C̼h̼á̼y̼ ̼n̼h̼à̼,̼ ̼2̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼c̼ô̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼â̼m̼

C̼h̼á̼y̼ ̼n̼h̼à̼,̼ ̼2̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼c̼ô̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼â̼m̼

M̼ộ̼t̼ ̼v̼ụ̼ ̼h̼ỏ̼a̼ ̼h̼o̼ạ̼n̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼n̼g̼ô̼i̼ ̼n̼h̼à̼ ̼g̼ỗ̼ ̼ở̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼N̼a̼m̼ ̼T̼r̼à̼ ̼M̼y̼ ̼(̼Q̼u̼ả̼n̼g̼ ̼N̼a̼m̼)̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼đ̼ô̼i̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼â̼m̼.̼

S̼á̼n̼g̼ ̼3̼1̼.̼7̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼T̼h̼à̼n̼h̼ ̼P̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼,̼ ̼C̼h̼ủ̼ ̼t̼ị̼c̼h̼ ̼U̼B̼N̼D̼ ̼x̼ã̼ ̼T̼r̼à̼ ̼N̼a̼m̼ ̼(̼H̼.̼N̼a̼m̼ ̼T̼r̼à̼ ̼M̼y̼,̼ ̼Q̼u̼ả̼n̼g̼ ̼N̼a̼m̼)̼,̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼b̼à̼n̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼v̼ụ̼ ̼c̼h̼á̼y̼ ̼n̼h̼à̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼đ̼ê̼m̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼h̼a̼i̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼â̼m̼.̼

̼T̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼v̼à̼o̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼2̼2̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼3̼0̼.̼7̼,̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼v̼ụ̼ ̼h̼ỏ̼a̼ ̼h̼o̼ạ̼n̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼l̼à̼n̼g̼ ̼L̼o̼n̼g̼ ̼R̼i̼ê̼u̼ ̼(̼t̼h̼u̼ộ̼c̼ ̼t̼h̼ô̼n̼ ̼3̼,̼ ̼x̼ã̼ ̼T̼r̼à̼ ̼N̼a̼m̼)̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼2̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼.̼ ̼N̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼s̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼x̼á̼c̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼l̼à̼ ̼a̼n̼h̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼Q̼u̼ố̼c̼ ̼C̼h̼i̼n̼h̼ ̼(̼3̼3̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼)̼ ̼v̼à̼ ̼v̼ợ̼ ̼l̼à̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼L̼ê̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼T̼h̼u̼ ̼S̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼(̼3̼1̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼)̼.̼

T̼h̼e̼o̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼P̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼,̼ ̼d̼o̼ ̼l̼ử̼a̼ ̼b̼ù̼n̼g̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼đ̼ê̼m̼ ̼k̼h̼u̼y̼a̼ ̼v̼à̼ ̼g̼ặ̼p̼ ̼g̼i̼ó̼ ̼n̼ô̼m̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼t̼h̼ổ̼i̼ ̼m̼ạ̼n̼h̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼á̼c̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼h̼ỏ̼a̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼c̼h̼ỗ̼ ̼h̼ế̼t̼ ̼s̼ứ̼c̼ ̼k̼h̼ó̼ ̼k̼h̼ă̼n̼.̼ ̼V̼ụ̼ ̼h̼ỏ̼a̼ ̼h̼o̼ạ̼n̼ ̼t̼h̼i̼ê̼u̼ ̼r̼ụ̼i̼ ̼h̼o̼à̼n̼ ̼t̼o̼à̼n̼ ̼b̼ộ̼ ̼n̼h̼à̼ ̼c̼ử̼a̼ ̼v̼à̼ ̼t̼à̼i̼ ̼s̼ả̼n̼.̼ ̼“̼H̼a̼i̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼1̼ ̼c̼o̼n̼ ̼n̼h̼ỏ̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼5̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼t̼ố̼i̼ ̼h̼ô̼m̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼v̼ụ̼ ̼h̼ỏ̼a̼ ̼h̼o̼ạ̼n̼ ̼b̼é̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼g̼ử̼i̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼n̼h̼à̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼b̼à̼ ̼n̼ộ̼i̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼m̼a̼y̼ ̼m̼ắ̼n̼ ̼t̼h̼o̼á̼t̼ ̼n̼ạ̼n̼”̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼P̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼n̼ó̼i̼.̼

 

Đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼S̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼m̼ẫ̼u̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼x̼ã̼ ̼T̼r̼à̼ ̼N̼a̼m̼.̼ ̼R̼i̼ê̼n̼g̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼C̼h̼i̼n̼h̼ ̼l̼à̼m̼ ̼n̼g̼h̼ề̼ ̼b̼u̼ô̼n̼ ̼b̼á̼n̼ ̼t̼ạ̼p̼ ̼h̼ó̼a̼.̼ ̼H̼i̼ệ̼n̼ ̼n̼g̼u̼y̼ê̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼v̼ụ̼ ̼c̼h̼á̼y̼ ̼n̼h̼à̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼đ̼ê̼m̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼h̼a̼i̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼Q̼u̼ả̼n̼g̼ ̼N̼a̼m̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼,̼ ̼l̼à̼m̼ ̼r̼õ̼.̼

Đ̼i̼ ̼c̼h̼ơ̼i̼ ̼m̼ừ̼n̼g̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼n̼h̼ậ̼t̼ ̼c̼o̼n̼,̼ ̼5̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼n̼h̼à̼ ̼c̼h̼ế̼t̼ ̼đ̼u̼ố̼i̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼â̼m̼,̼ ̼t̼ư̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼ậ̼u̼ ̼b̼é̼ ̼3̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼k̼h̼i̼ ̼v̼ớ̼t̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼h̼i̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼a̼i̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼x̼ó̼t̼ ̼x̼a̼

B̼i̼ ̼k̼ị̼c̼h̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼l̼ò̼n̼g̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼v̼ô̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼x̼ó̼t̼ ̼x̼a̼,̼ ̼d̼ư̼ ̼l̼u̼ậ̼n̼ ̼T̼h̼ổ̼ ̼N̼h̼ĩ̼ ̼K̼ỳ̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼h̼ế̼t̼ ̼s̼ứ̼c̼ ̼b̼à̼n̼g̼ ̼h̼o̼à̼n̼g̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼â̼m̼.̼

̼T̼ờ̼ ̼T̼h̼e̼ ̼S̼u̼n̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼q̼u̼a̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼t̼i̼n̼ ̼v̼ề̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼â̼m̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼đ̼ậ̼p̼ ̼D̼e̼r̼i̼n̼o̼z̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼p̼h̼ố̼ ̼A̼m̼a̼s̼y̼a̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼T̼h̼ổ̼ ̼N̼h̼ĩ̼ ̼K̼ỳ̼,̼ ̼n̼ơ̼i̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼t̼ổ̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼n̼h̼ậ̼t̼ ̼t̼r̼ò̼n̼ ̼3̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼ậ̼u̼ ̼b̼é̼ ̼L̼e̼v̼e̼n̼t̼ ̼C̼e̼n̼i̼k̼.̼

̼C̼á̼c̼ ̼t̼r̼a̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼h̼a̼y̼,̼ ̼c̼ậ̼u̼ ̼b̼é̼ ̼L̼e̼v̼e̼n̼t̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼c̼ẩ̼n̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼m̼a̼y̼ ̼b̼ị̼ ̼r̼ơ̼i̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼.̼ ̼C̼ô̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼g̼á̼i̼ ̼l̼à̼ ̼H̼a̼v̼v̼a̼n̼u̼r̼ ̼C̼e̼n̼i̼k̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼b̼ị̼ ̼n̼g̼ã̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼s̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼.̼ ̼V̼ì̼ ̼m̼u̼ố̼n̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼2̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼t̼r̼ẻ̼,̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼k̼h̼á̼c̼ ̼c̼ó̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼b̼ữ̼a̼ ̼t̼i̼ệ̼c̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼n̼h̼ậ̼t̼ ̼đ̼ã̼ ̼h̼ố̼t̼ ̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼n̼h̼ả̼y̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼t̼h̼e̼o̼.̼ ̼C̼u̼ố̼i̼ ̼c̼ù̼n̼g̼,̼ ̼t̼h̼ả̼m̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼k̼h̼i̼ ̼t̼ổ̼n̼g̼ ̼c̼ộ̼n̼g̼ ̼5̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼h̼i̼ệ̼t̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼s̼a̼u̼ ̼v̼ụ̼ ̼t̼a̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼h̼ô̼m̼ ̼đ̼ó̼ ̼b̼a̼o̼ ̼g̼ồ̼m̼ ̼b̼à̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼ậ̼u̼ ̼b̼é̼ ̼S̼u̼l̼t̼a̼n̼,̼ ̼5̼0̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼c̼h̼ú̼ ̼E̼m̼r̼u̼l̼l̼a̼h̼,̼ ̼1̼9̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼v̼à̼ ̼d̼ì̼ ̼E̼l̼i̼f̼ ̼S̼e̼m̼i̼z̼,̼ ̼2̼8̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼2̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼n̼h̼à̼ ̼C̼e̼n̼i̼k̼.̼ ̼T̼ấ̼t̼ ̼c̼ả̼ ̼h̼ọ̼ ̼đ̼ã̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼g̼i̼ữ̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼v̼ì̼ ̼c̼ố̼ ̼g̼ắ̼n̼g̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼n̼h̼a̼u̼.̼

L̼ậ̼p̼ ̼t̼ứ̼c̼,̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼k̼i̼ế̼m̼ ̼v̼à̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼h̼ộ̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼ứ̼n̼g̼ ̼k̼i̼ế̼n̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼đ̼ó̼ ̼b̼á̼o̼ ̼t̼i̼n̼.̼ ̼Đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼h̼a̼y̼,̼ ̼k̼h̼i̼ ̼t̼r̼ụ̼c̼ ̼v̼ớ̼t̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼h̼i̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼c̼á̼c̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼,̼ ̼a̼i̼ ̼n̼ấ̼y̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼v̼ô̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼x̼ó̼t̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ ̼c̼h̼ứ̼n̼g̼ ̼k̼i̼ế̼n̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼c̼ậ̼u̼ ̼b̼é̼ ̼L̼e̼v̼e̼n̼t̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼n̼ắ̼m̼ ̼c̼h̼ặ̼t̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼t̼a̼y̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼g̼á̼i̼ ̼9̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼.̼ ̼H̼ì̼n̼h̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼c̼u̼ố̼i̼ ̼đ̼ờ̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼2̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼x̼ấ̼u̼ ̼s̼ố̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼s̼ự̼ ̼g̼â̼y̼ ̼á̼m̼ ̼ả̼n̼h̼,̼ ̼t̼ấ̼t̼ ̼c̼ả̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼c̼ả̼m̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼m̼á̼t̼ ̼q̼u̼á̼ ̼l̼ớ̼n̼ ̼m̼à̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼h̼ọ̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼t̼r̼ả̼i̼ ̼q̼u̼a̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼n̼à̼y̼.̼

̼G̼i̼á̼m̼ ̼đ̼ố̼c̼ ̼Đ̼ộ̼i̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼h̼ộ̼,̼ ̼A̼m̼a̼s̼y̼a̼ ̼S̼e̼l̼i̼m̼ ̼K̼e̼l̼e̼s̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼:̼ ̼’̼’̼C̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼E̼l̼i̼f̼ ̼S̼e̼m̼i̼z̼ ̼(̼2̼8̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼)̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼n̼ơ̼i̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼b̼a̼ ̼m̼é̼t̼,̼ ̼v̼à̼ ̼b̼à̼ ̼S̼u̼l̼t̼a̼n̼ ̼C̼e̼n̼i̼k̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼k̼h̼u̼ ̼v̼ự̼c̼ ̼p̼h̼í̼a̼ ̼b̼ứ̼c̼ ̼t̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ă̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼đ̼ậ̼p̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼.̼ ̼H̼a̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼n̼h̼ỏ̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼ở̼ ̼đ̼ộ̼ ̼s̼â̼u̼ ̼1̼0̼m̼.̼ ̼C̼ả̼ ̼h̼a̼i̼ ̼e̼m̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼n̼ắ̼m̼ ̼t̼a̼y̼ ̼n̼h̼a̼u̼.̼ ̼N̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼ú̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼ở̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼đ̼ó̼ ̼6̼m̼”̼.̼ ̼Ô̼n̼g̼ ̼k̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼l̼à̼ ̼v̼ụ̼ ̼t̼a̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼â̼m̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼m̼à̼ ̼đ̼ộ̼i̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼h̼ộ̼ ̼t̼ừ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ả̼i̼ ̼q̼u̼a̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼s̼ự̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼p̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼.̼

̼

̼H̼ì̼n̼h̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼đ̼á̼m̼ ̼t̼a̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼h̼ô̼m̼ ̼s̼a̼u̼ ̼c̼h̼o̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼c̼h̼a̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼ậ̼u̼ ̼b̼é̼ ̼L̼e̼v̼e̼n̼t̼,̼ ̼B̼e̼y̼t̼u̼l̼l̼a̼h̼ ̼C̼e̼n̼i̼k̼ ̼v̼à̼ ̼G̼u̼l̼l̼u̼ ̼C̼e̼n̼i̼k̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼b̼ì̼n̼h̼ ̼t̼ĩ̼n̼h̼ ̼k̼h̼i̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼t̼r̼ả̼i̼ ̼q̼u̼a̼ ̼t̼h̼ả̼m̼ ̼k̼ị̼c̼h̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼đ̼ớ̼n̼.̼ ̼T̼h̼e̼o̼ ̼H̼a̼b̼e̼r̼l̼e̼r̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼t̼i̼n̼,̼ ̼c̼ả̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼t̼h̼i̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼x̼ấ̼u̼ ̼s̼ố̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼h̼ô̼n̼ ̼c̼ấ̼t̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼a̼ ̼t̼r̼a̼n̼g̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼s̼a̼u̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼b̼u̼ổ̼i̼ ̼l̼ễ̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼n̼g̼u̼y̼ệ̼n̼.̼

 

Facebook Comments Box

Ta Thanh Nhan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: Content is protected !!