K̼h̼ử̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼,̼ ̼h̼ạ̼n̼h̼ ̼p̼h̼ú̼c̼

K̼h̼ử̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼,̼ ̼h̼ạ̼n̼h̼ ̼p̼h̼ú̼c̼

E̼m̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼g̼.̼i̼.̼ế̼.̼t̼ ̼c̼h̼ế̼t̼ ̼a̼n̼h̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼r̼u̼ộ̼t̼ ̼đ̼ể̼ ̼ở̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼d̼â̼u̼ ̼”̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼a̼ ̼l̼à̼m̼ ̼đ̼ơ̼n̼ ̼x̼i̼n̼ ̼t̼ò̼a̼ ̼c̼h̼o̼ ̼t̼ử̼ ̼h̼ì̼n̼h̼”̼

T̼A̼N̼D̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼S̼ó̼c̼ ̼T̼r̼ă̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼m̼ở̼ ̼p̼h̼i̼ê̼n̼ ̼t̼ò̼a̼ ̼l̼ư̼u̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼M̼ỹ̼ ̼T̼ú̼ ̼x̼é̼t̼ ̼x̼ử̼ ̼s̼ơ̼ ̼t̼h̼ẩ̼m̼ ̼v̼ụ̼ ̼á̼n̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼s̼ự̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼h̼a̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼á̼o̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼T̼h̼ủ̼y̼ ̼(̼3̼2̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼n̼g̼ụ̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼ấ̼p̼ ̼M̼ỹ̼ ̼N̼i̼n̼h̼,̼ ̼x̼ã̼ ̼M̼ỹ̼ ̼T̼ú̼,̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼M̼ỹ̼ ̼T̼ú̼,̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼S̼ó̼c̼ ̼T̼r̼ă̼n̼g̼)̼ ̼v̼à̼ ̼T̼r̼ầ̼n̼ ̼T̼u̼ấ̼n̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼ ̼(̼2̼8̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼n̼g̼ụ̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼x̼ã̼ ̼L̼o̼n̼g̼ ̼H̼ư̼n̼g̼,̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼M̼ỹ̼ ̼T̼ú̼)̼ ̼v̼ề̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼“̼g̼i̼ế̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼”̼.̼ ̼H̼à̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼n̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼v̼ề̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼d̼õ̼i̼ ̼p̼h̼i̼ê̼n̼ ̼t̼ò̼a̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼n̼g̼u̼y̼ề̼n̼ ̼r̼ủ̼a̼ ̼đ̼ô̼i̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼l̼o̼ạ̼n̼ ̼l̼u̼â̼n̼ ̼n̼a̼y̼…̼
̼”̼L̼ử̼a̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼r̼ơ̼m̼”̼ ̼n̼ả̼y̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼l̼o̼ạ̼n̼ ̼l̼u̼â̼n̼
̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼v̼e̼n̼ ̼b̼ờ̼ ̼k̼i̼n̼h̼ ̼1̼-̼5̼,̼ ̼ấ̼p̼ ̼T̼â̼n̼ ̼T̼h̼à̼n̼h̼,̼ ̼x̼ã̼ ̼L̼o̼n̼g̼ ̼H̼ư̼n̼g̼ ̼(̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼M̼ỹ̼ ̼T̼ú̼,̼ ̼S̼ó̼c̼ ̼T̼r̼ă̼n̼g̼)̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼c̼ó̼ ̼m̼ù̼i̼ ̼h̼ô̼i̼ ̼t̼h̼ố̼i̼,̼ ̼k̼h̼á̼c̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼.̼ ̼Đ̼ế̼n̼ ̼g̼ầ̼n̼,̼ ̼m̼ù̼i̼ ̼t̼h̼ố̼i̼ ̼c̼à̼n̼g̼ ̼b̼ố̼c̼ ̼n̼ồ̼n̼g̼ ̼n̼ặ̼c̼,̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼h̼i̼ế̼c̼ ̼b̼a̼o̼ ̼v̼à̼n̼g̼ ̼n̼ổ̼i̼ ̼l̼ờ̼ ̼đ̼ờ̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼.̼ ̼X̼á̼c̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼c̼h̼i̼ế̼c̼ ̼b̼a̼o̼ ̼n̼ổ̼i̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼s̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼ấ̼p̼ ̼T̼â̼n̼ ̼T̼h̼à̼n̼h̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼b̼á̼o̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼x̼ã̼ ̼L̼o̼n̼g̼ ̼H̼ư̼n̼g̼,̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼x̼ã̼ ̼M̼ỹ̼ ̼T̼ú̼ ̼(̼S̼ó̼c̼ ̼T̼r̼ă̼n̼g̼)̼.̼


K̼ẻ̼ ̼s̼á̼t̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼s̼a̼y̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼d̼â̼u̼ ̼l̼ĩ̼n̼h̼ ̼á̼n̼ ̼t̼ử̼ ̼h̼ì̼n̼h̼.̼ ̼Ả̼n̼h̼:̼ ̼D̼u̼y̼ ̼K̼h̼a̼n̼g̼
̼N̼h̼ậ̼n̼ ̼t̼i̼n̼ ̼b̼á̼o̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼t̼í̼c̼h̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼b̼à̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼T̼h̼ủ̼y̼,̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼M̼ỹ̼ ̼T̼ú̼ ̼đ̼ã̼ ̼g̼i̼ữ̼ ̼g̼i̼ấ̼y̼ ̼c̼h̼ứ̼n̼g̼ ̼m̼i̼n̼h̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼d̼â̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼T̼r̼ầ̼n̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼N̼h̼â̼n̼.̼ ̼Q̼u̼a̼ ̼k̼i̼ể̼m̼ ̼t̼r̼a̼,̼ ̼v̼â̼n̼ ̼t̼a̼y̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼g̼i̼ấ̼y̼ ̼c̼h̼ứ̼n̼g̼ ̼m̼i̼n̼h̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼d̼â̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼T̼r̼ầ̼n̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼N̼h̼â̼n̼ ̼t̼r̼ù̼n̼g̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼à̼n̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼x̼ấ̼u̼ ̼s̼ố̼ ̼đ̼ã̼ ̼n̼ổ̼i̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼.̼ ̼N̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼v̼ậ̼t̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼,̼ ̼d̼â̼y̼ ̼v̼ả̼i̼,̼ ̼d̼â̼y̼ ̼d̼ù̼…̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼x̼á̼c̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼à̼n̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼x̼ấ̼u̼ ̼s̼ố̼ ̼t̼r̼ù̼n̼g̼ ̼k̼h̼ớ̼p̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼b̼à̼y̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼b̼à̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼T̼h̼ủ̼y̼ ̼k̼h̼i̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼r̼ờ̼i̼ ̼k̼h̼ỏ̼i̼ ̼n̼h̼à̼.̼

̼N̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼T̼r̼ầ̼n̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼N̼h̼â̼n̼ ̼v̼à̼ ̼b̼à̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼T̼h̼ủ̼y̼ ̼l̼à̼m̼ ̼ă̼n̼ ̼k̼h̼á̼ ̼g̼i̼ả̼,̼ ̼đ̼ấ̼t̼ ̼đ̼a̼i̼ ̼r̼ộ̼n̼g̼ ̼r̼ã̼i̼,̼ ̼c̼h̼ă̼m̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼l̼à̼m̼ ̼ă̼n̼ ̼v̼à̼ ̼h̼a̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼1̼2̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼v̼à̼ ̼9̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼g̼i̼ỏ̼i̼.̼ ̼Đ̼ầ̼u̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼2̼0̼1̼2̼,̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼n̼à̼y̼ ̼m̼u̼a̼ ̼m̼á̼y̼ ̼s̼u̼ố̼t̼ ̼l̼ú̼a̼,̼ ̼l̼à̼m̼ ̼t̼h̼u̼ê̼ ̼c̼h̼o̼ ̼v̼ù̼n̼g̼ ̼l̼ú̼a̼ ̼M̼ỹ̼ ̼T̼ú̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼k̼i̼ế̼m̼ ̼t̼h̼ê̼m̼ ̼k̼h̼á̼ ̼k̼h̼á̼.̼̼N̼h̼à̼ ̼c̼ó̼ ̼h̼a̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼n̼h̼ỏ̼,̼ ̼T̼r̼ầ̼n̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼N̼h̼â̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼m̼u̼ố̼n̼ ̼v̼ợ̼ ̼v̼ấ̼t̼ ̼v̼ả̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼b̼à̼n̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼T̼h̼ủ̼y̼ ̼t̼h̼u̼ê̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼k̼h̼á̼c̼ ̼l̼à̼m̼ ̼đ̼ể̼ ̼v̼ợ̼ ̼ở̼ ̼n̼h̼à̼ ̼c̼h̼ă̼m̼ ̼s̼ó̼c̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼.̼ ̼S̼a̼u̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼b̼à̼n̼ ̼t̼í̼n̼h̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼t̼h̼u̼ê̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼e̼m̼ ̼h̼ọ̼ ̼t̼ê̼n̼ ̼T̼r̼ầ̼n̼ ̼T̼u̼ấ̼n̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼,̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼t̼h̼a̼n̼h̼ ̼n̼i̼ê̼n̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼v̼ợ̼,̼ ̼t̼r̼ả̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼1̼2̼0̼ ̼n̼g̼h̼ì̼n̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼/̼n̼g̼à̼y̼.̼
̼L̼à̼ ̼t̼h̼a̼n̼h̼ ̼n̼i̼ê̼n̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼v̼ợ̼,̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼í̼t̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼n̼h̼ì̼n̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼d̼â̼u̼ ̼b̼ằ̼n̼g̼ ̼“̼c̼o̼n̼ ̼m̼ắ̼t̼ ̼m̼a̼n̼g̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼t̼r̼á̼i̼ ̼t̼i̼m̼”̼,̼ ̼đ̼ắ̼m̼ ̼đ̼u̼ố̼i̼,̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼t̼ì̼n̼h̼.̼ ̼N̼g̼ư̼ợ̼c̼ ̼l̼ạ̼i̼,̼ ̼T̼h̼ủ̼y̼ ̼k̼h̼a̼i̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼c̼ậ̼u̼ ̼e̼m̼ ̼h̼ọ̼ ̼c̼ó̼ ̼k̼h̼u̼ô̼n̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼t̼h̼ư̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼c̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼t̼r̼á̼n̼g̼,̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ ̼m̼ồ̼ ̼h̼ô̼i̼ ̼n̼h̼ễ̼ ̼n̼h̼ạ̼i̼ ̼l̼à̼ ̼l̼ò̼n̼g̼ ̼t̼r̼ỗ̼i̼ ̼d̼ậ̼y̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼“̼c̼ả̼m̼ ̼x̼ú̼c̼ ̼l̼ạ̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼”̼.̼ ̼H̼ì̼n̼h̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼c̼h̼à̼n̼g̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼đ̼ó̼ ̼c̼ứ̼ ̼á̼m̼ ̼ả̼n̼h̼,̼ ̼q̼u̼ẩ̼n̼ ̼q̼u̼a̼n̼h̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼ó̼c̼ ̼T̼h̼ủ̼y̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼c̼ô̼ ̼t̼a̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼n̼à̼o̼…̼y̼ê̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼.̼ ̼Đ̼ế̼n̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼h̼ô̼m̼,̼ ̼c̼ô̼ ̼t̼a̼ ̼g̼ử̼i̼ ̼l̼ò̼n̼g̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼q̼u̼a̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼d̼ò̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼b̼à̼y̼ ̼t̼ỏ̼ ̼l̼ò̼n̼g̼ ̼n̼h̼u̼n̼g̼ ̼n̼h̼ớ̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼,̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼t̼i̼n̼ ̼n̼h̼ắ̼n̼ ̼t̼ừ̼ ̼đ̼ó̼ ̼q̼u̼a̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼đ̼ề̼u̼.̼


x̼á̼c̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼à̼n̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼x̼ấ̼u̼ ̼s̼ố̼ ̼T̼r̼ầ̼n̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼N̼h̼â̼n̼
̼N̼h̼à̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼n̼h̼a̼u̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼k̼h̼u̼ ̼v̼ư̼ờ̼n̼,̼ ̼k̼h̼i̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼v̼ắ̼n̼g̼ ̼n̼h̼à̼,̼ ̼c̼o̼n̼ ̼c̼á̼i̼ ̼đ̼i̼ ̼h̼ọ̼c̼,̼ ̼T̼h̼ủ̼y̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼c̼ậ̼u̼ ̼e̼m̼ ̼h̼ọ̼ ̼s̼a̼n̼g̼ ̼“̼t̼â̼m̼ ̼s̼ự̼”̼.̼ ̼N̼h̼i̼ề̼u̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼q̼u̼e̼n̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼c̼ả̼m̼ ̼t̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼t̼h̼i̼ế̼u̼ ̼n̼h̼a̼u̼,̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼ố̼i̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼n̼g̼ủ̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼,̼ ̼T̼h̼ủ̼y̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼n̼h̼ắ̼n̼ ̼t̼i̼n̼ ̼h̼ẹ̼n̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼r̼a̼ ̼p̼h̼í̼a̼ ̼s̼a̼u̼ ̼n̼h̼à̼ ̼đ̼ể̼ ̼“̼q̼u̼a̼n̼ ̼h̼ệ̼”̼.̼
̼T̼h̼ó̼i̼ ̼đ̼ờ̼i̼,̼ ̼“̼c̼á̼i̼ ̼k̼i̼m̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼b̼ọ̼c̼ ̼l̼â̼u̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼b̼ị̼ ̼l̼ò̼i̼ ̼r̼a̼”̼.̼ ̼N̼h̼â̼n̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼v̼ợ̼ ̼n̼g̼o̼ạ̼i̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼e̼m̼ ̼h̼ọ̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼k̼h̼u̼y̼ê̼n̼ ̼g̼i̼ả̼i̼ ̼l̼a̼ ̼m̼ắ̼n̼g̼ ̼đ̼ủ̼ ̼k̼i̼ể̼u̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼l̼à̼m̼ ̼v̼ợ̼ ̼t̼h̼a̼y̼ ̼t̼â̼m̼ ̼c̼h̼u̼y̼ể̼n̼ ̼ý̼.̼ ̼C̼h̼á̼n̼ ̼n̼ả̼n̼,̼ ̼N̼h̼â̼n̼ ̼m̼ư̼ợ̼n̼ ̼r̼ư̼ợ̼u̼ ̼đ̼ể̼ ̼g̼i̼ả̼i̼ ̼s̼ầ̼u̼.̼
̼Q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼”̼k̼h̼ử̼”̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼đ̼ể̼.̼.̼.̼ ̼t̼ự̼ ̼d̼o̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼đ̼ư̼ơ̼n̼g̼
̼ ̼T̼h̼ủ̼y̼ ̼c̼o̼i̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼“̼c̼á̼i̼ ̼g̼a̼i̼”̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼m̼ắ̼t̼,̼ ̼c̼ầ̼n̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼t̼r̼ừ̼ ̼k̼h̼ử̼ ̼đ̼ể̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼ự̼ ̼d̼o̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼đ̼ư̼ơ̼n̼g̼.̼ ̼K̼ế̼ ̼h̼o̼ạ̼c̼h̼ ̼s̼á̼t̼ ̼h̼ạ̼i̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼à̼n̼ ̼đ̼ộ̼c̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼ặ̼p̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼v̼ạ̼c̼h̼ ̼r̼a̼.̼


V̼ă̼n̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼T̼h̼ủ̼y̼ ̼v̼à̼ ̼T̼r̼ầ̼n̼ ̼T̼u̼ấ̼n̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼p̼h̼i̼ê̼n̼ ̼x̼é̼t̼ ̼x̼ử̼.̼
̼K̼ế̼ ̼h̼o̼ạ̼c̼h̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼n̼à̼y̼ ̼t̼h̼ấ̼t̼ ̼b̼ạ̼i̼,̼ ̼đ̼ô̼i̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼b̼i̼ế̼n̼ ̼t̼h̼á̼i̼ ̼T̼h̼ủ̼y̼ ̼-̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼ừ̼ ̼b̼ỏ̼ ̼ý̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼g̼i̼ế̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼.̼ ̼C̼h̼i̼ề̼u̼ ̼t̼ố̼i̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼,̼ ̼N̼h̼â̼n̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼đ̼i̼ ̼d̼ự̼ ̼đ̼á̼m̼ ̼t̼i̼ệ̼c̼ ̼n̼h̼à̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼x̼ó̼m̼.̼ ̼L̼ầ̼n̼ ̼n̼à̼y̼ ̼T̼h̼ủ̼y̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼b̼à̼y̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼“̼k̼h̼ử̼”̼ ̼b̼ằ̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼p̼.̼ ̼Đ̼ể̼ ̼k̼ế̼ ̼h̼o̼ạ̼c̼h̼ ̼t̼h̼ê̼m̼ ̼c̼h̼ắ̼c̼ ̼c̼h̼ắ̼n̼,̼ ̼T̼h̼ủ̼y̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼m̼u̼a̼ ̼h̼a̼i̼ ̼l̼ọ̼ ̼t̼h̼u̼ố̼c̼ ̼g̼â̼y̼ ̼n̼g̼ủ̼ ̼v̼à̼ ̼3̼ ̼s̼ợ̼i̼ ̼d̼â̼y̼ ̼d̼ù̼.̼
̼K̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼1̼9̼ ̼g̼i̼ờ̼,̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼ ̼c̼h̼ạ̼y̼ ̼x̼e̼ ̼m̼á̼y̼ ̼đ̼ế̼n̼,̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼n̼à̼y̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼c̼ó̼ ̼T̼h̼ủ̼y̼ ̼ở̼ ̼n̼h̼à̼.̼ ̼S̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼o̼n̼ ̼u̼ố̼n̼g̼ ̼t̼h̼u̼ố̼c̼ ̼n̼g̼ủ̼,̼ ̼h̼a̼i̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼n̼g̼ủ̼ ̼s̼a̼y̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼c̼h̼ế̼t̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼g̼ì̼,̼ ̼đ̼ô̼i̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼l̼ỗ̼i̼ ̼b̼à̼n̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼á̼n̼ ̼h̼ạ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼t̼r̼a̼n̼h̼ ̼t̼h̼ủ̼ ̼”̼q̼u̼a̼n̼ ̼h̼ệ̼”̼,̼ ̼đ̼ợ̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼v̼ề̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼á̼c̼.̼ ̼K̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼2̼1̼ ̼g̼i̼ờ̼,̼ ̼N̼h̼â̼n̼ ̼d̼ự̼ ̼đ̼á̼m̼ ̼t̼i̼ệ̼c̼ ̼v̼ề̼ ̼s̼a̼y̼ ̼k̼h̼ư̼ớ̼t̼,̼ ̼c̼ô̼ ̼v̼ợ̼ ̼m̼ở̼ ̼c̼ử̼a̼ ̼s̼a̼u̼ ̼c̼h̼o̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼r̼a̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼ ̼đ̼ợ̼i̼,̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼n̼g̼o̼n̼ ̼n̼g̼ọ̼t̼ ̼k̼h̼u̼y̼ê̼n̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ủ̼ ̼s̼ớ̼m̼.̼


K̼h̼ô̼n̼g̼ ̼k̼h̼í̼ ̼u̼ ̼á̼m̼ ̼đ̼á̼m̼ ̼t̼a̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼à̼n̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼x̼ấ̼u̼ ̼s̼ố̼ ̼T̼r̼ầ̼n̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼N̼h̼â̼n̼
K̼h̼i̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ì̼m̼ ̼v̼à̼o̼ ̼g̼i̼ấ̼c̼ ̼n̼g̼ủ̼ ̼n̼g̼o̼n̼,̼ ̼T̼h̼ủ̼y̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼h̼o̼ạ̼i̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼m̼ở̼ ̼c̼ử̼a̼ ̼s̼a̼u̼ ̼c̼h̼o̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼v̼à̼o̼,̼ ̼l̼ô̼i̼ ̼r̼a̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼â̼y̼ ̼g̼ỗ̼ ̼d̼ư̼ớ̼i̼ ̼g̼ầ̼m̼ ̼g̼i̼ư̼ờ̼n̼g̼:̼ ̼“̼A̼n̼h̼ ̼đ̼ậ̼p̼ ̼đ̼i̼,̼ ̼“̼n̼ó̼”̼ ̼s̼a̼y̼ ̼k̼h̼ư̼ớ̼t̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼g̼ì̼ ̼r̼ồ̼i̼”̼.̼ ̼C̼ầ̼m̼ ̼g̼ậ̼y̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼a̼y̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼d̼á̼m̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼m̼à̼ ̼b̼à̼n̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼T̼h̼ủ̼y̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼d̼â̼y̼ ̼d̼ù̼ ̼x̼i̼ế̼t̼ ̼c̼ổ̼.̼ ̼T̼h̼ủ̼y̼ ̼l̼i̼ề̼n̼ ̼d̼ù̼n̼g̼ ̼d̼â̼y̼ ̼d̼ù̼ ̼b̼u̼ộ̼c̼ ̼h̼a̼i̼ ̼c̼h̼â̼n̼ ̼v̼à̼ ̼h̼a̼i̼ ̼t̼a̼y̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼l̼ạ̼i̼,̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼n̼g̼ồ̼i̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼b̼ụ̼n̼g̼ ̼đ̼ể̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼g̼i̼ã̼y̼ ̼g̼i̼ụ̼a̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼;̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼k̼h̼i̼ ̼ấ̼y̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼ ̼d̼ù̼n̼g̼ ̼d̼â̼y̼ ̼x̼i̼ế̼t̼ ̼c̼ổ̼.̼ ̼T̼h̼ấ̼y̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼ ̼r̼u̼n̼ ̼t̼a̼y̼,̼ ̼T̼h̼ủ̼y̼ ̼l̼i̼ề̼n̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼s̼ứ̼c̼ ̼s̼i̼ế̼t̼ ̼c̼ổ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼k̼h̼i̼ ̼m̼ắ̼t̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼t̼r̼ợ̼n̼ ̼n̼g̼ư̼ợ̼c̼,̼ ̼t̼ắ̼t̼ ̼t̼h̼ở̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼t̼h̼ô̼i̼.̼

̼X̼o̼n̼g̼ ̼x̼u̼ô̼i̼,̼ ̼T̼h̼ủ̼y̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼g̼ạ̼c̼h̼ ̼s̼a̼u̼ ̼n̼h̼à̼ ̼đ̼ự̼n̼g̼ ̼đ̼ầ̼y̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼b̼a̼o̼ ̼t̼ả̼i̼,̼ ̼d̼ù̼n̼g̼ ̼d̼â̼y̼ ̼d̼ù̼ ̼b̼u̼ộ̼c̼ ̼m̼i̼ệ̼n̼g̼ ̼b̼a̼o̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼c̼h̼ắ̼c̼ ̼c̼h̼ắ̼n̼,̼ ̼t̼h̼á̼o̼ ̼h̼a̼i̼ ̼c̼á̼i̼ ̼v̼õ̼n̼g̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼h̼à̼ ̼b̼u̼ộ̼c̼ ̼h̼a̼i̼ ̼t̼a̼y̼ ̼c̼h̼â̼n̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼x̼ấ̼u̼ ̼s̼ố̼.̼ ̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼đ̼ê̼m̼ ̼t̼ố̼i̼,̼ ̼đ̼ô̼i̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼đ̼ộ̼c̼ ̼á̼c̼ ̼k̼h̼i̼ê̼n̼g̼ ̼t̼h̼i̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼x̼u̼ồ̼n̼g̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼c̼h̼è̼o̼ ̼đ̼i̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼2̼0̼k̼m̼,̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼đ̼o̼ạ̼n̼ ̼s̼ô̼n̼g̼ ̼B̼ú̼n̼ ̼T̼à̼u̼ ̼(̼t̼h̼u̼ộ̼c̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼p̼h̼ậ̼n̼ ̼ấ̼p̼ ̼T̼â̼n̼ ̼T̼h̼à̼n̼h̼,̼ ̼x̼ã̼ ̼L̼o̼n̼g̼ ̼H̼ư̼n̼g̼,̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼M̼ỹ̼ ̼T̼ú̼)̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼v̼ứ̼t̼ ̼x̼á̼c̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼b̼u̼ộ̼c̼ ̼c̼h̼ặ̼t̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼b̼a̼o̼ ̼t̼ả̼i̼ ̼g̼ạ̼c̼h̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼l̼ò̼n̼g̼ ̼s̼ô̼n̼g̼,̼ ̼v̼ứ̼t̼ ̼b̼ỏ̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼h̼o̼ạ̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼đ̼ô̼i̼ ̼d̼é̼p̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼b̼ơ̼i̼ ̼x̼u̼ồ̼n̼g̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼h̼à̼.̼ ̼T̼r̼ờ̼i̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼s̼á̼n̼g̼,̼ ̼T̼r̼ầ̼n̼ ̼T̼u̼ấ̼n̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼ ̼k̼ê̼u̼ ̼đ̼ó̼i̼ ̼b̼ụ̼n̼g̼,̼ ̼T̼h̼ủ̼y̼ ̼n̼ấ̼u̼ ̼m̼ì̼ ̼c̼h̼o̼ ̼ă̼n̼.̼ ̼H̼a̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼â̼m̼ ̼s̼ự̼ ̼đ̼ê̼n̼ ̼r̼ạ̼n̼g̼ ̼s̼á̼n̼g̼ ̼6̼.̼1̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼a̼i̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼h̼à̼ ̼n̼ấ̼y̼.̼

̼T̼ạ̼i̼ ̼p̼h̼i̼ê̼n̼ ̼t̼ò̼a̼,̼ ̼c̼ả̼ ̼h̼a̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼á̼o̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼h̼ừ̼a̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼.̼ ̼B̼ị̼ ̼c̼á̼o̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼T̼h̼ủ̼y̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼x̼i̼n̼ ̼l̼ỗ̼i̼ ̼v̼à̼ ̼m̼o̼n̼g̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼h̼a̼ ̼t̼h̼ứ̼ ̼c̼h̼o̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼t̼h̼ị̼.̼ ̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼b̼ị̼ ̼h̼ạ̼i̼ ̼T̼r̼ầ̼n̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼N̼h̼â̼n̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼p̼h̼ẫ̼n̼ ̼n̼ộ̼,̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼t̼ử̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼k̼ẻ̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼t̼í̼n̼h̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼t̼r̼ê̼n̼.̼
̼K̼ế̼t̼ ̼t̼h̼ú̼c̼ ̼p̼h̼i̼ê̼n̼ ̼t̼ò̼a̼,̼ ̼H̼ộ̼i̼ ̼đ̼ổ̼n̼g̼ ̼x̼é̼t̼ ̼x̼ử̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼u̼y̼ê̼n̼ ̼p̼h̼ạ̼t̼ ̼T̼r̼ầ̼n̼ ̼T̼u̼ấ̼n̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼ ̼m̼ứ̼c̼ ̼á̼n̼ ̼“̼T̼ử̼ ̼h̼ì̼n̼h̼”̼;̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼T̼h̼ủ̼y̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼á̼n̼ ̼t̼ù̼ ̼“̼C̼h̼u̼n̼g̼ ̼t̼h̼â̼n̼”̼.̼ ̼N̼g̼o̼à̼i̼ ̼r̼a̼,̼ ̼h̼a̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼á̼o̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼c̼h̼ị̼u̼ ̼t̼r̼á̼c̼h̼ ̼n̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼d̼ư̼ỡ̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼h̼a̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼b̼ị̼ ̼h̼ạ̼i̼ ̼m̼ỗ̼i̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼1̼.̼0̼5̼0̼.̼0̼0̼0̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼/̼h̼a̼i̼ ̼c̼h̼á̼u̼.̼̼P̼h̼i̼ê̼n̼ ̼t̼ò̼a̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼t̼h̼ú̼c̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼s̼ự̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼n̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼d̼ự̼ ̼p̼h̼i̼ê̼n̼ ̼t̼ò̼a̼.̼

Facebook Comments Box

Huong Quynh

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: Content is protected !!