Đ̼a̼u̼ ̼l̼ò̼n̼g̼:̼ ̼Ô̼n̼g̼ ̼n̼ộ̼i̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼2̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼r̼u̼ộ̼t̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼đ̼ô̼i̼ ̼c̼h̼ế̼t̼ ̼đ̼u̼ố̼i̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼b̼ể̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼

Đ̼a̼u̼ ̼l̼ò̼n̼g̼:̼ ̼Ô̼n̼g̼ ̼n̼ộ̼i̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼2̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼r̼u̼ộ̼t̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼đ̼ô̼i̼ ̼c̼h̼ế̼t̼ ̼đ̼u̼ố̼i̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼b̼ể̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼

S̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼h̼à̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼n̼ộ̼i̼ ̼n̼h̼ì̼n̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼c̼á̼n̼h̼ ̼c̼ổ̼n̼g̼ ̼k̼h̼u̼ ̼v̼ự̼c̼ ̼b̼ể̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼m̼ở̼ ̼v̼à̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼2̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼s̼o̼n̼g̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼c̼h̼ế̼t̼ ̼đ̼u̼ố̼i̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼b̼ể̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼.̼.̼

T̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼P̼V̼,̼ ̼đ̼ạ̼i̼ ̼d̼i̼ệ̼n̼ ̼x̼ã̼ ̼H̼i̼ệ̼p̼ ̼H̼ò̼a̼,̼ ̼t̼h̼ị̼ ̼x̼ã̼ ̼Q̼u̼ả̼n̼g̼ ̼Y̼ê̼n̼ ̼(̼Q̼u̼ả̼n̼g̼ ̼N̼i̼n̼h̼)̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼v̼à̼o̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼1̼6̼h̼4̼5̼ ̼c̼h̼i̼ề̼u̼ ̼q̼u̼a̼,̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼b̼à̼n̼ ̼t̼h̼ô̼n̼ ̼6̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼l̼ò̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ ̼2̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼b̼é̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼đ̼ô̼i̼ ̼c̼h̼ế̼t̼ ̼đ̼u̼ố̼i̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼b̼ể̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼.̼ ̼H̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼ạ̼i̼,̼ ̼h̼ậ̼u̼ ̼s̼ự̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼á̼c̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼x̼ấ̼u̼ ̼s̼ố̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼h̼o̼à̼n̼ ̼t̼ấ̼t̼.̼


̼C̼ụ̼ ̼t̼h̼ể̼,̼ ̼v̼à̼o̼ ̼c̼h̼i̼ề̼u̼ ̼q̼u̼a̼,̼ ̼d̼o̼ ̼b̼ị̼ ̼ố̼m̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼Đ̼.̼T̼.̼B̼ ̼v̼à̼ ̼Đ̼.̼H̼.̼L̼ ̼(̼c̼ù̼n̼g̼ ̼S̼N̼ ̼2̼0̼1̼4̼,̼ ̼l̼à̼ ̼a̼n̼h̼ ̼e̼m̼ ̼s̼o̼n̼g̼ ̼s̼i̼n̼h̼,̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼l̼ớ̼p̼ ̼1̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼t̼i̼ể̼u̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼N̼g̼ô̼ ̼Q̼u̼y̼ề̼n̼)̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼c̼h̼o̼ ̼ở̼ ̼n̼h̼à̼.̼ ̼Đ̼ế̼n̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼1̼4̼h̼ ̼c̼h̼i̼ề̼u̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼,̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼2̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼đ̼i̼ ̼l̼à̼m̼ ̼v̼à̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼n̼à̼y̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼c̼ó̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼n̼ộ̼i̼ ̼ở̼ ̼n̼h̼à̼.̼

</>

Đ̼ạ̼i̼ ̼d̼i̼ệ̼n̼ ̼M̼T̼T̼Q̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼Q̼u̼ả̼n̼g̼ ̼N̼i̼n̼h̼ ̼t̼h̼ă̼m̼ ̼h̼ỏ̼i̼,̼ ̼h̼ỗ̼ ̼t̼r̼ợ̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼(̼Ả̼n̼h̼:̼ ̼H̼.̼G̼i̼a̼n̼g̼)̼

̼D̼o̼ ̼c̼ó̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼n̼ộ̼i̼ ̼đ̼i̼ ̼r̼a̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼,̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼k̼h̼i̼ ̼q̼u̼a̼y̼ ̼v̼ề̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼á̼n̼h̼ ̼c̼ổ̼n̼g̼ ̼k̼h̼u̼ ̼v̼ự̼c̼ ̼b̼ể̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼c̼ử̼a̼ ̼n̼h̼à̼ ̼m̼ở̼ ̼(̼b̼ể̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼ở̼ ̼l̼i̼ề̼n̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼s̼â̼n̼,̼ ̼d̼ạ̼n̼g̼ ̼b̼ể̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼h̼ò̼n̼ ̼n̼o̼n̼ ̼b̼ộ̼ ̼v̼à̼ ̼k̼h̼u̼ ̼v̼ự̼c̼ ̼b̼ể̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼l̼à̼m̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼r̼à̼o̼ ̼t̼h̼ấ̼p̼)̼.̼ ̼L̼i̼n̼h̼ ̼t̼í̼n̼h̼ ̼m̼á̼c̼h̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼c̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼l̼à̼n̼h̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼v̼ộ̼i̼ ̼v̼à̼o̼ ̼k̼h̼u̼ ̼v̼ự̼c̼ ̼b̼ể̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼k̼i̼ể̼m̼ ̼t̼r̼a̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼t̼h̼i̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼1̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼n̼ổ̼i̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼.̼ ̼S̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼r̼a̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼t̼h̼ứ̼ ̼2̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼đ̼â̼u̼.̼ ̼K̼h̼i̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼b̼ể̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼m̼ò̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼t̼h̼i̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼t̼h̼ứ̼ ̼2̼.̼


̼N̼h̼ậ̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼i̼n̼ ̼b̼á̼o̼,̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼q̼u̼y̼ề̼n̼ ̼x̼ã̼ ̼H̼i̼ệ̼p̼ ̼H̼ò̼a̼ ̼c̼ó̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼n̼ơ̼i̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼s̼ự̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼t̼i̼ế̼n̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼h̼i̼ể̼u̼,̼ ̼x̼á̼c̼ ̼m̼i̼n̼h̼.̼ ̼S̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼h̼o̼à̼n̼ ̼t̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼á̼c̼ ̼t̼h̼ủ̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼c̼ầ̼n̼ ̼t̼h̼i̼ế̼t̼,̼ ̼t̼h̼i̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼2̼ ̼a̼n̼h̼ ̼e̼m̼ ̼s̼o̼n̼g̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼ổ̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼k̼h̼â̼m̼ ̼l̼i̼ệ̼m̼ ̼v̼à̼ ̼s̼á̼n̼g̼ ̼n̼a̼y̼ ̼l̼ễ̼ ̼a̼n̼ ̼t̼á̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼h̼o̼à̼n̼ ̼t̼ấ̼t̼.̼


̼Đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼4̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼o̼n̼,̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼đ̼ó̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼Đ̼.̼T̼.̼B̼ ̼v̼à̼ ̼Đ̼.̼H̼.̼L̼ ̼l̼à̼ ̼c̼o̼n̼ ̼ú̼t̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼.̼ ̼K̼h̼i̼ ̼n̼ắ̼m̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼s̼ự̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼,̼ ̼M̼T̼T̼Q̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼Q̼u̼ả̼n̼g̼ ̼N̼i̼n̼h̼,̼ ̼t̼h̼ị̼ ̼x̼ã̼ ̼Q̼u̼ả̼n̼g̼ ̼Y̼ê̼n̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼q̼u̼y̼ề̼n̼ ̼s̼ở̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼t̼h̼ă̼m̼ ̼h̼ỏ̼i̼,̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼v̼i̼ê̼n̼,̼ ̼h̼ỗ̼ ̼t̼r̼ợ̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼.̼

A̼i̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼r̼a̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼s̼a̼u̼ ̼1̼8̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼t̼ố̼i̼ ̼ở̼ ̼t̼p̼h̼c̼m̼?̼

C̼h̼i̼ề̼u̼ ̼2̼6̼/̼7̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼T̼h̼à̼n̼h̼ ̼P̼h̼o̼n̼g̼ ̼-̼ ̼C̼h̼ủ̼ ̼t̼ị̼c̼h̼ ̼U̼B̼N̼D̼ ̼T̼P̼H̼C̼M̼,̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼v̼ă̼n̼ ̼g̼ử̼i̼ ̼t̼h̼ủ̼ ̼t̼r̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼c̼á̼c̼ ̼s̼ở̼,̼ ̼b̼a̼n̼,̼ ̼n̼g̼à̼n̼h̼,̼ ̼C̼h̼ủ̼ ̼t̼ị̼c̼h̼ ̼U̼B̼N̼D̼ ̼T̼P̼ ̼T̼h̼ủ̼ ̼Đ̼ứ̼c̼ ̼v̼à̼ ̼c̼á̼c̼ ̼q̼u̼ậ̼n̼,̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼v̼ề̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼t̼ă̼n̼g̼ ̼c̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼c̼á̼c̼ ̼b̼i̼ệ̼n̼ ̼p̼h̼á̼p̼ ̼g̼i̼ả̼m̼ ̼m̼ậ̼t̼ ̼đ̼ộ̼ ̼l̼ư̼u̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼.̼


̼T̼h̼e̼o̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼c̼ạ̼n̼h̼ ̼c̼á̼c̼ ̼n̼ộ̼i̼ ̼d̼u̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼q̼u̼y̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼t̼ ̼đ̼ể̼ ̼g̼i̼ã̼n̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼x̼ã̼ ̼h̼ộ̼i̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼C̼h̼ỉ̼ ̼t̼h̼ị̼ ̼1̼6̼ ̼t̼ă̼n̼g̼ ̼c̼ư̼ờ̼n̼g̼,̼ ̼U̼B̼N̼D̼ ̼T̼P̼H̼C̼M̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼b̼à̼n̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼p̼h̼ố̼ ̼h̼ạ̼n̼ ̼c̼h̼ế̼ ̼t̼ố̼i̼ ̼đ̼a̼ ̼r̼a̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼,̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼ử̼a̼ ̼h̼à̼n̼g̼,̼ ̼c̼ơ̼ ̼s̼ở̼ ̼k̼i̼n̼h̼ ̼d̼o̼a̼n̼h̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼đ̼ó̼n̼g̼ ̼c̼ử̼a̼ ̼t̼ừ̼ ̼1̼8̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼0̼6̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼h̼ằ̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼.̼ ̼Á̼p̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼ ̼t̼ừ̼ ̼1̼8̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼t̼ố̼i̼ ̼n̼a̼y̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼h̼ế̼t̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼1̼/̼8̼.̼


̼B̼ê̼n̼ ̼c̼ạ̼n̼h̼ ̼l̼ệ̼n̼h̼ ̼c̼ấ̼m̼,̼ ̼c̼á̼c̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼s̼a̼u̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼r̼a̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼n̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼v̼ụ̼.̼ ̼T̼h̼e̼o̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼c̼ứ̼u̼,̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼l̼à̼m̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼á̼c̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼c̼h̼ố̼n̼g̼ ̼d̼ị̼c̼h̼ ̼h̼o̼ặ̼c̼ ̼c̼á̼c̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼h̼ỗ̼ ̼t̼r̼ợ̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼p̼h̼ố̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼q̼u̼y̼ề̼n̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼.̼

̼N̼g̼o̼à̼i̼ ̼r̼a̼,̼ ̼c̼á̼n̼ ̼b̼ộ̼,̼ ̼p̼h̼ó̼n̼g̼ ̼v̼i̼ê̼n̼,̼ ̼b̼i̼ê̼n̼ ̼t̼ậ̼p̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼b̼á̼o̼ ̼đ̼à̼i̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼n̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼v̼ụ̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼t̼r̼ị̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼b̼à̼n̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼p̼h̼ố̼,̼ ̼b̼a̼o̼ ̼g̼ồ̼m̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼á̼c̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼b̼á̼o̼;̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼v̼ệ̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼m̼ô̼i̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼đ̼ô̼ ̼t̼h̼ị̼,̼ ̼x̼ử̼ ̼l̼ý̼ ̼s̼ự̼ ̼c̼ố̼ ̼v̼ề̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼,̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼,̼ ̼h̼ệ̼ ̼t̼h̼ố̼n̼g̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼v̼à̼ ̼h̼ạ̼ ̼t̼ầ̼n̼g̼ ̼k̼ỹ̼ ̼t̼h̼u̼ậ̼t̼.̼


̼B̼ê̼n̼h̼ ̼c̼ạ̼n̼h̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼c̼á̼c̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼i̼ệ̼n̼ ̼v̼ậ̼n̼ ̼c̼h̼u̼y̼ể̼n̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼h̼o̼á̼ ̼t̼h̼i̼ế̼t̼ ̼y̼ế̼u̼,̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼i̼ệ̼n̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼đ̼ó̼n̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼n̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼v̼ụ̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼c̼h̼ố̼n̼g̼ ̼d̼ị̼c̼h̼,̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼đ̼ó̼n̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼l̼à̼m̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼c̼á̼c̼ ̼d̼o̼a̼n̼h̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼p̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼“̼1̼ ̼c̼u̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼-̼ ̼2̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼đ̼ế̼n̼”̼,̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼h̼ở̼ ̼v̼ậ̼t̼ ̼t̼ư̼,̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼h̼o̼á̼ ̼x̼u̼ấ̼t̼ ̼n̼h̼ậ̼p̼ ̼k̼h̼ẩ̼u̼ ̼v̼à̼ ̼c̼ử̼a̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼b̼á̼n̼ ̼l̼ẻ̼ ̼x̼ă̼n̼g̼ ̼d̼ầ̼u̼ ̼ở̼ ̼1̼2̼ ̼c̼ử̼a̼ ̼n̼g̼õ̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼T̼h̼à̼n̼h̼ ̼p̼h̼ố̼.̼


̼T̼h̼e̼o̼ ̼U̼B̼N̼D̼ ̼T̼P̼H̼C̼M̼,̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼đ̼i̼ ̼m̼u̼a̼ ̼l̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ự̼c̼,̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼p̼h̼ẩ̼m̼ ̼t̼h̼i̼ế̼t̼ ̼y̼ế̼u̼,̼ ̼đ̼ề̼ ̼n̼g̼h̼ị̼ ̼c̼á̼c̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼r̼i̼ể̼n̼ ̼k̼h̼a̼i̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼p̼h̼i̼ế̼u̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼h̼ộ̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼,̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼c̼h̼ẳ̼n̼ ̼l̼ẽ̼,̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼k̼h̼u̼n̼g̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼đ̼i̼ ̼m̼u̼a̼ ̼đ̼ể̼ ̼g̼i̼ả̼m̼ ̼t̼h̼i̼ể̼u̼ ̼m̼ậ̼t̼ ̼đ̼ộ̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼x̼ú̼c̼.̼


̼T̼h̼à̼n̼h̼ ̼p̼h̼ố̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼g̼i̼a̼o̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼,̼ ̼q̼u̼â̼n̼ ̼đ̼ộ̼i̼,̼ ̼v̼à̼ ̼c̼á̼c̼ ̼q̼u̼ậ̼n̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼,̼ ̼T̼P̼ ̼T̼h̼ủ̼ ̼Đ̼ứ̼c̼ ̼t̼ổ̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼c̼á̼c̼ ̼t̼r̼ạ̼m̼,̼ ̼c̼h̼ố̼t̼ ̼đ̼ể̼ ̼n̼g̼ă̼n̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼v̼à̼ ̼t̼ổ̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼t̼u̼ầ̼n̼ ̼t̼r̼a̼,̼ ̼k̼i̼ể̼m̼ ̼s̼o̼á̼t̼ ̼2̼4̼/̼2̼4̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼c̼á̼c̼ ̼t̼u̼y̼ế̼n̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼p̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼c̼h̼ấ̼p̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼q̼u̼y̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼

Facebook Comments Box

Ta Thanh Nhan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: Content is protected !!