L̼é̼n̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼c̼h̼i̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼1̼ ̼t̼ỷ̼ ̼đ̼i̼ ̼t̼h̼ẩ̼m̼ ̼m̼ỹ̼ ̼c̼h̼o̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼r̼a̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼n̼ữ̼ ̼ê̼ ̼c̼h̼ề̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼c̼ấ̼m̼ ̼c̼ử̼a̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼v̼à̼o̼ ̼n̼h̼à̼

L̼é̼n̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼c̼h̼i̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼1̼ ̼t̼ỷ̼ ̼đ̼i̼ ̼t̼h̼ẩ̼m̼ ̼m̼ỹ̼ ̼c̼h̼o̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼r̼a̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼n̼ữ̼ ̼ê̼ ̼c̼h̼ề̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼c̼ấ̼m̼ ̼c̼ử̼a̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼v̼à̼o̼ ̼n̼h̼à̼

C̼h̼ắ̼c̼ ̼h̼ẳ̼n̼ ̼p̼h̼ẫ̼u̼ ̼t̼h̼u̼ậ̼t̼ ̼t̼h̼ẩ̼m̼ ̼m̼ỹ̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼l̼à̼ ̼c̼â̼u̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼g̼ì̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼m̼ẻ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼e̼m̼.̼ ̼C̼h̼ỉ̼ ̼v̼ì̼ ̼m̼u̼ố̼n̼ ̼t̼r̼ở̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼x̼i̼n̼h̼ ̼đ̼ẹ̼p̼ ̼h̼ơ̼n̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼í̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼c̼h̼ấ̼p̼ ̼“̼c̼h̼ô̼n̼g̼ ̼g̼a̼i̼”̼ ̼v̼à̼ ̼b̼ỏ̼ ̼r̼a̼ ̼s̼ố̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼b̼ằ̼n̼g̼ ̼c̼ả̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼g̼i̼a̼ ̼t̼à̼i̼ ̼đ̼ể̼ ̼“̼x̼â̼y̼ ̼l̼ạ̼i̼”̼ ̼g̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼t̼r̼ở̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼h̼o̼à̼n̼ ̼h̼ả̼o̼,̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼ý̼ ̼h̼ơ̼n̼.̼

̼T̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼,̼ ̼g̼i̼ố̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼t̼r̼ò̼ ̼c̼h̼ơ̼i̼ ̼“̼h̼ê̼n̼ ̼x̼u̼i̼”̼ ̼n̼ế̼u̼ ̼h̼ê̼n̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼e̼m̼ ̼c̼h̼ắ̼c̼ ̼h̼ẳ̼n̼ ̼s̼ẽ̼ ̼“̼đ̼ổ̼i̼ ̼đ̼ờ̼i̼”̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼t̼h̼a̼y̼ ̼đ̼ổ̼i̼ ̼d̼i̼ệ̼n̼ ̼m̼ạ̼o̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼t̼r̼ô̼n̼g̼ ̼x̼i̼n̼h̼ ̼x̼ắ̼n̼,̼ ̼h̼o̼à̼n̼ ̼h̼ả̼o̼,̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼n̼g̼ư̼ợ̼c̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼l̼à̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼“̼t̼i̼ề̼n̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼t̼ậ̼t̼ ̼m̼a̼n̼g̼”̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼s̼ắ̼c̼ ̼d̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼c̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼h̼o̼à̼n̼ ̼h̼ả̼o̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼t̼a̼ ̼m̼u̼ố̼n̼,̼ ̼v̼à̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼n̼ữ̼ ̼d̼ư̼ớ̼i̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼l̼à̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼m̼i̼n̼h̼ ̼c̼h̼ứ̼n̼g̼ ̼r̼õ̼ ̼r̼à̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ ̼đ̼i̼ ̼d̼a̼o̼ ̼k̼é̼o̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼c̼h̼ắ̼c̼ ̼l̼à̼ ̼đ̼ẹ̼p̼.̼ ̼

̼M̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼n̼ữ̼ ̼h̼ọ̼ ̼T̼h̼ẩ̼m̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼t̼ừ̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼C̼h̼i̼ế̼t̼ ̼G̼i̼a̼n̼g̼,̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼Q̼u̼ố̼c̼ ̼“̼b̼ỗ̼n̼g̼”̼ ̼t̼r̼ở̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼n̼ổ̼i̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼l̼é̼n̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ ̼p̼h̼ẫ̼u̼ ̼t̼h̼u̼ậ̼t̼ ̼t̼h̼ẩ̼m̼ ̼m̼ỹ̼.̼K̼ế̼t̼ ̼q̼u̼ả̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼v̼ề̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼n̼g̼o̼ạ̼i̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼t̼r̼ô̼n̼g̼ ̼x̼i̼n̼h̼ ̼đ̼ẹ̼p̼,̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼t̼r̼u̼n̼g̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼m̼o̼n̼g̼ ̼m̼u̼ố̼n̼ ̼m̼à̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼m̼à̼y̼ ̼t̼r̼ô̼n̼g̼ ̼h̼u̼n̼g̼ ̼t̼ợ̼n̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼s̼o̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼ứ̼c̼ ̼t̼ố̼i̼ ̼c̼ấ̼m̼ ̼c̼ử̼a̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼v̼à̼o̼ ̼n̼h̼à̼.̼ ̼

̼G̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼b̼à̼ ̼T̼h̼ẩ̼m̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼p̼h̼ẫ̼u̼ ̼t̼h̼u̼ậ̼t̼.̼ ̼Ả̼n̼h̼:̼ ̼I̼n̼t̼e̼r̼n̼e̼t̼

̼T̼h̼e̼o̼ ̼b̼à̼ ̼T̼h̼ẩ̼m̼,̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼2̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼v̼ề̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼,̼ ̼v̼ì̼ ̼m̼ắ̼t̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼t̼ừ̼n̼g̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼c̼ó̼ ̼p̼h̼ầ̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼ổ̼n̼,̼ ̼b̼ở̼i̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼b̼à̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼t̼r̼u̼n̼g̼ ̼t̼â̼m̼ ̼t̼h̼ẩ̼m̼ ̼m̼ỹ̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼ư̼ ̼v̼ấ̼n̼ ̼v̼à̼ ̼“̼đ̼ầ̼u̼ ̼t̼ư̼”̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼n̼h̼a̼n̼ ̼s̼ắ̼c̼.̼ ̼B̼à̼ ̼T̼h̼ẩ̼m̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼q̼u̼á̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼ư̼ ̼v̼ấ̼n̼ ̼v̼à̼ ̼t̼h̼ă̼m̼ ̼k̼h̼á̼m̼,̼ ̼b̼à̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼á̼c̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼n̼h̼i̼ệ̼t̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼g̼i̼ớ̼i̼ ̼t̼h̼i̼ệ̼u̼ ̼v̼ề̼ ̼q̼u̼á̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼p̼h̼ẫ̼u̼ ̼t̼h̼u̼ậ̼t̼.̼ ̼T̼h̼e̼o̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼“̼đ̼ả̼m̼ ̼b̼ả̼o̼”̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼b̼à̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼,̼ ̼n̼ế̼u̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼x̼o̼n̼g̼ ̼c̼á̼c̼ ̼b̼ư̼ớ̼c̼ ̼n̼à̼y̼,̼ ̼g̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼b̼à̼ ̼s̼ẽ̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼r̼a̼ ̼í̼t̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼1̼0̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼.̼


̼Ả̼n̼h̼:̼ ̼I̼n̼t̼e̼r̼n̼e̼t̼

̼Đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼r̼ó̼t̼ ̼c̼ơ̼ ̼s̼ố̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼m̼ậ̼t̼ ̼v̼à̼o̼ ̼t̼a̼i̼,̼ ̼n̼à̼o̼ ̼l̼à̼ ̼đ̼ẩ̼y̼ ̼l̼ù̼i̼ ̼l̼ã̼o̼ ̼h̼ó̼a̼,̼ ̼c̼ă̼n̼g̼ ̼d̼a̼ ̼h̼a̼y̼ ̼h̼ú̼t̼ ̼m̼ỡ̼ ̼m̼ặ̼t̼,̼.̼.̼ ̼c̼u̼ố̼i̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼b̼à̼ ̼T̼h̼ẩ̼m̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼k̼ý̼ ̼g̼i̼ấ̼y̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼ý̼ ̼“̼đ̼ậ̼p̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼x̼â̼y̼ ̼l̼ạ̼i̼”̼ ̼t̼ừ̼ ̼m̼ắ̼t̼,̼ ̼l̼ô̼n̼g̼ ̼m̼à̼y̼,̼ ̼m̼ũ̼i̼,̼ ̼r̼ă̼n̼g̼,̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼d̼á̼n̼g̼ ̼k̼h̼u̼ô̼n̼ ̼m̼ặ̼t̼,̼.̼.̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼h̼i̼ ̼p̼h̼í̼ ̼2̼5̼0̼ ̼n̼g̼h̼ì̼n̼ ̼t̼ệ̼ ̼(̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼9̼0̼0̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼V̼N̼Đ̼)̼ ̼b̼a̼o̼ ̼g̼ồ̼m̼:̼ ̼l̼à̼m̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼h̼ó̼a̼ ̼t̼ổ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼g̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼v̼à̼ ̼x̼ó̼a̼ ̼c̼á̼c̼ ̼n̼ế̼p̼ ̼n̼h̼ă̼n̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼t̼ổ̼n̼g̼ ̼c̼h̼i̼ ̼p̼h̼í̼ ̼l̼à̼ ̼2̼0̼0̼ ̼n̼g̼h̼ì̼n̼ ̼t̼ệ̼ ̼(̼h̼ơ̼n̼ ̼7̼0̼0̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼V̼N̼Đ̼)̼ ̼,̼ ̼l̼à̼m̼ ̼đ̼ẹ̼p̼ ̼t̼o̼à̼n̼ ̼d̼i̼ệ̼n̼ ̼p̼h̼ầ̼n̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼l̼à̼ ̼4̼5̼ ̼n̼g̼h̼ì̼n̼ ̼t̼ệ̼ ̼(̼1̼5̼0̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼V̼N̼Đ̼)̼ ̼.̼ ̼T̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼,̼ ̼s̼a̼u̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼ờ̼,̼ ̼h̼y̼ ̼v̼ọ̼n̼g̼ ̼n̼h̼a̼n̼ ̼s̼ắ̼c̼ ̼t̼h̼a̼y̼ ̼đ̼ổ̼i̼ ̼s̼a̼u̼ ̼p̼h̼ẫ̼u̼ ̼t̼h̼u̼ậ̼t̼,̼ ̼g̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼b̼à̼ ̼T̼h̼ẩ̼m̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼đ̼ẹ̼p̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼m̼à̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼“̼t̼h̼ả̼m̼”̼ ̼đ̼i̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼r̼õ̼.̼


̼h̼ì̼n̼h̼ ̼ả̼n̼h̼

̼S̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼h̼o̼à̼n̼ ̼t̼ấ̼t̼ ̼c̼a̼ ̼l̼à̼m̼ ̼đ̼ẹ̼p̼,̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼m̼í̼ ̼m̼ắ̼t̼ ̼v̼à̼ ̼l̼ô̼n̼g̼ ̼m̼à̼y̼ ̼b̼ị̼ ̼k̼é̼o̼ ̼x̼ế̼c̼h̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼g̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼b̼à̼ ̼T̼h̼ẩ̼m̼ ̼t̼r̼ô̼n̼g̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼d̼ữ̼ ̼d̼ằ̼n̼.̼ ̼D̼ù̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼l̼i̼ệ̼u̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼x̼ó̼a̼ ̼n̼ế̼p̼ ̼n̼h̼ă̼n̼ ̼t̼o̼à̼n̼ ̼b̼ộ̼ ̼g̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼ế̼p̼ ̼n̼h̼ă̼n̼ ̼k̼h̼ắ̼p̼ ̼m̼ặ̼t̼.̼ ̼N̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼c̼ả̼m̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼s̼ợ̼ ̼h̼ã̼i̼ ̼k̼h̼i̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼n̼h̼ì̼n̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼d̼i̼ệ̼n̼ ̼m̼ạ̼o̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼b̼à̼ ̼T̼h̼ẩ̼m̼.̼

̼h̼ì̼n̼h̼ ̼ả̼n̼h̼T̼h̼ả̼m̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼n̼ữ̼a̼,̼ ̼v̼ì̼ ̼b̼à̼ ̼T̼h̼ẩ̼m̼ ̼đ̼ã̼ ̼g̼i̼ấ̼u̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ ̼l̼à̼m̼ ̼p̼h̼ẫ̼u̼ ̼t̼h̼u̼ậ̼t̼.̼ ̼V̼ì̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼t̼r̼ở̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼h̼à̼ ̼b̼à̼ ̼đ̼ã̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼v̼à̼ ̼m̼ắ̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼t̼r̼ậ̼n̼.̼ ̼T̼h̼ậ̼m̼ ̼c̼h̼í̼ ̼l̼à̼ ̼b̼ị̼ ̼đ̼u̼ổ̼i̼ ̼r̼a̼ ̼k̼h̼ỏ̼i̼ ̼n̼h̼à̼ ̼v̼ì̼ ̼x̼à̼i̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼h̼o̼a̼n̼g̼ ̼p̼h̼í̼ ̼m̼à̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼m̼a̼n̼g̼ ̼t̼ậ̼t̼ ̼v̼à̼o̼ ̼t̼h̼â̼n̼.̼ ̼L̼à̼m̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼b̼à̼ ̼T̼h̼ẩ̼m̼ ̼v̼à̼ ̼b̼á̼o̼ ̼c̼h̼í̼,̼ ̼g̼i̼á̼m̼ ̼đ̼ố̼c̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼h̼ẩ̼m̼ ̼m̼ỹ̼ ̼c̼a̼m̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼,̼ ̼n̼ế̼u̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼h̼à̼i̼ ̼l̼ò̼n̼g̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼d̼i̼ệ̼n̼ ̼m̼ạ̼o̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼ạ̼i̼,̼ ̼h̼ọ̼ ̼s̼ẽ̼ ̼“̼t̼r̼ả̼”̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼g̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼b̼a̼n̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼à̼,̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼c̼ạ̼n̼h̼ ̼đ̼ó̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼s̼ẽ̼ ̼h̼o̼à̼n̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼à̼ ̼1̼5̼ ̼n̼g̼h̼ì̼n̼ ̼t̼ệ̼ ̼(̼h̼ơ̼n̼ ̼5̼0̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼V̼N̼Đ̼)̼.̼ ̼T̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼á̼n̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼n̼à̼y̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼r̼a̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼l̼à̼m̼ ̼b̼à̼ ̼h̼à̼i̼ ̼l̼ò̼n̼g̼.̼


̼T̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼ả̼i̼ ̼t̼h̼í̼c̼h̼ ̼v̼ô̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼“̼s̼ơ̼ ̼s̼à̼i̼”̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼,̼ ̼b̼à̼ ̼T̼h̼ẩ̼m̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼ấ̼p̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼v̼à̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼ạ̼i̼,̼ ̼h̼a̼i̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼“̼t̼r̼a̼n̼h̼ ̼c̼h̼ấ̼p̼”̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼ề̼ ̼r̼a̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼á̼n̼ ̼“̼g̼i̼ả̼i̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼”̼ ̼g̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼b̼à̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼h̼u̼ậ̼n̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼h̼a̼i̼ ̼b̼ê̼n̼.̼ ̼Đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼c̼h̼o̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼ạ̼i̼,̼ ̼b̼à̼ ̼T̼h̼ẩ̼m̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼m̼a̼n̼g̼ ̼g̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼c̼h̼â̼n̼ ̼m̼à̼y̼ ̼x̼ế̼c̼h̼ ̼d̼ữ̼ ̼t̼ợ̼n̼ ̼m̼à̼ ̼c̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼k̼h̼i̼ ̼n̼à̼o̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼“̼g̼i̼ả̼i̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼”̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼.̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼ả̼n̼h̼C̼ậ̼n̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼n̼h̼a̼n̼ ̼s̼ắ̼c̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼p̼h̼ẫ̼u̼ ̼t̼h̼u̼ậ̼t̼ ̼”̼s̼a̼i̼ ̼t̼r̼á̼i̼”̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼b̼à̼ ̼T̼h̼ẩ̼m̼.̼ ̼C̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼,̼ ̼g̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼b̼à̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼c̼h̼â̼n̼ ̼m̼à̼y̼ ̼t̼r̼ở̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼x̼ế̼c̼h̼ ̼c̼a̼o̼ ̼v̼à̼ ̼d̼ữ̼ ̼t̼ợ̼n̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼p̼h̼ầ̼n̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼c̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼g̼ì̼ ̼t̼h̼a̼y̼ ̼đ̼ổ̼i̼.̼

̼S̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼t̼r̼u̼y̼ề̼n̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼Q̼u̼ố̼c̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼t̼i̼n̼,̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼t̼r̼a̼n̼h̼ ̼c̼ã̼i̼ ̼g̼a̼y̼ ̼g̼ắ̼t̼ ̼đ̼ã̼ ̼n̼ổ̼ ̼r̼a̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼M̼X̼H̼,̼ ̼r̼i̼ê̼n̼g̼ ̼t̼r̼a̼n̼g̼ ̼T̼o̼u̼t̼i̼a̼o̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼ó̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼2̼5̼0̼0̼ ̼b̼ì̼n̼h̼ ̼l̼u̼ậ̼n̼.̼ ̼K̼h̼ô̼n̼g̼ ̼í̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼ả̼m̼ ̼t̼h̼á̼n̼ ̼đ̼ổ̼i̼ ̼9̼0̼0̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼đ̼ể̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼g̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼b̼à̼ ̼T̼h̼ẩ̼m̼ ̼t̼h̼ậ̼t̼ ̼s̼ự̼ ̼u̼ổ̼n̼g̼ ̼p̼h̼í̼.̼ ̼C̼ũ̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼l̼ớ̼n̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼t̼r̼í̼c̼h̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼t̼h̼ẩ̼m̼ ̼m̼ỹ̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼l̼ừ̼a̼ ̼đ̼ả̼o̼ ̼k̼h̼á̼c̼h̼ ̼h̼à̼n̼g̼.̼

̼N̼g̼a̼y̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼N̼a̼m̼,̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼c̼ô̼ ̼d̼â̼u̼ ̼6̼3̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼T̼h̼u̼ ̼S̼a̼o̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼t̼ừ̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼C̼D̼M̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼t̼â̼m̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼í̼t̼ ̼k̼h̼i̼ ̼x̼u̼ấ̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼b̼i̼ế̼n̼ ̼c̼h̼ứ̼n̼g̼ ̼l̼ệ̼c̼h̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼d̼o̼ ̼p̼h̼ẫ̼u̼ ̼t̼h̼u̼ậ̼t̼ ̼t̼h̼ẩ̼m̼ ̼m̼ỹ̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼d̼ù̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼t̼á̼c̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼a̼o̼.̼ ̼


̼C̼ò̼n̼ ̼n̼h̼ớ̼ ̼đ̼ể̼ ̼”̼n̼í̼u̼ ̼k̼é̼o̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼t̼h̼a̼n̼h̼ ̼x̼u̼â̼n̼”̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼â̼n̼ ̼x̼ứ̼n̼g̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ẻ̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼T̼h̼u̼ ̼S̼a̼o̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼p̼h̼ẫ̼u̼ ̼t̼h̼u̼ậ̼t̼ ̼t̼h̼ẩ̼m̼ ̼m̼ỹ̼ ̼t̼ừ̼ ̼l̼à̼m̼ ̼r̼ă̼n̼g̼ ̼s̼ứ̼,̼ ̼t̼ắ̼m̼ ̼t̼r̼ắ̼n̼g̼,̼ ̼h̼ú̼t̼ ̼m̼ỡ̼ ̼c̼ấ̼y̼ ̼m̼u̼ ̼b̼à̼n̼ ̼t̼a̼y̼,̼ ̼k̼é̼o̼ ̼c̼ă̼n̼g̼ ̼d̼a̼ ̼m̼ặ̼t̼,̼.̼.̼.̼ ̼T̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼,̼ ̼d̼ù̼ ̼m̼ạ̼n̼h̼ ̼t̼a̼y̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼t̼ư̼ ̼l̼à̼m̼ ̼đ̼ẹ̼p̼,̼ ̼”̼c̼ô̼ ̼d̼â̼u̼ ̼6̼2̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼”̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼b̼i̼ế̼n̼ ̼c̼h̼ứ̼n̼g̼ ̼b̼ị̼ ̼l̼ệ̼c̼h̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼s̼a̼u̼ ̼p̼h̼ẫ̼u̼ ̼t̼h̼u̼ậ̼t̼.̼ ̼G̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼S̼a̼o̼ ̼t̼r̼ở̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼t̼h̼i̼ế̼u̼ ̼c̼â̼n̼ ̼đ̼ố̼i̼,̼ ̼t̼h̼ậ̼m̼ ̼c̼h̼í̼ ̼c̼h̼i̼ế̼c̼ ̼m̼i̼ệ̼n̼g̼ ̼m̼é̼o̼ ̼l̼ệ̼c̼h̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼l̼ộ̼ ̼r̼õ̼ ̼g̼â̼y̼ ̼x̼ô̼n̼ ̼x̼a̼o̼ ̼k̼h̼ắ̼p̼ ̼c̼ộ̼n̼g̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼.̼
̼
̼Đ̼â̼y̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼b̼à̼i̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼đ̼ắ̼t̼ ̼g̼i̼á̼ ̼d̼à̼n̼h̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼e̼m̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼n̼ữ̼ ̼c̼ầ̼n̼ ̼c̼â̼n̼ ̼n̼h̼ắ̼c̼ ̼t̼h̼ậ̼t̼ ̼k̼ỹ̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼k̼h̼i̼ ̼g̼i̼a̼o̼ ̼n̼h̼a̼n̼ ̼s̼ắ̼c̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼c̼ứ̼ ̼t̼r̼u̼n̼g̼ ̼t̼â̼m̼ ̼t̼h̼ẩ̼m̼ ̼m̼ỹ̼ ̼n̼à̼o̼.̼ ̼T̼r̼ê̼n̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼t̼ế̼,̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼c̼á̼c̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼h̼ẩ̼m̼ ̼m̼ỹ̼ ̼m̼ọ̼c̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼n̼ấ̼m̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼l̼à̼m̼ ̼đ̼ẹ̼p̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ú̼n̼g̼ ̼n̼ơ̼i̼ ̼đ̼ú̼n̼g̼ ̼c̼h̼ỗ̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼b̼à̼ ̼T̼h̼ẩ̼m̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼h̼ề̼ ̼í̼t̼,̼ ̼b̼ở̼i̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼k̼h̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼ý̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼t̼r̼ù̼n̼g̼ ̼t̼u̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼n̼h̼a̼n̼ ̼s̼ắ̼c̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼e̼m̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼l̼ư̼u̼ ̼ý̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼s̼a̼u̼:̼ ̼

̼1̼ ̼-̼ ̼T̼ì̼m̼ ̼t̼r̼u̼n̼g̼ ̼t̼â̼m̼ ̼t̼h̼ẩ̼m̼ ̼m̼ỹ̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼đ̼ộ̼,̼ ̼d̼a̼n̼h̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼,̼ ̼a̼n̼ ̼t̼o̼à̼n̼

̼N̼ế̼u̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼m̼u̼ố̼n̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼“̼t̼r̼ù̼n̼g̼ ̼t̼u̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼g̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼m̼ặ̼t̼”̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼e̼m̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼t̼h̼a̼m̼ ̼k̼h̼ả̼o̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼c̼ó̼ ̼đ̼ộ̼i̼ ̼n̼g̼ũ̼ ̼b̼á̼c̼ ̼s̼ĩ̼ ̼g̼i̼ỏ̼i̼,̼ ̼c̼h̼u̼y̼ê̼n̼ ̼m̼ô̼n̼.̼ ̼Đ̼ừ̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼v̼à̼o̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼q̼u̼ả̼n̼g̼ ̼c̼á̼o̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼á̼n̼h̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼c̼á̼c̼ ̼t̼r̼a̼n̼g̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼x̼ã̼ ̼h̼ộ̼i̼ ̼m̼à̼ ̼h̼ã̼y̼ ̼h̼ỏ̼i̼ ̼ý̼ ̼k̼i̼ế̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼“̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼ừ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ả̼i̼”̼ ̼đ̼ể̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼p̼h̼ả̼n̼ ̼h̼ồ̼i̼ ̼v̼à̼ ̼ý̼ ̼k̼i̼ế̼n̼ ̼k̼h̼á̼c̼h̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼.̼ ̼

̼2̼ ̼-̼ ̼T̼h̼a̼m̼ ̼k̼h̼ả̼o̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼á̼c̼ ̼b̼á̼c̼ ̼s̼ĩ̼ ̼c̼h̼u̼y̼ê̼n̼ ̼m̼ô̼n̼

̼H̼ã̼y̼ ̼l̼ự̼a̼ ̼c̼h̼ọ̼n̼ ̼b̼á̼c̼ ̼s̼ĩ̼ ̼ở̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼l̼ớ̼n̼ ̼v̼à̼ ̼t̼h̼a̼m̼ ̼k̼h̼ả̼o̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼,̼ ̼g̼ặ̼p̼ ̼g̼ỡ̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼ư̼ ̼v̼ấ̼n̼ ̼t̼r̼ự̼c̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼á̼c̼ ̼b̼á̼c̼ ̼s̼ĩ̼ ̼đ̼ể̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼g̼i̼á̼ ̼k̼h̼u̼y̼ế̼t̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼ư̼u̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼v̼à̼ ̼p̼h̼ầ̼n̼ ̼c̼ầ̼n̼ ̼c̼h̼ỉ̼n̼h̼ ̼s̼ử̼a̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼e̼m̼.̼ ̼S̼a̼o̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼“̼b̼i̼ế̼n̼ ̼h̼ì̼n̼h̼”̼ ̼g̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼t̼ự̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼m̼o̼n̼g̼ ̼m̼u̼ố̼n̼.̼ ̼

̼3̼ ̼-̼ ̼T̼ì̼m̼ ̼h̼i̼ể̼u̼ ̼v̼ề̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼p̼h̼á̼p̼ ̼m̼u̼ố̼n̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼

̼C̼ó̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼p̼h̼á̼p̼ ̼m̼ẫ̼u̼ ̼t̼h̼u̼ậ̼t̼ ̼k̼h̼á̼c̼ ̼n̼h̼a̼u̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼n̼a̼y̼ ̼v̼à̼ ̼p̼h̼ù̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼t̼ừ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼t̼r̼ạ̼n̼g̼,̼ ̼s̼ứ̼c̼ ̼k̼h̼ỏ̼e̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼t̼ừ̼n̼g̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼k̼h̼á̼c̼ ̼n̼h̼a̼u̼.̼ ̼B̼ở̼i̼ ̼t̼h̼ế̼,̼ ̼h̼ã̼y̼ ̼t̼ự̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼h̼i̼ể̼u̼ ̼v̼à̼ ̼l̼ự̼a̼ ̼c̼h̼ọ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼c̼á̼c̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼p̼h̼á̼p̼ ̼p̼h̼ù̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼v̼à̼ ̼h̼ỏ̼i̼ ̼ý̼ ̼k̼i̼ế̼n̼ ̼b̼á̼c̼ ̼s̼ĩ̼ ̼t̼r̼ự̼c̼ ̼t̼i̼ế̼p̼.̼ ̼C̼h̼ị̼ ̼e̼m̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼n̼h̼ớ̼ ̼h̼ã̼y̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼ở̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼u̼ồ̼n̼,̼ ̼c̼ả̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼ ̼v̼à̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼ể̼ ̼n̼ắ̼m̼ ̼c̼h̼ắ̼c̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼n̼h̼é̼.̼ ̼

̼4̼ ̼-̼ ̼H̼i̼ể̼u̼ ̼r̼õ̼ ̼s̼ứ̼c̼ ̼k̼h̼ỏ̼e̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼

̼M̼ộ̼t̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼y̼ế̼u̼ ̼t̼ố̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼t̼r̼ọ̼n̼g̼ ̼đ̼ể̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼s̼ự̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼a̼ ̼p̼h̼ẫ̼u̼ ̼t̼h̼u̼ậ̼t̼ ̼đ̼ó̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼l̼à̼ ̼v̼ấ̼n̼ ̼đ̼ề̼ ̼s̼ứ̼c̼ ̼k̼h̼ỏ̼e̼.̼ ̼C̼h̼ị̼ ̼e̼m̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼c̼h̼ắ̼c̼ ̼c̼h̼ắ̼n̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼m̼ắ̼c̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼c̼á̼c̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼n̼h̼u̼e̼ ̼t̼i̼m̼ ̼m̼ạ̼c̼h̼,̼ ̼t̼i̼ể̼u̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼,̼ ̼h̼u̼y̼ế̼t̼ ̼á̼p̼,̼ ̼d̼ị̼ ̼ứ̼n̼g̼,̼.̼.̼.̼ ̼T̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼ ̼n̼ế̼u̼ ̼c̼h̼ọ̼n̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼ơ̼ ̼s̼ở̼ ̼u̼y̼ ̼t̼í̼n̼,̼ ̼l̼ớ̼n̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼e̼m̼ ̼s̼ẽ̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼k̼i̼ể̼m̼ ̼t̼r̼a̼ ̼ý̼ ̼t̼ế̼ ̼k̼ỹ̼ ̼c̼à̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼t̼h̼ử̼ ̼p̼h̼ả̼n̼ ̼ứ̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼ơ̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼k̼h̼i̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼p̼h̼ẫ̼u̼ ̼t̼h̼u̼ậ̼t̼.̼ ̼V̼ì̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼n̼ế̼u̼ ̼c̼ả̼m̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼“̼t̼h̼i̼ế̼u̼”̼ ̼đ̼i̼ ̼c̼á̼c̼ ̼b̼ư̼ớ̼c̼ ̼k̼i̼ể̼m̼ ̼t̼r̼a̼ ̼n̼à̼y̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼e̼m̼ ̼c̼ó̼ ̼l̼ẽ̼ ̼c̼ầ̼n̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼s̼u̼y̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼v̼ề̼ ̼l̼ự̼a̼ ̼c̼h̼ọ̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼k̼ẻ̼o̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼“̼đ̼ặ̼t̼ ̼n̼i̼ề̼m̼ ̼t̼i̼n̼ ̼s̼a̼i̼ ̼c̼h̼ỗ̼”̼.̼ ̼

h̼t̼t̼p̼s̼:̼/̼/̼w̼w̼w̼.̼w̼e̼b̼t̼r̼e̼t̼h̼o̼.̼c̼o̼m̼/̼f̼/̼p̼h̼a̼u̼-̼t̼h̼u̼a̼t̼-̼t̼h̼a̼m̼-̼m̼y̼/̼l̼e̼n̼-̼c̼h̼o̼n̼g̼-̼c̼h̼i̼-̼g̼a̼n̼-̼1̼-̼t̼y̼-̼d̼i̼-̼t̼h̼a̼m̼-̼m̼y̼-̼c̼h̼o̼-̼t̼r̼e̼-̼r̼a̼-̼n̼g̼u̼o̼i̼-̼p̼h̼u̼-̼n̼u̼-̼e̼-̼c̼h̼e̼-̼b̼i̼-̼c̼h̼o̼n̼g̼-̼c̼a̼m̼-̼c̼u̼a̼-̼k̼h̼o̼n̼g̼-̼c̼h̼o̼-̼v̼a̼o̼-̼n̼h̼a̼

Facebook Comments Box

Ta Thanh Nhan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: Content is protected !!