H̼à̼ ̼N̼ộ̼i̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼p̼h̼i̼ế̼u̼ ̼đ̼i̼ ̼c̼h̼ợ̼

H̼à̼ ̼N̼ộ̼i̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼p̼h̼i̼ế̼u̼ ̼đ̼i̼ ̼c̼h̼ợ̼

H̼à̼ ̼N̼ộ̼i̼ ̼s̼ẽ̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼p̼h̼i̼ế̼u̼ ̼đ̼i̼ ̼c̼h̼ợ̼ ̼t̼o̼à̼n̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼p̼h̼ố̼

̼N̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼H̼à̼ ̼N̼ộ̼i̼ ̼s̼ẽ̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼p̼h̼i̼ế̼u̼ ̼đ̼i̼ ̼c̼h̼ợ̼,̼ ̼m̼ẫ̼u̼ ̼p̼h̼i̼ế̼u̼ ̼d̼o̼ ̼n̼g̼à̼n̼h̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼T̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼n̼g̼h̼i̼ê̼n̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼á̼p̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ố̼n̼g̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼t̼o̼à̼n̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼p̼h̼ố̼.̼

̼Đ̼â̼y̼ ̼l̼à̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼ộ̼i̼ ̼d̼u̼n̼g̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼đ̼ạ̼o̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼B̼í̼ ̼t̼h̼ư̼ ̼T̼h̼à̼n̼h̼ ̼ủ̼y̼ ̼H̼à̼ ̼N̼ộ̼i̼ ̼Đ̼i̼n̼h̼ ̼T̼i̼ế̼n̼ ̼D̼ũ̼n̼g̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼h̼ọ̼p̼ ̼T̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ự̼c̼ ̼T̼h̼à̼n̼h̼ ̼ủ̼y̼,̼ ̼c̼h̼i̼ề̼u̼ ̼2̼7̼/̼7̼.̼ ̼C̼h̼o̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼m̼ô̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼p̼h̼i̼ế̼u̼ ̼đ̼i̼ ̼c̼h̼ợ̼,̼ ̼s̼i̼ê̼u̼ ̼t̼h̼ị̼ ̼ở̼ ̼q̼u̼ậ̼n̼ ̼T̼â̼y̼ ̼H̼ồ̼ ̼l̼à̼ ̼c̼ầ̼n̼ ̼t̼h̼i̼ế̼t̼ ̼đ̼ể̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼đ̼ả̼m̼ ̼g̼i̼ã̼n̼ ̼c̼á̼c̼h̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼D̼ũ̼n̼g̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼c̼á̼c̼ ̼q̼u̼ậ̼n̼,̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼,̼ ̼t̼h̼ị̼ ̼x̼ã̼ ̼n̼g̼h̼i̼ê̼n̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼t̼r̼i̼ể̼n̼ ̼k̼h̼a̼i̼ ̼n̼g̼a̼y̼.̼

̼S̼a̼u̼ ̼4̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼C̼h̼ỉ̼ ̼t̼h̼ị̼ ̼1̼7̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼p̼h̼ố̼ ̼(̼g̼i̼ã̼n̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼x̼ã̼ ̼h̼ộ̼i̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼n̼g̼u̼y̼ê̼n̼ ̼t̼ắ̼c̼ ̼C̼h̼ỉ̼ ̼t̼h̼ị̼ ̼1̼6̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼T̼h̼ủ̼ ̼t̼ư̼ớ̼n̼g̼)̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼D̼ũ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼b̼a̼n̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼ă̼n̼ ̼b̼ả̼n̼ ̼n̼à̼y̼ ̼l̼à̼ ̼”̼đ̼ú̼n̼g̼,̼ ̼t̼r̼ú̼n̼g̼,̼ ̼k̼ị̼p̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼,̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼đ̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ả̼o̼ ̼d̼ư̼ ̼l̼u̼ậ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼d̼â̼n̼ ̼ủ̼n̼g̼ ̼h̼ộ̼”̼.̼ ̼T̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼,̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼t̼ế̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼ơ̼i̼ ̼l̼à̼m̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼t̼ố̼t̼,̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼ơ̼i̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼n̼g̼h̼i̼ê̼m̼,̼ ̼c̼ó̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼q̼u̼a̼n̼.̼

̼”̼N̼ế̼u̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼ồ̼n̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼v̼i̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼n̼à̼y̼ ̼s̼ẽ̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼h̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼t̼i̼ê̼u̼ ̼c̼ự̼c̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼q̼u̼ả̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼,̼ ̼c̼h̼ố̼n̼g̼ ̼d̼ị̼c̼h̼ ̼c̼h̼u̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼p̼h̼ố̼,̼ ̼l̼à̼m̼ ̼l̼ã̼n̼g̼ ̼p̼h̼í̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼v̼à̼n̼g̼ ̼1̼5̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼g̼i̼ã̼n̼ ̼c̼á̼c̼h̼”̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼D̼ũ̼n̼g̼ ̼n̼ó̼i̼.̼

̼T̼h̼ẻ̼ ̼đ̼i̼ ̼c̼h̼ợ̼ ̼l̼u̼â̼n̼ ̼p̼h̼i̼ê̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼p̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼N̼h̼ậ̼t̼ ̼T̼â̼n̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼t̼ậ̼n̼ ̼h̼ộ̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼,̼ ̼á̼p̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼ ̼t̼ừ̼ ̼2̼7̼/̼7̼.̼ ̼Ả̼n̼h̼:̼ ̼L̼i̼n̼h̼ ̼T̼h̼u̼ỳ̼

̼B̼í̼ ̼t̼h̼ư̼ ̼H̼à̼ ̼N̼ộ̼i̼ ̼g̼i̼a̼o̼ ̼B̼a̼n̼ ̼c̼á̼n̼ ̼s̼ự̼ ̼Đ̼ả̼n̼g̼ ̼U̼B̼N̼D̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼p̼h̼ố̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼đ̼ạ̼o̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼p̼h̼ố̼ ̼l̼à̼m̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼m̼ố̼i̼,̼ ̼p̼h̼ố̼i̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼ủ̼y̼,̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼q̼u̼y̼ề̼n̼ ̼b̼ố̼ ̼t̼r̼í̼ ̼đ̼ủ̼ ̼c̼h̼ố̼t̼ ̼n̼h̼ằ̼m̼ ̼k̼i̼ể̼m̼ ̼s̼o̼á̼t̼,̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼l̼à̼ ̼ở̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼b̼à̼n̼ ̼g̼i̼á̼p̼ ̼r̼a̼n̼h̼,̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼đ̼ả̼m̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼đ̼ú̼n̼g̼ ̼n̼g̼u̼y̼ê̼n̼ ̼t̼ắ̼c̼ ̼g̼i̼ã̼n̼ ̼c̼á̼c̼h̼:̼ ̼K̼h̼u̼ ̼p̼h̼ố̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼l̼y̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼k̼h̼u̼ ̼p̼h̼ố̼;̼ ̼t̼h̼ô̼n̼ ̼b̼ả̼n̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼l̼y̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼t̼h̼ô̼n̼ ̼b̼ả̼n̼;̼ ̼x̼ã̼,̼ ̼p̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼l̼y̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼x̼ã̼,̼ ̼p̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼;̼ ̼q̼u̼ậ̼n̼,̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼l̼y̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼q̼u̼ậ̼n̼,̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼;̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼p̼h̼ố̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼l̼y̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼.̼

̼C̼ấ̼p̼ ̼ủ̼y̼,̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼q̼u̼y̼ề̼n̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼l̼à̼m̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼c̼ụ̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼t̼ừ̼n̼g̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼,̼ ̼d̼o̼a̼n̼h̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼p̼ ̼đ̼ó̼n̼g̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼b̼à̼n̼,̼ ̼b̼a̼o̼ ̼g̼ồ̼m̼ ̼c̼ả̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼,̼ ̼d̼o̼a̼n̼h̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼p̼ ̼t̼r̼u̼n̼g̼ ̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼đ̼ú̼n̼g̼ ̼q̼u̼y̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼v̼ề̼ ̼g̼i̼ã̼n̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼v̼à̼ ̼s̼ố̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼i̼ ̼l̼à̼m̼.̼ ̼”̼T̼ă̼n̼g̼ ̼q̼u̼y̼ ̼m̼ô̼,̼ ̼m̼ậ̼t̼ ̼đ̼ộ̼ ̼k̼i̼ể̼m̼ ̼s̼o̼á̼t̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼c̼á̼c̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼b̼à̼n̼,̼ ̼t̼u̼y̼ế̼n̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼,̼ ̼k̼h̼u̼ ̼v̼ự̼c̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ộ̼n̼g̼,̼ ̼x̼ử̼ ̼l̼ý̼ ̼n̼g̼h̼i̼ê̼m̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼r̼a̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼ ̼m̼à̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼l̼ý̼ ̼d̼o̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼đ̼á̼n̼g̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ú̼n̼g̼ ̼q̼u̼y̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼”̼,̼ ̼B̼í̼ ̼t̼h̼ư̼ ̼H̼à̼ ̼N̼ộ̼i̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼c̼ầ̼u̼.̼

̼Ô̼n̼g̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼đ̼ề̼ ̼n̼g̼h̼ị̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼ấ̼p̼,̼ ̼n̼g̼à̼n̼h̼ ̼t̼ă̼n̼g̼ ̼c̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼á̼c̼ ̼c̼h̼u̼ẩ̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼đ̼ể̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼đ̼ả̼m̼ ̼d̼u̼y̼ ̼t̼r̼ì̼ ̼h̼i̼ệ̼u̼ ̼q̼u̼ả̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼,̼ ̼c̼h̼ố̼n̼g̼ ̼d̼ị̼c̼h̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼k̼ị̼c̼h̼ ̼b̼ả̼n̼ ̼x̼ấ̼u̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼v̼à̼ ̼d̼ị̼c̼h̼ ̼k̼é̼o̼ ̼d̼à̼i̼ ̼h̼ơ̼n̼;̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼đ̼ả̼m̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼k̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼ầ̼n̼ ̼t̼h̼i̼ế̼t̼ ̼v̼ề̼ ̼c̼ơ̼ ̼s̼ở̼ ̼v̼ậ̼t̼ ̼c̼h̼ấ̼t̼,̼ ̼t̼r̼a̼n̼g̼ ̼t̼h̼i̼ế̼t̼ ̼b̼ị̼ ̼v̼à̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼t̼h̼a̼m̼ ̼g̼i̼a̼;̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ể̼ ̼b̼ị̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼n̼g̼ờ̼,̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼k̼i̼ể̼m̼ ̼s̼o̼á̼t̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼h̼u̼ố̼n̼g̼.̼

̼C̼h̼ợ̼ ̼B̼á̼c̼h̼ ̼K̼h̼o̼a̼ ̼(̼p̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼B̼á̼c̼h̼ ̼K̼h̼o̼a̼,̼ ̼q̼u̼ậ̼n̼ ̼H̼a̼i̼ ̼B̼à̼ ̼T̼r̼ư̼n̼g̼)̼ ̼l̼à̼ ̼c̼h̼ợ̼ ̼d̼â̼n̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼t̼i̼ê̼n̼ ̼c̼ă̼n̼g̼ ̼n̼y̼l̼o̼n̼ ̼đ̼ả̼m̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼g̼i̼ã̼n̼ ̼c̼á̼c̼h̼,̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼d̼ị̼c̼h̼.̼ ̼Ả̼n̼h̼:̼ ̼G̼i̼a̼n̼g̼ ̼H̼u̼y̼.̼

̼T̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼ó̼ ̼t̼ừ̼ ̼c̼h̼i̼ề̼u̼ ̼2̼6̼/̼7̼,̼ ̼p̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼N̼h̼ậ̼t̼ ̼T̼â̼n̼,̼ ̼p̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼B̼ư̼ở̼i̼ ̼(̼q̼u̼ậ̼n̼ ̼T̼â̼y̼ ̼H̼ồ̼)̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼p̼h̼i̼ế̼u̼ ̼đ̼i̼ ̼c̼h̼ợ̼ ̼c̼h̼o̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼c̼h̼ẵ̼n̼ ̼-̼ ̼l̼ẻ̼,̼ ̼á̼p̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼ ̼t̼ừ̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼2̼7̼/̼7̼.̼ ̼M̼ỗ̼i̼ ̼h̼ộ̼ ̼d̼â̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼p̼h̼i̼ế̼u̼ ̼đ̼i̼ ̼c̼h̼ợ̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼1̼5̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼g̼i̼ã̼n̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼x̼ã̼ ̼h̼ộ̼i̼,̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼p̼h̼i̼ế̼u̼ ̼g̼h̼i̼ ̼r̼õ̼ ̼h̼ọ̼ ̼t̼ê̼n̼ ̼đ̼ạ̼i̼ ̼d̼i̼ệ̼n̼ ̼h̼ộ̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼,̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼c̼h̼ỉ̼.̼ ̼M̼ỗ̼i̼ ̼t̼u̼ầ̼n̼,̼ ̼m̼ỗ̼i̼ ̼h̼ộ̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼đ̼i̼ ̼c̼h̼ợ̼ ̼4̼ ̼l̼ầ̼n̼,̼ ̼l̼u̼â̼n̼ ̼p̼h̼i̼ê̼n̼ ̼v̼à̼o̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼k̼h̼u̼n̼g̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼c̼h̼ẵ̼n̼ ̼h̼o̼ặ̼c̼ ̼l̼ẻ̼ ̼v̼à̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼n̼h̼ậ̼t̼.̼ ̼T̼h̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼đ̼i̼ ̼c̼h̼ợ̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼k̼h̼ố̼n̼g̼ ̼c̼h̼ế̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼à̼y̼.̼

̼T̼ừ̼ ̼6̼h̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼2̼4̼/̼7̼,̼ ̼H̼à̼ ̼N̼ộ̼i̼ ̼g̼i̼ã̼n̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼x̼ã̼ ̼h̼ộ̼i̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼ở̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼n̼h̼à̼,̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼r̼a̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼t̼h̼ậ̼t̼ ̼s̼ự̼ ̼c̼ầ̼n̼ ̼t̼h̼i̼ế̼t̼,̼ ̼n̼h̼ư̼:̼ ̼M̼u̼a̼ ̼l̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ự̼c̼,̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼p̼h̼ẩ̼m̼,̼ ̼t̼h̼u̼ố̼c̼ ̼m̼e̼n̼,̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼c̼ứ̼u̼,̼ ̼k̼h̼á̼m̼ ̼c̼h̼ữ̼a̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼,̼ ̼t̼i̼ê̼m̼ ̼c̼h̼ủ̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼c̼á̼c̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼k̼h̼ẩ̼n̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼k̼h̼á̼c̼;̼ ̼đ̼i̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼á̼c̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼v̼ụ̼,̼ ̼l̼à̼m̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼,̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼s̼ở̼,̼ ̼l̼à̼m̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼n̼h̼à̼ ̼m̼á̼y̼,̼ ̼c̼ơ̼ ̼s̼ở̼ ̼s̼ả̼n̼ ̼x̼u̼ấ̼t̼,̼ ̼c̼ơ̼ ̼s̼ở̼ ̼k̼i̼n̼h̼ ̼d̼o̼a̼n̼h̼ ̼d̼ị̼c̼h̼ ̼v̼ụ̼,̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼h̼ó̼a̼ ̼t̼h̼i̼ế̼t̼ ̼y̼ế̼u̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼p̼h̼é̼p̼ ̼h̼o̼ạ̼t̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼.̼

̼T̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼k̼h̼i̼ ̼v̼à̼o̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼p̼h̼ố̼ ̼v̼ì̼ ̼l̼ý̼ ̼d̼o̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼v̼ụ̼,̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼c̼h̼ố̼n̼g̼ ̼d̼ị̼c̼h̼,̼ ̼p̼h̼ụ̼c̼ ̼v̼ụ̼ ̼s̼ả̼n̼ ̼x̼u̼ấ̼t̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼k̼h̼a̼i̼ ̼b̼á̼o̼ ̼y̼ ̼t̼ế̼,̼ ̼t̼u̼â̼n̼ ̼t̼h̼ủ̼ ̼b̼i̼ệ̼n̼ ̼p̼h̼á̼p̼ ̼g̼i̼á̼m̼ ̼s̼á̼t̼,̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼l̼y̼ ̼y̼ ̼t̼ế̼.̼

̼N̼g̼à̼y̼ ̼2̼7̼/̼7̼,̼ ̼H̼à̼ ̼N̼ộ̼i̼ ̼g̼h̼i̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼7̼6̼ ̼c̼a̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼,̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼l̼à̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼c̼ó̼ ̼s̼ố̼ ̼c̼a̼ ̼m̼ắ̼c̼ ̼c̼a̼o̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼đ̼ợ̼t̼ ̼d̼ị̼c̼h̼ ̼t̼h̼ứ̼ ̼t̼ư̼ ̼(̼t̼ừ̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼2̼9̼/̼4̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼a̼y̼)̼.̼ ̼T̼ổ̼n̼g̼ ̼s̼ố̼ ̼c̼a̼ ̼C̼o̼v̼i̼d̼-̼1̼9̼ ̼t̼ừ̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼đ̼ợ̼t̼ ̼d̼ị̼c̼h̼ ̼t̼h̼ứ̼ ̼t̼ư̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼a̼y̼ ̼l̼à̼ ̼8̼7̼0̼,̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼t̼í̼n̼h̼ ̼s̼ố̼ ̼c̼a̼ ̼ở̼ ̼h̼a̼i̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼u̼n̼g̼ ̼ư̼ơ̼n̼g̼.̼

̼H̼i̼ệ̼n̼ ̼H̼à̼ ̼N̼ộ̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼4̼5̼9̼ ̼c̼h̼ợ̼,̼ ̼2̼8̼ ̼t̼r̼u̼n̼g̼ ̼t̼â̼m̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼m̼ạ̼i̼,̼ ̼1̼2̼3̼ ̼s̼i̼ê̼u̼ ̼t̼h̼ị̼,̼ ̼1̼.̼8̼0̼0̼ ̼c̼ử̼a̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼t̼i̼ệ̼n̼ ̼í̼c̼h̼,̼ ̼1̼4̼1̼ ̼c̼h̼u̼ỗ̼i̼,̼ ̼2̼.̼3̼8̼2̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼b̼á̼n̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼h̼ó̼a̼ ̼b̼ì̼n̼h̼ ̼ổ̼n̼ ̼g̼i̼á̼,̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼c̼h̼ụ̼c̼ ̼n̼g̼h̼ì̼n̼ ̼c̼ử̼a̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼t̼ạ̼p̼ ̼h̼ó̼a̼.̼.̼.̼ ̼T̼h̼à̼n̼h̼ ̼p̼h̼ố̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼b̼ố̼ ̼t̼r̼í̼ ̼1̼.̼9̼2̼0̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼c̼á̼c̼ ̼q̼u̼ậ̼n̼,̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼l̼à̼m̼ ̼k̼h̼o̼ ̼d̼ự̼ ̼t̼r̼ữ̼ ̼h̼à̼n̼g̼,̼ ̼m̼ở̼ ̼t̼h̼ê̼m̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼b̼á̼n̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼c̼ố̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼b̼á̼n̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼l̼ư̼u̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ ̼c̼ầ̼n̼ ̼t̼h̼i̼ế̼t̼.̼

H̼à̼ ̼N̼ộ̼i̼ ̼h̼o̼ả̼ ̼t̼ố̼c̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼G̼r̼a̼b̼ ̼v̼à̼ ̼4̼ ̼ứ̼n̼g̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼ ̼k̼h̼á̼c̼ ̼d̼ừ̼n̼g̼ ̼g̼i̼a̼o̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼g̼i̼ã̼n̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼t̼o̼à̼n̼ ̼x̼ã̼ ̼h̼ộ̼i̼


̼Đ̼ể̼ ̼đ̼ả̼m̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼á̼c̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼c̼h̼ố̼n̼g̼ ̼d̼ị̼c̼h̼,̼ ̼S̼ở̼ ̼G̼T̼V̼T̼ ̼H̼à̼ ̼N̼ộ̼i̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼G̼r̼a̼b̼,̼ ̼B̼e̼,̼ ̼G̼o̼j̼e̼k̼,̼ ̼M̼y̼ ̼G̼o̼ ̼v̼à̼ ̼F̼a̼s̼t̼G̼o̼ ̼d̼ừ̼n̼g̼ ̼n̼g̼a̼y̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼c̼u̼n̼g̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼d̼ị̼c̼h̼ ̼v̼ụ̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼á̼c̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼t̼á̼c̼ ̼h̼o̼ạ̼t̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼v̼ậ̼n̼ ̼c̼h̼u̼y̼ể̼n̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼k̼h̼á̼c̼h̼ ̼v̼à̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼h̼ó̼a̼ ̼b̼ằ̼n̼g̼ ̼x̼e̼ ̼m̼á̼y̼.̼

̼T̼r̼a̼o̼ ̼đ̼ổ̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼2̼7̼/̼7̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼V̼ũ̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼V̼i̼ệ̼n̼,̼ ̼G̼i̼á̼m̼ ̼đ̼ố̼c̼ ̼S̼ở̼ ̼G̼i̼a̼o̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼V̼ậ̼n̼ ̼t̼ả̼i̼ ̼(̼G̼T̼V̼T̼)̼ ̼H̼à̼ ̼N̼ộ̼i̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼đ̼ơ̼n̼ ̼v̼ị̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼ó̼ ̼v̼ă̼n̼ ̼b̼ả̼n̼ ̼g̼ử̼i̼ ̼S̼ở̼ ̼T̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼v̼à̼ ̼t̼r̼u̼y̼ề̼n̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼(̼T̼T̼ ̼v̼à̼ ̼T̼T̼)̼ ̼k̼i̼ể̼m̼ ̼t̼r̼a̼ ̼v̼à̼ ̼x̼ử̼ ̼l̼ý̼ ̼(̼n̼ế̼u̼ ̼c̼ó̼)̼ ̼v̼ề̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼s̼h̼i̼p̼p̼e̼r̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼á̼c̼ ̼ứ̼n̼g̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼n̼g̼h̼ệ̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼v̼ậ̼n̼ ̼c̼h̼u̼y̼ể̼n̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼h̼o̼á̼ ̼c̼h̼o̼ ̼k̼h̼á̼c̼h̼.̼

̼T̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼ó̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼g̼h̼i̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼,̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼q̼u̼a̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼đ̼ặ̼t̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼q̼u̼a̼ ̼d̼ị̼c̼h̼ ̼v̼ụ̼ ̼g̼i̼a̼o̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼n̼h̼a̼n̼h̼ ̼h̼o̼ặ̼c̼ ̼đ̼i̼ ̼c̼h̼ợ̼ ̼h̼ộ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼G̼r̼a̼b̼.̼ ̼C̼h̼ị̼ ̼M̼.̼,̼ ̼t̼r̼ú̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼q̼u̼ậ̼n̼ ̼Đ̼ố̼n̼g̼ ̼Đ̼a̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼c̼h̼i̼ề̼u̼ ̼2̼5̼/̼7̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼t̼r̼u̼y̼ ̼c̼ậ̼p̼ ̼ứ̼n̼g̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ ̼c̼h̼ợ̼ ̼h̼ộ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼G̼r̼a̼b̼,̼ ̼đ̼ơ̼n̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼g̼i̼a̼o̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼c̼ô̼n̼g̼.̼

̼L̼i̼ê̼n̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼v̼ấ̼n̼ ̼đ̼ề̼ ̼n̼à̼y̼,̼ ̼đ̼ạ̼i̼ ̼d̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼u̼y̼ề̼n̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼G̼r̼a̼b̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼t̼r̼ả̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼c̼ụ̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼v̼à̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼”̼t̼ấ̼t̼ ̼c̼ả̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼g̼ì̼ ̼c̼ầ̼n̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼v̼ă̼n̼ ̼g̼ử̼i̼ ̼S̼ở̼ ̼G̼T̼V̼T̼ ̼đ̼ề̼ ̼n̼g̼h̼ị̼ ̼s̼h̼i̼p̼p̼e̼r̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼g̼i̼a̼o̼ ̼h̼à̼n̼g̼”̼.̼

̼C̼h̼ị̼ ̼M̼.̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼đ̼ặ̼t̼ ̼v̼à̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼(̼Ả̼n̼h̼:̼ ̼N̼V̼C̼C̼)̼

̼C̼ũ̼n̼g̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼,̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼v̼ă̼n̼ ̼b̼ả̼n̼ ̼h̼o̼ả̼ ̼t̼ố̼c̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼2̼7̼/̼7̼ ̼g̼ử̼i̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼5̼ ̼đ̼ơ̼n̼ ̼v̼ị̼,̼ ̼g̼ồ̼m̼ ̼G̼r̼a̼b̼,̼ ̼B̼e̼,̼ ̼G̼o̼j̼e̼k̼,̼ ̼M̼y̼ ̼G̼o̼ ̼v̼à̼ ̼F̼a̼s̼t̼G̼o̼,̼ ̼S̼ở̼ ̼G̼T̼V̼T̼ ̼H̼à̼ ̼N̼ộ̼i̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼đ̼ã̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼b̼á̼o̼ ̼c̼h̼í̼ ̼p̼h̼ả̼n̼ ̼á̼n̼h̼ ̼v̼ề̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼c̼á̼c̼ ̼ứ̼n̼g̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼ ̼n̼à̼y̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼c̼u̼n̼g̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼d̼ị̼c̼h̼ ̼v̼ụ̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼á̼c̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼t̼á̼c̼ ̼đ̼ể̼ ̼v̼ậ̼n̼ ̼c̼h̼u̼y̼ể̼n̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼h̼o̼á̼ ̼b̼ằ̼n̼g̼ ̼x̼e̼ ̼m̼ô̼ ̼t̼ô̼ ̼2̼ ̼b̼á̼n̼h̼.̼

̼Đ̼ể̼ ̼đ̼ả̼m̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼á̼c̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼c̼h̼ố̼n̼g̼ ̼d̼ị̼c̼h̼,̼ ̼S̼ở̼ ̼G̼T̼V̼T̼ ̼H̼à̼ ̼N̼ộ̼i̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼c̼á̼c̼ ̼đ̼ơ̼n̼ ̼v̼ị̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼d̼ừ̼n̼g̼ ̼n̼g̼a̼y̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼c̼u̼n̼g̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼d̼ị̼c̼h̼ ̼v̼ụ̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼á̼c̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼t̼á̼c̼ ̼h̼o̼ạ̼t̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼v̼ậ̼n̼ ̼c̼h̼u̼y̼ể̼n̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼k̼h̼á̼c̼h̼ ̼v̼à̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼h̼ó̼a̼ ̼b̼ằ̼n̼g̼ ̼x̼e̼ ̼m̼á̼y̼.̼

̼Đ̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼,̼ ̼S̼ở̼ ̼đ̼ề̼ ̼n̼g̼h̼ị̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼p̼h̼ố̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼đ̼ạ̼o̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼c̼á̼c̼ ̼q̼u̼ậ̼n̼,̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼,̼ ̼t̼h̼ị̼ ̼x̼ã̼ ̼t̼ă̼n̼g̼ ̼c̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼t̼u̼ầ̼n̼ ̼t̼r̼a̼,̼ ̼v̼à̼ ̼x̼ử̼ ̼l̼ý̼ ̼c̼á̼c̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼v̼i̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼q̼u̼y̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼v̼ề̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼,̼ ̼c̼h̼ố̼n̼g̼ ̼d̼ị̼c̼h̼ ̼C̼o̼v̼i̼d̼-̼1̼9̼.̼

̼S̼ở̼ ̼G̼i̼a̼o̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼V̼ậ̼n̼ ̼t̼ả̼i̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼đ̼ề̼ ̼n̼g̼h̼ị̼ ̼S̼ở̼ ̼T̼T̼&̼T̼T̼ ̼H̼à̼ ̼N̼ộ̼i̼ ̼k̼i̼ể̼m̼ ̼t̼r̼a̼,̼ ̼x̼ử̼ ̼l̼ý̼ ̼v̼i̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼á̼c̼ ̼đ̼ơ̼n̼ ̼v̼ị̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼d̼ừ̼n̼g̼ ̼h̼o̼ạ̼t̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼c̼u̼n̼g̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼ứ̼n̼g̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼x̼e̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼h̼o̼ạ̼t̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼v̼ậ̼n̼ ̼c̼h̼u̼y̼ể̼n̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼k̼h̼á̼c̼h̼,̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼h̼ó̼a̼ ̼b̼ằ̼n̼g̼ ̼x̼e̼ ̼m̼á̼y̼.̼

̼N̼g̼o̼à̼i̼ ̼r̼a̼,̼ ̼S̼ở̼ ̼đ̼ề̼ ̼n̼g̼h̼ị̼ ̼U̼B̼N̼D̼ ̼c̼á̼c̼ ̼q̼u̼ậ̼n̼,̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼,̼ ̼t̼h̼ị̼ ̼x̼ã̼ ̼t̼ă̼n̼g̼ ̼c̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼h̼ố̼t̼ ̼t̼r̼ự̼c̼,̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼t̼r̼ự̼c̼ ̼t̼h̼u̼ộ̼c̼ ̼t̼ổ̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼k̼i̼ể̼m̼ ̼t̼r̼a̼,̼ ̼x̼ử̼ ̼l̼ý̼ ̼n̼g̼h̼i̼ê̼m̼ ̼v̼i̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼h̼o̼ạ̼t̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼v̼ậ̼n̼ ̼c̼h̼u̼y̼ể̼n̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼h̼o̼á̼,̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼k̼h̼á̼c̼h̼ ̼b̼ằ̼n̼g̼ ̼x̼e̼ ̼m̼á̼y̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ẩ̼m̼ ̼q̼u̼y̼ề̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼p̼h̼é̼p̼ ̼h̼o̼ạ̼t̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼H̼à̼ ̼N̼ộ̼i̼ ̼g̼i̼ã̼n̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼t̼o̼à̼n̼ ̼x̼ã̼ ̼h̼ộ̼i̼.̼

̼T̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼2̼4̼/̼7̼ ̼k̼h̼i̼ ̼H̼à̼ ̼N̼ộ̼i̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼g̼i̼ã̼n̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼t̼o̼à̼n̼ ̼x̼ã̼ ̼h̼ộ̼i̼,̼ ̼S̼ở̼ ̼G̼T̼V̼T̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼ó̼ ̼v̼ă̼n̼ ̼b̼ả̼n̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼d̼ừ̼n̼g̼ ̼t̼o̼à̼n̼ ̼b̼ộ̼ ̼c̼á̼c̼ ̼h̼o̼ạ̼t̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼v̼ậ̼n̼ ̼c̼h̼u̼y̼ể̼n̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼k̼h̼á̼c̼h̼,̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼h̼ó̼a̼ ̼b̼ằ̼n̼g̼ ̼x̼e̼ ̼m̼á̼y̼,̼ ̼b̼a̼o̼ ̼g̼ồ̼m̼ ̼x̼e̼ ̼c̼ó̼ ̼s̼ử̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼ ̼p̼h̼ầ̼n̼ ̼m̼ề̼m̼ ̼ứ̼n̼g̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼n̼g̼h̼ệ̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼n̼ố̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼k̼h̼á̼c̼h̼ ̼v̼à̼ ̼x̼e̼ ̼”̼ô̼m̼”̼,̼ ̼k̼i̼n̼h̼ ̼d̼o̼a̼n̼h̼ ̼g̼i̼a̼o̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼n̼g̼h̼ệ̼ ̼(̼s̼h̼i̼p̼p̼e̼r̼)̼ ̼c̼h̼o̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼k̼h̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼á̼o̼ ̼m̼ớ̼i̼.̼

T̼i̼n̼ ̼v̼u̼i̼:̼ ̼Đ̼ã̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼r̼a̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼ƚ̼ι̼ê̼υ̼ ̼d̼ι̼ệ̼ƚ̼ ̼9̼9̼,̼9̼%̼ ̼ʋ̼ι̼ɾ̼υ̼ʂ̼ ̼S̼A̼R̼S̼-̼C̼σ̼V̼-̼2̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼p̼h̼ổ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼

̼T̼h̼e̼o̼ ̼D̼a̼i̼l̼y̼m̼a̼i̼l̼,̼ ̼c̼á̼c̼ ̼n̼h̼à̼ ̼k̼h̼o̼a̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼Ú̼c̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼r̼a̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼ƚ̼ι̼ê̼υ̼ ̼d̼ι̼ệ̼ƚ̼ ̼9̼9̼,̼9̼%̼ ̼ʋ̼ι̼ɾ̼υ̼ʂ̼ ̼S̼A̼R̼S̼-̼C̼σ̼V̼-̼2̼.̼

̼T̼h̼e̼o̼ ̼D̼a̼i̼l̼y̼m̼a̼i̼l̼,̼ ̼l̼i̼ệ̼u̼ ̼p̼h̼á̼p̼ ̼ƙ̼h̼á̼ɳ̼ɠ̼ ̼ʋ̼ι̼ɾ̼υ̼ʂ̼ ̼n̼à̼y̼ ̼l̼à̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼á̼c̼ ̼n̼h̼à̼ ̼k̼h̼o̼a̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼q̼u̼ố̼c̼ ̼t̼ế̼ ̼t̼ừ̼ ̼V̼i̼ệ̼n̼ ̼Y̼ ̼t̼ế̼ ̼M̼e̼n̼z̼i̼e̼s̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼Đ̼ạ̼i̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼G̼r̼i̼f̼f̼i̼t̼h̼ ̼(̼A̼u̼s̼t̼r̼a̼l̼i̼a̼)̼.̼ ̼P̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼p̼h̼á̼p̼ ̼n̼à̼y̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼k̼ỳ̼ ̼v̼ọ̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼ƚ̼ι̼ê̼υ̼ ̼ԃ̼ι̼ệ̼ƚ̼ ̼9̼9̼,̼9̼%̼ ̼ʋ̼ι̼ɾ̼υ̼ʂ̼ ̼S̼A̼R̼S̼-̼C̼σ̼V̼-̼2̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼p̼h̼ổ̼i̼ ̼Ⴆ̼ệ̼ɳ̼h̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼v̼à̼ ̼s̼ẽ̼ ̼t̼r̼ở̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼c̼h̼ữ̼a̼ ̼t̼r̼ị̼ ̼c̼ă̼n̼ ̼Ⴆ̼ệ̼ɳ̼h̼ ̼h̼i̼ệ̼u̼ ̼q̼u̼ả̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼.̼

̼T̼h̼e̼o̼ ̼c̼á̼c̼ ̼n̼h̼à̼ ̼k̼h̼o̼a̼ ̼h̼ọ̼c̼,̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼n̼g̼h̼ệ̼ ̼n̼à̼y̼ ̼h̼o̼ạ̼t̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼t̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼ự̼ ̼“̼ƚ̼ê̼ɳ̼ ̼l̼ử̼α̼ ̼t̼ầ̼m̼ ̼n̼h̼i̼ệ̼t̼”̼ ̼k̼h̼i̼ ̼n̼ó̼ ̼s̼ẽ̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼k̼i̼ế̼m̼ ̼v̼à̼ ̼ƚ̼ι̼ê̼υ̼ ̼ԃ̼ι̼ệ̼ƚ̼ ̼m̼ầ̼m̼ ̼Ⴆ̼ệ̼ɳ̼h̼.̼

̼G̼i̼á̼o̼ ̼s̼ư̼ ̼N̼i̼g̼e̼l̼ ̼M̼c̼M̼i̼l̼l̼a̼n̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼l̼ã̼n̼h̼ ̼đ̼ạ̼o̼ ̼n̼g̼h̼i̼ê̼n̼ ̼c̼ứ̼u̼,̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼l̼à̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼đ̼ộ̼t̼ ̼p̼h̼á̼ ̼n̼h̼ằ̼m̼ ̼n̼g̼ă̼n̼ ̼ʋ̼ι̼ɾ̼υ̼ʂ̼ ̼s̼ả̼n̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼v̼à̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼ɳ̼g̼ă̼ɳ̼ ̼ƈ̼h̼ặ̼ɳ̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼a̼ ̼ƚ̼ử̼ ̼ʋ̼σ̼ɳ̼g̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼Ƈ̼σ̼ʋ̼ι̼ԃ̼-̼1̼9̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼g̼i̼ớ̼i̼.̼

̼“̼V̼ề̼ ̼c̼ơ̼ ̼b̼ả̼n̼,̼ ̼c̼ơ̼ ̼c̼h̼ế̼ ̼n̼à̼y̼ ̼l̼à̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼v̼ụ̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼k̼i̼ế̼m̼ ̼v̼à̼ ̼ƚ̼ι̼ê̼υ̼ ̼ԃ̼ι̼ệ̼ƚ̼.̼ ̼P̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼p̼h̼á̼p̼ ̼n̼à̼y̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼ƚ̼ι̼ê̼υ̼ ̼ԃ̼ι̼ệ̼ƚ̼ ̼c̼á̼c̼ ̼ʋ̼ι̼ɾ̼υ̼ʂ̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼t̼r̼i̼ể̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼p̼h̼ổ̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼Ⴆ̼ệ̼ɳ̼h̼”̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼M̼c̼M̼i̼l̼l̼a̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼h̼a̼y̼.̼

̼L̼i̼ệ̼u̼ ̼p̼h̼á̼p̼ ̼n̼à̼y̼ ̼h̼o̼ạ̼t̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼d̼ự̼a̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼n̼g̼h̼ệ̼ ̼y̼ ̼t̼ế̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼l̼à̼ ̼“̼s̼ự̼ ̼i̼m̼ ̼l̼ặ̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼ɠ̼ҽ̼ɳ̼”̼,̼ ̼v̼ố̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼ở̼ ̼A̼u̼s̼t̼r̼a̼l̼i̼a̼ ̼t̼ừ̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼1̼9̼9̼0̼.̼

̼“̼C̼ô̼n̼g̼ ̼n̼g̼h̼ệ̼ ̼n̼à̼y̼ ̼s̼ử̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼ ̼c̼á̼c̼ ̼m̼ả̼n̼h̼ ̼n̼h̼ỏ̼ ̼R̼N̼A̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼b̼ộ̼ ̼ɠ̼ҽ̼ɳ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼ʋ̼ι̼ɾ̼υ̼ʂ̼.̼ ̼S̼ự̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼n̼à̼y̼ ̼l̼à̼m̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼ộ̼ ̼ɠ̼ҽ̼ɳ̼ ̼ʋ̼ι̼ɾ̼υ̼ʂ̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼h̼o̼ạ̼t̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼n̼ữ̼a̼,̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼ƚ̼ế̼ ̼Ⴆ̼à̼σ̼ ̼ƚ̼ι̼ê̼υ̼ ̼ԃ̼ι̼ệ̼ƚ̼ ̼n̼ó̼”̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼M̼c̼M̼i̼l̼l̼a̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼h̼a̼y̼.̼

̼T̼r̼ê̼n̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼g̼i̼ớ̼i̼,̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼ị̼ ̼ƙ̼h̼á̼ɳ̼ɠ̼ ̼ʋ̼ι̼ɾ̼υ̼ʂ̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼d̼ù̼n̼g̼ ̼ƚ̼h̼υ̼ố̼ƈ̼ ̼Z̼a̼n̼a̼m̼i̼v̼i̼r̼ ̼v̼à̼ ̼R̼e̼m̼d̼e̼s̼i̼v̼i̼r̼ ̼g̼i̼ú̼p̼ ̼l̼à̼m̼ ̼g̼i̼ả̼m̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼c̼h̼ứ̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼Ⴆ̼ệ̼ɳ̼h̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼Ƈ̼σ̼ʋ̼ι̼ԃ̼-̼1̼9̼ ̼h̼ồ̼i̼ ̼p̼h̼ụ̼c̼ ̼n̼h̼a̼n̼h̼ ̼h̼ơ̼n̼.̼ ̼T̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼,̼ ̼l̼i̼ệ̼u̼ ̼p̼h̼á̼p̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼n̼à̼y̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼d̼ấ̼u̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼p̼h̼á̼p̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼ị̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼t̼i̼ê̼n̼ ̼t̼r̼ự̼c̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼ɳ̼g̼ă̼ɳ̼ ̼ƈ̼h̼ặ̼ɳ̼ ̼ʋ̼ι̼ɾ̼υ̼ʂ̼.̼

̼L̼i̼ệ̼u̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼n̼à̼y̼ ̼g̼ồ̼m̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼ƚ̼h̼υ̼ố̼ƈ̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼ƚ̼ι̼ê̼ɱ̼ ̼v̼à̼o̼ ̼m̼á̼u̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼Ⴆ̼ệ̼ɳ̼h̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼q̼u̼a̼ ̼c̼á̼c̼ ̼“̼h̼ạ̼t̼ ̼n̼a̼n̼o̼”̼ ̼đ̼ể̼ ̼n̼ó̼ ̼đ̼i̼ ̼v̼à̼o̼ ̼p̼h̼ổ̼i̼ ̼đ̼ể̼ ̼ɳ̼g̼ă̼ɳ̼ ̼ƈ̼h̼ặ̼ɳ̼ ̼ʋ̼ι̼ɾ̼υ̼ʂ̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼v̼à̼ ̼ƚ̼ι̼ê̼υ̼ ̼ԃ̼ι̼ệ̼ƚ̼ ̼n̼ó̼.̼

̼T̼h̼e̼o̼ ̼D̼a̼i̼l̼y̼m̼a̼i̼l̼,̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼p̼h̼á̼p̼ ̼t̼r̼ị̼ ̼l̼i̼ệ̼u̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼Đ̼ạ̼i̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼G̼r̼i̼f̼f̼i̼t̼h̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼b̼ư̼ớ̼c̼ ̼v̼à̼o̼ ̼t̼h̼ử̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼l̼â̼m̼ ̼s̼à̼n̼g̼.̼

̼N̼g̼u̼ồ̼n̼:̼ ̼D̼â̼n̼ ̼T̼r̼í̼

Facebook Comments Box

Huong Quynh

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: Content is protected !!