à̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼l̼o̼ạ̼i̼ ̼v̼a̼c̼c̼i̼n̼e̼ ̼a̼n̼ ̼t̼o̼à̼n̼ ̼v̼à̼ ̼h̼i̼ệ̼u̼ ̼q̼u̼ả̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼c̼h̼ố̼n̼g̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼C̼o̼v̼i̼d̼-̼1̼9̼.̼ ̼T̼ạ̼i̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼N̼a̼m̼,̼ ̼v̼a̼c̼c̼i̼n̼e̼ ̼S̼p̼u̼t̼n̼i̼k̼ ̼V̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼B̼ộ̼ ̼Y̼ ̼t̼ế̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼t̼h̼ứ̼c̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼p̼h̼é̼p̼ ̼v̼à̼o̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼2̼3̼/̼3̼/̼2̼0̼2̼1̼.̼

̼V̼a̼c̼c̼i̼n̼e̼ ̼S̼p̼u̼t̼n̼i̼k̼ ̼V̼ ̼c̼ó̼ ̼h̼i̼ệ̼u̼ ̼q̼u̼ả̼ ̼9̼7̼,̼6̼%̼ ̼d̼ự̼a̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼p̼h̼â̼n̼ ̼t̼í̼c̼h̼ ̼d̼ữ̼ ̼l̼i̼ệ̼u̼ ̼v̼ề̼ ̼t̼ỷ̼ ̼l̼ệ̼ ̼n̼h̼i̼ễ̼m̼ ̼v̼i̼r̼u̼s̼ ̼S̼A̼R̼S̼-̼C̼o̼V̼-̼2̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼ở̼ ̼N̼g̼a̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼i̼ê̼m̼ ̼c̼h̼ủ̼n̼g̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼ả̼ ̼h̼a̼i̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼p̼h̼ầ̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼S̼p̼u̼t̼n̼i̼k̼ ̼V̼ ̼t̼ừ̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼5̼/̼1̼2̼/̼2̼0̼2̼0̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼3̼1̼/̼3̼/̼2̼0̼2̼1̼.̼ ̼L̼o̼ạ̼i̼ ̼v̼a̼c̼c̼i̼n̼e̼ ̼n̼à̼y̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼s̼ả̼n̼ ̼x̼u̼ấ̼t̼ ̼d̼ự̼a̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼n̼ề̼n̼ ̼t̼ả̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼h̼ứ̼n̼g̼ ̼m̼i̼n̼h̼ ̼v̼à̼ ̼n̼g̼h̼i̼ê̼n̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼k̼ỹ̼ ̼l̼ư̼ỡ̼n̼g̼ ̼v̼ề̼ ̼c̼á̼c̼ ̼v̼e̼c̼t̼o̼r̼ ̼v̼i̼r̼u̼s̼ ̼a̼d̼e̼n̼o̼v̼i̼r̼a̼l̼ ̼ở̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼(̼v̼i̼r̼u̼s̼ ̼g̼â̼y̼ ̼c̼ả̼m̼ ̼l̼ạ̼n̼h̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼,̼ ̼t̼ồ̼n̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼t̼ừ̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼n̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼)̼;̼

̼V̼a̼c̼c̼i̼n̼e̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼q̼u̼ả̼n̼ ̼ở̼ ̼n̼h̼i̼ệ̼t̼ ̼đ̼ộ̼ ̼2̼-̼ ̼8̼ ̼đ̼ộ̼ ̼C̼,̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼q̼u̼ả̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼ủ̼ ̼l̼ạ̼n̼h̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼m̼à̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ầ̼n̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼t̼ư̼ ̼t̼h̼ê̼m̼ ̼v̼à̼o̼ ̼c̼ơ̼ ̼s̼ở̼ ̼h̼ạ̼ ̼t̼ầ̼n̼g̼ ̼d̼â̼y̼ ̼c̼h̼u̼y̼ề̼n̼ ̼l̼ạ̼n̼h̼.̼ ̼V̼a̼c̼c̼i̼n̼e̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼d̼ị̼ ̼ứ̼n̼g̼ ̼n̼g̼h̼i̼ê̼m̼ ̼t̼r̼ọ̼n̼g̼.̼

 

Facebook Comments Box

Ta Thanh Nhan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: Content is protected !!