B̼ố̼,̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼,̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼v̼ợ̼

B̼ố̼,̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼,̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼v̼ợ̼

P̼h̼ẫ̼n̼ ̼n̼ộ̼ ̼:̼ ̼B̼ố̼ ̼r̼u̼ộ̼t̼ ̼h̼.̼i̼ế̼p̼ ̼d̼.̼â̼m̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼9̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼đ̼.̼á̼n̼h̼ ̼v̼ợ̼ ̼t̼í̼m̼ ̼t̼á̼i̼ ̼b̼ầ̼m̼ ̼d̼ậ̼p̼ ̼v̼ì̼ ̼’̼c̼ả̼n̼’̼ ̼.̼ ̼

L̼ợ̼i̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼ ̼v̼ợ̼ ̼ ̼v̼ắ̼n̼g̼ ̼n̼h̼à̼,̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼é̼p̼ ̼b̼u̼ộ̼c̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼r̼u̼ộ̼t̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼g̼i̼a̼o̼ ̼c̼ấ̼u̼.̼

̼T̼h̼e̼o̼ ̼B̼á̼o̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼l̼ý̼,̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼C̼S̼Đ̼T̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼A̼n̼ ̼D̼ư̼ơ̼n̼g̼,̼ ̼T̼P̼ ̼H̼ả̼i̼ ̼P̼h̼ò̼n̼g̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼đ̼ã̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼g̼i̼ữ̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼M̼a̼i̼ ̼N̼g̼ọ̼c̼ ̼G̼ ̼(̼S̼N̼ ̼1̼9̼93,̼ ̼t̼ạ̼m̼ ̼t̼r̼ú̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼x̼ã̼ ̼N̼a̼m̼ ̼S̼ơ̼n̼,̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼A̼n̼ ̼D̼ư̼ơ̼n̼g̼,̼ ̼T̼P̼ ̼H̼ả̼i̼ ̼P̼h̼ò̼n̼g̼)̼ ̼đ̼ể̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼ ̼v̼ề̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼”̼H̼i̼ế̼p̼ ̼d̼â̼m̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼e̼m̼”̼.̼

̼T̼h̼e̼o̼ ̼t̼à̼i̼ ̼l̼i̼ệ̼u̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼,̼ ̼G̼ ̼c̼ó̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼r̼u̼ộ̼t̼ ̼S̼N̼ ̼2̼0̼12 ̼t̼ê̼n̼ ̼l̼à̼ ̼M̼a̼i̼,̼G̼ ̼ở̼ ̼x̼ã̼ ̼N̼a̼m̼ ̼S̼ơ̼n̼,̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼A̼n̼ ̼D̼ư̼ơ̼n̼g̼.̼

̼V̼à̼o̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼1̼8/̼7,̼ ̼G̼ ̼n̼ổ̼i̼ ̼c̼ơ̼n̼ ̼c̼u̼ồ̼n̼g̼ ̼d̼â̼m̼,̼ ̼l̼ợ̼i̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼ ̼v̼ợ̼ ̼v̼ắ̼n̼g̼ ̼n̼h̼à̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼ư̼ỡ̼n̼g̼ ̼b̼ứ̼c̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼M̼a̼i̼.̼

K̼h̼i̼ ̼q̼u̼a̼y̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼n̼h̼à̼ ̼v̼ì̼ ̼đ̼ể̼ ̼q̼u̼ê̼n̼ ̼đ̼ồ̼ ̼,̼ ̼n̼h̼ì̼n̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼h̼i̼ế̼p̼ ̼d̼â̼m̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼r̼u̼ộ̼t̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼,̼ ̼m̼ẹ̼ ̼b̼é̼ ̼đ̼ã̼ ̼l̼a̼o̼ ̼v̼à̼o̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼b̼é̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼đ̼ậ̼p̼ ̼t̼í̼m̼ ̼t̼á̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼ả̼ ̼2̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼o̼n̼.̼
Ng̼ư̼ờ̼i̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼n̼ữ̼ ̼n̼à̼y̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼ả̼m̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼v̼ô̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼s̼ố̼c̼ ̼v̼ộ̼i̼ ̼v̼à̼n̼g̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼b̼á̼o̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼

̼L̼ậ̼p̼ ̼t̼ứ̼c̼ ̼s̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼ ̼G̼ ̼b̼ị̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼g̼i̼ữ̼,̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼,̼ ̼l̼à̼m̼ ̼r̼õ̼.̼

N̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼a̼ ̼s̼a̼y̼ ̼x̼ỉ̼n̼ ̼d̼ù̼n̼g̼ ̼h̼u̼n̼g̼ ̼k̼h̼í̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼đ̼ậ̼p̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼t̼â̼m̼ ̼t̼h̼ầ̼n̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼h̼ậ̼u̼ ̼q̼u̼ả̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼l̼ò̼n̼g̼.̼


̼Đ̼ế̼n̼ ̼2̼0̼-̼7̼,̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼T̼P̼ ̼T̼h̼ủ̼ ̼Đ̼ứ̼c̼,̼ ̼T̼P̼.̼H̼C̼M̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼ ̼l̼à̼m̼ ̼r̼õ̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼â̼m̼ ̼t̼h̼ầ̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼s̼á̼t̼ ̼h̼ạ̼i̼ ̼c̼h̼a̼ ̼r̼u̼ộ̼t̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼p̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼H̼i̼ệ̼p̼ ̼B̼ì̼n̼h̼ ̼C̼h̼á̼n̼h̼.̼<>

̼V̼à̼o̼ ̼t̼ố̼i̼ ̼1̼9̼-̼7̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼T̼r̼ầ̼n̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼G̼.̼ ̼(̼6̼2̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼n̼g̼ụ̼ ̼T̼P̼ ̼T̼h̼ủ̼ ̼Đ̼ứ̼c̼)̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼n̼h̼ậ̼u̼ ̼v̼à̼ ̼s̼a̼y̼ ̼x̼ỉ̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼đ̼ậ̼p̼,̼ ̼d̼ù̼n̼g̼ ̼h̼u̼n̼g̼ ̼k̼h̼í̼ ̼t̼ấ̼n̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼3̼7̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼.̼

̼̼N̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼l̼a̼o̼ ̼v̼à̼o̼ ̼x̼ô̼ ̼x̼á̼t̼,̼ ̼t̼ư̼ớ̼c̼ ̼h̼u̼n̼g̼ ̼k̼h̼í̼ ̼q̼u̼a̼y̼ ̼s̼a̼n̼g̼ ̼t̼ấ̼n̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼v̼à̼o̼ ̼m̼ặ̼t̼,̼ ̼c̼ổ̼,̼ ̼n̼g̼ự̼c̼…̼ ̼l̼à̼m̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼G̼.̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼c̼h̼ỗ̼.̼

̼̼N̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼v̼à̼i̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼t̼r̼ở̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼đ̼â̼y̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼g̼i̼ấ̼y̼ ̼x̼á̼c̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼t̼â̼m̼ ̼t̼h̼ầ̼n̼,̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼đ̼i̼ ̼c̼h̼ữ̼a̼ ̼t̼r̼ị̼ ̼v̼à̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼ở̼ ̼n̼h̼à̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼t̼h̼u̼ố̼c̼ ̼u̼ố̼n̼g̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼k̼ỳ̼.̼


̼̼R̼i̼ê̼n̼g̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼G̼.̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼r̼ư̼ợ̼u̼,̼ ̼m̼ỗ̼i̼ ̼k̼h̼i̼ ̼s̼a̼y̼ ̼x̼ỉ̼n̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼G̼.̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼x̼u̼y̼ê̼n̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼c̼o̼n̼ ̼v̼à̼ ̼v̼ợ̼.̼ ̼T̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼,̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼v̼à̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼x̼ó̼m̼ ̼c̼a̼n̼ ̼n̼g̼ă̼n̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼đ̼á̼n̼g̼ ̼t̼i̼ế̼c̼.̼


̼̼Đ̼ế̼n̼ ̼t̼ố̼i̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼,̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼k̼ị̼p̼ ̼c̼ă̼n̼ ̼n̼g̼ă̼n̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼á̼n̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼.̼

̼̼S̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼t̼i̼n̼ ̼b̼á̼o̼,̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼T̼P̼ ̼T̼h̼ủ̼ ̼Đ̼ứ̼c̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼ó̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼t̼ạ̼m̼ ̼g̼i̼ữ̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼đ̼ể̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼.̼

C̼ự̼u̼ ̼t̼h̼a̼n̼h̼ ̼t̼r̼a̼ ̼g̼i̼a̼o̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼’̼b̼ả̼o̼ ̼k̼ê̼ ̼l̼o̼g̼o̼ ̼x̼e̼ ̼v̼u̼a̼’̼ ̼b̼ị̼ ̼5̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼t̼ù̼

T̼ò̼a̼ ̼t̼u̼y̼ê̼n̼ ̼p̼h̼ạ̼t̼ ̼t̼ù̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼h̼ó̼m̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼á̼o̼ ̼l̼à̼ ̼c̼ự̼u̼ ̼c̼á̼n̼ ̼b̼ộ̼ ̼t̼h̼a̼n̼h̼ ̼t̼r̼a̼ ̼g̼i̼a̼o̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼v̼ì̼ ̼c̼ó̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼h̼ố̼i̼ ̼l̼ộ̼ ̼t̼ừ̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼d̼o̼a̼n̼h̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼p̼ ̼đ̼ể̼ ̼“̼b̼ả̼o̼ ̼k̼ê̼ ̼l̼o̼g̼o̼ ̼x̼e̼ ̼v̼u̼a̼”̼


̼N̼g̼à̼y̼ ̼2̼0̼-̼7̼,̼ ̼T̼A̼N̼D̼ ̼T̼P̼ ̼H̼à̼ ̼N̼ộ̼i̼ ̼m̼ở̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼p̼h̼i̼ê̼n̼ ̼x̼ử̼ ̼v̼ụ̼ ̼“̼b̼ả̼o̼ ̼k̼ê̼ ̼l̼o̼g̼o̼ ̼x̼e̼ ̼v̼u̼a̼”̼.̼ ̼Đ̼â̼y̼ ̼l̼à̼ ̼v̼ụ̼ ̼á̼n̼ ̼d̼i̼ễ̼n̼ ̼r̼a̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼s̼u̼ố̼t̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼d̼à̼i̼,̼ ̼g̼â̼y̼ ̼b̼ứ̼c̼ ̼x̼ú̼c̼ ̼d̼ư̼ ̼l̼u̼ậ̼n̼,̼ ̼đ̼ặ̼c̼ ̼b̼i̼ệ̼t̼ ̼l̼à̼ ̼c̼ó̼ ̼s̼ự̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼a̼y̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼c̼á̼n̼ ̼b̼ộ̼ ̼t̼h̼a̼n̼h̼ ̼t̼r̼a̼ ̼g̼i̼a̼o̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼(̼T̼T̼G̼T̼)̼.̼

̼P̼h̼ạ̼t̼ ̼t̼ù̼,̼ ̼b̼u̼ộ̼c̼ ̼n̼ộ̼p̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼h̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼l̼ợ̼i̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼


̼S̼a̼u̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼x̼é̼t̼ ̼x̼ử̼,̼ ̼H̼Đ̼X̼X̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼t̼u̼y̼ê̼n̼ ̼p̼h̼ạ̼t̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼á̼o̼ ̼L̼ê̼ ̼B̼á̼ ̼D̼ũ̼n̼g̼ ̼(̼c̼ự̼u̼ ̼c̼á̼n̼ ̼b̼ộ̼ ̼T̼T̼G̼T̼ ̼q̼u̼ậ̼n̼ ̼H̼o̼à̼n̼g̼ ̼M̼a̼i̼)̼ ̼v̼à̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼Q̼u̼ố̼c̼ ̼C̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼(̼c̼ự̼u̼ ̼c̼á̼n̼ ̼b̼ộ̼ ̼T̼T̼G̼T̼ ̼q̼u̼ậ̼n̼ ̼H̼a̼i̼ ̼B̼à̼ ̼T̼r̼ư̼n̼g̼)̼ ̼m̼ỗ̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼á̼o̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼t̼ù̼,̼ ̼H̼o̼à̼n̼g̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼L̼â̼n̼ ̼(̼c̼ự̼u̼ ̼c̼á̼n̼ ̼b̼ộ̼ ̼T̼T̼G̼T̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼P̼h̼ú̼ ̼X̼u̼y̼ê̼n̼)̼ ̼b̼a̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼t̼ù̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼v̼ề̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼h̼ố̼i̼ ̼l̼ộ̼.̼̼B̼a̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼á̼o̼ ̼k̼h̼á̼c̼ ̼g̼ồ̼m̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼Á̼n̼h̼ ̼H̼à̼o̼ ̼(̼t̼r̼ú̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼H̼à̼ ̼N̼ộ̼i̼)̼,̼ ̼L̼ê̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼C̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼(̼c̼ự̼u̼ ̼c̼á̼n̼ ̼b̼ộ̼ ̼C̼h̼i̼ ̼c̼ụ̼c̼ ̼Q̼u̼ả̼n̼ ̼l̼ý̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼b̼ộ̼ ̼I̼.̼6̼)̼ ̼v̼à̼ ̼P̼h̼ạ̼m̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼V̼i̼n̼h̼ ̼(̼t̼ổ̼n̼g̼ ̼g̼i̼á̼m̼ ̼đ̼ố̼c̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼t̼y̼ ̼V̼ậ̼n̼ ̼t̼ả̼i̼ ̼T̼u̼ấ̼n̼ ̼V̼i̼n̼h̼)̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼l̼ư̼ợ̼t̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼ò̼a̼ ̼t̼u̼y̼ê̼n̼ ̼p̼h̼ạ̼t̼ ̼1̼1̼ ̼n̼ă̼m̼,̼ ̼1̼0̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼v̼à̼ ̼t̼á̼m̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼t̼ù̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼v̼ề̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼h̼ố̼i̼ ̼l̼ộ̼.̼

C̼á̼c̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼á̼o̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼t̼ò̼a̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼2̼0̼-̼7̼.̼ ̼Ả̼n̼h̼:̼ ̼T̼P̼

̼R̼i̼ê̼n̼g̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼á̼o̼ ̼T̼r̼ầ̼n̼ ̼S̼ỹ̼ ̼C̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼(̼c̼ự̼u̼ ̼c̼á̼n̼ ̼b̼ộ̼ ̼t̼h̼u̼ộ̼c̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼ ̼t̼r̼a̼ ̼S̼ở̼ ̼G̼T̼V̼T̼ ̼T̼P̼ ̼H̼à̼ ̼N̼ộ̼i̼)̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼ò̼a̼ ̼t̼u̼y̼ê̼n̼ ̼p̼h̼ạ̼t̼ ̼b̼a̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼t̼ù̼ ̼v̼ề̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼l̼ợ̼i̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼v̼ụ̼,̼ ̼q̼u̼y̼ề̼n̼ ̼h̼ạ̼n̼ ̼g̼â̼y̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼h̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼k̼h̼á̼c̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼r̼ụ̼c̼ ̼l̼ợ̼i̼.̼

̼N̼g̼o̼à̼i̼ ̼p̼h̼ạ̼t̼ ̼t̼ù̼,̼ ̼H̼Đ̼X̼X̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼b̼u̼ộ̼c̼ ̼c̼á̼c̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼á̼o̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼n̼ộ̼p̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼s̼ố̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼h̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼l̼ợ̼i̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼d̼o̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼m̼à̼ ̼c̼ó̼.̼ ̼

̼T̼h̼e̼o̼ ̼h̼ồ̼ ̼s̼ơ̼ ̼v̼ụ̼ ̼á̼n̼,̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼8̼-̼2̼0̼1̼8̼,̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼T̼P̼ ̼H̼à̼ ̼N̼ộ̼i̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼ố̼ ̼g̼i̼á̼c̼ ̼v̼ề̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼t̼y̼ ̼V̼ậ̼n̼ ̼t̼ả̼i̼ ̼T̼u̼ấ̼n̼ ̼V̼i̼n̼h̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼k̼ê̼ ̼x̼e̼ ̼t̼ả̼i̼,̼ ̼t̼h̼u̼ ̼l̼ợ̼i̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼c̼h̼ụ̼c̼ ̼t̼ỉ̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼m̼ỗ̼i̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼.̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼t̼y̼ ̼n̼à̼y̼ ̼é̼p̼ ̼d̼o̼a̼n̼h̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼p̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼d̼á̼n̼ ̼l̼o̼g̼o̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼đ̼ể̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼x̼ử̼ ̼l̼ý̼.̼ ̼X̼e̼ ̼n̼à̼o̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼ị̼u̼ ̼d̼á̼n̼ ̼l̼o̼g̼o̼ ̼s̼ẽ̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼x̼u̼y̼ê̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼k̼i̼ể̼m̼ ̼t̼r̼a̼ ̼t̼ả̼i̼ ̼t̼r̼ọ̼n̼g̼,̼ ̼l̼ậ̼p̼ ̼b̼i̼ê̼n̼ ̼b̼ả̼n̼.̼.̼.̼


̼V̼à̼o̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼,̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼T̼P̼ ̼H̼à̼ ̼N̼ộ̼i̼ ̼l̼à̼m̼ ̼r̼õ̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼d̼â̼y̼ ̼“̼l̼o̼g̼o̼ ̼x̼e̼ ̼v̼u̼a̼”̼ ̼d̼o̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼Á̼n̼h̼ ̼H̼à̼o̼,̼ ̼L̼ê̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼C̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼P̼h̼ạ̼m̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼V̼i̼n̼h̼ ̼đ̼ứ̼n̼g̼ ̼r̼a̼ ̼t̼ổ̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼,̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼s̼ự̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼a̼y̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼l̼o̼ạ̼t̼ ̼c̼á̼n̼ ̼b̼ộ̼ ̼t̼h̼a̼n̼h̼ ̼t̼r̼a̼ ̼g̼i̼a̼o̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼.̼

̼K̼h̼a̼i̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼t̼ò̼a̼,̼ ̼H̼à̼o̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼v̼à̼ ̼C̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼h̼a̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼k̼h̼ở̼i̼ ̼x̼ư̼ớ̼n̼g̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼t̼h̼i̼ế̼t̼ ̼k̼ế̼ ̼“̼l̼o̼g̼o̼ ̼x̼e̼ ̼v̼u̼a̼”̼ ̼đ̼ể̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼k̼ê̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼á̼c̼ ̼x̼e̼ ̼t̼ả̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼ị̼ ̼x̼ử̼ ̼p̼h̼ạ̼t̼ ̼h̼o̼ặ̼c̼ ̼c̼h̼u̼y̼ể̼n̼ ̼l̼ỗ̼i̼ ̼v̼i̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼n̼ặ̼n̼g̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼l̼ỗ̼i̼ ̼n̼h̼ẹ̼ ̼h̼ơ̼n̼.̼

̼T̼h̼e̼o̼ ̼p̼h̼â̼n̼ ̼c̼ô̼n̼g̼,̼ ̼H̼à̼o̼ ̼v̼à̼ ̼V̼i̼n̼h̼ ̼đ̼i̼ ̼m̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼à̼o̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼x̼e̼ ̼đ̼ó̼n̼g̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼(̼3̼-̼4̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼/̼x̼e̼/̼t̼h̼á̼n̼g̼)̼ ̼đ̼ể̼ ̼d̼á̼n̼ ̼l̼o̼g̼o̼.̼ ̼T̼i̼ề̼n̼ ̼m̼à̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼x̼e̼ ̼n̼ộ̼p̼ ̼s̼ẽ̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼h̼u̼y̼ể̼n̼ ̼v̼à̼o̼ ̼t̼à̼i̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼v̼ợ̼ ̼H̼à̼o̼ ̼h̼o̼ặ̼c̼ ̼c̼h̼a̼ ̼v̼ợ̼ ̼H̼à̼o̼.̼ ̼T̼i̼ế̼p̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼H̼à̼o̼ ̼r̼ú̼t̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼đ̼ể̼ ̼đ̼i̼ ̼“̼q̼u̼a̼n̼ ̼h̼ệ̼”̼.̼

̼C̼á̼o̼ ̼t̼r̼ạ̼n̼g̼ ̼x̼á̼c̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼t̼ừ̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼6̼-̼2̼0̼1̼6̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼1̼0̼-̼2̼0̼1̼8̼,̼ ̼H̼à̼o̼ ̼v̼à̼ ̼V̼i̼n̼h̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼k̼ê̼ ̼c̼h̼o̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼1̼4̼0̼ ̼x̼e̼ ̼t̼ả̼i̼ ̼c̼á̼c̼ ̼l̼o̼ạ̼i̼,̼ ̼t̼h̼u̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼6̼,̼2̼ ̼t̼ỉ̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼đ̼ể̼ ̼đ̼i̼ ̼h̼ố̼i̼ ̼l̼ộ̼.̼ ̼Q̼u̼a̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼H̼à̼o̼ ̼h̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼l̼ợ̼i̼ ̼2̼5̼0̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼,̼ ̼C̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼1̼8̼0̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼V̼i̼n̼h̼ ̼1̼4̼0̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼.̼

Facebook Comments Box

Huong Quynh

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: Content is protected !!