M̼C̼ ̼”̼n̼g̼h̼ỉ̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼l̼à̼m̼ ̼e̼m̼ ̼đ̼ỡ̼ ̼b̼u̼ồ̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼”̼ ̼đ̼ã̼ ̼k̼h̼ó̼a̼ ̼F̼a̼c̼e̼b̼o̼o̼k̼ ̼s̼a̼u̼ ̼d̼r̼a̼m̼a̼

M̼C̼ ̼”̼n̼g̼h̼ỉ̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼l̼à̼m̼ ̼e̼m̼ ̼đ̼ỡ̼ ̼b̼u̼ồ̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼”̼ ̼đ̼ã̼ ̼k̼h̼ó̼a̼ ̼F̼a̼c̼e̼b̼o̼o̼k̼ ̼s̼a̼u̼ ̼d̼r̼a̼m̼a̼

M̼C̼ ̼L̼ê̼ ̼A̼n̼h̼ ̼g̼â̼y̼ ̼s̼ố̼t̼ ̼b̼ở̼i̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼t̼h̼i̼ế̼u̼ ̼k̼h̼á̼c̼h̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼v̼ề̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼x̼i̼n̼ ̼n̼g̼h̼ỉ̼.̼ ̼Đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼đ̼ã̼ ̼g̼ắ̼n̼ ̼b̼ó̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼V̼T̼V̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼2̼0̼ ̼n̼ă̼m̼,̼ ̼t̼ừ̼n̼g̼ ̼d̼ẫ̼n̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼c̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼n̼ổ̼i̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼.̼

̼T̼h̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼q̼u̼a̼,̼ ̼s̼ự̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼x̼i̼n̼ ̼v̼ắ̼n̼g̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼k̼h̼a̼i̼ ̼g̼i̼ả̼n̼g̼ ̼b̼u̼ổ̼i̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼v̼ì̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼q̼u̼a̼ ̼đ̼ờ̼i̼ ̼g̼â̼y̼ ̼s̼ố̼t̼ ̼c̼ộ̼n̼g̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼.̼ ̼B̼ở̼i̼ ̼l̼ẽ̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼ầ̼y̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼l̼à̼ ̼M̼C̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼V̼T̼V̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼ó̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼n̼g̼ô̼n̼ ̼g̼â̼y̼ ̼t̼r̼a̼n̼h̼ ̼c̼ã̼i̼ ̼k̼h̼i̼ ̼đ̼ă̼n̼g̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼t̼r̼a̼n̼g̼ ̼c̼á̼ ̼n̼h̼â̼n̼:̼ ̼“̼N̼g̼h̼ỉ̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼c̼ó̼ ̼l̼à̼m̼ ̼e̼m̼ ̼đ̼ỡ̼ ̼b̼u̼ồ̼n̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼.̼”̼

N̼a̼m̼ ̼M̼C̼ ̼t̼r̼ở̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼đ̼ề̼ ̼t̼à̼i̼ ̼g̼â̼y̼ ̼t̼r̼a̼n̼h̼ ̼c̼ã̼i̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼x̼ã̼ ̼h̼ộ̼i̼ ̼b̼ở̼i̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼n̼g̼ô̼n̼ ̼v̼ề̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼s̼i̼n̼h̼.̼ ̼(̼Ả̼n̼h̼:̼ ̼F̼B̼N̼V̼)̼

̼D̼o̼a̼n̼h̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼p̼ ̼v̼à̼ ̼T̼i̼ế̼p̼ ̼t̼h̼ị̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼t̼i̼n̼,̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼v̼ậ̼t̼ ̼g̼â̼y̼ ̼b̼ã̼o̼ ̼n̼à̼y̼ ̼l̼à̼ ̼M̼C̼ ̼L̼ê̼ ̼A̼n̼h̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼H̼à̼ ̼N̼ộ̼i̼,̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼1̼9̼7̼7̼.̼ ̼H̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼ạ̼i̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼l̼à̼ ̼M̼C̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼V̼T̼V̼ ̼k̼h̼i̼ ̼g̼ắ̼n̼ ̼b̼ó̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼2̼0̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼t̼r̼ờ̼i̼,̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼c̼ạ̼n̼h̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼L̼ê̼ ̼A̼n̼h̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼đ̼ả̼m̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼v̼ụ̼ ̼P̼h̼ó̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼n̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼k̼h̼o̼a̼ ̼D̼u̼ ̼l̼ị̼c̼h̼ ̼h̼ọ̼c̼,̼ ̼T̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼Đ̼ạ̼i̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼K̼h̼o̼a̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼X̼ã̼ ̼h̼ộ̼i̼ ̼v̼à̼ ̼N̼h̼â̼n̼ ̼v̼ă̼n̼ ̼H̼à̼ ̼N̼ộ̼i̼.̼ ̼M̼ộ̼t̼ ̼s̼ố̼ ̼c̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼m̼à̼ ̼L̼ê̼ ̼A̼n̼h̼ ̼t̼ừ̼n̼g̼ ̼l̼à̼m̼ ̼M̼C̼ ̼n̼h̼ư̼:̼ ̼C̼a̼f̼é̼ ̼S̼á̼n̼g̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼V̼T̼V̼,̼ ̼G̼i̼a̼i̼ ̼Đ̼i̼ệ̼u̼ ̼T̼ự̼ ̼H̼à̼o̼,̼ ̼C̼h̼ắ̼p̼ ̼C̼á̼n̼h̼ ̼T̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼H̼i̼ệ̼u̼,̼ ̼R̼o̼b̼o̼c̼o̼n̼…̼

̼T̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼k̼h̼i̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼s̼ự̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼v̼ì̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼n̼g̼ô̼n̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼p̼h̼ù̼ ̼h̼ợ̼p̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼l̼à̼ ̼M̼C̼ ̼c̼h̼u̼y̼ê̼n̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼p̼,̼ ̼t̼r̼á̼c̼h̼ ̼n̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼,̼ ̼s̼ẵ̼n̼ ̼s̼à̼n̼g̼ ̼l̼ă̼n̼ ̼x̼ả̼ ̼h̼ế̼t̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼đ̼ể̼ ̼c̼ó̼ ̼b̼ả̼n̼ ̼t̼i̼n̼ ̼h̼a̼y̼.̼ ̼V̼ố̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼k̼i̼n̼h̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼v̼à̼ ̼k̼i̼ế̼n̼ ̼t̼h̼ứ̼c̼ ̼s̼â̼u̼ ̼r̼ộ̼n̼g̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼L̼ê̼ ̼A̼n̼h̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼g̼i̼a̼o̼ ̼t̼r̼ọ̼n̼g̼ ̼t̼r̼á̼c̼h̼ ̼d̼ẫ̼n̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼t̼r̼ự̼c̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼h̼a̼y̼ ̼s̼ự̼ ̼k̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼ầ̼m̼ ̼c̼ỡ̼.̼ ̼

A̼n̼h̼ ̼t̼ừ̼n̼g̼ ̼d̼ẫ̼n̼ ̼d̼ắ̼t̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼c̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼n̼ổ̼i̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼.̼ ̼(̼Ả̼n̼h̼:̼ ̼F̼B̼N̼V̼)̼

̼T̼h̼ậ̼m̼ ̼c̼h̼í̼,̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼n̼g̼h̼e̼ ̼t̼i̼n̼ ̼c̼o̼n̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼d̼ẫ̼n̼ ̼c̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼t̼r̼ự̼c̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼s̼ó̼n̼g̼ ̼Q̼u̼ố̼c̼ ̼g̼i̼a̼.̼ ̼M̼ặ̼c̼ ̼d̼ù̼ ̼l̼ò̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼l̼ử̼a̼ ̼đ̼ố̼t̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼M̼C̼ ̼L̼ê̼ ̼A̼n̼h̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼c̼ự̼c̼ ̼k̼ỳ̼ ̼c̼h̼u̼y̼ê̼n̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼p̼,̼ ̼c̼ố̼ ̼g̼ắ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ấ̼n̼ ̼t̼ĩ̼n̼h̼ ̼đ̼ể̼ ̼h̼o̼à̼n̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼n̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼v̼ụ̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼t̼ố̼c̼ ̼v̼à̼o̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼.̼

̼“̼T̼h̼ậ̼t̼ ̼t̼ì̼n̼h̼,̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼q̼u̼á̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼n̼g̼ờ̼ ̼c̼o̼n̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼ă̼n̼ ̼n̼g̼ủ̼ ̼n̼g̼o̼n̼ ̼l̼à̼n̼h̼,̼ ̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼h̼à̼o̼ ̼b̼ỗ̼n̼g̼ ̼s̼ố̼t̼ ̼c̼a̼o̼ ̼3̼9̼,̼5̼ ̼đ̼ộ̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼k̼h̼ó̼ ̼t̼h̼ở̼.̼.̼.̼ ̼E̼m̼ ̼v̼ợ̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ủ̼ ̼b̼ì̼n̼h̼ ̼t̼ĩ̼n̼h̼ ̼t̼ừ̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼h̼ấ̼t̼ ̼t̼h̼a̼n̼h̼:̼ ̼A̼n̼h̼ ̼ơ̼i̼ ̼v̼ề̼ ̼đ̼i̼,̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼l̼à̼m̼ ̼s̼a̼o̼ ̼ấ̼y̼!̼ ̼C̼h̼ư̼a̼ ̼b̼a̼o̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼c̼á̼i̼ ̼c̼ả̼m̼ ̼g̼i̼á̼c̼ ̼l̼o̼ ̼l̼ắ̼n̼g̼ ̼n̼ó̼ ̼x̼â̼m̼ ̼c̼h̼i̼ế̼m̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼m̼ạ̼n̼h̼ ̼m̼ẽ̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼t̼h̼ế̼.̼ ̼Đ̼ế̼n̼ ̼l̼ư̼ợ̼t̼ ̼m̼ì̼n̼h̼,̼ ̼p̼h̼ầ̼n̼ ̼v̼ì̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼d̼ẫ̼n̼ ̼c̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼t̼r̼u̼y̼ề̼n̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼t̼r̼ự̼c̼ ̼t̼i̼ế̼p̼,̼ ̼p̼h̼ầ̼n̼ ̼v̼ì̼ ̼x̼á̼c̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼b̼ì̼n̼h̼ ̼t̼ĩ̼n̼h̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼a̼i̼ ̼h̼ế̼t̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼.̼ ̼T̼ô̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼h̼o̼ạ̼i̼ ̼n̼g̼a̼y̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼á̼c̼ ̼s̼ĩ̼ ̼đ̼ể̼ ̼n̼ắ̼m̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼o̼n̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼c̼ứ̼u̼”̼ ̼-̼ ̼a̼n̼h̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼s̼ẻ̼.̼

̼

N̼a̼m̼ ̼M̼C̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼ó̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼2̼0̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼g̼ắ̼n̼ ̼b̼ó̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼V̼T̼V̼.̼ ̼(̼Ả̼n̼h̼:̼F̼B̼N̼V̼)̼

̼T̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼L̼ê̼ ̼A̼n̼h̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ă̼n̼g̼ ̼t̼ả̼i̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼F̼a̼c̼e̼b̼o̼o̼k̼ ̼n̼ộ̼i̼ ̼d̼u̼n̼g̼ ̼e̼m̼a̼i̼l̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼x̼i̼n̼ ̼p̼h̼é̼p̼ ̼n̼g̼h̼ỉ̼ ̼v̼ì̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼m̼ấ̼t̼.̼ ̼C̼ụ̼ ̼t̼h̼ể̼,̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼v̼i̼ế̼t̼:̼ ̼“̼D̼o̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼e̼m̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼b̼u̼ồ̼n̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼e̼m̼ ̼x̼i̼n̼ ̼p̼h̼é̼p̼ ̼t̼h̼ầ̼y̼ ̼c̼h̼o̼ ̼p̼h̼é̼p̼ ̼e̼m̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼v̼ắ̼n̼g̼ ̼b̼u̼ổ̼i̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼t̼i̼ê̼n̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼m̼a̼i̼ ̼ạ̼,̼ ̼E̼m̼ ̼c̼ả̼m̼ ̼ơ̼n̼ ̼t̼h̼ầ̼y̼ ̼v̼à̼ ̼x̼i̼n̼ ̼l̼ỗ̼i̼ ̼t̼h̼ầ̼y̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼v̼ì̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼a̼m̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼b̼u̼ổ̼i̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼t̼i̼ê̼n̼ ̼ạ̼.̼”̼

̼K̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼b̼u̼ồ̼n̼ ̼m̼à̼ ̼n̼a̼m̼ ̼M̼C̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼v̼i̼ế̼t̼ ̼c̼a̼p̼ ̼l̼à̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼d̼ò̼n̼g̼ ̼t̼r̼ạ̼n̼g̼ ̼t̼h̼á̼i̼ ̼g̼â̼y̼ ̼t̼r̼a̼n̼h̼ ̼c̼ã̼i̼:̼ ̼“̼K̼h̼a̼i̼ ̼g̼i̼ả̼n̼g̼ ̼o̼n̼l̼i̼n̼e̼,̼ ̼k̼h̼i̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼b̼u̼ồ̼n̼!̼ ̼E̼m̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ầ̼n̼ ̼x̼i̼n̼ ̼l̼ỗ̼i̼ ̼v̼ì̼ ̼q̼u̼y̼ề̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼e̼m̼ ̼l̼à̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼p̼h̼é̼p̼ ̼n̼g̼h̼ỉ̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼q̼u̼ỹ̼ ̼2̼0̼%̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼p̼h̼é̼p̼!̼ ̼N̼h̼ư̼n̼g̼ ̼n̼g̼h̼ỉ̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼c̼ó̼ ̼l̼à̼m̼ ̼e̼m̼ ̼đ̼ỡ̼ ̼b̼u̼ồ̼n̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼,̼ ̼l̼à̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼c̼á̼c̼ ̼e̼m̼ ̼c̼ầ̼n̼ ̼c̼â̼n̼ ̼n̼h̼ắ̼c̼ ̼v̼à̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼m̼ạ̼n̼h̼ ̼m̼ẽ̼ ̼h̼ơ̼n̼.̼”̼

̼C̼h̼í̼n̼h̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼“̼n̼g̼h̼ỉ̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼c̼ó̼ ̼l̼à̼m̼ ̼e̼m̼ ̼đ̼ỡ̼ ̼b̼u̼ồ̼n̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼”̼ ̼đ̼ã̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼c̼ư̼ ̼d̼â̼n̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼p̼h̼ẫ̼n̼ ̼n̼ộ̼.̼ ̼D̼â̼n̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼c̼h̼o̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼l̼à̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼b̼u̼ồ̼n̼,̼ ̼c̼ầ̼n̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ả̼m̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼k̼i̼ể̼u̼ ̼v̼ô̼ ̼t̼â̼m̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼L̼ê̼ ̼A̼n̼h̼.̼


̼H̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼ạ̼i̼,̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼t̼r̼í̼c̼h̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼ộ̼n̼g̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼,̼ ̼n̼a̼m̼ ̼M̼C̼ ̼đ̼ã̼ ̼k̼h̼ó̼a̼ ̼F̼a̼c̼e̼b̼o̼o̼k̼.̼ ̼C̼ò̼n̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼s̼u̼y̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼ ̼g̼ì̼ ̼v̼ề̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼n̼g̼ô̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼a̼n̼h̼ ̼c̼h̼à̼n̼g̼ ̼n̼à̼y̼,̼ ̼h̼ã̼y̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼s̼ẻ̼ ̼ý̼ ̼k̼i̼ế̼n̼ ̼n̼g̼a̼y̼ ̼n̼h̼é̼.̼

̼h̼t̼t̼p̼s̼:̼/̼/̼w̼w̼w̼.̼y̼a̼n̼.̼v̼n̼/̼m̼c̼-̼n̼g̼h̼i̼-̼h̼o̼c̼-̼l̼a̼m̼-̼e̼m̼-̼d̼o̼-̼b̼u̼o̼n̼-̼k̼h̼o̼n̼g̼-̼d̼a̼-̼k̼h̼o̼a̼-̼f̼a̼c̼e̼b̼o̼o̼k̼-̼s̼a̼u̼-̼d̼r̼a̼m̼a̼-̼2̼7̼6̼4̼5̼1̼.̼h̼t̼m̼l̼

 

Facebook Comments Box

Ta Thanh Nhan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: Content is protected !!