C̼u̼ộ̼c̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼t̼ủ̼i̼ ̼n̼h̼ụ̼c̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼”̼ ̼h̼o̼a̼ ̼k̼h̼ô̼i̼”̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼v̼ũ̼ ̼p̼h̼u̼ ̼h̼a̼m̼ ̼m̼ê̼ ̼c̼ờ̼ ̼b̼ạ̼c̼ đ̼á̼n̼h̼ ̼đ̼ậ̼p̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼h̼ạ̼ ̼s̼u̼ố̼t̼ ̼1̼0̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼v̼ì̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼t̼o̼à̼n̼ ̼”̼ ̼v̼ị̼t̼ ̼t̼r̼ờ̼i̼”̼

C̼u̼ộ̼c̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼t̼ủ̼i̼ ̼n̼h̼ụ̼c̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼”̼ ̼h̼o̼a̼ ̼k̼h̼ô̼i̼”̼  ̼l̼ấ̼y̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼v̼ũ̼ ̼p̼h̼u̼ ̼h̼a̼m̼ ̼m̼ê̼ ̼c̼ờ̼ ̼b̼ạ̼c̼ đ̼á̼n̼h̼ ̼đ̼ậ̼p̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼h̼ạ̼ ̼s̼u̼ố̼t̼ ̼1̼0̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼v̼ì̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼t̼o̼à̼n̼ ̼”̼ ̼v̼ị̼t̼ ̼t̼r̼ờ̼i̼”̼

V̼ề̼ ̼x̼ã̼ ̼Q̼u̼ỳ̼n̼h̼ ̼V̼ă̼n̼,̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼Q̼u̼ỳ̼n̼h̼ ̼L̼ư̼u̼ ̼(̼N̼g̼h̼ệ̼ ̼A̼n̼)̼,̼ ̼h̼ỏ̼i̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼n̼h̼à̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼H̼ồ̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼X̼u̼â̼n̼ ̼(̼S̼N̼ ̼1̼9̼9̼0̼)̼,̼ ̼t̼r̼ú̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼x̼ó̼m̼ ̼1̼1̼,̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼t̼ậ̼n̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼,̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼p̼h̼ẫ̼n̼ ̼n̼ộ̼ ̼k̼ể̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼n̼h̼à̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼X̼u̼â̼n̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼s̼ự̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼s̼ẻ̼,̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼c̼ả̼m̼ ̼s̼â̼u̼ ̼s̼ắ̼c̼.̼ ̼T̼ừ̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼”̼h̼o̼a̼ ̼k̼h̼ô̼i̼”̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼l̼à̼n̼g̼,̼ ̼s̼a̼u̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼đ̼ầ̼y̼ ̼1̼0̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼l̼à̼m̼ ̼v̼ợ̼,̼ ̼l̼à̼m̼ ̼m̼ẹ̼,̼ ̼X̼u̼â̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼v̼ắ̼t̼ ̼k̼i̼ệ̼t̼ ̼s̼ứ̼c̼,̼ ̼b̼ị̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼đ̼ậ̼p̼ ̼t̼à̼n̼ ̼n̼h̼ẫ̼n̼ ̼v̼à̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼n̼ữ̼a̼ ̼l̼à̼ ̼b̼ị̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼r̼u̼ồ̼n̼g̼ ̼r̼ẫ̼y̼,̼ ̼b̼u̼ộ̼c̼ ̼5̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼o̼n̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼d̼ắ̼t̼ ̼d̼í̼u̼ ̼n̼h̼a̼u̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼h̼à̼ ̼m̼ẹ̼ ̼đ̼ẻ̼ ̼n̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼h̼â̼n̼.̼

̼2̼6̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼l̼à̼m̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼4̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼c̼o̼n̼

̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼c̼â̼u̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼H̼ồ̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼X̼u̼â̼n̼ ̼s̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼c̼à̼n̼g̼ ̼t̼h̼ấ̼m̼ ̼n̼ỗ̼i̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼đ̼ớ̼n̼,̼ ̼t̼ủ̼i̼ ̼n̼h̼ụ̼c̼ ̼m̼à̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼v̼ợ̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼n̼à̼y̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼c̼h̼ị̼u̼ ̼đ̼ự̼n̼g̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼s̼u̼ố̼t̼ ̼q̼u̼ã̼n̼g̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼d̼à̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼ư̼ớ̼p̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼t̼h̼a̼n̼h̼ ̼x̼u̼â̼n̼.̼ ̼C̼h̼ị̼ ̼X̼u̼â̼n̼ ̼k̼ể̼,̼ ̼h̼ô̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼n̼ế̼m̼ ̼t̼r̼ả̼i̼ ̼đ̼ầ̼y̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼m̼ắ̼t̼,̼ ̼k̼ể̼ ̼t̼ừ̼ ̼k̼h̼i̼ ̼b̼ư̼ớ̼c̼ ̼c̼h̼â̼n̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼x̼e̼ ̼h̼o̼a̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼h̼à̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼đ̼ã̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼r̼a̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼l̼à̼ ̼s̼a̼i̼ ̼l̼ầ̼m̼,̼ ̼c̼à̼n̼g̼ ̼c̼ố̼ ̼g̼ắ̼n̼g̼ ̼v̼u̼n̼ ̼v̼é̼n̼,̼ ̼h̼ạ̼n̼h̼ ̼p̼h̼ú̼c̼ ̼c̼à̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼x̼a̼ ̼t̼ầ̼m̼ ̼t̼a̼y̼ ̼v̼ì̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼v̼ũ̼ ̼p̼h̼u̼,̼ ̼m̼ê̼ ̼c̼ờ̼ ̼b̼ạ̼c̼.̼

̼X̼a̼ ̼q̼u̼ê̼,̼ ̼h̼a̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼n̼ố̼i̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼l̼ạ̼c̼,̼ ̼n̼ơ̼i̼ ̼đ̼ấ̼t̼ ̼k̼h̼á̼c̼h̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼m̼ấ̼y̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼q̼u̼e̼n̼,̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ò̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼s̼ẻ̼ ̼X̼u̼â̼n̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼v̼ơ̼i̼ ̼b̼ớ̼t̼ ̼đ̼i̼ ̼n̼ỗ̼i̼ ̼n̼h̼ớ̼ ̼n̼h̼à̼.̼ ̼S̼a̼u̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼ă̼m̼,̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼c̼ả̼m̼ ̼n̼ả̼y̼ ̼s̼i̼n̼h̼,̼ ̼c̼ả̼ ̼h̼a̼i̼ ̼v̼ề̼ ̼q̼u̼ê̼ ̼l̼à̼m̼ ̼l̼ễ̼ ̼c̼ư̼ớ̼i̼ ̼v̼à̼o̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼1̼1̼-̼2̼0̼0̼8̼.̼S̼i̼n̼h̼ ̼r̼a̼ ̼ở̼ ̼v̼ù̼n̼g̼ ̼q̼u̼ê̼ ̼n̼g̼h̼è̼o̼,̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼t̼ố̼t̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼p̼ ̼p̼h̼ổ̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼,̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼s̼a̼n̼g̼ ̼x̼ã̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼d̼ự̼ ̼đ̼á̼m̼ ̼c̼ư̼ớ̼i̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼t̼h̼â̼n̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼X̼u̼â̼n̼ ̼v̼ô̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼g̼ặ̼p̼ ̼a̼n̼h̼ ̼L̼ê̼ ̼Đ̼ô̼n̼ ̼H̼ả̼i̼ ̼(̼S̼N̼ ̼1̼9̼8̼9̼)̼,̼ ̼l̼à̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼x̼ã̼ ̼Q̼u̼ỳ̼n̼h̼ ̼V̼ă̼n̼.̼ ̼L̼ầ̼n̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼X̼u̼â̼n̼ ̼v̼à̼ ̼H̼ả̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼r̼a̼o̼ ̼đ̼ổ̼i̼ ̼s̼ố̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼h̼o̼ạ̼i̼ ̼c̼h̼o̼ ̼n̼h̼a̼u̼.̼ ̼S̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼c̼ả̼ ̼h̼a̼i̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼t̼h̼a̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼t̼h̼ự̼c̼,̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ ̼X̼u̼â̼n̼ ̼l̼à̼m̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼B̼ì̼n̼h̼ ̼D̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼H̼ả̼i̼ ̼l̼à̼m̼ ̼t̼h̼u̼ê̼ ̼ở̼ ̼Đ̼ắ̼k̼ ̼L̼ắ̼k̼.̼

̼C̼ư̼ớ̼i̼ ̼n̼h̼a̼u̼,̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼X̼u̼â̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼b̼ố̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼m̼ả̼n̼h̼ ̼đ̼ấ̼t̼ ̼v̼à̼ ̼d̼ự̼n̼g̼ ̼c̼ă̼n̼ ̼n̼h̼à̼ ̼n̼h̼ỏ̼,̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼X̼u̼â̼n̼ ̼đ̼i̼ ̼t̼h̼u̼ ̼m̼u̼a̼ ̼p̼h̼ế̼ ̼l̼i̼ệ̼u̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼H̼ả̼i̼ ̼l̼à̼m̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼x̼â̼y̼ ̼d̼ự̼n̼g̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼n̼h̼à̼.̼ ̼N̼i̼ề̼m̼ ̼h̼ạ̼n̼h̼ ̼p̼h̼ú̼c̼ ̼v̼ề̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼l̼ò̼n̼g̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼k̼ị̼p̼ ̼t̼h̼ụ̼ ̼h̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼t̼r̼ọ̼n̼ ̼v̼ẹ̼n̼,̼ ̼t̼r̼á̼i̼ ̼t̼i̼m̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼v̼ợ̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼m̼ẹ̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼t̼a̼n̼ ̼v̼ỡ̼ ̼k̼h̼i̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼l̼à̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼t̼a̼y̼ ̼c̼ờ̼ ̼b̼ạ̼c̼ ̼c̼ó̼ ̼s̼ố̼ ̼m̼á̼.̼

̼T̼ừ̼ ̼k̼h̼i̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼n̼h̼a̼u̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼c̼ả̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼t̼r̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼u̼n̼g̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼s̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼H̼ả̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼k̼h̼é̼o̼ ̼l̼é̼o̼ ̼c̼h̼e̼ ̼đ̼ậ̼y̼,̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼k̼ể̼ ̼t̼ừ̼ ̼k̼h̼i̼ ̼v̼ợ̼ ̼ở̼ ̼c̼ữ̼,̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼x̼â̼y̼ ̼d̼ự̼n̼g̼ ̼c̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼l̼ạ̼i̼,̼ ̼H̼ả̼i̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼b̼ộ̼c̼ ̼l̼ộ̼ ̼b̼ả̼n̼ ̼c̼h̼ấ̼t̼.̼ ̼K̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼h̼ỏ̼a̼ ̼m̼ã̼n̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼v̼u̼i̼ ̼đ̼e̼n̼ ̼đ̼ỏ̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼n̼à̼y̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼ừ̼ ̼l̼é̼n̼ ̼l̼ú̼t̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼k̼h̼a̼i̼,̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼t̼ấ̼t̼ ̼c̼ả̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼đ̼ồ̼ ̼đ̼ạ̼c̼,̼ ̼v̼ậ̼t̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼g̼i̼á̼ ̼t̼r̼ị̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼h̼à̼ ̼m̼a̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ ̼b̼á̼n̼ ̼đ̼ể̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼t̼h̼ỏ̼a̼ ̼m̼ã̼n̼ ̼đ̼a̼m̼ ̼m̼ê̼.̼ ̼M̼ỗ̼i̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼X̼u̼â̼n̼ ̼c̼a̼n̼ ̼n̼g̼ă̼n̼,̼ ̼p̼h̼â̼n̼ ̼t̼í̼c̼h̼ ̼l̼ẽ̼ ̼t̼h̼i̼ệ̼t̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼l̼i̼ề̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼c̼ẳ̼n̼g̼ ̼c̼h̼â̼n̼,̼ ̼h̼ạ̼ ̼c̼ẳ̼n̼g̼ ̼t̼a̼y̼.̼

̼C̼ắ̼n̼ ̼r̼ă̼n̼g̼ ̼c̼h̼ị̼u̼ ̼đ̼ự̼n̼g̼,̼ ̼d̼ù̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼đ̼ầ̼y̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼í̼c̼h̼,̼ ̼x̼a̼n̼h̼ ̼x̼a̼o̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼t̼à̼u̼ ̼l̼á̼ ̼c̼h̼u̼ố̼i̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼X̼u̼â̼n̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼c̼ố̼ ̼m̼a̼n̼g̼ ̼b̼ầ̼u̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼t̼h̼ứ̼ ̼4̼,̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼i̼ề̼m̼ ̼t̼i̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼s̼ẽ̼ ̼n̼í̼u̼ ̼k̼é̼o̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼h̼ạ̼n̼h̼ ̼p̼h̼ú̼c̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼.̼ ̼T̼r̼ờ̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼l̼ò̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼k̼h̼i̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼h̼ạ̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼k̼h̼á̼u̼ ̼k̼h̼ỉ̼n̼h̼.̼5̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼l̼à̼m̼ ̼d̼â̼u̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼3̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼c̼à̼n̼g̼ ̼t̼ạ̼o̼ ̼c̼á̼i̼ ̼c̼ớ̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼b̼ỏ̼ ̼b̼ê̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼n̼h̼à̼,̼ ̼t̼ầ̼n̼ ̼s̼u̼ấ̼t̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ậ̼n̼ ̼đ̼ò̼n̼ ̼r̼o̼i̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼t̼ă̼n̼g̼ ̼d̼à̼y̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼v̼ì̼ ̼c̼h̼o̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼v̼ợ̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼đ̼ẻ̼,̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼”̼v̼ị̼t̼ ̼g̼i̼ờ̼i̼”̼ ̼m̼à̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ẻ̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼đ̼ể̼ ̼n̼ố̼i̼ ̼d̼õ̼i̼ ̼t̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼.̼

̼T̼h̼ế̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼,̼ ̼k̼h̼i̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼b̼é̼ ̼c̼h̼à̼o̼ ̼đ̼ờ̼i̼,̼ ̼H̼ả̼i̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼t̼r̼ở̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼k̼h̼i̼ ̼c̼h̼o̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼,̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼b̼é̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼l̼à̼ ̼c̼o̼n̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼c̼h̼i̼ê̼u̼ ̼b̼à̼i̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼h̼ạ̼,̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼đ̼ậ̼p̼ ̼v̼ợ̼,̼ ̼t̼h̼ậ̼m̼ ̼c̼h̼í̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼t̼à̼n̼ ̼b̼ạ̼o̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼.̼ ̼S̼a̼u̼ ̼m̼ỗ̼i̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼t̼h̼u̼a̼ ̼b̼ạ̼c̼,̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼h̼à̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼m̼à̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼X̼u̼â̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼u̼n̼g̼ ̼p̼h̼ụ̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼l̼à̼m̼ ̼t̼ấ̼m̼ ̼b̼ì̼n̼h̼ ̼p̼h̼o̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ú̼t̼ ̼g̼i̼ậ̼n̼ ̼v̼à̼o̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼.̼

̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼r̼í̼ ̼n̼h̼ớ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼X̼u̼â̼n̼,̼ ̼c̼ó̼ ̼l̼ẽ̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼n̼h̼ớ̼ ̼h̼ế̼t̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼đ̼ã̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼l̼à̼m̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼t̼r̼â̼u̼ ̼n̼g̼ự̼a̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼đ̼ậ̼p̼ ̼b̼a̼o̼ ̼n̼h̼i̼ê̼u̼ ̼l̼ầ̼n̼,̼ ̼b̼ở̼i̼ ̼c̼ứ̼ ̼t̼h̼u̼a̼ ̼b̼ạ̼c̼,̼ ̼h̼ế̼t̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼l̼à̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼m̼ặ̼c̼ ̼s̼ứ̼c̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼h̼ạ̼ ̼v̼ợ̼.̼ ̼”̼N̼g̼à̼y̼ ̼c̼ư̼ớ̼i̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼h̼i̼ể̼u̼ ̼n̼h̼a̼u̼ ̼q̼u̼a̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼h̼o̼ạ̼i̼,̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼d̼o̼ ̼ở̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼x̼ã̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼x̼ó̼m̼ ̼l̼á̼n̼g̼ ̼g̼i̼ề̼n̼g̼ ̼k̼h̼e̼n̼ ̼a̼n̼h̼ ̼t̼a̼ ̼h̼i̼ề̼n̼ ̼l̼à̼n̼h̼,̼ ̼t̼ử̼ ̼t̼ế̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼g̼ậ̼t̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼v̼ề̼ ̼l̼à̼m̼ ̼v̼ợ̼.̼ ̼K̼h̼ô̼n̼g̼ ̼n̼g̼ờ̼ ̼c̼ư̼ớ̼i̼ ̼v̼ề̼ ̼a̼n̼h̼ ̼t̼a̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼c̼o̼n̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼k̼h̼á̼c̼.̼

Á̼m̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ậ̼n̼ ̼đ̼ò̼n̼ ̼t̼h̼ậ̼p̼ ̼t̼ử̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼s̼i̼n̼h̼

N̼h̼i̼ề̼u̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼b̼á̼o̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼q̼u̼y̼ề̼n̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼ ̼đ̼ó̼ ̼l̼à̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼,̼ ̼l̼à̼ ̼b̼ố̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼o̼n̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼c̼ứ̼ ̼n̼h̼ị̼n̼ ̼n̼h̼ụ̼c̼ ̼q̼u̼a̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼o̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼b̼ố̼.̼ ̼T̼h̼ế̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼,̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼đ̼ủ̼ ̼đ̼ể̼ ̼c̼h̼o̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼r̼a̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼t̼a̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼t̼h̼i̼ế̼t̼ ̼t̼h̼a̼ ̼g̼ì̼ ̼m̼ấ̼y̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼n̼h̼ỏ̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼m̼o̼n̼g̼ ̼g̼ì̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼v̼ợ̼”̼,̼ ̼ô̼m̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼c̼o̼n̼ ̼ú̼t̼ ̼v̼à̼o̼ ̼l̼ò̼n̼g̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼X̼u̼â̼n̼ ̼r̼ớ̼t̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼m̼ắ̼t̼,̼ ̼n̼ó̼i̼.̼

̼C̼h̼ị̼ ̼H̼ồ̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼X̼u̼â̼n̼ ̼t̼â̼m̼ ̼s̼ự̼,̼ ̼đ̼ô̼i̼ ̼l̼ú̼c̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼m̼u̼ố̼n̼ ̼c̼h̼ế̼t̼ ̼đ̼i̼ ̼b̼ở̼i̼ ̼s̼ự̼ ̼t̼ủ̼i̼ ̼n̼h̼ụ̼c̼,̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼đ̼ớ̼n̼ ̼t̼ậ̼n̼ ̼t̼â̼m̼ ̼c̼a̼n̼.̼ ̼N̼h̼i̼ề̼u̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼m̼u̼ố̼n̼ ̼c̼h̼ế̼t̼ ̼đ̼i̼ ̼c̼h̼o̼ ̼t̼h̼o̼á̼t̼ ̼k̼h̼ỏ̼i̼ ̼k̼i̼ế̼p̼ ̼n̼ợ̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼n̼h̼ì̼n̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼c̼o̼n̼ ̼n̼h̼ỏ̼ ̼d̼ạ̼i̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼à̼n̼h̼ ̼l̼ò̼n̼g̼.̼ ̼M̼ớ̼i̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼c̼o̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼g̼ử̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼ố̼ ̼m̼ẹ̼ ̼đ̼ẻ̼ ̼đ̼ể̼ ̼đ̼i̼ ̼b̼ố̼c̼ ̼g̼ạ̼c̼h̼ ̼t̼h̼u̼ê̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼n̼u̼ô̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼v̼à̼ ̼n̼h̼ắ̼m̼ ̼m̼ắ̼t̼ ̼đ̼ể̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼q̼u̼a̼ ̼n̼g̼à̼y̼.̼

̼”̼M̼ặ̼c̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼o̼n̼ ̼n̼h̼e̼o̼ ̼n̼h̼ó̼c̼,̼ ̼k̼h̼ố̼n̼ ̼k̼h̼ổ̼,̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼c̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼n̼à̼o̼ ̼t̼h̼o̼á̼t̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼h̼i̼ế̼u̼ ̼b̼ạ̼c̼,̼ ̼m̼ỗ̼i̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼l̼ú̼n̼ ̼s̼â̼u̼,̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼h̼à̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼t̼à̼i̼ ̼s̼ả̼n̼ ̼g̼ì̼ ̼đ̼á̼n̼g̼ ̼g̼i̼á̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼t̼a̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼m̼a̼n̼g̼ ̼s̼ổ̼ ̼đ̼ỏ̼ ̼c̼ắ̼m̼ ̼n̼g̼â̼n̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼đ̼ể̼ ̼v̼a̼y̼ ̼4̼5̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼n̼ư̼ớ̼n̼g̼ ̼v̼à̼o̼ ̼đ̼ỏ̼ ̼đ̼e̼n̼.̼ ̼K̼h̼i̼ ̼n̼g̼â̼n̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼c̼ả̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼X̼u̼â̼n̼ ̼k̼ý̼ ̼t̼ê̼n̼ ̼v̼ì̼ ̼m̼ả̼n̼h̼ ̼đ̼ấ̼t̼ ̼n̼à̼y̼ ̼b̼ố̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼s̼a̼n̼g̼ ̼t̼ê̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼2̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼k̼ý̼ ̼v̼ì̼ ̼l̼o̼ ̼l̼ắ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼s̼ẽ̼ ̼c̼ầ̼m̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼đ̼ó̼ ̼đ̼ể̼ ̼đ̼i̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼b̼ạ̼c̼.̼ ̼V̼ì̼ ̼l̼ý̼ ̼d̼o̼ ̼n̼à̼y̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼đ̼ã̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼b̼ơ̼m̼ ̼x̼e̼ ̼đ̼ạ̼p̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼v̼à̼o̼ ̼c̼h̼â̼n̼,̼ ̼v̼à̼o̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼b̼ầ̼m̼ ̼d̼ậ̼p̼,̼ ̼s̼ư̼n̼g̼ ̼t̼í̼m̼ ̼k̼h̼ắ̼p̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼,̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼n̼ằ̼m̼ ̼ở̼ ̼t̼r̼ạ̼m̼ ̼x̼á̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼ị̼.̼ ̼S̼a̼u̼ ̼v̼ụ̼ ̼n̼à̼y̼,̼ ̼q̼u̼á̼ ̼p̼h̼ẫ̼n̼ ̼u̼ấ̼t̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼X̼u̼â̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼l̼à̼m̼ ̼đ̼ơ̼n̼ ̼t̼ố̼ ̼c̼á̼o̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼q̼u̼y̼ề̼n̼ ̼x̼ã̼ ̼Q̼u̼ỳ̼n̼h̼ ̼V̼ă̼n̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼H̼ả̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼b̼ị̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼x̼ã̼ ̼l̼ậ̼p̼ ̼b̼i̼ê̼n̼ ̼b̼ả̼n̼,̼ ̼x̼ử̼ ̼p̼h̼ạ̼t̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼.̼

̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼l̼á̼ ̼đ̼ơ̼n̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼k̼h̼ẩ̼n̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼g̼ử̼i̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼q̼u̼y̼ề̼n̼ ̼v̼à̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼x̼ã̼ ̼Q̼u̼ỳ̼n̼h̼ ̼V̼ă̼n̼,̼ ̼đ̼ề̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼2̼6̼-̼4̼-̼2̼0̼1̼6̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼H̼ồ̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼X̼u̼â̼n̼ ̼v̼i̼ế̼t̼:̼ ̼”̼M̼ặ̼c̼ ̼d̼ù̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼ó̼ ̼4̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼c̼o̼n̼ ̼c̼h̼u̼n̼g̼ ̼(̼đ̼ứ̼a̼ ̼l̼ớ̼n̼ ̼7̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼n̼h̼ỏ̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼1̼5̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼)̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼a̼n̼h̼ ̼H̼ả̼i̼ ̼t̼h̼o̼á̼i̼ ̼t̼h̼á̼c̼ ̼t̼r̼á̼c̼h̼ ̼n̼h̼i̼ệ̼m̼,̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼h̼a̼m̼ ̼m̼ê̼ ̼c̼ờ̼ ̼b̼ạ̼c̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼ă̼m̼ ̼l̼o̼ ̼c̼h̼o̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼o̼n̼.̼ ̼Đ̼ể̼ ̼t̼h̼ỏ̼a̼ ̼m̼ã̼n̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼H̼ả̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼b̼á̼n̼ ̼đ̼i̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼v̼ậ̼t̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼h̼à̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼l̼a̼y̼ ̼l̼ắ̼t̼,̼ ̼k̼h̼ổ̼ ̼s̼ở̼.̼ ̼Đ̼ặ̼c̼ ̼b̼i̼ệ̼t̼,̼ ̼v̼à̼o̼ ̼t̼ố̼i̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼1̼7̼-̼1̼1̼-̼2̼0̼1̼5̼,̼ ̼k̼h̼i̼ ̼4̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼n̼ằ̼m̼ ̼n̼g̼ủ̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼a̼n̼h̼ ̼H̼ả̼i̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼b̼ì̼n̼h̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼đ̼ầ̼y̼ ̼g̼a̼s̼,̼ ̼m̼ở̼ ̼v̼a̼n̼ ̼đ̼ặ̼t̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼g̼i̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼đ̼ể̼ ̼s̼á̼t̼ ̼h̼ạ̼i̼ ̼m̼ấ̼y̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼ô̼i̼.̼

̼T̼r̼ậ̼n̼ ̼đ̼ò̼n̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼l̼à̼ ̼v̼à̼o̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼6̼-̼2̼-̼2̼0̼1̼6̼ ̼(̼t̼ứ̼c̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼2̼8̼ ̼T̼ế̼t̼ ̼N̼g̼u̼y̼ê̼n̼ ̼đ̼á̼n̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼q̼u̼a̼)̼,̼ ̼k̼h̼i̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼v̼u̼i̼ ̼v̼ầ̼y̼,̼ ̼c̼h̼u̼ẩ̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼đ̼ó̼n̼ ̼T̼ế̼t̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼X̼u̼â̼n̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼c̼h̼o̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼t̼r̼ậ̼n̼ ̼t̼h̼ậ̼p̼ ̼t̼ử̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼s̼i̼n̼h̼,̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼v̼à̼o̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼v̼ì̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼b̼ạ̼c̼ ̼m̼à̼ ̼g̼i̼ữ̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼đ̼ể̼ ̼s̼ắ̼m̼ ̼s̼ử̼a̼ ̼T̼ế̼t̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼.̼M̼a̼y̼ ̼m̼ắ̼n̼,̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼n̼g̼ử̼i̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼m̼ù̼i̼ ̼l̼ạ̼,̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼d̼ậ̼y̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼v̼à̼ ̼h̼ô̼ ̼h̼o̼á̼n̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼,̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼b̼á̼o̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼x̼ã̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼c̼a̼n̼ ̼t̼h̼i̼ệ̼p̼ ̼k̼ị̼p̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼”̼.̼ ̼C̼ũ̼n̼g̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼X̼u̼â̼n̼,̼ ̼c̼ó̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼c̼à̼o̼ ̼h̼ế̼t̼ ̼n̼g̼ó̼i̼ ̼ở̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼m̼á̼i̼ ̼n̼h̼à̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼,̼ ̼đ̼u̼ổ̼i̼ ̼m̼ấ̼y̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼o̼n̼ ̼r̼a̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼5̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼o̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼h̼ỗ̼ ̼n̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼h̼â̼n̼,̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼h̼à̼ ̼b̼à̼ ̼n̼g̼o̼ạ̼i̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼á̼ ̼t̼ú̼c̼.̼

̼T̼ừ̼ ̼đ̼ó̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼a̼y̼,̼ ̼s̼ở̼ ̼d̼ĩ̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼X̼u̼â̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼c̼h̼ị̼u̼ ̼t̼h̼ê̼m̼ ̼t̼r̼ậ̼n̼ ̼đ̼ò̼n̼ ̼r̼o̼i̼ ̼n̼à̼o̼ ̼n̼ữ̼a̼ ̼l̼à̼ ̼v̼ì̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼đ̼ã̼ ̼ô̼m̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼o̼n̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼g̼o̼ạ̼i̼.̼ ̼T̼h̼e̼o̼ ̼b̼à̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼T̼ứ̼,̼ ̼m̼ẹ̼ ̼đ̼ẻ̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼X̼u̼â̼n̼ ̼t̼h̼ì̼,̼ ̼s̼u̼ố̼t̼ ̼m̼ấ̼y̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼n̼a̼y̼,̼ ̼5̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼o̼n̼ ̼v̼ề̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼ở̼ ̼m̼à̼ ̼c̼o̼n̼ ̼r̼ể̼ ̼H̼ả̼i̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼h̼ỏ̼i̼ ̼t̼h̼ă̼m̼ ̼g̼ì̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼o̼n̼,̼ ̼d̼ù̼ ̼h̼a̼i̼ ̼n̼h̼à̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼n̼h̼a̼u̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼â̼y̼ ̼s̼ố̼.̼

̼”̼V̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼l̼à̼m̼ ̼t̼h̼u̼ê̼ ̼l̼à̼m̼ ̼m̼ư̼ớ̼n̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼t̼h̼i̼ế̼u̼ ̼t̼h̼ố̼n̼ ̼l̼ắ̼m̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼c̼ư̼u̼ ̼m̼a̼n̼g̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼o̼n̼ ̼n̼ó̼.̼ ̼N̼h̼ì̼n̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼m̼à̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼đ̼ứ̼t̼ ̼t̼ừ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ú̼c̼ ̼r̼u̼ộ̼t̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼t̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼l̼a̼i̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ ̼v̼ề̼ ̼đ̼â̼u̼”̼,̼ ̼b̼à̼ ̼T̼h̼ơ̼ ̼n̼g̼h̼ẹ̼n̼ ̼n̼g̼à̼o̼.̼ ̼B̼i̼ế̼t̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼n̼í̼u̼ ̼k̼é̼o̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼n̼ữ̼a̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼H̼ồ̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼X̼u̼â̼n̼ ̼v̼i̼ế̼t̼ ̼đ̼ơ̼n̼ ̼l̼y̼ ̼h̼ô̼n̼,̼ ̼s̼o̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼4̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼k̼ể̼ ̼t̼ừ̼ ̼k̼h̼i̼ ̼n̼ộ̼p̼ ̼đ̼ơ̼n̼,̼ ̼d̼o̼ ̼a̼n̼h̼ ̼L̼ê̼ ̼Đ̼ô̼n̼ ̼H̼ả̼i̼ ̼b̼ỏ̼ ̼đ̼i̼ ̼H̼à̼ ̼N̼ộ̼i̼ ̼l̼à̼m̼ ̼t̼h̼u̼ê̼,̼ ̼k̼h̼i̼ ̼t̼ò̼a̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼t̼ậ̼p̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼v̼ắ̼n̼g̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼a̼y̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼g̼i̼ả̼i̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼.̼

̼Ô̼n̼g̼ ̼L̼ê̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼T̼h̼à̼n̼h̼,̼ ̼T̼r̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼x̼ã̼ ̼Q̼u̼ỳ̼n̼h̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼x̼á̼c̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼:̼ ̼M̼â̼u̼ ̼t̼h̼u̼ẫ̼n̼ ̼g̼i̼ữ̼a̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼a̼n̼h̼ ̼H̼ả̼i̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼X̼u̼â̼n̼ ̼d̼i̼ễ̼n̼ ̼r̼a̼ ̼đ̼ã̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼n̼a̼y̼,̼ ̼p̼h̼í̼a̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼q̼u̼y̼ề̼n̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼h̼ò̼a̼ ̼g̼i̼ả̼i̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼.̼ ̼C̼u̼ố̼i̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼2̼0̼1̼5̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼H̼ả̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼b̼ị̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼x̼ã̼ ̼x̼ử̼ ̼p̼h̼ạ̼t̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼v̼ì̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼b̼ạ̼o̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼ợ̼,̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼s̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼ ̼c̼h̼ứ̼n̼g̼ ̼n̼à̼o̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼t̼ậ̼t̼ ̼n̼ấ̼y̼.̼

̼B̼à̼ ̼P̼h̼ạ̼m̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼H̼ả̼i̼ ̼Y̼ế̼n̼,̼ ̼C̼h̼ủ̼ ̼t̼ị̼c̼h̼ ̼H̼ộ̼i̼ ̼L̼H̼P̼N̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼Q̼u̼ỳ̼n̼h̼ ̼L̼ư̼u̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼t̼h̼ê̼m̼,̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼H̼ồ̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼X̼u̼â̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼b̼ạ̼o̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼l̼à̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ậ̼t̼,̼ ̼t̼h̼ậ̼m̼ ̼c̼h̼í̼ ̼m̼ứ̼c̼ ̼đ̼ộ̼ ̼v̼à̼ ̼t̼ầ̼n̼ ̼s̼u̼ấ̼t̼ ̼b̼ạ̼o̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼t̼ă̼n̼g̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼.̼ ̼H̼ộ̼i̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼n̼ữ̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼c̼á̼c̼ ̼b̼a̼n̼ ̼n̼g̼à̼n̼h̼ ̼k̼h̼á̼c̼ ̼đ̼ã̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼h̼ò̼a̼ ̼g̼i̼ả̼i̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼s̼ự̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼q̼u̼á̼ ̼n̼g̼h̼i̼ê̼m̼ ̼t̼r̼ọ̼n̼g̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼,̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼X̼u̼â̼n̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼l̼ố̼i̼ ̼t̼h̼o̼á̼t̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼ả̼n̼ ̼t̼h̼â̼n̼.̼

̼Ô̼n̼g̼ ̼T̼r̼ầ̼n̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼T̼i̼ế̼n̼ ̼-̼ ̼C̼h̼á̼n̼h̼ ̼á̼n̼ ̼T̼A̼N̼D̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼Q̼u̼ỳ̼n̼h̼ ̼L̼ư̼u̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼t̼h̼ê̼m̼,̼ ̼t̼ò̼a̼ ̼á̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼h̼ụ̼ ̼l̼ý̼ ̼đ̼ơ̼n̼ ̼x̼i̼n̼ ̼l̼y̼ ̼h̼ô̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼X̼u̼â̼n̼,̼ ̼t̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼ ̼d̼o̼ ̼a̼n̼h̼ ̼H̼ả̼i̼ ̼đ̼i̼ ̼l̼à̼m̼ ̼ă̼n̼ ̼x̼a̼,̼ ̼t̼ò̼a̼ ̼đ̼ã̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼l̼ạ̼c̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼l̼ầ̼n̼,̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼t̼i̼ế̼n̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼3̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼h̼ò̼a̼ ̼g̼i̼ả̼i̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼.̼ ̼S̼ắ̼p̼ ̼t̼ớ̼i̼,̼ ̼t̼ò̼a̼ ̼s̼ẽ̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼đ̼ạ̼o̼ ̼c̼á̼c̼ ̼b̼ộ̼ ̼p̼h̼ậ̼n̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼đ̼ẩ̼y̼ ̼n̼h̼a̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼t̼h̼ụ̼ ̼l̼ý̼,̼ ̼s̼ớ̼m̼ ̼x̼é̼t̼ ̼x̼ử̼ ̼đ̼ể̼ ̼g̼i̼ả̼i̼ ̼t̼h̼o̼á̼t̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼H̼ồ̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼X̼u̼â̼n̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼n̼g̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼v̼ọ̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼n̼à̼y̼.̼

Facebook Comments Box

Ta Thanh Nhan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: Content is protected !!