L̼ợ̼i̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼,̼ ̼c̼á̼n̼ ̼b̼ộ̼ ̼x̼ã̼ ̼

L̼ợ̼i̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼,̼ ̼c̼á̼n̼ ̼b̼ộ̼ ̼x̼ã̼ ̼

L̼ợ̼i̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼ ̼m̼ù̼a̼ ̼d̼ị̼c̼h̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼:̼ ̼C̼á̼n̼ ̼b̼ộ̼ ̼x̼ã̼ ̼k̼h̼a̼i̼ ̼b̼á̼o̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼t̼h̼i̼ệ̼t̼ ̼h̼ạ̼i̼ ̼d̼o̼ ̼m̼ư̼a̼ ̼l̼ũ̼ ̼t̼ừ̼ ̼8̼3̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼8̼3̼0̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼”̼ ̼t̼ự̼ ̼g̼i̼ả̼ ̼m̼ạ̼o̼ ̼c̼h̼ữ̼ ̼k̼í̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼”̼


̼T̼h̼a̼y̼ ̼v̼ì̼ ̼k̼ê̼ ̼k̼h̼a̼i̼ ̼đ̼ú̼n̼g̼ ̼t̼h̼i̼ệ̼t̼ ̼h̼ạ̼i̼ ̼d̼o̼ ̼m̼ư̼a̼ ̼l̼ũ̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼c̼á̼n̼ ̼b̼ộ̼ ̼x̼ã̼ ̼đ̼ã̼ ̼l̼ậ̼p̼ ̼k̼h̼ố̼n̼g̼ ̼h̼ồ̼ ̼s̼ơ̼ ̼k̼h̼a̼i̼ ̼t̼h̼ê̼m̼ ̼d̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼í̼c̼h̼ ̼đ̼ể̼ ̼r̼ú̼t̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼h̼ỗ̼ ̼t̼r̼ợ̼ ̼b̼ỏ̼ ̼t̼ú̼i̼.̼
̼N̼g̼à̼y̼ ̼1̼6̼-̼1̼,̼ ̼C̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼C̼S̼Đ̼T̼ ̼c̼a̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼N̼g̼h̼ệ̼ ̼A̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼đ̼ã̼ ̼k̼h̼ở̼i̼ ̼t̼ố̼ ̼v̼ụ̼ ̼á̼n̼,̼ ̼k̼h̼ở̼i̼ ̼t̼ố̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼a̼n̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼T̼r̼ầ̼n̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼O̼a̼n̼h̼ ̼(̼n̼g̼u̼y̼ê̼n̼ ̼B̼í̼ ̼t̼h̼ư̼ ̼Đ̼ả̼n̼g̼ ̼ủ̼y̼ ̼x̼ã̼ ̼N̼g̼h̼i̼ ̼T̼i̼ế̼n̼,̼ ̼n̼g̼u̼y̼ê̼n̼ ̼C̼h̼ủ̼ ̼t̼ị̼c̼h̼ ̼U̼B̼N̼D̼ ̼x̼ã̼ ̼N̼g̼h̼i̼ ̼T̼i̼ế̼n̼)̼,̼ ̼L̼ư̼u̼ ̼Q̼u̼a̼n̼g̼ ̼T̼h̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼(̼n̼g̼u̼y̼ê̼n̼ ̼C̼h̼ủ̼ ̼t̼ị̼c̼h̼ ̼U̼B̼N̼D̼ ̼x̼ã̼ ̼N̼g̼h̼i̼ ̼T̼i̼ế̼n̼)̼ ̼v̼à̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼H̼ồ̼n̼g̼ ̼(̼n̼g̼u̼y̼ê̼n̼ ̼c̼á̼n̼ ̼b̼ộ̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼x̼ã̼ ̼N̼g̼h̼i̼ ̼T̼i̼ế̼n̼,̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼N̼g̼h̼i̼ ̼L̼ộ̼c̼,̼ ̼N̼g̼h̼ệ̼ ̼A̼n̼)̼ ̼v̼ề̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼l̼ợ̼i̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼v̼ụ̼,̼ ̼q̼u̼y̼ề̼n̼ ̼h̼ạ̼n̼ ̼k̼h̼i̼ ̼t̼h̼i̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼v̼ụ̼.̼

̼B̼a̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼a̼n̼ ̼O̼a̼n̼h̼,̼ ̼T̼h̼ư̼ợ̼n̼g̼,̼ ̼H̼ồ̼n̼g̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼ấ̼m̼ ̼đ̼i̼ ̼k̼h̼ỏ̼i̼ ̼n̼ơ̼i̼ ̼c̼ư̼ ̼t̼r̼ú̼ ̼đ̼ể̼ ̼p̼h̼ụ̼c̼ ̼v̼ụ̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼á̼c̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼.̼
̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼1̼6̼-̼1̼,̼ ̼P̼h̼ò̼n̼g̼ ̼C̼S̼ ̼k̼i̼n̼h̼ ̼t̼ế̼,̼ ̼C̼A̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼N̼g̼h̼ệ̼ ̼A̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼p̼h̼ố̼i̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼k̼h̼á̼m̼ ̼x̼é̼t̼ ̼n̼ơ̼i̼ ̼ở̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼b̼a̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼a̼n̼ ̼O̼a̼n̼h̼,̼ ̼T̼h̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼H̼ồ̼n̼g̼,̼ ̼t̼h̼u̼ ̼g̼i̼ữ̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼s̼ố̼ ̼t̼à̼i̼ ̼l̼i̼ệ̼u̼ ̼g̼i̼ấ̼y̼ ̼t̼ờ̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼q̼u̼a̼n̼.̼
̼B̼ị̼ ̼c̼a̼n̼ ̼T̼h̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼n̼a̼y̼ ̼6̼7̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼l̼à̼m̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼t̼ị̼c̼h̼ ̼U̼B̼N̼D̼ ̼x̼ã̼ ̼N̼g̼h̼i̼ ̼T̼i̼ế̼n̼ ̼t̼ừ̼ ̼2̼0̼0̼4̼-̼2̼0̼1̼4̼.̼ ̼B̼ị̼ ̼c̼a̼n̼ ̼O̼a̼n̼h̼ ̼g̼i̼ữ̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼B̼í̼ ̼t̼h̼ư̼ ̼Đ̼ả̼n̼g̼ ̼ủ̼y̼ ̼x̼ã̼ ̼N̼g̼h̼i̼ ̼T̼i̼ế̼n̼ ̼t̼ừ̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼2̼0̼0̼5̼-̼2̼0̼1̼4̼ ̼v̼à̼ ̼l̼à̼m̼ ̼C̼h̼ủ̼ ̼t̼ị̼c̼h̼ ̼U̼B̼N̼D̼ ̼x̼ã̼ ̼N̼g̼h̼i̼ ̼T̼i̼ế̼n̼ ̼t̼ừ̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼2̼0̼1̼4̼-̼2̼0̼2̼0̼.̼

̼B̼ị̼ ̼c̼a̼n̼ ̼H̼ồ̼n̼g̼,̼ ̼n̼g̼u̼y̼ê̼n̼ ̼c̼á̼n̼ ̼b̼ộ̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼x̼ã̼ ̼N̼g̼h̼i̼ ̼T̼i̼ế̼n̼.̼
̼T̼h̼e̼o̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼,̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼l̼à̼m̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼t̼ị̼c̼h̼ ̼x̼ã̼ ̼N̼g̼h̼i̼ ̼T̼i̼ế̼n̼,̼ ̼T̼h̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼h̼ố̼n̼g̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼t̼r̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼O̼a̼n̼h̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼đ̼ạ̼o̼ ̼H̼ồ̼n̼g̼ ̼l̼ậ̼p̼ ̼k̼h̼ố̼n̼g̼ ̼h̼ồ̼ ̼s̼ơ̼ ̼đ̼ề̼ ̼n̼g̼h̼ị̼ ̼h̼ỗ̼ ̼t̼r̼ợ̼ ̼d̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼í̼c̼h̼ ̼n̼u̼ô̼i̼ ̼t̼r̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ủ̼y̼ ̼s̼ả̼n̼,̼ ̼t̼r̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ọ̼t̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼h̼i̼ệ̼t̼ ̼h̼ạ̼i̼ ̼d̼o̼ ̼t̼h̼i̼ê̼n̼ ̼t̼a̼i̼ ̼l̼ũ̼ ̼l̼ụ̼t̼.̼
̼V̼i̼ệ̼c̼ ̼l̼ậ̼p̼ ̼k̼h̼ố̼n̼g̼ ̼k̼h̼a̼i̼ ̼t̼h̼ê̼m̼ ̼t̼h̼i̼ệ̼t̼ ̼h̼ạ̼i̼ ̼d̼o̼ ̼l̼ũ̼ ̼l̼ụ̼t̼ ̼l̼à̼ ̼đ̼ể̼ ̼r̼ú̼t̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼n̼g̼â̼n̼ ̼s̼á̼c̼h̼ ̼N̼h̼à̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼.̼

̼S̼ố̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼c̼h̼i̼ ̼t̼r̼ả̼ ̼c̼h̼o̼ ̼t̼h̼i̼ệ̼t̼ ̼h̼ạ̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼á̼c̼ ̼h̼ộ̼ ̼d̼â̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼x̼ã̼ ̼l̼à̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼8̼0̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼H̼ồ̼n̼g̼,̼ ̼T̼h̼ư̼ợ̼n̼g̼,̼ ̼O̼a̼n̼h̼ ̼đ̼ã̼ ̼l̼ậ̼p̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼h̼ồ̼ ̼s̼ơ̼,̼ ̼k̼ê̼ ̼k̼h̼ố̼n̼g̼ ̼d̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼í̼c̼h̼ ̼đ̼ể̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼h̼ỗ̼ ̼t̼r̼ợ̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼8̼0̼5̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼.̼
̼S̼ố̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼7̼2̼0̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼á̼c̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼a̼n̼ ̼k̼h̼a̼i̼ ̼l̼à̼ ̼s̼ử̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼ ̼đ̼ể̼ ̼c̼h̼i̼ ̼t̼i̼ê̼u̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼á̼c̼ ̼h̼o̼ạ̼t̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼k̼h̼á̼c̼,̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼t̼ế̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼h̼ứ̼n̼g̼ ̼t̼ừ̼ ̼h̼ó̼a̼ ̼đ̼ơ̼n̼.̼
̼H̼i̼ệ̼n̼ ̼P̼h̼ò̼n̼g̼ ̼C̼S̼ ̼k̼i̼n̼h̼ ̼t̼ế̼,̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼N̼g̼h̼ệ̼ ̼A̼n̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼m̼ở̼ ̼r̼ộ̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼ ̼v̼ụ̼ ̼á̼n̼.̼

̼B̼ớ̼t̼ ̼x̼é̼n̼ ̼g̼ạ̼o̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼đ̼ó̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼n̼g̼h̼è̼o̼?̼

̼T̼h̼e̼o̼ ̼t̼ố̼ ̼c̼á̼o̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼,̼ ̼d̼ù̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼g̼ạ̼o̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼đ̼ó̼i̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼d̼a̼n̼h̼ ̼s̼á̼c̼h̼,̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼h̼ộ̼ ̼d̼â̼n̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼h̼ữ̼ ̼k̼ý̼ ̼x̼á̼c̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼g̼ạ̼o̼,̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼h̼ộ̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼b̼ớ̼t̼ ̼x̼é̼n̼ ̼g̼ạ̼o̼ ̼s̼o̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼t̼ế̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼h̼ư̼ở̼n̼g̼.̼
̼N̼h̼i̼ề̼u̼ ̼h̼ộ̼ ̼d̼â̼n̼ ̼ở̼ ̼t̼ổ̼ ̼d̼â̼n̼ ̼p̼h̼ố̼ ̼1̼,̼ ̼t̼h̼ị̼ ̼t̼r̼ấ̼n̼ ̼E̼a̼ ̼T̼’̼l̼i̼n̼g̼,̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼C̼ư̼ ̼J̼ú̼t̼,̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼Đ̼ắ̼k̼ ̼N̼ô̼n̼g̼,̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼g̼ử̼i̼ ̼đ̼ơ̼n̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼t̼ố̼ ̼c̼á̼o̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼b̼ị̼ ̼ă̼n̼ ̼c̼h̼ặ̼n̼,̼ ̼b̼ớ̼t̼ ̼x̼é̼n̼ ̼g̼ạ̼o̼ ̼h̼ỗ̼ ̼t̼r̼ợ̼,̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼đ̼ó̼i̼ ̼c̼h̼o̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼d̼â̼n̼.̼

̼G̼i̼ả̼ ̼c̼h̼ữ̼ ̼k̼ý̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼g̼ạ̼o̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼n̼g̼h̼è̼o̼
̼T̼h̼e̼o̼ ̼t̼ố̼ ̼c̼á̼o̼,̼ ̼t̼ừ̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼a̼y̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼N̼h̼à̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼h̼ỗ̼ ̼t̼r̼ợ̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼đ̼ợ̼t̼ ̼g̼ạ̼o̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼đ̼ó̼i̼ ̼n̼h̼ư̼:̼ ̼h̼ỗ̼ ̼t̼r̼ợ̼ ̼g̼ạ̼o̼ ̼d̼ị̼p̼ ̼T̼ế̼t̼ ̼N̼g̼u̼y̼ê̼n̼ ̼đ̼á̼n̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼1̼-̼2̼0̼2̼0̼,̼ ̼h̼ỗ̼ ̼t̼r̼ợ̼ ̼g̼ạ̼o̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼đ̼ợ̼t̼ ̼g̼i̼á̼p̼ ̼h̼ạ̼t̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼5̼-̼2̼0̼2̼0̼ ̼v̼à̼ ̼h̼ỗ̼ ̼t̼r̼ợ̼ ̼g̼ạ̼o̼ ̼c̼h̼o̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼d̼â̼n̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼h̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼đ̼ợ̼t̼ ̼n̼ắ̼n̼g̼ ̼h̼ạ̼n̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼1̼0̼-̼2̼0̼2̼0̼.̼ ̼T̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼,̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼q̼u̼á̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼g̼ạ̼o̼,̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼h̼ộ̼ ̼d̼â̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼ê̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼d̼a̼n̼h̼ ̼s̼á̼c̼h̼ ̼p̼h̼ê̼ ̼d̼u̼y̼ệ̼t̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼g̼ạ̼o̼,̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼s̼ố̼ ̼h̼ộ̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼b̼ị̼ ̼b̼ớ̼t̼ ̼x̼é̼n̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ủ̼ ̼s̼ố̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼ấ̼p̼.̼ ̼Đ̼ặ̼c̼ ̼b̼i̼ệ̼t̼,̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼h̼ộ̼ ̼d̼â̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼g̼ạ̼o̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼d̼a̼n̼h̼ ̼s̼á̼c̼h̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼h̼ữ̼ ̼k̼ý̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼đ̼ủ̼ ̼s̼ố̼ ̼g̼ạ̼o̼.̼

̼Ô̼n̼g̼ ̼P̼h̼ạ̼m̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼H̼ò̼a̼ ̼(̼4̼1̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼t̼ổ̼ ̼d̼â̼n̼ ̼p̼h̼ố̼ ̼1̼)̼ ̼c̼ó̼ ̼h̼o̼à̼n̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼k̼h̼ó̼ ̼k̼h̼ă̼n̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼b̼ị̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼t̼h̼ậ̼n̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼c̼h̼ữ̼a̼ ̼t̼r̼ị̼,̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼l̼à̼m̼ ̼t̼h̼u̼ê̼ ̼n̼u̼ô̼i̼ ̼3̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼ă̼n̼ ̼h̼ọ̼c̼.̼ ̼T̼h̼á̼n̼g̼ ̼5̼-̼2̼0̼2̼0̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼n̼g̼h̼e̼ ̼t̼i̼n̼ ̼N̼h̼à̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼h̼ỗ̼ ̼t̼r̼ợ̼ ̼g̼ạ̼o̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼đ̼ó̼i̼ ̼g̼i̼á̼p̼ ̼h̼ạ̼t̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼đ̼ợ̼i̼ ̼m̼ã̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼.̼
̼“̼T̼ô̼i̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼N̼h̼à̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼t̼â̼m̼ ̼h̼ỗ̼ ̼t̼r̼ợ̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼c̼ả̼m̼ ̼ơ̼n̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ò̼i̼ ̼h̼ỏ̼i̼.̼ ̼M̼ớ̼i̼ ̼đ̼â̼y̼,̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼v̼ô̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼n̼g̼ờ̼ ̼k̼h̼i̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼c̼ó̼ ̼d̼a̼n̼h̼ ̼s̼á̼c̼h̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼g̼ạ̼o̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼ã̼ ̼k̼ý̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼7̼5̼k̼g̼ ̼d̼ù̼ ̼t̼ừ̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼b̼a̼o̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼h̼ạ̼t̼ ̼g̼ạ̼o̼ ̼h̼ỗ̼ ̼t̼r̼ợ̼ ̼n̼à̼o̼”̼ ̼–̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼H̼ò̼a̼ ̼b̼ứ̼c̼ ̼x̼ú̼c̼ ̼n̼ó̼i̼

̼G̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼P̼h̼ạ̼m̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼H̼ò̼a̼ ̼b̼ị̼ ̼g̼i̼ả̼ ̼m̼ạ̼o̼ ̼c̼h̼ữ̼ ̼k̼ý̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼g̼ạ̼o̼ ̼h̼ỗ̼ ̼t̼r̼ợ̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼đ̼ó̼i̼
̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼,̼ ̼b̼à̼ ̼T̼r̼ầ̼n̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼D̼u̼y̼ê̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼k̼ì̼m̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼m̼ắ̼t̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼h̼o̼à̼n̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼k̼h̼ó̼ ̼k̼h̼ă̼n̼.̼ ̼B̼à̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼4̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼t̼ấ̼t̼ ̼c̼ả̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼ậ̼t̼ ̼n̼g̼u̼y̼ề̼n̼.̼ ̼N̼g̼h̼e̼ ̼t̼i̼n̼ ̼N̼h̼à̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼h̼ỗ̼ ̼t̼r̼ợ̼ ̼g̼ạ̼o̼ ̼ă̼n̼ ̼T̼ế̼t̼,̼ ̼b̼à̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼m̼ừ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼đ̼ợ̼i̼ ̼m̼ã̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼.̼
̼“̼H̼ô̼m̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼x̼ó̼m̼ ̼đ̼i̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼g̼ạ̼o̼,̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼ứ̼a̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼m̼ắ̼t̼.̼ ̼B̼ì̼n̼h̼ ̼t̼â̼m̼ ̼l̼ạ̼i̼,̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼N̼h̼à̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼c̼h̼o̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼đ̼ò̼i̼ ̼h̼ỏ̼i̼.̼ ̼N̼à̼o̼ ̼n̼g̼ờ̼,̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼h̼i̼ể̼u̼ ̼r̼a̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼ê̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼d̼a̼n̼h̼ ̼s̼á̼c̼h̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼3̼0̼k̼g̼,̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼.̼ ̼T̼ô̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼a̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼g̼i̼ả̼ ̼c̼h̼ữ̼ ̼k̼ý̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼d̼a̼n̼h̼ ̼s̼á̼c̼h̼ ̼đ̼ể̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼p̼h̼ầ̼n̼ ̼g̼ạ̼o̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼t̼ô̼i̼?̼”̼ ̼–̼ ̼b̼à̼ ̼D̼u̼y̼ê̼n̼ ̼n̼g̼h̼ẹ̼n̼ ̼n̼g̼à̼o̼ ̼n̼ó̼i̼.̼

̼B̼ớ̼t̼ ̼x̼é̼n̼ ̼p̼h̼ầ̼n̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼
̼M̼a̼y̼ ̼m̼ắ̼n̼ ̼h̼ơ̼n̼,̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼h̼ộ̼ ̼d̼â̼n̼ ̼k̼h̼á̼c̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼g̼ạ̼o̼ ̼h̼ỗ̼ ̼t̼r̼ợ̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼b̼ớ̼t̼ ̼x̼é̼n̼.̼ ̼Đ̼i̼ể̼n̼ ̼h̼ì̼n̼h̼,̼ ̼h̼ộ̼ ̼b̼à̼ ̼H̼o̼à̼n̼g̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼K̼i̼m̼ ̼Đ̼i̼ề̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼d̼a̼n̼h̼ ̼s̼á̼c̼h̼ ̼p̼h̼ê̼ ̼d̼u̼y̼ệ̼t̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼1̼0̼5̼k̼g̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼t̼ế̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼3̼0̼k̼g̼,̼ ̼h̼ộ̼ ̼b̼à̼ ̼T̼r̼ầ̼n̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼P̼h̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼d̼a̼n̼h̼ ̼s̼á̼c̼h̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼6̼0̼k̼g̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼3̼0̼k̼g̼,̼ ̼h̼ộ̼ ̼b̼à̼ ̼N̼g̼ô̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼L̼a̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼d̼a̼n̼h̼ ̼s̼á̼c̼h̼ ̼p̼h̼ê̼ ̼d̼u̼y̼ệ̼t̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼7̼5̼k̼g̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼3̼0̼k̼g̼…̼

̼G̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼B̼à̼ ̼T̼r̼ầ̼n̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼D̼u̼y̼ê̼n̼ ̼k̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼g̼ạ̼o̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼đ̼ó̼i̼.̼ ̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼k̼h̼i̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼t̼ớ̼i̼,̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼b̼à̼ ̼D̼u̼y̼ê̼n̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼đ̼i̼ ̼v̼a̼y̼ ̼g̼ạ̼o̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼x̼ó̼m̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼ấ̼u̼ ̼ă̼n̼
̼B̼à̼ ̼H̼o̼à̼n̼g̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼K̼i̼m̼ ̼Đ̼i̼ề̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼h̼a̼y̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼t̼ế̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼b̼a̼o̼ ̼n̼h̼i̼ê̼u̼ ̼g̼ạ̼o̼.̼ ̼N̼g̼à̼y̼ ̼2̼1̼-̼1̼0̼,̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼t̼ố̼ ̼c̼á̼o̼,̼ ̼b̼à̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼m̼ờ̼i̼ ̼đ̼i̼ ̼h̼ọ̼p̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼1̼0̼5̼k̼g̼ ̼(̼1̼5̼k̼g̼/̼1̼ ̼k̼h̼ẩ̼u̼)̼.̼ ̼T̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼,̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼t̼ế̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼6̼-̼1̼0̼,̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼3̼0̼k̼g̼.̼ ̼“̼T̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼ó̼ ̼v̼à̼o̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼5̼-̼2̼0̼2̼0̼,̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼ê̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼d̼a̼n̼h̼ ̼s̼á̼c̼h̼ ̼h̼ỗ̼ ̼t̼r̼ợ̼ ̼g̼ạ̼o̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼đ̼ó̼i̼ ̼g̼i̼á̼p̼ ̼h̼ạ̼t̼.̼ ̼T̼h̼e̼o̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼c̼ó̼ ̼7̼ ̼k̼h̼ẩ̼u̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼1̼0̼5̼k̼g̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼3̼0̼k̼g̼”̼ ̼–̼ ̼b̼à̼ ̼Đ̼i̼ề̼n̼ ̼b̼ứ̼c̼ ̼x̼ú̼c̼ ̼n̼ó̼i̼.̼

̼C̼á̼c̼ ̼h̼ộ̼ ̼d̼â̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼g̼ạ̼o̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼h̼ữ̼ ̼k̼ý̼ ̼đ̼ã̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼g̼ạ̼o̼
̼Ô̼n̼g̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼H̼ữ̼u̼ ̼Á̼n̼h̼,̼ ̼C̼h̼ủ̼ ̼t̼ị̼c̼h̼ ̼U̼B̼N̼D̼ ̼t̼h̼ị̼ ̼t̼r̼ấ̼n̼ ̼E̼a̼ ̼T̼’̼l̼i̼n̼g̼,̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼đ̼ợ̼t̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼g̼ạ̼o̼ ̼h̼ỗ̼ ̼t̼r̼ợ̼ ̼c̼h̼o̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼d̼â̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼n̼ắ̼n̼g̼ ̼h̼ạ̼n̼ ̼2̼0̼2̼0̼ ̼(̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼1̼0̼-̼2̼0̼2̼0̼)̼,̼ ̼t̼h̼ị̼ ̼t̼r̼ấ̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼2̼.̼0̼0̼0̼ ̼k̼h̼ẩ̼u̼/̼5̼9̼2̼ ̼h̼ộ̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼h̼ỗ̼ ̼t̼r̼ợ̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼t̼ổ̼n̼g̼ ̼s̼ố̼ ̼3̼0̼.̼2̼7̼0̼k̼g̼/̼g̼ạ̼o̼.̼ ̼Q̼u̼a̼ ̼r̼à̼ ̼s̼o̼á̼t̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼đ̼ú̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼t̼ổ̼ ̼d̼â̼n̼ ̼p̼h̼ố̼ ̼1̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼g̼ạ̼o̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ú̼n̼g̼ ̼q̼u̼y̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼.̼ ̼C̼ụ̼ ̼t̼h̼ể̼,̼ ̼t̼ổ̼ ̼d̼â̼n̼ ̼p̼h̼ố̼ ̼n̼à̼y̼ ̼c̼ó̼ ̼2̼6̼ ̼h̼ộ̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼h̼ỗ̼ ̼t̼r̼ợ̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼s̼ố̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼1̼.̼6̼3̼5̼k̼g̼ ̼g̼ạ̼o̼.̼ ̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼c̼ó̼ ̼1̼7̼ ̼h̼ộ̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼đ̼ủ̼ ̼g̼ạ̼o̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼q̼u̼y̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼s̼ố̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼6̼3̼0̼k̼g̼,̼ ̼4̼ ̼h̼ộ̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼g̼ạ̼o̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼s̼ố̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼3̼1̼5̼k̼g̼.̼

̼H̼ộ̼ ̼b̼à̼ ̼H̼o̼à̼n̼g̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼K̼i̼m̼ ̼Đ̼i̼ề̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼1̼0̼5̼k̼g̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼b̼ị̼ ̼b̼ớ̼t̼ ̼x̼é̼n̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼3̼0̼k̼g̼ ̼g̼ạ̼o̼
̼C̼ũ̼n̼g̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼H̼ữ̼u̼ ̼Á̼n̼h̼,̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼l̼à̼m̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼T̼ổ̼ ̼t̼r̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼t̼ổ̼ ̼d̼â̼n̼ ̼p̼h̼ố̼ ̼1̼ ̼v̼à̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼b̼ỏ̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼r̼a̼ ̼m̼u̼a̼ ̼g̼ạ̼o̼ ̼v̼ề̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼đ̼ủ̼ ̼c̼h̼o̼ ̼d̼â̼n̼.̼ ̼Đ̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼,̼ ̼t̼h̼ị̼ ̼t̼r̼ấ̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼l̼ậ̼p̼ ̼t̼ổ̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼á̼c̼,̼ ̼t̼i̼ế̼n̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼x̼á̼c̼ ̼m̼i̼n̼h̼,̼ ̼x̼ử̼ ̼l̼ý̼ ̼v̼i̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼.̼

̼“̼Ô̼n̼g̼ ̼H̼o̼à̼n̼g̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼C̼h̼u̼ẩ̼n̼,̼ ̼T̼ổ̼ ̼t̼r̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼t̼ổ̼ ̼d̼â̼n̼ ̼p̼h̼ố̼ ̼1̼ ̼g̼i̼ả̼i̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼v̼ề̼ ̼s̼ố̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼g̼ạ̼o̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ấ̼p̼,̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ủ̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼á̼c̼ ̼h̼ộ̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼d̼a̼n̼h̼ ̼s̼á̼c̼h̼ ̼p̼h̼ê̼ ̼d̼u̼y̼ệ̼t̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼á̼c̼ ̼h̼ộ̼ ̼k̼h̼ó̼ ̼k̼h̼ă̼n̼ ̼k̼h̼á̼c̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼ ̼d̼a̼n̼h̼ ̼s̼á̼c̼h̼.̼ ̼T̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼,̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼s̼ẽ̼ ̼k̼i̼ể̼m̼ ̼t̼r̼a̼ ̼x̼e̼m̼ ̼s̼ố̼ ̼g̼ạ̼o̼ ̼đ̼ó̼ ̼ở̼ ̼đ̼â̼u̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼C̼h̼u̼ẩ̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼ư̼ ̼t̼ú̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼c̼ả̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼g̼i̼ả̼ ̼c̼h̼ữ̼ ̼k̼ý̼”̼ ̼–̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼Á̼n̼h̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼v̼à̼ ̼k̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼c̼á̼c̼ ̼đ̼ợ̼t̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼g̼ạ̼o̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼ó̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼s̼a̼i̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼đ̼o̼à̼n̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼á̼c̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼l̼à̼m̼ ̼r̼õ̼ ̼đ̼ể̼ ̼x̼ử̼ ̼l̼ý̼.̼

Facebook Comments Box

Huong Quynh

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: Content is protected !!