C̼ả̼ ̼x̼ó̼m̼ ̼b̼ị̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼t̼h̼ứ̼c̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼g̼i̼ữ̼a̼ ̼đ̼ê̼m̼ ̼b̼ở̼i̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼ ̼n̼ổ̼ ̼l̼ớ̼n̼ ̼t̼ừ̼ ̼c̼ử̼a̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼b̼á̼n̼ ̼đ̼ồ̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼

C̼ả̼ ̼x̼ó̼m̼ ̼b̼ị̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼t̼h̼ứ̼c̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼g̼i̼ữ̼a̼ ̼đ̼ê̼m̼ ̼b̼ở̼i̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼ ̼n̼ổ̼ ̼l̼ớ̼n̼ ̼t̼ừ̼ ̼c̼ử̼a̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼b̼á̼n̼ ̼đ̼ồ̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼

C̼ử̼a̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼b̼á̼n̼ ̼đ̼ồ̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼n̼g̼ờ̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼ỏ̼a̼,̼ ̼k̼h̼ó̼i̼ ̼đ̼e̼n̼ ̼b̼ố̼c̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼d̼ữ̼ ̼d̼ộ̼i̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼ ̼n̼ổ̼ ̼l̼ớ̼n̼ ̼ở̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼ở̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼đ̼ó̼ ̼b̼ị̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼p̼h̼e̼n̼ ̼t̼h̼ấ̼t̼ ̼k̼i̼n̼h̼.̼

Đ̼ế̼n̼ ̼0̼h̼3̼0̼ ̼s̼á̼n̼g̼ ̼2̼7̼/̼1̼0̼,̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼T̼P̼.̼T̼h̼ủ̼ ̼Đ̼ứ̼c̼ ̼(̼T̼P̼.̼H̼C̼M̼)̼ ̼đ̼ã̼ ̼h̼o̼à̼n̼ ̼t̼ấ̼t̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼á̼c̼ ̼k̼h̼á̼m̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼v̼ụ̼ ̼c̼h̼á̼y̼ ̼l̼ớ̼n̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼ử̼a̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼b̼á̼n̼ ̼đ̼ồ̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼n̼ằ̼m̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼D̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼Đ̼ì̼n̼h̼ ̼H̼ộ̼i̼.̼

̼T̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼v̼à̼o̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼2̼2̼h̼4̼5̼ ̼t̼ố̼i̼ ̼2̼6̼/̼1̼0̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼T̼u̼ấ̼n̼ ̼(̼b̼ả̼o̼ ̼v̼ệ̼ ̼s̼i̼ê̼u̼ ̼t̼h̼ị̼ ̼m̼i̼n̼i̼)̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼l̼à̼m̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼c̼ử̼a̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼b̼á̼n̼ ̼đ̼ồ̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼7̼8̼ ̼D̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼Đ̼ì̼n̼h̼ ̼H̼ộ̼i̼ ̼(̼p̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼P̼h̼ư̼ớ̼c̼ ̼L̼o̼n̼g̼ ̼B̼,̼ ̼T̼P̼.̼T̼h̼ủ̼ ̼Đ̼ứ̼c̼)̼ ̼ở̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼d̼i̼ệ̼n̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼b̼ố̼c̼ ̼k̼h̼ó̼i̼ ̼đ̼e̼n̼ ̼n̼g̼h̼i̼ ̼n̼g̼ú̼t̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼v̼ộ̼i̼ ̼c̼h̼ạ̼y̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼đ̼ậ̼p̼ ̼c̼ử̼a̼ ̼c̼á̼c̼ ̼h̼ộ̼ ̼d̼â̼n̼ ̼k̼ế̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼c̼ử̼a̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼đ̼ể̼ ̼b̼á̼o̼ ̼c̼h̼o̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼d̼ậ̼p̼ ̼l̼ử̼a̼.̼

T̼h̼ờ̼i̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼n̼à̼y̼ ̼c̼ử̼a̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼đ̼ó̼n̼g̼ ̼b̼ở̼i̼ ̼c̼ử̼a̼ ̼c̼u̼ố̼n̼ ̼v̼à̼ ̼k̼h̼ó̼a̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼n̼ỗ̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼c̼ậ̼n̼ ̼đ̼á̼m̼ ̼c̼h̼á̼y̼ ̼đ̼ể̼ ̼d̼ậ̼p̼ ̼l̼ử̼a̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼.̼

̼B̼ê̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼c̼ử̼a̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼h̼ứ̼a̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼v̼ậ̼t̼ ̼l̼i̼ệ̼u̼ ̼d̼ễ̼ ̼c̼h̼á̼y̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼n̼h̼ự̼a̼,̼ ̼s̼ơ̼n̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼í̼t̼ ̼p̼h̼ú̼t̼ ̼đ̼á̼m̼ ̼c̼h̼á̼y̼ ̼đ̼ã̼ ̼b̼ù̼n̼g̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼d̼ữ̼ ̼d̼ộ̼i̼ ̼b̼a̼o̼ ̼t̼r̼ù̼m̼ ̼t̼o̼à̼n̼ ̼b̼ộ̼ ̼c̼ă̼n̼ ̼n̼h̼à̼,̼ ̼k̼è̼m̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼ ̼n̼ổ̼ ̼l̼ớ̼n̼.̼

̼”̼L̼ú̼c̼ ̼đ̼ó̼ ̼n̼g̼h̼e̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼h̼à̼ ̼n̼ổ̼ ̼b̼ù̼m̼ ̼b̼ù̼m̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼l̼ớ̼n̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼a̼i̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼s̼ợ̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼a̼i̼ ̼d̼á̼m̼ ̼v̼ô̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼đ̼ứ̼n̼g̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼ ̼x̼ị̼t̼ ̼v̼à̼o̼”̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼T̼u̼ấ̼n̼ ̼k̼ể̼ ̼l̼ạ̼i̼.̼

̼N̼h̼ậ̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼i̼n̼ ̼b̼á̼o̼,̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼P̼C̼C̼C̼ ̼T̼P̼.̼T̼h̼ủ̼ ̼Đ̼ứ̼c̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼x̼e̼ ̼c̼h̼ữ̼a̼ ̼c̼h̼á̼y̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼c̼h̼ụ̼c̼ ̼c̼á̼n̼ ̼b̼ộ̼ ̼c̼h̼i̼ế̼n̼ ̼s̼ĩ̼ ̼n̼h̼a̼n̼h̼ ̼c̼h̼ó̼n̼g̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼t̼i̼ế̼n̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼p̼h̼á̼ ̼c̼ử̼a̼,̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼c̼ậ̼n̼ ̼p̼h̼u̼n̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼d̼ậ̼p̼ ̼l̼ử̼a̼.̼

̼Đ̼ế̼n̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼2̼3̼h̼3̼0̼ ̼t̼ố̼i̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼,̼ ̼đ̼á̼m̼ ̼c̼h̼á̼y̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼ơ̼ ̼b̼ả̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼k̼h̼ố̼n̼g̼ ̼c̼h̼ế̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼c̼ô̼n̼g̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼h̼á̼y̼ ̼l̼a̼n̼ ̼s̼a̼n̼g̼ ̼c̼á̼c̼ ̼h̼ộ̼ ̼d̼â̼n̼ ̼k̼ế̼ ̼b̼ê̼n̼.̼

̼Đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼v̼ụ̼ ̼c̼h̼á̼y̼,̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼c̼ử̼a̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼b̼á̼n̼ ̼đ̼ồ̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼.̼ ̼V̼ụ̼ ̼c̼h̼á̼y̼ ̼m̼a̼y̼ ̼m̼ắ̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼g̼â̼y̼ ̼t̼h̼i̼ệ̼t̼ ̼h̼ạ̼i̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼h̼i̼ê̼u̼ ̼r̼ụ̼i̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼t̼à̼i̼ ̼s̼ả̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼g̼i̼á̼ ̼t̼r̼ị̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼c̼ử̼a̼ ̼h̼à̼n̼g̼.̼

̼H̼i̼ệ̼n̼ ̼n̼g̼u̼y̼ê̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼v̼ụ̼ ̼c̼h̼á̼y̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼ ̼l̼à̼m̼ ̼r̼õ̼.̼

̼N̼g̼o̼à̼i̼ ̼1̼0̼ ̼c̼a̼ ̼m̼ắ̼c̼ ̼C̼o̼v̼i̼d̼-̼1̼9̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼H̼à̼ ̼N̼ộ̼i̼,̼ ̼ổ̼ ̼d̼ị̼c̼h̼ ̼H̼a̼i̼r̼ ̼S̼a̼l̼o̼n̼ ̼M̼ẹ̼ ̼Ớ̼t̼ ̼đ̼ã̼ ̼l̼â̼y̼ ̼l̼a̼n̼ ̼s̼a̼n̼g̼ ̼2̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼

̼N̼g̼o̼à̼i̼ ̼1̼0̼ ̼c̼a̼ ̼m̼ắ̼c̼ ̼C̼o̼v̼i̼d̼-̼1̼9̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼H̼à̼ ̼N̼ộ̼i̼,̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ê̼m̼ ̼2̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼B̼ắ̼c̼ ̼G̼i̼a̼n̼g̼,̼ ̼H̼ả̼i̼ ̼D̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼3̼ ̼c̼a̼ ̼d̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼í̼n̼h̼ ̼l̼à̼ ̼F̼1̼,̼ ̼F̼2̼,̼ ̼F̼3̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼”̼ổ̼ ̼d̼ị̼c̼h̼”̼ ̼ở̼ ̼H̼a̼i̼r̼ ̼S̼a̼l̼o̼n̼ ̼M̼ẹ̼ ̼Ớ̼t̼ ̼(̼T̼r̼ầ̼n̼ ̼Q̼u̼a̼n̼g̼ ̼D̼i̼ệ̼u̼)̼.̼

<

T̼h̼e̼o̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼t̼â̼m̼ ̼k̼i̼ể̼m̼ ̼s̼o̼á̼t̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼t̼ậ̼t̼ ̼(̼C̼D̼C̼)̼ ̼H̼à̼ ̼N̼ộ̼i̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼t̼í̼n̼h̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼1̼8̼h̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼2̼6̼/̼1̼0̼,̼ ̼ổ̼ ̼d̼ị̼c̼h̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼H̼a̼i̼r̼ ̼S̼a̼l̼o̼n̼ ̼M̼ẹ̼ ̼Ớ̼t̼ ̼(̼3̼6̼A̼ ̼T̼r̼ầ̼n̼ ̼Q̼u̼a̼n̼g̼ ̼D̼i̼ệ̼u̼,̼ ̼Ô̼ ̼C̼h̼ợ̼ ̼D̼ừ̼a̼,̼ ̼Đ̼ố̼n̼g̼ ̼Đ̼a̼)̼ ̼đ̼ã̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼1̼0̼ ̼c̼a̼ ̼m̼ắ̼c̼ ̼C̼o̼v̼i̼d̼-̼1̼9̼.̼ ̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼c̼ó̼ ̼3̼ ̼c̼a̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼Đ̼ố̼n̼g̼ ̼Đ̼a̼ ̼v̼à̼ ̼7̼ ̼c̼a̼ ̼ở̼ ̼H̼o̼à̼n̼g̼ ̼M̼a̼i̼.̼

̼C̼a̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼t̼i̼ê̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼l̼à̼ ̼a̼n̼h̼ ̼T̼.̼V̼.̼H̼ ̼(̼1̼9̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼)̼,̼ ̼l̼à̼m̼ ̼n̼g̼h̼ề̼ ̼c̼ắ̼t̼ ̼t̼ó̼c̼ ̼ở̼ ̼H̼a̼i̼r̼ ̼S̼a̼l̼o̼n̼ ̼M̼ẹ̼ ̼Ớ̼t̼.̼ ̼A̼n̼h̼ ̼n̼à̼y̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼c̼h̼ứ̼n̼g̼ ̼m̼ắ̼c̼ ̼C̼o̼v̼i̼d̼-̼1̼9̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼v̼à̼o̼ ̼B̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼Đ̼a̼ ̼k̼h̼o̼a̼ ̼Đ̼ố̼n̼g̼ ̼Đ̼a̼ ̼l̼à̼m̼ ̼t̼e̼s̼t̼ ̼n̼h̼a̼n̼h̼ ̼d̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼í̼n̼h̼.̼

̼S̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼n̼à̼y̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼m̼ẫ̼u̼ ̼x̼é̼t̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼R̼T̼-̼P̼C̼R̼ ̼v̼à̼ ̼k̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼d̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼í̼n̼h̼ ̼v̼à̼o̼ ̼s̼á̼n̼g̼ ̼2̼3̼/̼1̼0̼.̼

̼T̼ừ̼ ̼c̼a̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼n̼à̼y̼,̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼2̼4̼/̼1̼0̼,̼ ̼H̼à̼ ̼N̼ộ̼i̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼2̼ ̼c̼a̼ ̼l̼à̼m̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼ở̼ ̼H̼a̼i̼r̼ ̼S̼a̼l̼o̼n̼ ̼M̼ẹ̼ ̼Ớ̼t̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼d̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼í̼n̼h̼.̼

Đ̼ế̼n̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼2̼5̼/̼1̼0̼,̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼1̼ ̼c̼a̼ ̼ở̼ ̼L̼ĩ̼n̼h̼ ̼N̼a̼m̼ ̼(̼H̼o̼à̼n̼g̼ ̼M̼a̼i̼)̼ ̼l̼à̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼N̼.̼T̼.̼T̼.̼ ̼Đ̼â̼y̼ ̼l̼à̼ ̼F̼1̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼a̼n̼h̼ ̼T̼.̼V̼.̼H̼ ̼d̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼í̼n̼h̼.̼

̼N̼g̼à̼y̼ ̼2̼6̼/̼1̼0̼,̼ ̼6̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼l̼à̼ ̼F̼1̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼N̼.̼T̼.̼T̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼L̼ĩ̼n̼h̼ ̼N̼a̼m̼ ̼(̼H̼o̼à̼n̼g̼ ̼M̼a̼i̼)̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼d̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼í̼n̼h̼.̼

̼B̼ê̼n̼ ̼c̼ạ̼n̼h̼ ̼1̼0̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼ở̼ ̼H̼à̼ ̼N̼ộ̼i̼,̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼B̼ắ̼c̼ ̼G̼i̼a̼n̼g̼,̼ ̼B̼a̼n̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼đ̼ạ̼o̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼c̼h̼ố̼n̼g̼ ̼d̼ị̼c̼h̼ ̼C̼o̼v̼i̼d̼-̼1̼9̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼x̼á̼c̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼N̼.̼T̼.̼T̼ ̼t̼ừ̼n̼g̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼l̼à̼m̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼H̼T̼X̼ ̼D̼U̼C̼A̼ ̼(̼t̼h̼ô̼n̼ ̼H̼ạ̼,̼ ̼x̼ã̼ ̼T̼h̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼L̼a̼n̼,̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼Y̼ê̼n̼)̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼1̼7̼/̼1̼0̼/̼2̼0̼2̼1̼.̼

̼S̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼t̼r̼u̼y̼ ̼v̼ế̼t̼,̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼m̼ẫ̼u̼ ̼x̼é̼t̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼m̼,̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼n̼à̼y̼ ̼đ̼ã̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼2̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼d̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼í̼n̼h̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼S̼A̼R̼S̼-̼C̼o̼V̼-̼2̼ ̼l̼à̼ ̼N̼.̼T̼.̼K̼ ̼(̼S̼N̼ ̼1̼9̼8̼5̼)̼ ̼v̼à̼ ̼N̼.̼T̼.̼T̼ ̼(̼S̼N̼ ̼2̼0̼1̼7̼,̼ ̼c̼o̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼N̼T̼K̼)̼.̼ ̼B̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼x̼á̼c̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼K̼.̼ ̼c̼ó̼ ̼y̼ế̼u̼ ̼t̼ố̼ ̼d̼ị̼c̼h̼ ̼t̼ễ̼ ̼l̼à̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼x̼ú̼c̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼N̼.̼T̼.̼T̼.̼

̼N̼g̼o̼à̼i̼ ̼r̼a̼ ̼2̼ ̼c̼a̼ ̼F̼0̼,̼ ̼n̼g̼à̼n̼h̼ ̼y̼ ̼t̼ế̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼B̼ắ̼c̼ ̼G̼i̼a̼n̼g̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼x̼á̼c̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼2̼3̼ ̼F̼1̼ ̼v̼à̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼1̼6̼0̼ ̼F̼2̼ ̼c̼ó̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼N̼.̼T̼.̼T̼.̼

̼T̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼x̼u̼ấ̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼a̼ ̼F̼0̼,̼ ̼B̼a̼n̼ ̼C̼h̼ỉ̼ ̼đ̼ạ̼o̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼,̼ ̼c̼h̼ố̼n̼g̼ ̼d̼ị̼c̼h̼ ̼C̼o̼v̼i̼d̼-̼1̼9̼ ̼x̼ã̼ ̼T̼h̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼L̼a̼n̼,̼ ̼đ̼ã̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼t̼ạ̼m̼ ̼d̼ừ̼n̼g̼ ̼h̼o̼ạ̼t̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼U̼B̼N̼D̼ ̼x̼ã̼ ̼v̼à̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼ơ̼ ̼s̼ở̼ ̼s̼ả̼n̼ ̼x̼u̼ấ̼t̼ ̼k̼i̼n̼h̼ ̼d̼o̼a̼n̼h̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼b̼à̼n̼ ̼x̼ã̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼á̼c̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼,̼ ̼c̼h̼ố̼n̼g̼ ̼d̼ị̼c̼h̼.̼


̼T̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼T̼i̼ể̼u̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼T̼h̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼L̼a̼n̼ ̼v̼à̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼T̼H̼C̼S̼ ̼T̼h̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼L̼a̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼h̼u̼y̼ể̼n̼ ̼t̼ừ̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼t̼r̼ự̼c̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼s̼a̼n̼g̼ ̼t̼r̼ự̼c̼ ̼t̼u̼y̼ế̼n̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼n̼h̼à̼ ̼t̼ừ̼ ̼c̼h̼i̼ề̼u̼ ̼2̼6̼/̼1̼0̼.̼ ̼Đ̼ố̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼m̼ầ̼m̼ ̼n̼o̼n̼ ̼x̼ã̼ ̼T̼h̼ư̼ợ̼

̼C̼ò̼n̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼H̼ả̼i̼ ̼D̼ư̼ơ̼n̼g̼,̼ ̼đ̼ạ̼i̼ ̼d̼i̼ệ̼n̼ ̼S̼ở̼ ̼Y̼ ̼t̼ế̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼h̼a̼y̼,̼ ̼đ̼ã̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼1̼ ̼c̼a̼ ̼m̼ắ̼c̼ ̼C̼o̼v̼i̼d̼-̼1̼9̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼l̼à̼m̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼H̼a̼i̼r̼ ̼S̼a̼l̼o̼n̼ ̼M̼ẹ̼ ̼Ớ̼t̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼T̼.̼V̼.̼H̼.̼ ̼T̼h̼e̼o̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼n̼à̼y̼ ̼l̼à̼ ̼a̼n̼h̼ ̼P̼.̼V̼.̼M̼.̼ ̼(̼S̼N̼ ̼1̼9̼9̼5̼,̼ ̼ở̼ ̼t̼h̼ô̼n̼ ̼N̼g̼ọ̼c̼ ̼C̼ụ̼c̼,̼ ̼T̼h̼ú̼c̼ ̼K̼h̼á̼n̼g̼,̼ ̼B̼ì̼n̼h̼ ̼G̼i̼a̼n̼g̼)̼.̼

̼C̼h̼i̼ề̼u̼ ̼2̼1̼/̼1̼0̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼M̼.̼ ̼đ̼i̼ ̼t̼a̼x̼i̼ ̼t̼ừ̼ ̼H̼à̼ ̼N̼ộ̼i̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼h̼à̼ ̼ở̼ ̼t̼h̼ô̼n̼ ̼N̼g̼ọ̼c̼ ̼C̼ụ̼c̼.̼ ̼T̼ạ̼i̼ ̼n̼h̼à̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼M̼.̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼x̼ú̼c̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼.̼

̼S̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼M̼.̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼T̼r̼ạ̼m̼ ̼Y̼ ̼t̼ế̼ ̼x̼ã̼ ̼T̼h̼ú̼c̼ ̼K̼h̼á̼n̼g̼ ̼k̼h̼a̼i̼ ̼b̼á̼o̼ ̼y̼ ̼t̼ế̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼h̼ư̼ớ̼n̼g̼ ̼d̼ẫ̼n̼ ̼t̼ự̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼d̼õ̼i̼ ̼s̼ứ̼c̼ ̼k̼h̼ỏ̼e̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼n̼h̼à̼.̼ ̼S̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼á̼o̼ ̼a̼n̼h̼ ̼T̼.̼V̼.̼H̼.̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼l̼à̼m̼ ̼ở̼ ̼H̼à̼ ̼N̼ộ̼i̼ ̼l̼à̼ ̼F̼0̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼M̼.̼ ̼t̼r̼ở̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼F̼1̼.̼


̼S̼á̼n̼g̼ ̼2̼5̼/̼1̼0̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼M̼.̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼đ̼i̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼l̼y̼ ̼t̼ậ̼p̼ ̼t̼r̼u̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼m̼ẫ̼u̼ ̼x̼é̼t̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼v̼à̼ ̼t̼ố̼i̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼,̼ ̼c̼ó̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼q̼u̼ả̼ ̼d̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼í̼n̼h̼ ̼S̼A̼R̼S̼-̼C̼o̼V̼-̼2̼.̼

̼Đ̼ế̼n̼ ̼c̼h̼i̼ề̼u̼ ̼2̼6̼/̼1̼0̼,̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼B̼ì̼n̼h̼ ̼G̼i̼a̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼x̼á̼c̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼1̼5̼ ̼F̼1̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼a̼n̼h̼ ̼M̼.̼,̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼đ̼ó̼ ̼1̼0̼ ̼F̼1̼ ̼v̼à̼ ̼5̼0̼ ̼F̼2̼ ̼ở̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼B̼ì̼n̼h̼ ̼G̼i̼a̼n̼g̼,̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼ở̼ ̼c̼á̼c̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼k̼h̼á̼c̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼v̼à̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼.̼

̼N̼g̼u̼ồ̼n̼ ̼t̼ổ̼n̼g̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼:̼ ̼h̼t̼t̼p̼s̼:̼/̼/̼t̼r̼a̼n̼g̼t̼h̼u̼d̼o̼.̼c̼o̼m̼/̼

 

Facebook Comments Box

Ta Thanh Nhan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: Content is protected !!