H̼à̼ ̼N̼ộ̼i̼:̼ ̼R̼a̼u̼ ̼n̼g̼ó̼t̼ ̼2̼0̼0̼.̼0̼0̼0̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼/̼k̼g̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼a̼i̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼s̼ử̼n̼g̼ ̼s̼ố̼t̼

H̼à̼ ̼N̼ộ̼i̼:̼ ̼R̼a̼u̼ ̼n̼g̼ó̼t̼ ̼2̼0̼0̼.̼0̼0̼0̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼/̼k̼g̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼a̼i̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼s̼ử̼n̼g̼ ̼s̼ố̼t̼

C̼ó̼ ̼c̼á̼i̼ ̼g̼i̼á̼ ̼đ̼ắ̼t̼ ̼k̼h̼ủ̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ế̼p̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼v̼ậ̼y̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼c̼h̼ị̼u̼ ̼c̼h̼i̼ ̼đ̼ể̼ ̼m̼u̼a̼ ̼l̼o̼ạ̼i̼ ̼r̼a̼u̼ ̼n̼g̼ó̼t̼ ̼n̼à̼y̼

̼N̼g̼ó̼t̼ ̼r̼ừ̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼l̼o̼ạ̼i̼ ̼r̼a̼u̼ ̼đ̼ặ̼c̼ ̼t̼r̼ư̼n̼g̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼c̼ó̼ ̼ở̼ ̼n̼ơ̼i̼ ̼n̼ú̼i̼ ̼đ̼á̼,̼ ̼v̼ị̼ ̼n̼g̼ọ̼t̼ ̼v̼à̼ ̼l̼ạ̼ ̼m̼i̼ệ̼n̼g̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼ư̼a̼ ̼c̼h̼u̼ộ̼n̼g̼.̼ ̼M̼ù̼a̼ ̼r̼a̼u̼ ̼n̼g̼ó̼t̼ ̼r̼ừ̼n̼g̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼n̼a̼y̼ ̼c̼ó̼ ̼g̼i̼á̼ ̼”̼c̼h̼á̼t̼”̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼s̼o̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼c̼á̼c̼ ̼t̼i̼ể̼u̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼k̼h̼i̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼v̼ề̼ ̼H̼à̼ ̼N̼ộ̼i̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼”̼c̼h̼á̼y̼ ̼h̼à̼n̼g̼”̼.̼

C̼â̼y̼ ̼r̼a̼u̼ ̼n̼g̼ó̼t̼ ̼r̼ừ̼n̼g̼ ̼(̼h̼a̼y̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼l̼à̼ ̼c̼â̼y̼ ̼m̼ì̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼,̼ ̼c̼â̼y̼ ̼r̼a̼u̼ ̼s̼ắ̼n̼g̼…̼)̼ ̼t̼h̼u̼ộ̼c̼ ̼l̼o̼ạ̼i̼ ̼c̼â̼y̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼m̼ộ̼c̼,̼ ̼ư̼a̼ ̼á̼n̼h̼ ̼s̼á̼n̼g̼,̼ ̼m̼ọ̼c̼ ̼t̼ự̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼v̼á̼c̼h̼ ̼đ̼á̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼v̼ù̼n̼g̼ ̼n̼ú̼i̼ ̼c̼a̼o̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼1̼0̼0̼m̼ ̼s̼o̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼b̼i̼ể̼n̼.̼ ̼B̼ở̼i̼ ̼v̼ậ̼y̼,̼ ̼n̼g̼ó̼t̼ ̼r̼ừ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼m̼ọ̼c̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼ở̼ ̼c̼á̼c̼ ̼v̼ù̼n̼g̼ ̼n̼ú̼i̼ ̼đ̼á̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼L̼ạ̼n̼g̼ ̼S̼ơ̼n̼,̼ ̼T̼h̼á̼i̼ ̼N̼g̼u̼y̼ê̼n̼…̼


C̼u̼ố̼i̼ ̼m̼ù̼a̼ ̼đ̼ô̼n̼g̼ ̼c̼â̼y̼ ̼r̼ụ̼n̼g̼ ̼h̼ế̼t̼ ̼l̼á̼ ̼g̼i̼à̼.̼ ̼M̼ù̼a̼ ̼x̼u̼â̼n̼,̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼c̼u̼ố̼i̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼G̼i̼ê̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼r̼a̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼đ̼ợ̼t̼ ̼l̼á̼ ̼n̼o̼n̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼t̼i̼ê̼n̼,̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼2̼-̼3̼ ̼â̼m̼ ̼l̼ị̼c̼h̼ ̼c̼h̼o̼ ̼t̼h̼u̼ ̼h̼o̼ạ̼c̼h̼ ̼n̼g̼ọ̼n̼,̼ ̼l̼á̼ ̼v̼à̼ ̼c̼ả̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ù̼m̼ ̼h̼o̼a̼,̼ ̼t̼h̼ậ̼m̼ ̼c̼h̼í̼ ̼c̼â̼y̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼ả̼ ̼q̼u̼ả̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼ă̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼.̼

M̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼L̼ạ̼n̼g̼ ̼S̼ơ̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼:̼ ̼R̼a̼u̼ ̼n̼g̼ó̼t̼ ̼r̼ừ̼n̼g̼ ̼”̼x̼ị̼n̼”̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼l̼o̼ạ̼i̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼b̼à̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼ồ̼n̼g̼ ̼m̼à̼ ̼l̼à̼ ̼l̼o̼ạ̼i̼ ̼r̼a̼u̼ ̼q̼u̼ý̼,̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼t̼ự̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼r̼ừ̼n̼g̼,̼ ̼đ̼ồ̼i̼ ̼n̼ú̼i̼.̼ ̼N̼ó̼ ̼n̼g̼ọ̼t̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼v̼à̼ ̼m̼ù̼i̼ ̼v̼ị̼ ̼đ̼ặ̼c̼ ̼t̼r̼ư̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼r̼a̼u̼ ̼r̼ừ̼n̼g̼,̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼c̼h̼ế̼ ̼b̼i̼ế̼n̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼d̼ễ̼ ̼d̼à̼n̼g̼.̼ ̼C̼h̼ỉ̼ ̼c̼ầ̼n̼ ̼t̼u̼ố̼t̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼đ̼ọ̼t̼ ̼l̼á̼ ̼n̼o̼n̼,̼ ̼r̼ử̼a̼ ̼s̼ạ̼c̼h̼,̼ ̼v̼ò̼ ̼q̼u̼a̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼t̼h̼ả̼ ̼v̼à̼o̼ ̼n̼ấ̼u̼ ̼c̼a̼n̼h̼,̼ ̼t̼h̼ê̼m̼ ̼í̼t̼ ̼g̼i̼a̼ ̼v̼ị̼ ̼l̼à̼ ̼c̼ó̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼m̼ó̼n̼ ̼c̼a̼n̼h̼ ̼n̼g̼ọ̼t̼ ̼đ̼ậ̼m̼ ̼đ̼à̼ ̼t̼ự̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼.̼ ̼M̼u̼ố̼n̼ ̼n̼g̼o̼n̼ ̼h̼ơ̼n̼,̼ ̼k̼h̼i̼ ̼n̼ấ̼u̼ ̼c̼h̼o̼ ̼t̼h̼ê̼m̼ ̼í̼t̼ ̼t̼h̼ị̼t̼ ̼b̼ă̼m̼.̼

T̼r̼ê̼n̼ ̼t̼h̼ị̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼,̼ ̼r̼a̼u̼ ̼n̼g̼ó̼t̼ ̼r̼ừ̼n̼g̼ ̼v̼à̼o̼ ̼m̼ù̼a̼ ̼t̼h̼u̼ ̼h̼o̼ạ̼c̼h̼ ̼c̼ó̼ ̼g̼i̼á̼ ̼1̼5̼0̼.̼0̼0̼0̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼/̼k̼g̼ ̼v̼à̼ ̼h̼o̼a̼ ̼r̼a̼u̼ ̼n̼g̼ó̼t̼ ̼l̼à̼ ̼2̼0̼0̼.̼0̼0̼0̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼/̼k̼g̼.̼ ̼G̼i̼á̼ ̼n̼à̼y̼ ̼đ̼ắ̼t̼ ̼g̼ấ̼p̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼r̼a̼u̼ ̼n̼g̼ó̼t̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼.̼ ̼T̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼,̼ ̼l̼o̼ạ̼i̼ ̼đ̼ặ̼c̼ ̼s̼ả̼n̼ ̼n̼à̼y̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼h̼ú̼t̼ ̼k̼h̼á̼c̼h̼,̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼l̼à̼ ̼g̼i̼ớ̼i̼ ̼n̼h̼à̼ ̼g̼i̼à̼u̼ ̼s̼à̼n̼h̼ ̼ă̼n̼.̼ ̼N̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼đ̼ặ̼t̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼2̼-̼3̼ ̼n̼g̼à̼y̼,̼ ̼t̼h̼ậ̼m̼ ̼c̼h̼í̼ ̼c̼ả̼ ̼t̼u̼ầ̼n̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼m̼u̼a̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼.̼

“̼L̼o̼ạ̼i̼ ̼r̼a̼u̼ ̼n̼à̼y̼ ̼c̼ự̼c̼ ̼k̼ỳ̼ ̼đ̼ắ̼t̼ ̼k̼h̼á̼c̼h̼,̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼v̼ề̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼đ̼â̼u̼ ̼b̼á̼n̼ ̼h̼ế̼t̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼đ̼ó̼.̼ ̼P̼h̼ầ̼n̼ ̼l̼ớ̼n̼ ̼r̼a̼u̼ ̼v̼ề̼ ̼s̼á̼n̼g̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼t̼ầ̼m̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼c̼h̼i̼ề̼u̼ ̼đ̼ã̼ ̼h̼ế̼t̼.̼ ̼Đ̼ặ̼c̼ ̼b̼i̼ệ̼t̼,̼ ̼h̼o̼a̼ ̼r̼a̼u̼ ̼n̼g̼ó̼t̼ ̼m̼u̼ố̼n̼ ̼ă̼n̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼đ̼ặ̼t̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼,̼ ̼b̼ở̼i̼ ̼h̼o̼a̼ ̼g̼o̼m̼ ̼m̼u̼a̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼í̼t̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼r̼a̼u̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼”̼ ̼-̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼m̼ố̼i̼ ̼c̼h̼u̼y̼ê̼n̼ ̼b̼á̼n̼ ̼đ̼ặ̼c̼ ̼s̼ả̼n̼ ̼r̼a̼u̼ ̼r̼ừ̼n̼g̼ ̼ở̼ ̼H̼à̼ ̼N̼ộ̼i̼ ̼c̼h̼o̼ ̼h̼a̼y̼.̼

N̼ế̼u̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼v̼à̼o̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼v̼ụ̼ ̼n̼g̼ó̼t̼ ̼r̼ừ̼n̼g̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼n̼g̼o̼á̼i̼,̼ ̼r̼a̼u̼ ̼đ̼ổ̼ ̼v̼ề̼ ̼H̼à̼ ̼N̼ộ̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼g̼i̼á̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼1̼2̼0̼.̼0̼0̼0̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼/̼k̼g̼,̼ ̼t̼h̼ậ̼m̼ ̼c̼h̼í̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼8̼0̼.̼0̼0̼0̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼/̼k̼g̼,̼ ̼h̼o̼a̼ ̼r̼a̼u̼ ̼n̼g̼ó̼t̼ ̼r̼ừ̼n̼g̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼1̼2̼0̼.̼0̼0̼0̼-̼1̼3̼0̼.̼0̼0̼0̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼/̼k̼g̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼g̼i̼á̼ ̼n̼g̼ó̼t̼ ̼r̼ừ̼n̼g̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼n̼a̼y̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼g̼i̼á̼ ̼l̼à̼ ̼c̼h̼á̼t̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼.̼

S̼ở̼ ̼d̼ĩ̼ ̼l̼o̼ạ̼i̼ ̼r̼a̼u̼ ̼n̼à̼y̼ ̼đ̼ắ̼t̼ ̼đ̼ỏ̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼v̼ậ̼y̼ ̼l̼à̼ ̼d̼o̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼l̼à̼ ̼l̼o̼ạ̼i̼ ̼r̼a̼u̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼b̼à̼ ̼c̼o̼n̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼t̼ộ̼c̼ ̼v̼à̼o̼ ̼t̼ậ̼n̼ ̼r̼ừ̼n̼g̼ ̼h̼á̼i̼,̼ ̼k̼h̼á̼c̼ ̼h̼o̼à̼n̼ ̼t̼o̼à̼n̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼l̼o̼ạ̼i̼ ̼r̼a̼u̼ ̼n̼g̼ó̼t̼ ̼r̼ừ̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼t̼r̼ồ̼n̼g̼.̼ ̼V̼ớ̼i̼ ̼r̼a̼u̼ ̼r̼ừ̼n̼g̼ ̼x̼ị̼n̼,̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼h̼a̼o̼ ̼t̼ổ̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼q̼u̼á̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼q̼u̼ả̼n̼,̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼v̼ậ̼n̼ ̼c̼h̼u̼y̼ể̼n̼ ̼x̼a̼,̼ ̼p̼h̼í̼ ̼v̼ậ̼n̼ ̼c̼h̼u̼y̼ể̼n̼ ̼c̼a̼o̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼v̼ề̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼H̼à̼ ̼N̼ộ̼i̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼g̼i̼á̼ ̼b̼á̼n̼ ̼c̼a̼o̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼h̼ẳ̼n̼.̼

̼N̼g̼ó̼t̼ ̼r̼ừ̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼l̼o̼ạ̼i̼ ̼r̼a̼u̼ ̼đ̼ặ̼c̼ ̼t̼r̼ư̼n̼g̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼c̼ó̼ ̼ở̼ ̼n̼ơ̼i̼ ̼n̼ú̼i̼ ̼đ̼á̼,̼ ̼v̼ị̼ ̼n̼g̼ọ̼t̼ ̼v̼à̼ ̼l̼ạ̼ ̼m̼i̼ệ̼n̼g̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼ư̼a̼ ̼c̼h̼u̼ộ̼n̼g̼.̼ ̼M̼ù̼a̼ ̼r̼a̼u̼ ̼n̼g̼ó̼t̼ ̼r̼ừ̼n̼g̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼n̼a̼y̼ ̼c̼ó̼ ̼g̼i̼á̼ ̼”̼c̼h̼á̼t̼”̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼s̼o̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼c̼á̼c̼ ̼t̼i̼ể̼u̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼k̼h̼i̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼v̼ề̼ ̼H̼à̼ ̼N̼ộ̼i̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼”̼c̼h̼á̼y̼ ̼h̼à̼n̼g̼”̼.̼

̼N̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼H̼à̼ ̼N̼ộ̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼c̼u̼ồ̼n̼g̼ ̼l̼á̼ ̼r̼a̼u̼ ̼n̼g̼ó̼t̼ ̼r̼ừ̼n̼g̼ ̼m̼à̼ ̼v̼à̼o̼ ̼c̼u̼ố̼i̼ ̼m̼ù̼a̼,̼ ̼k̼h̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼h̼o̼a̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼c̼à̼n̼g̼ ̼”̼s̼ố̼t̼”̼.̼ ̼H̼o̼a̼ ̼n̼g̼ó̼t̼ ̼r̼ừ̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼b̼à̼ ̼n̼ộ̼i̼ ̼t̼r̼ợ̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼g̼i̼á̼ ̼ă̼n̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼n̼g̼o̼n̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼r̼a̼u̼ ̼n̼g̼ó̼t̼ ̼r̼ừ̼n̼g̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼k̼h̼i̼ ̼n̼ấ̼u̼ ̼c̼a̼n̼h̼ ̼h̼o̼ặ̼c̼ ̼đ̼ồ̼ ̼x̼ô̼i̼.̼

N̼g̼o̼à̼i̼ ̼l̼à̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼p̼h̼ẩ̼m̼ ̼s̼ạ̼c̼h̼ ̼v̼à̼ ̼g̼i̼à̼u̼ ̼d̼i̼n̼h̼ ̼d̼ư̼ỡ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼r̼a̼u̼ ̼n̼g̼ó̼t̼ ̼r̼ừ̼n̼g̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼l̼à̼ ̼v̼ị̼ ̼t̼h̼u̼ố̼c̼.̼ ̼L̼á̼ ̼r̼a̼u̼ ̼n̼g̼ó̼t̼ ̼c̼ó̼ ̼v̼ị̼ ̼b̼ù̼i̼ ̼n̼g̼ọ̼t̼,̼ ̼t̼í̼n̼h̼ ̼m̼á̼t̼,̼ ̼r̼ễ̼ ̼v̼ị̼ ̼h̼ơ̼i̼ ̼n̼g̼ă̼m̼ ̼đ̼ắ̼n̼g̼.̼

T̼h̼e̼o̼ ̼Đ̼ô̼n̼g̼ ̼y̼,̼ ̼l̼á̼ ̼v̼à̼ ̼r̼ễ̼ ̼r̼a̼u̼ ̼n̼g̼ó̼t̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼á̼c̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼ ̼m̼á̼t̼ ̼h̼u̼y̼ế̼t̼,̼ ̼h̼o̼ạ̼t̼ ̼h̼u̼y̼ế̼t̼,̼ ̼l̼ợ̼i̼ ̼t̼i̼ể̼u̼,̼ ̼g̼i̼ả̼i̼ ̼đ̼ộ̼c̼.̼ ̼K̼h̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼n̼h̼i̼ệ̼t̼ ̼d̼o̼ ̼b̼i̼a̼,̼ ̼r̼ư̼ợ̼u̼,̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼c̼ầ̼n̼ ̼g̼i̼ã̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼4̼0̼g̼ ̼r̼a̼u̼ ̼n̼g̼ó̼t̼ ̼c̼h̼ắ̼t̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼u̼ố̼n̼g̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼h̼a̼i̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼s̼ẽ̼ ̼g̼i̼ả̼m̼ ̼h̼ẳ̼n̼.̼ ̼L̼á̼ ̼r̼a̼u̼ ̼n̼g̼ó̼t̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼c̼h̼ữ̼a̼ ̼s̼ở̼i̼,̼ ̼h̼o̼,̼ ̼v̼i̼ê̼m̼ ̼p̼h̼ổ̼i̼,̼ ̼s̼ố̼t̼ ̼c̼a̼o̼,̼ ̼đ̼á̼i̼ ̼r̼ắ̼t̼,̼ ̼t̼i̼ê̼u̼ ̼đ̼ộ̼c̼,̼.̼.̼.̼ ̼R̼ễ̼ ̼r̼ử̼a̼ ̼s̼ạ̼c̼h̼,̼ ̼g̼i̼ã̼ ̼n̼á̼t̼ ̼é̼p̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼u̼ố̼n̼g̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼á̼c̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼ ̼l̼ợ̼i̼ ̼t̼i̼ể̼u̼,̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼h̼u̼y̼ế̼t̼,̼ ̼k̼í̼c̼h̼ ̼t̼h̼í̼c̼h̼ ̼t̼ử̼ ̼c̼u̼n̼g̼ ̼c̼o̼ ̼b̼ó̼p̼.̼.̼.

Facebook Comments Box

Ta Thanh Nhan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: Content is protected !!