C̼ặ̼p̼ ̼đ̼ô̼i̼ ̼3̼0̼ ̼-̼ ̼5̼7̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼:̼ ̼T̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼c̼ổ̼ ̼t̼í̼c̼h̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼h̼o̼á̼ ̼c̼a̼y̼ ̼đ̼ắ̼n̼g̼

C̼ặ̼p̼ ̼đ̼ô̼i̼ ̼3̼0̼ ̼-̼ ̼5̼7̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼:̼ ̼T̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼c̼ổ̼ ̼t̼í̼c̼h̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼h̼o̼á̼ ̼c̼a̼y̼ ̼đ̼ắ̼n̼g̼

N̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼n̼ữ̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼ừ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ấ̼t̼ ̼b̼ạ̼i̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼h̼ô̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼,̼ ̼t̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼đ̼â̼u̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼đ̼í̼c̼h̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼ở̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼x̼ế̼ ̼c̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼l̼à̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼á̼i̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼đ̼ắ̼n̼g̼ ̼c̼a̼y̼.̼

̼M̼ớ̼i̼ ̼đ̼â̼y̼,̼ ̼t̼r̼a̼n̼g̼ ̼T̼o̼u̼t̼i̼a̼o̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ă̼n̼g̼ ̼t̼ả̼i̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼â̼u̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼n̼g̼ỡ̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼c̼ổ̼ ̼t̼í̼c̼h̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼ặ̼p̼ ̼đ̼ô̼i̼ ̼c̼h̼ê̼n̼h̼ ̼l̼ệ̼c̼h̼ ̼2̼7̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼.̼ ̼T̼h̼ế̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼,̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼t̼h̼ú̼c̼ ̼q̼u̼á̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼n̼g̼ờ̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼c̼ả̼ ̼d̼ư̼ ̼l̼u̼ậ̼n̼ ̼x̼ứ̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼x̼ô̼n̼ ̼x̼a̼o̼.̼


S̼a̼u̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼t̼ừ̼ ̼c̼h̼ố̼i̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼c̼u̼ố̼i̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼b̼à̼ ̼Ô̼n̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼ý̼ ̼h̼ẹ̼n̼ ̼h̼ò̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼h̼à̼n̼g̼ ̼t̼r̼a̼i̼.̼ ̼(̼Ả̼n̼h̼:̼ ̼T̼o̼u̼t̼i̼a̼o̼)̼

̼T̼h̼e̼o̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼b̼à̼ ̼Ô̼n̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼n̼a̼y̼ ̼5̼7̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼ở̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼t̼h̼ị̼ ̼t̼r̼ấ̼n̼ ̼n̼h̼ỏ̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼Q̼u̼ố̼c̼.̼ ̼N̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼n̼ữ̼ ̼l̼à̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼,̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼h̼à̼,̼ ̼c̼ó̼ ̼x̼e̼ ̼v̼à̼ ̼l̼ỡ̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼đ̼ò̼.̼ ̼S̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼l̼y̼ ̼h̼ô̼n̼,̼ ̼b̼à̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼đ̼ơ̼n̼ ̼đ̼ộ̼c̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼g̼i̼à̼.̼ ̼

̼T̼h̼ế̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼,̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼đ̼ẩ̼y̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼b̼à̼ ̼g̼ặ̼p̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼h̼à̼n̼g̼ ̼t̼h̼a̼n̼h̼ ̼n̼i̼ê̼n̼ ̼l̼a̼n̼g̼ ̼t̼h̼a̼n̼g̼,̼ ̼b̼ỏ̼ ̼n̼h̼à̼ ̼đ̼i̼ ̼s̼u̼ố̼t̼ ̼1̼0̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼v̼ì̼ ̼m̼â̼u̼ ̼t̼h̼u̼ẫ̼n̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼.̼ ̼V̼ì̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼à̼n̼h̼ ̼l̼ò̼n̼g̼ ̼n̼h̼ì̼n̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼k̼h̼á̼c̼ ̼c̼ơ̼ ̼c̼ự̼c̼,̼ ̼b̼à̼ ̼Ô̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼ư̼u̼ ̼m̼a̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼à̼n̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼c̼h̼o̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼h̼à̼ ̼ở̼ ̼t̼ạ̼m̼.̼ ̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼c̼h̼u̼n̼g̼ ̼s̼ố̼n̼g̼,̼ ̼c̼ả̼ ̼h̼a̼i̼ ̼d̼ầ̼n̼ ̼n̼ả̼y̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼c̼ả̼m̼.̼ ̼M̼ặ̼c̼ ̼d̼ù̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼n̼ữ̼ ̼k̼i̼ê̼n̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼t̼ừ̼ ̼c̼h̼ố̼i̼,̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼,̼ ̼s̼a̼u̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼a̼n̼h̼ ̼c̼h̼à̼n̼g̼ ̼v̼ô̼ ̼g̼i̼a̼ ̼c̼ư̼ ̼b̼à̼y̼ ̼t̼ỏ̼ ̼t̼ấ̼m̼ ̼c̼h̼â̼n̼ ̼t̼ì̼n̼h̼,̼ ̼c̼u̼ố̼i̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼i̼m̼ ̼n̼g̼u̼ộ̼i̼ ̼l̼ạ̼n̼h̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼b̼à̼ ̼Ô̼n̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼n̼ữ̼a̼ ̼r̼u̼n̼g̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼.̼ ̼C̼u̼ố̼i̼ ̼c̼ù̼n̼g̼,̼ ̼h̼ọ̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼h̼ẹ̼n̼ ̼h̼ò̼ ̼b̼í̼ ̼m̼ậ̼t̼.̼


C̼ặ̼p̼ ̼đ̼ô̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼ó̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼t̼ư̼ơ̼i̼ ̼đ̼ẹ̼p̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼n̼h̼a̼u̼.̼ ̼(̼Ả̼n̼h̼:̼ ̼T̼o̼u̼t̼i̼a̼o̼)̼

̼T̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼,̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼đ̼ờ̼i̼ ̼l̼ắ̼m̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼n̼g̼ờ̼,̼ ̼s̼a̼u̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼đ̼ắ̼m̼ ̼c̼h̼ì̼m̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼h̼ạ̼n̼h̼ ̼p̼h̼ú̼c̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼n̼ữ̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼n̼u̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼ú̼a̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼c̼h̼ứ̼n̼g̼ ̼k̼i̼ế̼n̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼t̼r̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼á̼n̼g̼.̼ ̼B̼à̼ ̼n̼h̼ì̼n̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼t̼ứ̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼ô̼ ̼g̼á̼i̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼k̼h̼á̼c̼.̼ ̼H̼ơ̼n̼ ̼n̼ữ̼a̼,̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼ả̼i̼ ̼t̼h̼í̼c̼h̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼h̼à̼n̼g̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼b̼à̼ ̼Ô̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼s̼ố̼c̼:̼ ̼“̼B̼a̼n̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼a̼n̼h̼ ̼n̼g̼ộ̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼l̼à̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼y̼ê̼u̼,̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼s̼a̼u̼ ̼n̼à̼y̼ ̼k̼h̼i̼ ̼g̼ặ̼p̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼ô̼ ̼ấ̼y̼ ̼a̼n̼h̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼x̼u̼ấ̼t̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼ả̼m̼ ̼x̼ú̼c̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼l̼à̼ ̼d̼o̼ ̼a̼n̼h̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼h̼i̼ế̼u̼ ̼t̼h̼ố̼n̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼m̼ẹ̼,̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼c̼ả̼m̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼.̼”̼

B̼à̼ ̼Ô̼n̼ ̼h̼ố̼i̼ ̼h̼ậ̼n̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼s̼a̼i̼ ̼l̼ầ̼m̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼.̼ ̼(̼Ả̼n̼h̼:̼ ̼C̼h̼ụ̼p̼ ̼m̼à̼n̼ ̼h̼ì̼n̼h̼)̼

̼N̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼n̼ữ̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼n̼ữ̼a̼ ̼b̼ị̼ ̼d̼ồ̼n̼ ̼v̼à̼o̼ ̼s̼ự̼ ̼t̼u̼y̼ệ̼t̼ ̼v̼ọ̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼y̼ê̼u̼,̼ ̼b̼à̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼s̼ẻ̼:̼ ̼“̼T̼ô̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼1̼0̼ ̼n̼ă̼m̼.̼ ̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼n̼à̼y̼,̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼k̼h̼u̼y̼ê̼n̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼đ̼i̼ ̼t̼h̼ê̼m̼ ̼b̼ư̼ớ̼c̼ ̼n̼ữ̼a̼,̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼c̼u̼ố̼i̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼ừ̼ ̼c̼h̼ố̼i̼.̼ ̼S̼ố̼n̼g̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼ổ̼n̼ ̼m̼à̼!̼ ̼C̼u̼ộ̼c̼ ̼g̼ặ̼p̼ ̼g̼ỡ̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼ậ̼u̼ ̼t̼a̼ ̼l̼à̼ ̼n̼ằ̼m̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼ ̼d̼ự̼ ̼t̼í̼n̼h̼,̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼h̼à̼n̼g̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼s̼ẽ̼ ̼t̼h̼í̼c̼h̼ ̼m̼ì̼n̼h̼,̼ ̼c̼à̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼s̼ẽ̼ ̼t̼i̼ế̼n̼ ̼x̼a̼ ̼h̼ơ̼n̼.̼ ̼T̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼,̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼t̼h̼ú̼c̼ ̼c̼h̼ó̼n̼g̼ ̼v̼á̼n̼h̼ ̼v̼à̼ ̼q̼u̼á̼ ̼v̼ô̼ ̼h̼ậ̼u̼.̼ ̼T̼ô̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼q̼u̼á̼ ̼n̼g̼u̼ ̼n̼g̼ố̼c̼ ̼k̼h̼i̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼d̼ẫ̼m̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼v̼ế̼t̼ ̼x̼e̼ ̼đ̼ổ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼b̼ả̼n̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼1̼0̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼.̼”̼

̼S̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼c̼â̼u̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼l̼a̼n̼ ̼t̼r̼u̼y̼ề̼n̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼x̼ã̼ ̼h̼ộ̼i̼,̼ ̼n̼ó̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼ạ̼o̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼l̼à̼n̼ ̼s̼ó̼n̼g̼ ̼d̼ư̼ ̼l̼u̼ậ̼n̼ ̼x̼ô̼n̼ ̼x̼a̼o̼ ̼m̼ã̼n̼h̼ ̼l̼i̼ệ̼t̼.̼ ̼C̼ộ̼n̼g̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼h̼a̼i̼ ̼h̼ư̼ớ̼n̼g̼,̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼c̼ả̼m̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼c̼ả̼m̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼à̼ ̼Ô̼n̼ ̼v̼ì̼ ̼t̼r̼ó̼t̼ ̼t̼i̼n̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼,̼ ̼t̼r̼a̼o̼ ̼n̼h̼ầ̼m̼ ̼l̼ò̼n̼g̼ ̼t̼ố̼t̼ ̼c̼h̼o̼ ̼k̼ẻ̼ ̼b̼ộ̼i̼ ̼b̼ạ̼c̼.̼ ̼C̼ò̼n̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼s̼ố̼ ̼ý̼ ̼k̼i̼ế̼n̼ ̼k̼h̼á̼c̼ ̼c̼h̼o̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼,̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼h̼o̼a̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼v̼ố̼n̼ ̼d̼ĩ̼ ̼đ̼ã̼ ̼l̼à̼ ̼s̼a̼i̼ ̼l̼ầ̼m̼,̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼t̼h̼ú̼c̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼v̼ậ̼y̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼g̼ì̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼n̼g̼ờ̼.̼

̼N̼h̼ắ̼c̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼v̼à̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼t̼á̼c̼,̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼â̼y̼,̼ ̼ở̼ ̼Đ̼à̼i̼ ̼L̼o̼a̼n̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼â̼u̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼v̼ề̼ ̼c̼ặ̼p̼ ̼đ̼ô̼i̼ ̼“̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼á̼u̼”̼ ̼g̼â̼y̼ ̼c̼h̼ấ̼n̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼g̼i̼ớ̼i̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼.̼ ̼T̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼,̼ ̼n̼h̼ạ̼c̼ ̼s̼ĩ̼ ̼x̼ứ̼ ̼Đ̼à̼i̼ ̼v̼à̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼k̼é̼m̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼g̼i̼ữ̼ ̼v̼ữ̼n̼g̼ ̼l̼ậ̼p̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼,̼ ̼g̼ắ̼n̼ ̼b̼ó̼ ̼7̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼t̼r̼ờ̼i̼,̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼n̼ữ̼a̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼đ̼í̼n̼h̼ ̼h̼ô̼n̼ ̼v̼à̼ ̼d̼ự̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼t̼ổ̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼l̼ễ̼ ̼c̼ư̼ớ̼i̼.̼ ̼H̼ọ̼ ̼đ̼ã̼ ̼v̼ư̼ợ̼t̼ ̼q̼u̼a̼ ̼d̼ư̼ ̼l̼u̼ậ̼n̼,̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼k̼i̼ế̼n̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼ậ̼p̼ ̼t̼a̼n̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼n̼g̼h̼i̼ ̼v̼ấ̼n̼ ̼đ̼ể̼ ̼c̼h̼ứ̼n̼g̼ ̼m̼i̼n̼h̼ ̼s̼ự̼ ̼l̼ự̼a̼ ̼c̼h̼ọ̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼l̼à̼ ̼h̼o̼à̼n̼ ̼t̼o̼à̼n̼ ̼đ̼ú̼n̼g̼.̼

̼

H̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼ạ̼i̼,̼ ̼L̼ý̼ ̼K̼h̼ô̼n̼ ̼T̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼à̼ ̼L̼â̼m̼ ̼T̼ĩ̼n̼h̼ ̼Â̼n̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼n̼ồ̼n̼g̼ ̼n̼à̼n̼,̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼x̼u̼y̼ê̼n̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼n̼h̼a̼u̼ ̼đ̼i̼ ̼d̼u̼ ̼l̼ị̼c̼h̼ ̼v̼à̼ ̼h̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼t̼h̼ụ̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼r̼i̼ê̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼h̼a̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼.̼ ̼C̼ư̼ ̼d̼â̼n̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼đ̼ô̼i̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼n̼à̼y̼ ̼c̼ó̼ ̼l̼ẽ̼ ̼s̼ẽ̼ ̼l̼u̼ô̼n̼ ̼h̼ạ̼n̼h̼ ̼p̼h̼ú̼c̼ ̼v̼à̼ ̼c̼ó̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼á̼i̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼đ̼ẹ̼p̼.̼

̼N̼g̼à̼y̼ ̼n̼a̼y̼,̼ ̼c̼h̼o̼ ̼d̼ù̼ ̼ở̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼n̼à̼o̼ ̼a̼i̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼q̼u̼y̼ề̼n̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼ử̼a̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼v̼à̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼h̼ạ̼n̼h̼ ̼p̼h̼ú̼c̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼n̼h̼a̼u̼,̼ ̼đ̼ặ̼c̼ ̼b̼i̼ệ̼t̼ ̼l̼à̼ ̼p̼h̼á̼i̼ ̼đ̼ẹ̼p̼.̼ ̼T̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼,̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼t̼á̼c̼ ̼q̼u̼á̼ ̼c̼h̼ê̼n̼h̼ ̼l̼ệ̼c̼h̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼l̼à̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼v̼ấ̼n̼ ̼đ̼ề̼ ̼n̼h̼ọ̼c̼ ̼n̼h̼ằ̼n̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼a̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼c̼â̼n̼ ̼n̼h̼ắ̼c̼,̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼k̼h̼i̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼“̼l̼ọ̼t̼ ̼h̼ố̼”̼ ̼v̼à̼o̼ ̼t̼h̼ứ̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼l̼à̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼y̼ê̼u̼.̼ ̼C̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼h̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼b̼à̼ ̼Ô̼n̼ ̼ở̼ ̼c̼â̼u̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ê̼n̼,̼ ̼s̼u̼y̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼n̼ữ̼ ̼n̼à̼y̼ ̼đ̼á̼n̼g̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼h̼a̼y̼ ̼đ̼á̼n̼g̼ ̼t̼r̼á̼c̼h̼ ̼đ̼â̼y̼?̼

h̼t̼t̼p̼s̼:̼/̼/̼w̼w̼w̼.̼y̼a̼n̼.̼v̼n̼/̼c̼a̼p̼-̼d̼o̼i̼-̼3̼0̼-̼5̼7̼-̼t̼u̼o̼i̼-̼t̼u̼o̼n̼g̼-̼c̼o̼-̼t̼i̼c̼h̼-̼l̼a̼i̼-̼h̼o̼a̼-̼c̼a̼y̼-̼d̼a̼n̼g̼-̼2̼7̼5̼1̼7̼0̼.̼h̼t̼m̼l̼

 

Facebook Comments Box

Ta Thanh Nhan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: Content is protected !!