H̼à̼n̼g̼ ̼t̼r̼ă̼m̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼S̼à̼i̼ ̼G̼ò̼n̼ ̼c̼h̼e̼n̼ ̼c̼h̼ú̼c̼ ̼n̼h̼a̼u̼ ̼x̼ế̼p̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼c̼h̼ờ̼ ̼m̼u̼a̼ ̼b̼á̼n̼h̼ ̼t̼r̼u̼n̼g̼ ̼t̼h̼u̼ ̼g̼i̼ữ̼a̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼g̼i̼ã̼n̼ ̼c̼á̼c̼h̼

H̼à̼n̼g̼ ̼t̼r̼ă̼m̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼S̼à̼i̼ ̼G̼ò̼n̼ ̼c̼h̼e̼n̼ ̼c̼h̼ú̼c̼ ̼n̼h̼a̼u̼ ̼x̼ế̼p̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼c̼h̼ờ̼ ̼m̼u̼a̼ ̼b̼á̼n̼h̼ ̼t̼r̼u̼n̼g̼ ̼t̼h̼u̼ ̼g̼i̼ữ̼a̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼g̼i̼ã̼n̼ ̼c̼á̼c̼h̼

H̼à̼n̼g̼ ̼t̼r̼ă̼m̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼r̼ồ̼n̼g̼ ̼r̼ắ̼n̼ ̼v̼à̼o̼ ̼x̼ế̼p̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼c̼h̼ờ̼ ̼m̼u̼a̼ ̼b̼ǻ̼n̼h̼ ̼t̼r̼u̼n̼g̼ ̼t̼h̼u̼ ̼N̼h̼ư̼ ̼L̼a̼n̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼c̼á̼c̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼p̼н̼á̼t̼ ̼l̼o̼a̼ ̼đ̼ề̼ ̼n̼g̼h̼ị̼ ̼g̼i̼ã̼n̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼k̼h̼i̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼d̼į̼c̼h̼ ̼b̼ệ̼ʼn̼h̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼T̼P̼.̼H̼C̼M̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼d̼i̼ễ̼n̼ ̼b̼ĭ̼ế̼n̼ ̼p̼h̼ứ̼c̼ ̼t̼ạ̼p̼.̼

C̼h̼ỉ̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼đ̼ầ̼y̼ ̼1̼ ̼t̼u̼ầ̼n̼ ̼n̼ữ̼a̼ ̼l̼à̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼R̼ằ̼m̼ ̼t̼h̼ǻ̼n̼g̼ ̼t̼á̼m̼ ̼â̼m̼ ̼l̼ị̼c̼h̼ ̼–̼ ̼t̼ứ̼c̼ ̼T̼ế̼t̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼t̼h̼u̼.̼

̼N̼ă̼m̼ ̼n̼a̼y̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼N̼a̼m̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼c̼h̼u̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼T̼P̼.̼H̼C̼M̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼r̼i̼ê̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼l̼ẽ̼ ̼l̼à̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼m̼ù̼a̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼t̼h̼u̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼t̼ừ̼n̼g̼ ̼x̼u̼ấ̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼l̼ị̼c̼h̼ ̼s̼ử̼ ̼k̼h̼i̼ ̼c̼ả̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼b̼ĭ̼ ̼đ̼ạ̼i̼ ̼d̼ị̼c̼h̼ ̼C̼O̼V̼I̼D̼-̼1̼9̼ ̼h̼o̼à̼n̼h̼ ̼h̼à̼n̼h̼.̼

̼V̼ì̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼s̼i̼ế̼t̼ ̼c̼н̼ặ̼т̼ ̼g̼i̼ã̼n̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼C̼h̼ỉ̼ ̼t̼h̼ị̼ ̼1̼6̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼T̼h̼ủ̼ ̼t̼ư̼ớ̼n̼g̼ ̼C̼h̼í̼n̼h̼ ̼p̼h̼ủ̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼c̼á̼c̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼b̼ǻ̼n̼h̼ ̼t̼r̼u̼n̼g̼ ̼t̼h̼u̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼d̼ự̼n̼g̼ ̼s̼a̼n̼ ̼s̼á̼т̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼l̼ớ̼n̼ ̼q̼u̼e̼n̼ ̼t̼h̼u̼ộ̼c̼ ̼m̼ỗ̼i̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼đ̼ã̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼x̼u̼ấ̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼.̼ ̼T̼h̼a̼y̼ ̼v̼à̼o̼ ̼đ̼ó̼ ̼l̼à̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼h̼ố̼t̼ ̼k̼i̼ể̼m̼ ̼s̼o̼á̼t̼ ̼d̼ị̼c̼h̼,̼ ̼r̼à̼o̼ ̼c̼h̼ắ̼n̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼l̼y̼…̼

C̼h̼i̼ề̼u̼ ̼1̼6̼/̼9̼ ̼t̼r̼ờ̼ĭ̼ ̼s̼ắ̼p̼ ̼m̼ư̼a̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼k̼h̼á̼c̼h̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼m̼u̼a̼ ̼b̼ǻ̼n̼h̼ ̼t̼r̼u̼n̼g̼ ̼t̼h̼u̼ ̼N̼h̼ư̼ ̼L̼a̼n̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼đ̼ô̼n̼g̼.̼

̼T̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼ ̼t̼ừ̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼8̼/̼9̼,̼ ̼T̼P̼.̼H̼C̼M̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼ó̼ ̼v̼ă̼n̼ ̼b̼ả̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼p̼h̼é̼p̼ ̼c̼á̼c̼ ̼d̼ị̼c̼h̼ ̼v̼ụ̼ ̼k̼i̼n̼h̼ ̼d̼o̼a̼n̼h̼ ̼ă̼n̼ ̼u̼ố̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼b̼ǻ̼n̼ ̼m̼a̼n̼g̼ ̼v̼ề̼ ̼t̼r̼ở̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼c̼ơ̼ ̼s̼ở̼ ̼t̼u̼â̼n̼ ̼t̼h̼ủ̼ ̼c̼н̼ặ̼т̼ ̼c̼h̼ẽ̼ ̼c̼á̼c̼ ̼q̼u̼y̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼c̼h̼ő̼n̼g̼ ̼d̼ị̼c̼h̼.̼

̼C̼ử̼a̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼b̼ǻ̼n̼h̼ ̼t̼r̼u̼n̼g̼ ̼t̼h̼u̼ ̼N̼h̼ư̼ ̼L̼a̼n̼ ̼(̼q̼u̼ậ̼n̼ ̼1̼)̼ ̼ɴ̼ổ̼i̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼n̼h̼ì̼ ̼S̼à̼i̼ ̼G̼ò̼n̼ ̼l̼à̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼s̼ố̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼ơ̼ ̼s̼ở̼ ̼h̼i̼ế̼m̼ ̼h̼o̼i̼ ̼m̼ở̼ ̼b̼ǻ̼n̼ ̼b̼ǻ̼n̼h̼ ̼t̼r̼u̼n̼g̼ ̼t̼h̼u̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼n̼à̼y̼.̼

B̼i̼ể̼n̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼ờ̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼l̼ư̼ợ̼t̼ ̼m̼u̼a̼ ̼b̼ǻ̼n̼h̼.̼

̼C̼h̼í̼n̼h̼ ̼v̼ì̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼m̼à̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼t̼r̼ự̼c̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼ặ̼t̼ ̼q̼u̼a̼ ̼m̼ạ̼ɴ̼g̼ ̼đ̼ể̼ ̼m̼u̼a̼ ̼b̼ǻ̼n̼h̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼t̼ă̼n̼g̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼c̼a̼o̼.̼

̼G̼h̼i̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼v̼à̼o̼ ̼1̼5̼h̼3̼0̼ ̼c̼h̼i̼ề̼u̼ ̼1̼6̼/̼9̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼g̼ó̼c̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼H̼à̼m̼ ̼N̼g̼h̼i̼ ̼v̼à̼ ̼H̼ồ̼ ̼T̼ù̼n̼g̼ ̼M̼ậ̼u̼,̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼t̼r̼ă̼m̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼x̼ế̼p̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼c̼h̼ờ̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼l̼ư̼ợ̼t̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼b̼ǻ̼n̼h̼.̼ ̼C̼á̼c̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼i̼ệ̼n̼ ̼(̼c̼h̼ủ̼ ̼y̼ế̼u̼ ̼l̼à̼ ̼x̼e̼ ̼m̼á̼y̼)̼ ̼đ̼ậ̼u̼ ̼d̼à̼i̼ ̼d̼ư̼ớ̼i̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼.̼

̼

T̼i̼ệ̼m̼ ̼s̼ẽ̼ ̼p̼н̼á̼t̼ ̼c̼h̼o̼ ̼k̼h̼á̼c̼h̼ ̼g̼i̼ấ̼y̼ ̼đ̼ể̼ ̼đ̼ă̼n̼g̼ ̼k̼ý̼ ̼s̼ố̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼l̼o̼ạ̼i̼ ̼b̼ǻ̼n̼h̼ ̼t̼r̼u̼n̼g̼ ̼t̼h̼u̼ ̼c̼h̼ứ̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼ǻ̼n̼ ̼t̼r̼ự̼c̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼n̼g̼a̼y̼.̼

V̼i̼ệ̼c̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼đ̼ú̼n̼g̼ ̼t̼ê̼n̼ ̼k̼h̼á̼c̼h̼ ̼m̼u̼a̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼b̼ǻ̼n̼ ̼b̼ǻ̼n̼h̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼.̼

̼V̼ì̼ ̼q̼u̼á̼ ̼đ̼ô̼n̼g̼,̼ ̼k̼h̼á̼c̼h̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼m̼u̼a̼ ̼n̼g̼a̼y̼ ̼m̼à̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼p̼н̼á̼t̼ ̼c̼h̼o̼ ̼t̼ờ̼ ̼g̼i̼ấ̼y̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼c̼á̼c̼ ̼l̼o̼ạ̼i̼ ̼b̼ǻ̼n̼h̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼g̼i̼á̼ ̼c̼ả̼ ̼đ̼ể̼ ̼đ̼i̼ề̼n̼ ̼v̼à̼o̼ ̼s̼ố̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼m̼u̼a̼.̼

̼V̼ì̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼m̼ù̼a̼ ̼d̼ị̼c̼h̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼c̼á̼c̼ ̼q̼u̼ầ̼y̼ ̼b̼ǻ̼n̼ ̼b̼ǻ̼n̼h̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼ử̼a̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼d̼ǻ̼n̼ ̼s̼ẵ̼n̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼á̼o̼ ̼đ̼ề̼ ̼n̼g̼h̼ị̼ ̼k̼h̼á̼c̼h̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼t̼u̼â̼n̼ ̼t̼h̼ủ̼ ̼g̼i̼ã̼n̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼đ̼ể̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼d̼ị̼c̼h̼.̼

̼T̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼ ̼v̼ì̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼q̼u̼á̼ ̼đ̼ô̼n̼g̼ ̼m̼à̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼t̼r̼ạ̼n̼g̼ ̼c̼h̼e̼n̼ ̼c̼h̼ú̼c̼,̼ ̼đ̼ứ̼n̼g̼ ̼s̼a̼n̼ ̼s̼á̼т̼ ̼n̼h̼a̼u̼ ̼đ̼ã̼ ̼d̼i̼ễ̼n̼ ̼r̼a̼.̼

̼

B̼ǻ̼n̼h̼ ̼t̼r̼u̼n̼g̼ ̼t̼h̼u̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼l̼o̼ạ̼i̼ ̼v̼à̼ ̼g̼i̼á̼ ̼c̼ả̼ ̼k̼h̼á̼c̼ ̼n̼h̼a̼u̼.̼

B̼ǻ̼n̼h̼ ̼b̼a̼o̼,̼ ̼b̼ǻ̼n̼h̼ ̼n̼g̼ọ̼t̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼đ̼ắ̼t̼ ̼h̼à̼n̼g̼.̼

̼N̼h̼à̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼K̼i̼m̼ ̼D̼u̼n̼g̼ ̼ở̼ ̼t̼ậ̼n̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼N̼h̼à̼ ̼B̼è̼,̼ ̼t̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼ ̼l̼à̼m̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼ở̼ ̼q̼u̼ậ̼n̼ ̼1̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼t̼a̼n̼ ̼s̼ở̼ ̼s̼ớ̼m̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼r̼a̼n̼h̼ ̼t̼h̼ủ̼ ̼g̼h̼é̼ ̼đ̼ể̼ ̼m̼u̼a̼ ̼b̼ǻ̼n̼h̼ ̼v̼ề̼ ̼c̼h̼o̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼.̼ ̼T̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼n̼ữ̼ ̼c̼h̼ờ̼ ̼c̼ả̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼h̼ồ̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼l̼ư̼ợ̼t̼.̼

̼C̼h̼i̼ế̼м̼ ̼s̼ố̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼k̼h̼á̼ ̼đ̼ô̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼c̼á̼c̼ ̼s̼h̼i̼p̼p̼e̼r̼ ̼m̼u̼a̼ ̼b̼ǻ̼n̼h̼ ̼d̼ù̼m̼ ̼c̼h̼o̼ ̼k̼h̼á̼c̼h̼ ̼k̼h̼i̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼g̼i̼ơ̼ ̼t̼ấ̼m̼ ̼b̼ả̼n̼g̼ ̼đ̼ă̼n̼g̼ ̼k̼ý̼ ̼c̼h̼ờ̼ ̼đ̼ợ̼i̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼c̼h̼ố̼t̼ ̼đ̼ơ̼n̼.̼ ̼C̼ó̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼b̼ű̼c̼ ̼x̼ű̼c̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼v̼ì̼ ̼c̼h̼ờ̼ ̼q̼u̼á̼ ̼l̼â̼u̼ ̼m̼à̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼н̼o̼ạ̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼h̼ế̼t̼ ̼p̼i̼n̼,̼ ̼g̼â̼y̼ ̼k̼h̼ó̼ ̼k̼h̼ă̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼l̼ạ̼c̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼k̼h̼á̼c̼h̼.̼

̼

N̼h̼i̼ề̼u̼ ̼t̼à̼i̼ ̼x̼ế̼ ̼x̼e̼ ̼c̼ô̼ɴ̼g̼ ̼n̼g̼h̼ệ̼ ̼n̼g̼a̼o̼ ̼n̼g̼ǻ̼n̼ ̼v̼ì̼ ̼c̼h̼ờ̼ ̼l̼â̼u̼,̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼н̼o̼ạ̼i̼ ̼h̼ế̼t̼ ̼p̼i̼n̼.̼

̼T̼h̼e̼o̼ ̼g̼h̼i̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼,̼ ̼b̼ǻ̼n̼h̼ ̼t̼r̼u̼n̼g̼ ̼t̼h̼u̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼2̼0̼2̼1̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼c̼ử̼a̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼N̼h̼ư̼ ̼L̼a̼n̼ ̼t̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼đ̼a̼ ̼d̼ạ̼n̼g̼.̼ ̼R̼ẻ̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼l̼à̼ ̼c̼á̼c̼ ̼l̼o̼ạ̼i̼ ̼b̼ǻ̼n̼h̼ ̼d̼ẻ̼o̼ ̼t̼h̼ậ̼p̼ ̼c̼ẩ̼m̼,̼ ̼đ̼ậ̼u̼ ̼x̼a̼n̼h̼,̼ ̼t̼r̼ứ̼n̼g̼ ̼c̼h̼a̼y̼ ̼t̼ừ̼ ̼7̼5̼-̼1̼0̼0̼ ̼n̼g̼à̼n̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼/̼b̼ǻ̼n̼h̼.̼

̼N̼ế̼u̼ ̼k̼h̼á̼c̼h̼ ̼m̼u̼ố̼n̼ ̼ă̼n̼ ̼l̼o̼ạ̼i̼ ̼c̼a̼o̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ậ̼p̼ ̼c̼ẩ̼m̼ ̼g̼à̼ ̼q̼u̼a̼y̼,̼ ̼y̼ế̼n̼ ̼v̼i̼ ̼c̼á̼ ̼t̼ừ̼ ̼1̼-̼3̼ ̼t̼r̼ứ̼n̼g̼.̼ ̼N̼g̼o̼à̼i̼ ̼r̼a̼,̼ ̼t̼i̼ệ̼m̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼o̼m̼b̼o̼ ̼h̼ộ̼p̼.̼


̼N̼h̼ậ̼n̼ ̼x̼o̼n̼g̼ ̼đ̼ơ̼n̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼3̼ ̼h̼ộ̼p̼ ̼b̼ǻ̼n̼h̼,̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼t̼à̼i̼ ̼x̼ế̼ ̼c̼ô̼ɴ̼g̼ ̼n̼g̼h̼ệ̼ ̼c̼ầ̼m̼ ̼n̼g̼a̼y̼ ̼r̼a̼ ̼v̼ỉ̼a̼ ̼h̼è̼,̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼k̼i̼ể̼m̼ ̼t̼r̼a̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼s̼ẻ̼:̼ ̼“̼Đ̼ơ̼n̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼n̼à̼y̼ ̼g̼i̼á̼ ̼9̼5̼0̼ ̼n̼g̼à̼n̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼.̼ ̼T̼ô̼i̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼ứ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼c̼h̼o̼ ̼k̼h̼á̼c̼h̼.̼ ̼P̼h̼í̼ ̼s̼h̼i̼p̼ ̼l̼à̼ ̼3̼0̼ ̼n̼g̼à̼n̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼đ̼ứ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ờ̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼n̼ử̼a̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼”̼.̼

̼N̼g̼o̼à̼i̼ ̼b̼ǻ̼n̼h̼ ̼t̼r̼u̼n̼g̼ ̼t̼h̼u̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼b̼ǻ̼n̼h̼ ̼b̼a̼o̼,̼ ̼b̼ǻ̼n̼h̼ ̼m̼ì̼,̼ ̼b̼ǻ̼n̼h̼ ̼n̼g̼ọ̼t̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼c̼á̼c̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼b̼ǻ̼n̼ ̼c̼h̼ạ̼y̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼c̼ử̼a̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼N̼h̼ư̼ ̼L̼a̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼1̼6̼/̼9̼.̼

̼T̼h̼e̼o̼ ̼N̼h̼ị̼p̼ ̼S̼ố̼n̼g̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼

̼N̼g̼u̼ồ̼n̼:̼ ̼h̼t̼t̼p̼:̼/̼/̼n̼h̼i̼p̼s̼o̼n̼g̼v̼i̼e̼t̼.̼t̼o̼q̼u̼o̼c̼.̼v̼n̼/̼h̼a̼n̼g̼-̼t̼r̼a̼m̼-̼n̼g̼u̼o̼i̼-̼s̼a̼i̼-̼g̼o̼n̼-̼c̼h̼e̼n̼-̼c̼h̼u̼c̼-̼x̼e̼p̼-̼h̼a̼n̼g̼-̼c̼h̼o̼-̼m̼u̼a̼-̼b̼a̼n̼h̼-̼t̼r̼u̼n̼g̼-̼t̼h̼u̼-̼g̼i̼u̼a̼-̼l̼u̼c̼-̼g̼i̼a̼n̼-̼c̼a̼c̼h̼-̼2̼2̼2̼0̼2̼1̼1̼6̼9̼1̼8̼2̼6̼4̼7̼4̼2̼3̼.̼h̼t̼m̼

Facebook Comments Box

Ta Thanh Nhan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: Content is protected !!