H̼ồ̼i̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼v̼ụ̼ ̼”̼l̼ù̼m̼ ̼x̼ù̼m̼”̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼b̼ằ̼n̼g̼:̼ ̼C̼h̼ủ̼ ̼n̼h̼à̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼k̼h̼á̼c̼h̼ ̼t̼h̼u̼ê̼ ̼m̼ớ̼i̼,̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼l̼à̼ ̼L̼o̼n̼g̼ ̼C̼h̼â̼u̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼t̼h̼ủ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼T̼h̼ế̼ ̼G̼i̼ớ̼i̼ ̼D̼i̼ ̼Đ̼ộ̼n̼g̼!̼

H̼ồ̼i̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼v̼ụ̼ ̼”̼l̼ù̼m̼ ̼x̼ù̼m̼”̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼b̼ằ̼n̼g̼:̼ ̼C̼h̼ủ̼ ̼n̼h̼à̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼k̼h̼á̼c̼h̼ ̼t̼h̼u̼ê̼ ̼m̼ớ̼i̼,̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼l̼à̼ ̼L̼o̼n̼g̼ ̼C̼h̼â̼u̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼t̼h̼ủ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼T̼h̼ế̼ ̼G̼i̼ớ̼i̼ ̼D̼i̼ ̼Đ̼ộ̼n̼g̼!̼

Ô̼n̼g̼ ̼T̼r̼ầ̼n̼ ̼K̼ỷ̼ ̼M̼ù̼i̼ ̼(̼B̼ì̼n̼h̼ ̼Đ̼ị̼n̼h̼)̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼k̼ý̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼t̼h̼u̼ê̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼C̼T̼C̼P̼ ̼D̼ư̼ợ̼c̼ ̼p̼h̼ẩ̼m̼ ̼F̼P̼T̼ ̼L̼o̼n̼g̼ ̼C̼h̼â̼u̼.̼


L̼ù̼m̼ ̼x̼ù̼m̼ ̼g̼i̼ữ̼a̼ ̼T̼h̼ế̼ ̼G̼i̼ớ̼i̼ ̼D̼i̼ ̼Đ̼ộ̼n̼g̼ ̼(̼T̼G̼D̼Đ̼)̼ ̼v̼à̼ ̼c̼á̼c̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼t̼á̼c̼ ̼c̼h̼o̼ ̼t̼h̼u̼ê̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼b̼ằ̼n̼g̼ ̼d̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼h̼ồ̼i̼ ̼k̼ế̼t̼.̼ ̼Ô̼n̼g̼ ̼T̼r̼ầ̼n̼ ̼K̼ỷ̼ ̼M̼ù̼i̼ ̼-̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼n̼h̼à̼ ̼t̼ừ̼n̼g̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼l̼i̼ệ̼t̼ ̼p̼h̼ả̼n̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼T̼G̼D̼Đ̼ ̼g̼i̼ả̼m̼ ̼7̼0̼-̼1̼0̼0̼%̼ ̼g̼i̼á̼ ̼t̼h̼u̼ê̼,̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼h̼a̼n̼h̼ ̼l̼ý̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼n̼g̼a̼y̼ ̼l̼ậ̼p̼ ̼t̼ứ̼c̼ ̼c̼ó̼ ̼k̼h̼á̼c̼h̼ ̼t̼h̼u̼ê̼ ̼m̼ớ̼i̼.̼

̼T̼h̼e̼o̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼s̼ẻ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼M̼ù̼i̼,̼ ̼c̼á̼i̼ ̼t̼ê̼n̼ ̼s̼ẽ̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼c̼h̼ỗ̼ ̼c̼h̼o̼ ̼T̼G̼D̼Đ̼ ̼l̼à̼ ̼N̼h̼à̼ ̼t̼h̼u̼ố̼c̼ ̼L̼o̼n̼g̼ ̼C̼h̼â̼u̼ ̼-̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼đ̼ơ̼n̼ ̼v̼ị̼ ̼d̼o̼ ̼F̼P̼T̼ ̼R̼e̼t̼a̼i̼l̼ ̼q̼u̼ả̼n̼ ̼l̼ý̼.̼ ̼Đ̼á̼n̼g̼ ̼n̼ó̼i̼,̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼v̼ố̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼o̼i̼ ̼l̼à̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼t̼h̼ủ̼ ̼t̼r̼ự̼c̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼v̼à̼ ̼l̼ớ̼n̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼T̼G̼D̼Đ̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼t̼h̼ị̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼b̼á̼n̼ ̼l̼ẻ̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼n̼a̼y̼.̼

̼Ô̼n̼g̼ ̼M̼ù̼i̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼t̼h̼ứ̼c̼ ̼k̼ý̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼t̼h̼u̼ê̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼C̼T̼C̼P̼ ̼D̼ư̼ợ̼c̼ ̼p̼h̼ẩ̼m̼ ̼F̼P̼T̼ ̼L̼o̼n̼g̼ ̼C̼h̼â̼u̼.̼ ̼T̼h̼ờ̼i̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼n̼h̼à̼ ̼t̼h̼u̼ố̼c̼ ̼n̼à̼y̼ ̼s̼ẽ̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼t̼h̼ứ̼c̼ ̼v̼à̼o̼ ̼t̼h̼u̼ê̼ ̼l̼à̼ ̼2̼7̼/̼1̼1̼,̼ ̼t̼ứ̼c̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼1̼2̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼h̼a̼n̼h̼ ̼l̼ý̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼T̼G̼D̼Đ̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼(̼1̼5̼/̼1̼1̼)̼.̼

̼N̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼n̼à̼y̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼m̼ứ̼c̼ ̼g̼i̼á̼ ̼t̼h̼u̼ê̼ ̼k̼ý̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼D̼ư̼ợ̼c̼ ̼p̼h̼ẩ̼m̼ ̼F̼P̼T̼ ̼L̼o̼n̼g̼ ̼C̼h̼â̼u̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼c̼a̼o̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼2̼0̼%̼ ̼s̼o̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼g̼i̼á̼ ̼t̼h̼u̼ê̼ ̼2̼5̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼/̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼T̼G̼D̼Đ̼.̼ ̼Đ̼i̼ề̼u̼ ̼n̼à̼y̼ ̼p̼h̼ầ̼n̼ ̼n̼à̼o̼ ̼c̼h̼o̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼đ̼ộ̼ ̼c̼h̼ị̼u̼ ̼c̼h̼ơ̼i̼ ̼v̼à̼ ̼n̼h̼a̼n̼h̼ ̼n̼h̼ạ̼y̼,̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼k̼ị̼p̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼c̼ơ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼l̼ớ̼n̼ ̼F̼P̼T̼ ̼R̼e̼t̼a̼i̼l̼.̼


T̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼l̼ù̼m̼ ̼x̼ù̼m̼ ̼g̼i̼ữ̼a̼ ̼T̼G̼D̼Đ̼ ̼v̼à̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼n̼h̼à̼ ̼n̼ổ̼ ̼r̼a̼ ̼t̼ừ̼ ̼c̼u̼ố̼i̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼9̼,̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼h̼â̼m̼ ̼n̼g̼ò̼i̼ ̼b̼ở̼i̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼M̼ù̼i̼ ̼k̼h̼i̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ă̼n̼g̼ ̼t̼ả̼i̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼c̼h̼ụ̼p̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼v̼ă̼n̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼á̼o̼ ̼g̼i̼ả̼m̼ ̼7̼0̼-̼1̼0̼0̼%̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼t̼h̼u̼ê̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼b̼ằ̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼T̼G̼D̼Đ̼.̼

̼Đ̼ế̼n̼ ̼6̼/̼1̼0̼,̼ ̼T̼G̼D̼Đ̼ ̼g̼ử̼i̼ ̼”̼t̼ố̼i̼ ̼h̼ậ̼u̼ ̼t̼h̼ư̼”̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼n̼h̼à̼,̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼n̼h̼à̼ ̼p̼h̼ả̼n̼ ̼h̼ồ̼i̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼2̼5̼/̼1̼0̼ ̼đ̼ể̼ ̼h̼a̼i̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼t̼h̼ố̼n̼g̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼m̼ứ̼c̼ ̼g̼i̼ả̼m̼ ̼g̼i̼á̼ ̼t̼h̼u̼ê̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼b̼ằ̼n̼g̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼g̼i̼a̼i̼ ̼đ̼o̼ạ̼n̼ ̼c̼h̼ị̼u̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼h̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼d̼ị̼c̼h̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼.̼ ̼N̼ế̼u̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼p̼h̼ả̼n̼ ̼h̼ồ̼i̼,̼ ̼T̼G̼D̼Đ̼ ̼s̼ẽ̼ ̼x̼ú̼c̼ ̼t̼i̼ế̼n̼ ̼c̼á̼c̼ ̼t̼h̼ủ̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼h̼a̼n̼h̼ ̼l̼ý̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼k̼i̼ệ̼n̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼k̼h̼ả̼ ̼k̼h̼á̼n̼g̼.̼

 ̼S̼a̼u̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼1̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼ ̼p̼h̼ả̼n̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼s̼á̼c̼h̼ ̼g̼i̼ả̼m̼ ̼g̼i̼á̼ ̼t̼h̼u̼ê̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼T̼h̼ế̼ ̼G̼i̼ớ̼i̼ ̼D̼i̼ ̼Đ̼ộ̼n̼g̼ ̼(̼T̼G̼D̼Đ̼)̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼b̼ằ̼n̼g̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼T̼r̼ầ̼n̼ ̼K̼ỷ̼ ̼M̼ù̼i̼ ̼(̼B̼ì̼n̼h̼ ̼Đ̼ị̼n̼h̼)̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼h̼ấ̼p̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼t̼h̼a̼n̼h̼ ̼l̼ý̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼đ̼ể̼ ̼s̼ớ̼m̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼t̼h̼ú̼c̼ ̼s̼ự̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼.̼̼T̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼b̼à̼y̼ ̼t̼ỏ̼ ̼b̼ứ̼c̼ ̼x̼ú̼c̼ ̼v̼ì̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼t̼h̼i̼ ̼c̼ô̼n̼g̼,̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼b̼ằ̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼b̼ị̼ ̼T̼G̼D̼Đ̼ ̼p̼h̼á̼ ̼d̼ỡ̼ ̼g̼â̼y̼ ̼h̼ỏ̼n̼g̼ ̼h̼ó̼c̼ ̼n̼g̼h̼i̼ê̼m̼ ̼t̼r̼ọ̼n̼g̼.̼

“̼N̼h̼à̼ ̼e̼m̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼x̼â̼y̼ ̼d̼ự̼n̼g̼ ̼đ̼ẹ̼p̼ ̼đ̼ẽ̼ ̼k̼h̼a̼n̼g̼ ̼t̼r̼a̼n̼g̼,̼ ̼c̼h̼o̼ ̼T̼G̼D̼Đ̼ ̼t̼h̼u̼ê̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼k̼h̼á̼c̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼đ̼ố̼n̼g̼ ̼h̼o̼a̼n̼g̼ ̼t̼à̼n̼.̼ ̼H̼ọ̼ ̼đ̼ậ̼p̼ ̼b̼ỏ̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼t̼h̼a̼n̼g̼ ̼k̼i̼ê̼n̼ ̼c̼ố̼,̼ ̼đ̼ậ̼p̼ ̼b̼ỏ̼ ̼t̼o̼i̼l̼e̼t̼,̼ ̼c̼ắ̼t̼ ̼t̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼n̼h̼à̼,̼ ̼c̼ắ̼t̼ ̼ố̼n̼g̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼s̼ạ̼c̼h̼,̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼t̼h̼ả̼i̼ ̼t̼o̼i̼l̼e̼t̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼l̼ầ̼u̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼,̼ ̼h̼ệ̼ ̼t̼h̼ố̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼1̼ ̼d̼â̼y̼.̼ ̼H̼ọ̼ ̼c̼ắ̼t̼ ̼d̼ầ̼m̼,̼ ̼h̼ạ̼ ̼c̼ố̼t̼ ̼n̼ề̼n̼ ̼n̼h̼à̼,̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼c̼h̼u̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼g̼ì̼ ̼đ̼ể̼ ̼d̼i̼ễ̼n̼ ̼t̼ả̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼”̼.̼

̼T̼ì̼n̼h̼ ̼t̼i̼ế̼t̼ ̼m̼ớ̼i̼:̼ ̼C̼h̼ủ̼ ̼n̼h̼à̼ ̼t̼ố̼ ̼T̼G̼D̼Đ̼ ̼m̼ở̼ ̼c̼ử̼a̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼b̼á̼n̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼h̼o̼ạ̼i̼ ̼n̼g̼a̼y̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼d̼i̼ệ̼n̼,̼ ̼s̼ự̼ ̼t̼h̼ậ̼t̼ ̼r̼a̼ ̼s̼a̼o̼?̼

̼C̼ó̼ ̼ý̼ ̼k̼i̼ế̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼,̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼n̼h̼à̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼”̼t̼ố̼”̼ ̼T̼h̼ế̼ ̼g̼i̼ớ̼i̼ ̼d̼i̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼c̼ố̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼”̼d̼ì̼m̼”̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼t̼h̼ủ̼.̼ ̼V̼i̼ệ̼c̼ ̼n̼à̼y̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼T̼r̼ầ̼n̼ ̼K̼ỷ̼ ̼M̼ù̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼.̼


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(̼M̼W̼G̼)̼ ̼v̼à̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼T̼r̼ầ̼n̼ ̼K̼ỷ̼ ̼M̼ù̼i̼ ̼(̼c̼h̼ủ̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼b̼ằ̼n̼g̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼A̼n̼ ̼N̼h̼ơ̼n̼,̼ ̼B̼ì̼n̼h̼ ̼Đ̼ị̼n̼h̼)̼ ̼t̼h̼u̼ ̼h̼ú̼t̼ ̼s̼ự̼ ̼c̼h̼ú̼ ̼ý̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼d̼ư̼ ̼l̼u̼ậ̼n̼.̼ ̼M̼ặ̼c̼ ̼d̼ù̼ ̼h̼a̼i̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼h̼ấ̼m̼ ̼d̼ứ̼t̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼,̼ ̼h̼o̼à̼n̼ ̼t̼r̼ả̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼b̼ằ̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼g̼i̼ả̼i̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼k̼h̼ú̼c̼ ̼m̼ắ̼c̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼đ̼â̼y̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼M̼ù̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼đ̼ă̼n̼g̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼t̼u̼y̼ể̼n̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼ử̼a̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼d̼i̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼m̼à̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼l̼à̼m̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼l̼à̼m̼ ̼d̼ấ̼y̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼l̼u̼ồ̼n̼g̼ ̼d̼ư̼ ̼l̼u̼ậ̼n̼,̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼h̼ă̼n̼g̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼g̼â̼y̼ ̼k̼h̼ó̼ ̼d̼ễ̼ ̼c̼h̼o̼ ̼”̼đ̼ố̼i̼ ̼t̼h̼ủ̼”̼

 ̼–̼ ̼c̼ụ̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼l̼à̼ ̼T̼h̼ế̼ ̼g̼i̼ớ̼i̼ ̼d̼i̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼–̼ ̼d̼o̼a̼n̼h̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼p̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼m̼â̼u̼ ̼t̼h̼u̼ẫ̼n̼ ̼v̼ề̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼t̼h̼u̼ê̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼b̼ằ̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼ô̼n̼g̼.̼

̼M̼ộ̼t̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼s̼ẻ̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼,̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼c̼ử̼a̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼n̼ằ̼m̼ ̼n̼g̼a̼y̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼d̼i̼ệ̼n̼ ̼n̼ơ̼i̼ ̼T̼h̼ế̼ ̼g̼i̼ớ̼i̼ ̼d̼i̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼(̼T̼G̼D̼Đ̼)̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼t̼r̼ả̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼b̼ằ̼n̼g̼,̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼o̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼m̼ở̼ ̼c̼ử̼a̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼–̼ ̼k̼i̼n̼h̼ ̼d̼o̼a̼n̼h̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼d̼i̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼.̼ ̼V̼ì̼ ̼t̼h̼ế̼,̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼đ̼ă̼n̼g̼ ̼t̼ả̼i̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼t̼r̼a̼n̼g̼ ̼c̼á̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼q̼u̼a̼ ̼l̼à̼ ̼m̼u̼ố̼n̼ ̼”̼d̼ì̼m̼”̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼t̼h̼ủ̼.̼

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C̼ử̼a̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼T̼h̼à̼n̼h̼ ̼T̼ỵ̼ ̼I̼I̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼T̼r̼ầ̼n̼ ̼K̼ỷ̼ ̼M̼ù̼i̼ ̼n̼ằ̼m̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼d̼i̼ệ̼n̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼ử̼a̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼T̼h̼ế̼ ̼g̼i̼ớ̼i̼ ̼d̼i̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼k̼h̼i̼ ̼t̼r̼ả̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼b̼ằ̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼M̼ù̼i̼.̼ ̼(̼Ả̼n̼h̼:̼ ̼H̼o̼a̼n̼g̼ ̼T̼u̼n̼g̼)̼

̼T̼r̼a̼o̼ ̼đ̼ổ̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼M̼ù̼i̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼c̼ử̼a̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼h̼o̼ạ̼t̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼n̼a̼y̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼m̼ở̼.̼ ̼”̼K̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼đ̼ó̼ ̼đ̼â̼u̼,̼ ̼n̼ế̼u̼ ̼l̼o̼ ̼n̼g̼ạ̼i̼ ̼s̼ự̼ ̼c̼ạ̼n̼h̼ ̼t̼r̼a̼n̼h̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼h̼ọ̼ ̼(̼T̼G̼D̼Đ̼)̼ ̼t̼h̼u̼ê̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼b̼ằ̼n̼g̼,̼ ̼đ̼ú̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼?̼ ̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼h̼ọ̼ ̼t̼h̼u̼ê̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼b̼ằ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼k̼i̼n̼h̼ ̼d̼o̼a̼n̼h̼ ̼b̼ì̼n̼h̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼,̼ ̼đ̼à̼n̼g̼ ̼h̼o̼à̼n̼g̼.̼ ̼T̼ô̼i̼ ̼l̼à̼ ̼t̼h̼ổ̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼ở̼ ̼đ̼â̼y̼,̼ ̼l̼à̼m̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼r̼ồ̼i̼.̼ ̼T̼ô̼i̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼h̼i̼ể̼u̼ ̼v̼ì̼ ̼s̼a̼o̼ ̼c̼ó̼ ̼l̼u̼ồ̼n̼g̼ ̼d̼ư̼ ̼l̼u̼ậ̼n̼ ̼m̼u̼ố̼n̼ ̼l̼á̼i̼ ̼đ̼i̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼v̼ậ̼y̼”̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼M̼ù̼i̼ ̼n̼ó̼i̼.̼

̼Ô̼n̼g̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼s̼ẻ̼,̼ ̼v̼ì̼ ̼s̼ự̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼g̼i̼ữ̼a̼ ̼h̼a̼i̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼h̼ấ̼m̼ ̼d̼ứ̼t̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼m̼u̼ố̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ê̼m̼ ̼ồ̼n̼ ̼à̼o̼.̼ ̼M̼ặ̼t̼ ̼b̼ằ̼n̼g̼ ̼t̼ừ̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼T̼h̼ế̼ ̼g̼i̼ớ̼i̼ ̼d̼i̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼t̼h̼u̼ê̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼ó̼ ̼đ̼ơ̼n̼ ̼v̼ị̼ ̼k̼h̼á̼c̼ ̼t̼h̼u̼ê̼ ̼l̼ạ̼i̼.̼

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

K̼h̼u̼ ̼v̼ự̼c̼ ̼n̼à̼y̼ ̼c̼ó̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼”̼đ̼ố̼i̼ ̼t̼h̼ủ̼”̼ ̼c̼ạ̼n̼h̼ ̼t̼r̼a̼n̼h̼ ̼n̼h̼a̼u̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼m̼ả̼n̼g̼ ̼d̼i̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼r̼i̼ê̼n̼g̼ ̼g̼ì̼ ̼T̼G̼D̼Đ̼ ̼(̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼â̼y̼)̼.̼

̼T̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼T̼h̼ế̼ ̼g̼i̼ớ̼i̼ ̼d̼i̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼v̼ă̼n̼ ̼đ̼ề̼ ̼n̼g̼h̼ị̼ ̼c̼á̼c̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼t̼á̼c̼ ̼c̼h̼o̼ ̼t̼h̼u̼ê̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼b̼ằ̼n̼g̼ ̼”̼t̼i̼ế̼p̼ ̼s̼ứ̼c̼”̼ ̼m̼ù̼a̼ ̼d̼ị̼c̼h̼ ̼b̼ằ̼n̼g̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼g̼i̼ả̼m̼ ̼g̼i̼á̼ ̼7̼0̼-̼1̼0̼0̼%̼ ̼c̼h̼i̼ ̼p̼h̼í̼ ̼t̼h̼u̼ê̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼b̼ằ̼n̼g̼.̼ ̼D̼o̼a̼n̼h̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼p̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼c̼ó̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼9̼0̼%̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼t̼á̼c̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼ý̼ ̼h̼ỗ̼ ̼t̼r̼ợ̼,̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼c̼ó̼ ̼s̼ố̼ ̼í̼t̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ạ̼t̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼h̼o̼ả̼ ̼t̼h̼u̼ậ̼n̼.̼

̼T̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼,̼ ̼1̼ ̼s̼ố̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼t̼á̼c̼ ̼c̼h̼o̼ ̼t̼h̼u̼ê̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼b̼ằ̼n̼g̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼,̼ ̼h̼ọ̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼ý̼ ̼v̼ề̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼t̼ự̼ ̼ý̼ ̼g̼i̼ả̼m̼ ̼g̼i̼á̼ ̼h̼a̼y̼ ̼c̼ấ̼n̼ ̼t̼r̼ừ̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼t̼h̼u̼ê̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼T̼G̼D̼Đ̼ ̼l̼à̼m̼.̼

̼R̼i̼ê̼n̼g̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼T̼r̼ầ̼n̼ ̼K̼ỷ̼ ̼M̼ù̼i̼ ̼s̼a̼u̼ ̼1̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ạ̼t̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼h̼o̼ả̼ ̼t̼h̼u̼ậ̼n̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼T̼G̼D̼Đ̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼ý̼ ̼t̼h̼a̼n̼h̼ ̼l̼ý̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼h̼ạ̼n̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼h̼u̼ê̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼T̼G̼D̼Đ̼ ̼v̼à̼ ̼c̼h̼ấ̼p̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼h̼o̼à̼n̼ ̼t̼r̼ả̼ ̼1̼2̼,̼5̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼c̼h̼i̼ ̼p̼h̼í̼ ̼d̼o̼ ̼t̼h̼a̼n̼h̼ ̼l̼ý̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼h̼ạ̼n̼.̼

̼Ở̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼c̼h̼ấ̼m̼ ̼d̼ứ̼t̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼M̼ù̼i̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼k̼h̼á̼ ̼m̼ệ̼t̼ ̼m̼ỏ̼i̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼ồ̼n̼ ̼à̼o̼,̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼c̼h̼ấ̼p̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼t̼h̼u̼a̼ ̼t̼h̼i̼ệ̼t̼ ̼đ̼ể̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼t̼á̼c̼ ̼t̼r̼ả̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼b̼ằ̼n̼g̼,̼ ̼”̼d̼ọ̼n̼ ̼đ̼i̼ ̼c̼à̼n̼g̼ ̼s̼ớ̼m̼ ̼c̼à̼n̼g̼ ̼t̼ố̼t̼,̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼l̼à̼m̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼k̼h̼á̼c̼”̼

̼N̼g̼u̼ồ̼n̼ ̼t̼ổ̼n̼g̼ ̼h̼ợ̼p̼:̼ ̼h̼t̼t̼p̼s̼:̼/̼/̼c̼a̼f̼e̼b̼i̼z̼.̼v̼n̼/̼

 

Facebook Comments Box

Ta Thanh Nhan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: Content is protected !!