N̼ó̼n̼g̼:̼ ̼T̼à̼i̼ ̼x̼ế̼ ̼x̼e̼ ̼ô̼ ̼t̼ô̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼a̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼n̼h̼ậ̼p̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼v̼à̼ ̼c̼á̼i̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼n̼g̼ờ̼

N̼ó̼n̼g̼:̼ ̼T̼à̼i̼ ̼x̼ế̼ ̼x̼e̼ ̼ô̼ ̼t̼ô̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼a̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼n̼h̼ậ̼p̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼v̼à̼ ̼c̼á̼i̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼n̼g̼ờ̼

N̼g̼à̼y̼ ̼2̼6̼/̼7̼,̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼C̼S̼Đ̼T̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼Đ̼a̼n̼ ̼P̼h̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼(̼H̼à̼ ̼N̼ộ̼i̼)̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼t̼h̼ụ̼ ̼l̼ý̼ ̼g̼i̼ả̼i̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼v̼ụ̼ ̼T̼N̼G̼T̼ ̼g̼i̼ữ̼a̼ ̼x̼e̼ ̼ô̼ ̼t̼ô̼ ̼t̼ả̼i̼ ̼c̼h̼ở̼ ̼c̼á̼t̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼x̼e̼ ̼ô̼ ̼t̼ô̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼b̼à̼n̼.̼

̼V̼ụ̼ ̼t̼a̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼v̼à̼o̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼8̼h̼3̼0̼ ̼s̼á̼n̼g̼ ̼2̼6̼/̼7̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼n̼g̼ã̼ ̼t̼ư̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼x̼ã̼ ̼T̼h̼ọ̼ ̼X̼u̼â̼n̼ ̼đ̼i̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼C̼h̼â̼u̼,̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼Đ̼a̼n̼ ̼P̼h̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼(̼H̼à̼ ̼N̼ộ̼i̼)̼ ̼g̼i̼ữ̼a̼ ̼ô̼ ̼t̼ô̼ ̼t̼ả̼i̼ ̼m̼a̼n̼g̼ ̼B̼K̼S̼ ̼2̼9̼H̼-̼2̼1̼1̼x̼ ̼c̼h̼ở̼ ̼c̼á̼t̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼x̼e̼ ̼ô̼ ̼t̼ô̼ ̼c̼o̼n̼ ̼B̼K̼S̼ ̼2̼9̼A̼-̼6̼9̼6̼x̼.̼

H̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼v̼ụ̼ ̼T̼N̼G̼T̼ ̼g̼i̼ữ̼a̼ ̼x̼e̼ ̼ô̼ ̼t̼ô̼ ̼t̼ả̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼ô̼ ̼t̼ô̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼b̼à̼n̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼Đ̼a̼n̼ ̼P̼h̼ư̼ợ̼n̼g̼,̼ ̼H̼à̼ ̼N̼ộ̼i̼

̼Đ̼á̼n̼g̼ ̼n̼ó̼i̼,̼ ̼s̼a̼u̼ ̼c̼ú̼ ̼v̼a̼ ̼c̼h̼ạ̼m̼,̼ ̼x̼e̼ ̼c̼h̼ở̼ ̼c̼á̼t̼ ̼l̼ậ̼t̼ ̼n̼g̼h̼i̼ê̼n̼g̼,̼ ̼t̼o̼à̼n̼ ̼b̼ộ̼ ̼s̼ố̼ ̼c̼á̼t̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼t̼h̼ù̼n̼g̼ ̼x̼e̼ ̼đ̼ổ̼ ̼t̼r̼ù̼m̼ ̼k̼í̼n̼ ̼c̼h̼i̼ế̼c̼ ̼x̼e̼ ̼c̼o̼n̼,̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼p̼h̼ầ̼n̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼h̼i̼ế̼c̼ ̼x̼e̼ ̼b̼ẹ̼p̼ ̼r̼ú̼m̼,̼ ̼v̼ỡ̼ ̼n̼á̼t̼.

̼M̼a̼y̼ ̼m̼ắ̼n̼,̼ ̼t̼à̼i̼ ̼x̼ế̼ ̼x̼e̼ ̼c̼o̼n̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ẹ̼,̼ ̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼h̼ồ̼n̼ ̼v̼ạ̼c̼h̼ ̼c̼á̼t̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼ố̼n̼g̼ ̼đ̼ổ̼ ̼n̼á̼t̼ ̼c̼h̼u̼i̼ ̼r̼a̼.̼

̼N̼g̼a̼y̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼v̼ụ̼ ̼T̼N̼G̼T̼ ̼t̼r̼ê̼n̼,̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼k̼h̼á̼m̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼.̼ ̼B̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼x̼á̼c̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼,̼ ̼t̼à̼i̼ ̼x̼ế̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼k̼h̼i̼ể̼n̼ ̼x̼e̼ ̼ô̼ ̼t̼ô̼ ̼t̼ả̼i̼ ̼B̼K̼S̼ ̼2̼9̼H̼-̼2̼1̼1̼x̼ ̼c̼h̼ở̼ ̼c̼á̼t̼ ̼l̼à̼ ̼a̼n̼h̼ ̼H̼.̼V̼.̼T̼.̼ ̼(̼S̼N̼ ̼1̼9̼8̼5̼,̼ ̼ở̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼Q̼u̼ố̼c̼ ̼O̼a̼i̼,̼ ̼H̼à̼ ̼N̼ộ̼i̼)̼,̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼t̼à̼i̼ ̼x̼ế̼ ̼x̼e̼ ̼ô̼ ̼t̼ô̼ ̼B̼K̼S̼ ̼2̼9̼A̼-̼6̼9̼6̼x̼ ̼l̼à̼ ̼a̼n̼h̼ ̼T̼.̼N̼g̼.̼S̼.̼ ̼(̼S̼N̼ ̼1̼9̼7̼6̼,̼ ̼ở̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼Đ̼a̼n̼ ̼P̼h̼ư̼ợ̼n̼g̼,̼ ̼H̼à̼ ̼N̼ộ̼i̼)̼.̼

̼V̼ụ̼ ̼t̼a̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼i̼ệ̼t̼ ̼h̼ạ̼i̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼2̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼i̼ệ̼n̼ ̼h̼ư̼ ̼h̼ỏ̼n̼g̼ ̼n̼ặ̼n̼g̼.̼

Nữ lao công gặp nạn, chồng cùng 5 con vay lãi ngày nộp viện phí

Đ̼a̼n̼g̼ ̼q̼u̼é̼t̼ ̼r̼á̼c̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼D̼u̼n̼g̼ ̼b̼ị̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼ô̼ ̼t̼ô̼ ̼t̼ô̼n̼g̼ ̼t̼r̼ú̼n̼g̼,̼ ̼s̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼ ̼b̼ỏ̼ ̼c̼h̼ạ̼y̼.̼ ̼N̼ằ̼m̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼,̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼v̼a̼y̼ ̼l̼ã̼i̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼đ̼ể̼ ̼n̼ộ̼p̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼p̼h̼í̼.̼

̼N̼h̼ì̼n̼ ̼v̼ợ̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼đ̼ớ̼n̼ ̼n̼ằ̼m̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼v̼ì̼ ̼T̼N̼G̼T̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼T̼h̼á̼i̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼t̼h̼ắ̼t̼ ̼l̼ò̼n̼g̼.̼ ̼N̼h̼ư̼n̼g̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼p̼h̼í̼ ̼s̼ắ̼p̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼n̼ộ̼p̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼b̼ầ̼n̼ ̼t̼h̼ầ̼n̼ ̼v̼ì̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼x̼o̼a̼y̼ ̼x̼ở̼ ̼r̼a̼ ̼s̼a̼o̼.̼ ̼B̼ở̼i̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼ ̼m̼ó̼n̼ ̼n̼ợ̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼3̼0̼0̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼k̼h̼i̼ ̼n̼à̼o̼ ̼t̼r̼ả̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼,̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼n̼u̼ô̼i̼ ̼5̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼c̼o̼n̼ ̼ă̼n̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼m̼ẹ̼ ̼g̼i̼à̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼t̼ậ̼t̼ ̼đ̼ã̼ ̼l̼à̼ ̼g̼á̼n̼h̼ ̼n̼ặ̼n̼g̼ ̼q̼u̼á̼ ̼s̼ứ̼c̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼a̼n̼h̼.̼

̼H̼a̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼g̼á̼n̼h̼ ̼t̼á̼m̼ ̼m̼i̼ệ̼n̼g̼ ̼ă̼n̼

̼M̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼g̼i̼ữ̼a̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼6̼/̼2̼0̼2̼1̼,̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼n̼h̼à̼ ̼a̼n̼h̼ ̼L̼ê̼ ̼Q̼u̼a̼n̼g̼ ̼T̼h̼á̼i̼ ̼(̼S̼N̼ ̼1̼9̼7̼5̼)̼ ̼v̼à̼ ̼v̼ợ̼ ̼l̼à̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼T̼r̼ầ̼n̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼D̼u̼n̼g̼ ̼ở̼ ̼t̼h̼ô̼n̼ ̼M̼ỗ̼ ̼X̼á̼,̼ ̼x̼ã̼ ̼P̼h̼ú̼ ̼N̼a̼m̼ ̼A̼n̼,̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼C̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼M̼ỹ̼,̼ ̼H̼à̼ ̼N̼ộ̼i̼.̼ ̼Đ̼ó̼ ̼l̼à̼ ̼c̼ă̼n̼ ̼n̼h̼à̼ ̼n̼h̼ỏ̼ ̼l̼ụ̼p̼ ̼x̼ụ̼p̼,̼ ̼ẩ̼m̼ ̼t̼h̼ấ̼p̼,̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼h̼à̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼đ̼ồ̼ ̼d̼ù̼n̼g̼ ̼n̼à̼o̼ ̼đ̼á̼n̼g̼ ̼g̼i̼á̼.̼ ̼Đ̼â̼y̼ ̼l̼à̼ ̼n̼ơ̼i̼ ̼ở̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼8̼ ̼c̼o̼n̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼(̼g̼ồ̼m̼ ̼2̼ ̼h̼a̼i̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼a̼n̼h̼ ̼T̼h̼á̼i̼,̼ ̼5̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼c̼o̼n̼ ̼v̼à̼ ̼m̼ẹ̼ ̼đ̼ẻ̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼D̼u̼n̼g̼)̼.̼

̼Đ̼a̼n̼g̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼o̼n̼ ̼n̼h̼ặ̼t̼ ̼r̼a̼u̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼h̼á̼i̼ ̼ở̼ ̼s̼a̼u̼ ̼v̼ư̼ờ̼n̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼T̼h̼á̼i̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼c̼h̼u̼ẩ̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼ơ̼m̼ ̼đ̼ể̼ ̼m̼a̼n̼g̼ ̼v̼à̼o̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼D̼u̼n̼g̼,̼ ̼n̼ằ̼m̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼ở̼ ̼B̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼1̼0̼3̼.̼

̼A̼n̼h̼ ̼T̼h̼á̼i̼ ̼k̼ể̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼h̼ô̼n̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼D̼u̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼2̼0̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼t̼h̼ứ̼ ̼h̼a̼i̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼t̼ự̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼l̼o̼ ̼l̼i̼ệ̼u̼ ̼v̼ì̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼c̼ả̼ ̼h̼a̼i̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼n̼g̼h̼è̼o̼ ̼k̼h̼ó̼.̼

̼T̼ừ̼ ̼k̼h̼i̼ ̼v̼ợ̼ ̼a̼n̼h̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼l̼ò̼n̼g̼,̼ ̼m̼ẹ̼ ̼đ̼ẻ̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼D̼u̼n̼g̼ ̼s̼a̼n̼g̼ ̼c̼h̼ă̼m̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼v̼à̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼a̼n̼h̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼t̼ừ̼ ̼đ̼ó̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼a̼y̼.̼ ̼C̼á̼c̼h̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼v̼à̼i̼ ̼n̼ă̼m̼,̼ ̼b̼à̼ ̼c̼ụ̼ ̼đ̼i̼ ̼k̼h̼á̼m̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼u̼n̼g̼ ̼t̼h̼ư̼ ̼t̼r̼ự̼c̼ ̼t̼r̼à̼n̼g̼,̼ ̼b̼á̼c̼ ̼s̼ĩ̼ ̼k̼h̼u̼y̼ê̼n̼ ̼m̼ổ̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼v̼ì̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼đ̼à̼n̼h̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼đ̼ể̼ ̼b̼à̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼t̼ậ̼t̼ ̼đ̼e̼o̼ ̼b̼á̼m̼.̼

̼K̼h̼ô̼n̼g̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼v̼ậ̼y̼,̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼a̼n̼h̼ ̼b̼ị̼ ̼“̼v̼ỡ̼ ̼k̼ế̼ ̼h̼o̼ạ̼c̼h̼”̼ ̼k̼h̼i̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼5̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼o̼n̼.̼ ̼T̼i̼ề̼n̼ ̼ă̼n̼ ̼u̼ố̼n̼g̼,̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼h̼o̼ạ̼t̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼t̼á̼m̼ ̼m̼i̼ệ̼n̼g̼ ̼ă̼n̼ ̼l̼à̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼á̼p̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼l̼ớ̼n̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼a̼n̼h̼ ̼c̼h̼ị̼.̼

̼Đ̼ể̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼l̼o̼ ̼c̼h̼o̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼,̼ ̼đ̼ó̼n̼g̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼o̼n̼,̼ ̼t̼h̼u̼ố̼c̼ ̼m̼e̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼m̼ẹ̼,̼ ̼h̼a̼i̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼l̼à̼m̼ ̼đ̼ủ̼ ̼t̼h̼ứ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼,̼ ̼t̼ừ̼ ̼b̼ư̼n̼g̼ ̼b̼ê̼,̼ ̼q̼u̼é̼t̼ ̼r̼á̼c̼,̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼h̼ồ̼.̼

̼T̼r̼ớ̼ ̼t̼r̼ê̼u̼ ̼t̼h̼a̼y̼,̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼2̼0̼1̼4̼,̼ ̼s̼a̼u̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼đ̼i̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼v̼ì̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼b̼ụ̼n̼g̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼T̼h̼á̼i̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼v̼i̼ê̼m̼ ̼d̼ạ̼ ̼d̼à̼y̼ ̼n̼ặ̼n̼g̼.̼ ̼T̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼,̼ ̼d̼o̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ủ̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼t̼h̼u̼ố̼c̼ ̼t̼h̼a̼n̼g̼,̼ ̼t̼ừ̼ ̼đ̼ó̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼a̼y̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼c̼à̼n̼g̼ ̼n̼ặ̼n̼g̼.̼

̼K̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼l̼à̼m̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼n̼ặ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ọ̼c̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼T̼h̼á̼i̼ ̼x̼o̼a̼y̼ ̼s̼a̼n̼g̼ ̼c̼h̼ă̼n̼ ̼n̼u̼ô̼i̼ ̼l̼ợ̼n̼,̼ ̼g̼à̼.̼ ̼V̼ậ̼y̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼v̼ậ̼n̼ ̼đ̼e̼n̼ ̼m̼ã̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ô̼i̼ ̼đ̼e̼o̼ ̼b̼á̼m̼ ̼k̼h̼i̼ ̼d̼ị̼c̼h̼ ̼t̼ả̼ ̼l̼ợ̼n̼ ̼c̼h̼â̼u̼ ̼P̼h̼i̼ ̼v̼à̼ ̼d̼ị̼c̼h̼ ̼c̼ú̼m̼ ̼g̼i̼a̼ ̼c̼ầ̼m̼ ̼v̼à̼o̼ ̼c̼á̼c̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼2̼0̼1̼8̼ ̼-̼ ̼2̼0̼1̼9̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼c̼h̼ă̼n̼ ̼n̼u̼ô̼i̼ ̼t̼h̼ấ̼t̼ ̼b̼ạ̼i̼.̼ ̼T̼ổ̼n̼g̼ ̼c̼ộ̼n̼g̼,̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼a̼n̼h̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼g̼á̼n̼h̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼ ̼n̼ợ̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼3̼0̼0̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼k̼h̼i̼ ̼n̼à̼o̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼t̼r̼ả̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼.̼

̼T̼ừ̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼g̼ặ̼n̼g̼ ̼n̼ặ̼n̼g̼ ̼c̼à̼n̼g̼ ̼đ̼è̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼đ̼ô̼i̼ ̼v̼a̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼D̼u̼n̼g̼.̼ ̼Đ̼ể̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼t̼r̼ả̼ ̼l̼ã̼i̼ ̼v̼à̼ ̼c̼h̼ă̼m̼ ̼l̼o̼ ̼c̼h̼o̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼,̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼á̼n̼g̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼D̼u̼n̼g̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼t̼ầ̼n̼ ̼t̼ả̼o̼ ̼đ̼i̼ ̼t̼h̼u̼ ̼n̼h̼ặ̼t̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼n̼á̼t̼,̼ ̼s̼ắ̼t̼ ̼v̼ụ̼n̼.̼ ̼G̼i̼ữ̼a̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼2̼0̼2̼0̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼g̼i̼ớ̼i̼ ̼t̼h̼i̼ệ̼u̼ ̼v̼à̼o̼ ̼l̼à̼m̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼y̼ ̼m̼ô̼i̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼,̼ ̼d̼ù̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼l̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼a̼o̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼ổ̼n̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼.̼

̼S̼a̼u̼ ̼v̼à̼i̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼D̼u̼n̼g̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼b̼à̼y̼ ̼h̼o̼à̼n̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼v̼à̼ ̼x̼i̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼a̼n̼h̼ ̼T̼h̼á̼i̼ ̼v̼à̼o̼ ̼l̼à̼m̼ ̼c̼ù̼n̼g̼.̼ ̼H̼a̼i̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ă̼m̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼l̼à̼m̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼,̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼ ̼p̼h̼ầ̼n̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼p̼h̼â̼n̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼v̼ệ̼ ̼s̼i̼n̼h̼,̼ ̼q̼u̼é̼t̼ ̼d̼ọ̼n̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼l̼à̼m̼ ̼t̼h̼ê̼m̼ ̼c̼á̼c̼ ̼đ̼o̼ạ̼n̼ ̼k̼h̼á̼c̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼ă̼n̼g̼ ̼t̼h̼ê̼m̼ ̼t̼h̼u̼ ̼n̼h̼ậ̼p̼.̼

̼T̼a̼i̼ ̼h̼ọ̼a̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼n̼g̼ờ̼,̼ ̼k̼h̼ố̼n̼ ̼k̼h̼ó̼ ̼t̼h̼ê̼m̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ấ̼t̼

̼N̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼t̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼k̼h̼ó̼ ̼k̼h̼ă̼n̼ ̼v̼ấ̼t̼ ̼v̼ả̼ ̼s̼ẽ̼ ̼v̼ơ̼i̼ ̼b̼ớ̼t̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼n̼g̼ờ̼,̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼t̼a̼i̼ ̼h̼ọ̼a̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼b̼ỗ̼n̼g̼ ̼d̼ư̼n̼g̼ ̼ậ̼p̼ ̼đ̼ế̼n̼.̼

̼N̼g̼à̼y̼ ̼3̼/̼6̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼q̼u̼a̼,̼ ̼k̼h̼i̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼q̼u̼é̼t̼ ̼d̼ọ̼n̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼X̼i̼ể̼n̼,̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼p̼h̼ậ̼n̼ ̼q̼u̼ậ̼n̼ ̼H̼o̼à̼n̼g̼ ̼M̼a̼i̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼D̼u̼n̼g̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼n̼g̼ờ̼ ̼b̼ị̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼x̼e̼ ̼ô̼ ̼t̼ô̼ ̼đ̼â̼m̼ ̼t̼r̼ú̼n̼g̼.̼ ̼C̼ú̼ ̼đ̼â̼m̼ ̼m̼ạ̼n̼h̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼b̼ị̼ ̼v̼ă̼n̼g̼ ̼x̼a̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼m̼é̼t̼.̼ ̼T̼à̼i̼ ̼x̼ế̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼g̼â̼y̼ ̼t̼a̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼l̼á̼i̼ ̼x̼e̼ ̼b̼ỏ̼ ̼c̼h̼ạ̼y̼,̼ ̼đ̼ể̼ ̼m̼ặ̼c̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼đ̼ớ̼n̼ ̼n̼ằ̼m̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼v̼ệ̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼.̼

̼T̼h̼ấ̼y̼ ̼v̼ậ̼y̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼i̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼h̼ỗ̼ ̼t̼r̼ợ̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼D̼u̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼t̼r̼ạ̼n̼g̼ ̼đ̼a̼ ̼c̼h̼ấ̼n̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼,̼ ̼c̼h̼â̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼g̼ã̼y̼,̼ ̼r̼u̼ộ̼t̼ ̼n̼o̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼h̼ủ̼n̼g̼,̼ ̼x̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼g̼ò̼ ̼m̼á̼ ̼b̼ị̼ ̼r̼ạ̼n̼ ̼v̼à̼ ̼k̼h̼u̼ô̼n̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼b̼ị̼ ̼b̼i̼ế̼n̼ ̼d̼ạ̼n̼g̼ ̼v̼ì̼ ̼v̼a̼ ̼c̼h̼ạ̼m̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼.̼

̼M̼ẹ̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼p̼h̼ẫ̼u̼ ̼t̼h̼u̼ậ̼t̼ ̼k̼h̼â̼u̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼r̼u̼ộ̼t̼,̼ ̼b̼ă̼n̼g̼ ̼b̼ó̼ ̼v̼ế̼t̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼ ̼d̼a̼ ̼v̼à̼ ̼v̼ế̼t̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼v̼ù̼n̼g̼ ̼m̼ặ̼t̼,̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼c̼h̼â̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼g̼ã̼y̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼m̼ổ̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼v̼ì̼ ̼s̼ứ̼c̼ ̼k̼h̼ỏ̼e̼ ̼y̼ế̼u̼”̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼T̼h̼á̼i̼ ̼b̼u̼ồ̼n̼ ̼r̼ầ̼u̼ ̼k̼ể̼.̼

̼L̼o̼ ̼l̼ắ̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼s̼ứ̼c̼ ̼k̼h̼ỏ̼e̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼v̼ợ̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼T̼h̼á̼i̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼s̼ẽ̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼t̼h̼a̼n̼h̼ ̼t̼o̼á̼n̼ ̼b̼a̼o̼ ̼n̼h̼i̼ê̼u̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼ị̼ ̼c̼h̼o̼ ̼v̼ợ̼,̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼h̼à̼,̼ ̼t̼à̼i̼ ̼s̼ả̼n̼ ̼g̼ì̼ ̼b̼á̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼a̼n̼h̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼b̼á̼n̼ ̼h̼ế̼t̼.̼ ̼Đ̼ể̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼l̼o̼ ̼t̼h̼ủ̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼b̼a̼n̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼c̼h̼o̼ ̼v̼ợ̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼đ̼ã̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼đ̼i̼ ̼v̼a̼y̼ ̼l̼ã̼i̼ ̼k̼h̼ắ̼p̼ ̼n̼ơ̼i̼.̼ ̼G̼i̼ờ̼ ̼đ̼â̼y̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼s̼ự̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼t̼r̼ô̼n̼g̼ ̼v̼à̼o̼ ̼đ̼â̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼b̼ả̼n̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼y̼ế̼u̼,̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼o̼n̼ ̼c̼á̼i̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼n̼h̼ỏ̼,̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼ă̼n̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼h̼ọ̼c̼.̼

̼Ô̼n̼g̼ ̼L̼ê̼ ̼T̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼G̼i̼a̼n̼g̼,̼ ̼T̼r̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼t̼h̼ô̼n̼ ̼M̼ỗ̼ ̼X̼á̼ ̼(̼x̼ã̼ ̼P̼h̼ú̼ ̼N̼a̼m̼ ̼A̼n̼)̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼h̼o̼à̼n̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼a̼n̼h̼ ̼T̼h̼á̼i̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼D̼u̼n̼g̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼k̼h̼ó̼ ̼k̼h̼ă̼n̼,̼ ̼v̼ấ̼t̼ ̼v̼ả̼.̼

̼“̼L̼ú̼c̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼D̼u̼n̼g̼ ̼n̼h̼ậ̼p̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼T̼h̼á̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼ổ̼i̼ ̼v̼à̼i̼ ̼t̼r̼ă̼m̼ ̼n̼g̼h̼ì̼n̼,̼ ̼h̼ọ̼ ̼h̼à̼n̼g̼,̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼x̼ó̼m̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼h̼ọ̼p̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼m̼ỗ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼ủ̼n̼g̼ ̼h̼ộ̼,̼ ̼t̼r̼ợ̼ ̼g̼i̼ú̼p̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼í̼t̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼c̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ấ̼m̼ ̼v̼à̼o̼ ̼đ̼â̼u̼.̼ ̼S̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼ ̼a̼n̼h̼ ̼T̼h̼á̼i̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼đ̼i̼ ̼v̼a̼y̼ ̼l̼ã̼i̼ ̼đ̼ể̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼c̼h̼ữ̼a̼ ̼t̼r̼ị̼ ̼c̼h̼o̼ ̼v̼ợ̼”̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼G̼i̼a̼n̼g̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼v̼à̼ ̼m̼o̼n̼g̼ ̼c̼á̼c̼ ̼n̼h̼à̼ ̼h̼ả̼o̼ ̼t̼â̼m̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼x̼a̼ ̼r̼a̼ ̼t̼a̼y̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼g̼i̼ú̼p̼,̼ ̼đ̼ể̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼a̼n̼h̼ ̼T̼h̼á̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼t̼ạ̼m̼ ̼v̼ư̼ợ̼t̼ ̼q̼u̼a̼ ̼c̼ơ̼n̼ ̼b̼ĩ̼ ̼c̼ự̼c̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼n̼à̼y̼.̼

̼G̼ầ̼n̼ ̼7̼5̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼g̼i̼ú̼p̼ ̼đ̼ỡ̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼T̼â̼n̼ ̼ở̼ ̼Đ̼ắ̼k̼ ̼L̼ắ̼k̼

Đ̼ạ̼i̼ ̼d̼i̼ệ̼n̼ ̼B̼á̼o̼ ̼G̼i̼a̼o̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼r̼a̼o̼ ̼s̼ố̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼1̼5̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼,̼ ̼t̼r̼í̼c̼h̼ ̼t̼ừ̼ ̼Q̼u̼ỹ̼ ̼c̼h̼u̼n̼g̼ ̼t̼a̼y̼ ̼v̼ì̼ ̼A̼T̼G̼T̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼B̼á̼o̼ ̼G̼i̼a̼o̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼,̼ ̼g̼i̼ú̼p̼ ̼đ̼ỡ̼,̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼s̼ẻ̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼h̼o̼à̼n̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼V̼õ̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼T̼â̼n̼

̼N̼g̼à̼y̼ ̼9̼/̼6̼,̼ ̼đ̼ạ̼i̼ ̼d̼i̼ệ̼n̼ ̼B̼á̼o̼ ̼G̼i̼a̼o̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼t̼h̼ă̼m̼ ̼h̼ỏ̼i̼ ̼v̼à̼ ̼t̼r̼a̼o̼ ̼s̼ố̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼1̼5̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼r̼í̼c̼h̼ ̼t̼ừ̼ ̼Q̼u̼ỹ̼ ̼c̼h̼u̼n̼g̼ ̼t̼a̼y̼ ̼v̼ì̼ ̼A̼T̼G̼T̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼B̼á̼o̼ ̼G̼i̼a̼o̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼V̼õ̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼T̼â̼n̼ ̼(̼t̼r̼ú̼ ̼t̼h̼ô̼n̼ ̼2̼A̼,̼ ̼x̼ã̼ ̼H̼ò̼a̼ ̼T̼i̼ế̼n̼,̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼K̼r̼ô̼n̼g̼ ̼P̼ắ̼k̼,̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼Đ̼ắ̼k̼ ̼L̼ắ̼k̼)̼.̼

̼C̼h̼ị̼ ̼T̼â̼n̼ ̼l̼à̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼v̼ậ̼t̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼b̼à̼i̼ ̼v̼i̼ế̼t̼ ̼“̼B̼ố̼ ̼u̼n̼g̼ ̼t̼h̼ư̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼c̼h̼ữ̼a̼,̼ ̼m̼ẹ̼ ̼v̼à̼ ̼c̼o̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼a̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼g̼i̼a̼o̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼”̼ ̼đ̼ă̼n̼g̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼B̼á̼o̼ ̼G̼i̼a̼o̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼2̼3̼/̼5̼.̼

̼“̼G̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼g̼ì̼ ̼h̼ơ̼n̼,̼ ̼x̼i̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼ả̼m̼ ̼ơ̼n̼ ̼B̼á̼o̼ ̼G̼i̼a̼o̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼l̼à̼m̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼n̼ố̼i̼ ̼đ̼ể̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼s̼ự̼ ̼s̼ẻ̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼á̼c̼ ̼n̼h̼à̼ ̼h̼ả̼o̼ ̼t̼â̼m̼”̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼T̼â̼n̼ ̼x̼ú̼c̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼.̼

̼N̼g̼o̼à̼i̼ ̼s̼ố̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼B̼á̼o̼ ̼v̼à̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼đ̼ọ̼c̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼s̼ẻ̼,̼ ̼m̼ấ̼y̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼q̼u̼a̼,̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼6̼0̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼á̼c̼ ̼n̼h̼à̼ ̼h̼ả̼o̼ ̼t̼â̼m̼ ̼g̼ử̼i̼ ̼v̼ề̼ ̼s̼ố̼ ̼t̼à̼i̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼,̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼g̼ử̼i̼ ̼q̼u̼a̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼b̼ư̼u̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼v̼à̼ ̼t̼r̼a̼o̼ ̼t̼r̼ự̼c̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼.̼P̼.̼V̼

 

Facebook Comments Box

Ta Thanh Nhan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: Content is protected !!