N̼G̼A̼Y̼ ̼L̼Ú̼C̼ ̼N̼À̼Y̼:̼ ̼T̼h̼u̼ỷ̼ ̼T̼i̼ê̼n̼ ̼v̼à̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼V̼i̼n̼h̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼t̼h̼ứ̼c̼ ̼b̼ư̼ớ̼c̼ ̼v̼à̼o̼ ̼n̼g̼â̼n̼ ̼h̼à̼n̼g̼,̼ ̼1̼8̼0̼0̼0̼ ̼t̼r̼a̼n̼g̼ ̼s̼a̼o̼ ̼k̼ê̼ ̼s̼ẵ̼n̼ ̼s̼à̼n̼g̼ ̼c̼h̼ờ̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼k̼h̼a̼i̼!̼

N̼G̼A̼Y̼ ̼L̼Ú̼C̼ ̼N̼À̼Y̼:̼ ̼T̼h̼u̼ỷ̼ ̼T̼i̼ê̼n̼ ̼v̼à̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼V̼i̼n̼h̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼t̼h̼ứ̼c̼ ̼b̼ư̼ớ̼c̼ ̼v̼à̼o̼ ̼n̼g̼â̼n̼ ̼h̼à̼n̼g̼,̼ ̼1̼8̼0̼0̼0̼ ̼t̼r̼a̼n̼g̼ ̼s̼a̼o̼ ̼k̼ê̼ ̼s̼ẵ̼n̼ ̼s̼à̼n̼g̼ ̼c̼h̼ờ̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼k̼h̼a̼i̼!̼

G̼i̼ữ̼ ̼đ̼ú̼n̼g̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼h̼ứ̼a̼,̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼V̼i̼n̼h̼ ̼v̼à̼ ̼T̼h̼u̼ỷ̼ ̼T̼i̼ê̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼n̼g̼â̼n̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼đ̼ể̼ ̼s̼a̼o̼ ̼k̼ê̼ ̼l̼o̼ạ̼t̼ ̼g̼i̼ấ̼y̼ ̼t̼ờ̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼c̼h̼u̼y̼ế̼n̼ ̼t̼ừ̼ ̼t̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼m̼ù̼a̼ ̼l̼ũ̼ ̼l̼ụ̼t̼.̼

̼C̼h̼i̼ề̼̼u̼ ̼n̼g̼à̼̼y̼ ̼1̼5̼/̼9̼,̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼V̼i̼n̼h̼ ̼-̼ ̼T̼h̼u̼ỷ̼ ̼T̼i̼ê̼n̼ ̼l̼ầ̼̼n̼ ̼l̼ư̼ơ̼̣̼t̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼s̼ẻ̼ ̼v̼ề̼̼ ̼v̼i̼ê̼̣̼c̼ ̼s̼a̼o̼ ̼k̼ê̼ ̼1̼7̼7̼ ̼t̼ỷ̼̼ ̼t̼i̼ề̼̼n̼ ̼t̼ừ̼̼ ̼t̼h̼i̼ê̼̣̼n̼ ̼s̼a̼u̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼l̼o̼ạ̼t̼ ̼ồ̼n̼ ̼à̼o̼.̼ ̼T̼r̼ê̼n̼ ̼t̼r̼a̼n̼g̼ ̼c̼á̼ ̼n̼h̼â̼n̼,̼ ̼c̼ả̼ ̼2̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼á̼o̼ ̼s̼ẽ̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼s̼ó̼n̼g̼ ̼b̼u̼ổ̼i̼ ̼l̼i̼v̼e̼s̼t̼r̼e̼a̼m̼ ̼”̼M̼a̼n̼g̼ ̼s̼a̼o̼ ̼k̼ê̼ ̼r̼a̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼”̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼n̼g̼â̼n̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼V̼i̼e̼t̼c̼o̼m̼b̼a̼n̼k̼ ̼v̼à̼o̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼1̼4̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼1̼7̼/̼9̼/̼2̼0̼2̼1̼.̼?̼

̼Đ̼ế̼n̼ ̼h̼ẹ̼n̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼l̼ê̼n̼,̼ ̼đ̼ú̼n̼g̼ ̼2̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼c̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼1̼7̼/̼9̼,̼ ̼T̼h̼u̼ỷ̼ ̼T̼i̼ê̼n̼ ̼v̼à̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼V̼i̼n̼h̼ ̼đ̼ã̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼s̼ó̼n̼g̼ ̼l̼i̼v̼e̼s̼t̼r̼e̼a̼m̼ ̼t̼o̼à̼n̼ ̼b̼ộ̼ ̼q̼u̼á̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼s̼a̼o̼ ̼k̼ê̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼k̼h̼á̼n̼ ̼g̼i̼ả̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼đ̼ã̼ ̼h̼ứ̼a̼.̼ ̼C̼ó̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼n̼g̼â̼n̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼n̼ữ̼ ̼c̼a̼ ̼s̼ĩ̼,̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼V̼i̼e̼t̼c̼o̼m̼b̼a̼n̼k̼.̼ ̼V̼ì̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼d̼ị̼c̼h̼ ̼C̼o̼v̼i̼d̼-̼1̼9̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼d̼i̼ễ̼n̼ ̼b̼i̼ế̼n̼ ̼p̼h̼ứ̼c̼ ̼t̼ạ̼p̼,̼ ̼a̼i̼ ̼n̼ấ̼y̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼đ̼e̼o̼ ̼k̼h̼ẩ̼u̼ ̼t̼r̼a̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼ả̼m̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼q̼u̼y̼ ̼t̼ắ̼c̼ ̼5̼k̼ ̼đ̼ể̼ ̼g̼i̼ữ̼ ̼a̼n̼ ̼t̼o̼à̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼ả̼n̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼c̼ộ̼n̼g̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼.̼

̼1̼4̼h̼ ̼2̼0̼p̼:̼ ̼T̼h̼u̼ỷ̼ ̼T̼i̼ê̼n̼ ̼v̼à̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼V̼i̼n̼h̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼t̼h̼ứ̼c̼ ̼b̼ư̼ớ̼c̼ ̼v̼à̼o̼ ̼n̼g̼â̼n̼ ̼h̼à̼n̼g̼,̼ ̼1̼8̼0̼0̼0̼ ̼t̼r̼a̼n̼g̼ ̼s̼a̼o̼ ̼k̼ê̼ ̼s̼ẵ̼n̼ ̼s̼à̼n̼g̼ ̼c̼h̼ờ̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼k̼h̼a̼i̼!̼

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1̼4̼h̼1̼5̼:̼ ̼T̼h̼u̼ỷ̼ ̼T̼i̼ê̼n̼ ̼-̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼V̼i̼n̼h̼ ̼v̼à̼ ̼6̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼b̼á̼o̼ ̼c̼h̼í̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼v̼à̼o̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼đ̼ể̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼b̼ố̼ ̼s̼a̼o̼ ̼k̼ê̼

1̼4̼h̼1̼0̼:̼ ̼L̼u̼ậ̼t̼ ̼s̼ư̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼p̼h̼í̼a̼ ̼T̼h̼u̼ỷ̼ ̼T̼i̼ê̼n̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼x̼u̼ấ̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼,̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼l̼à̼m̼ ̼r̼õ̼ ̼c̼á̼c̼ ̼v̼ấ̼n̼ ̼đ̼ề̼ ̼p̼h̼á̼p̼ ̼l̼ý̼ ̼v̼à̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼á̼o̼ ̼s̼ẽ̼ ̼m̼i̼n̼h̼ ̼b̼ạ̼c̼h̼ ̼g̼i̼ấ̼y̼ ̼t̼ờ̼ ̼s̼a̼u̼ ̼b̼u̼ổ̼i̼ ̼l̼i̼v̼e̼s̼t̼r̼e̼a̼m̼

̼N̼g̼a̼y̼ ̼k̼h̼i̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼x̼u̼ấ̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼,̼ ̼l̼u̼ậ̼t̼ ̼s̼ư̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼p̼h̼í̼a̼ ̼T̼h̼u̼ỷ̼ ̼T̼i̼ê̼n̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼á̼o̼:̼ ̼”̼C̼á̼c̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼t̼h̼ứ̼c̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼h̼ô̼m̼ ̼n̼a̼y̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼s̼ẽ̼ ̼r̼a̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼á̼o̼ ̼b̼á̼o̼ ̼c̼h̼í̼.̼ ̼T̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼á̼o̼ ̼n̼à̼y̼ ̼s̼ẽ̼ ̼đ̼ứ̼n̼g̼ ̼t̼ê̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼v̼ă̼n̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼l̼u̼ậ̼t̼ ̼s̼ư̼ ̼v̼à̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼s̼ẽ̼ ̼g̼ử̼i̼ ̼c̼h̼o̼ ̼t̼ấ̼t̼ ̼c̼ả̼ ̼c̼á̼c̼ ̼b̼ạ̼n̼T̼í̼ ̼n̼ữ̼a̼ ̼c̼á̼c̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼c̼h̼o̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼e̼m̼a̼i̼l̼ ̼,̼ ̼n̼g̼a̼y̼ ̼l̼ậ̼p̼ ̼t̼ứ̼c̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼s̼ẽ̼ ̼g̼ử̼i̼ ̼T̼C̼B̼C̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼á̼c̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼n̼g̼a̼y̼ ̼k̼h̼i̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼x̼o̼n̼g̼.̼ ̼Ở̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼đ̼ó̼ ̼c̼ó̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼m̼a̼i̼l̼ ̼đ̼ể̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼h̼ỏ̼i̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼â̼u̼ ̼h̼ỏ̼i̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼q̼u̼a̼n̼”̼.̼ ̼


1̼4̼h̼:̼ ̼T̼h̼u̼ỷ̼ ̼T̼i̼ê̼n̼ ̼v̼à̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼V̼i̼n̼h̼ ̼c̼ó̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼n̼g̼â̼n̼ ̼h̼à̼n̼g̼,̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼á̼o̼ ̼d̼ờ̼i̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼3̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼v̼à̼ ̼t̼i̼ế̼t̼ ̼l̼ộ̼ ̼c̼ó̼ ̼1̼8̼0̼0̼0̼ ̼t̼r̼a̼n̼g̼ ̼s̼a̼o̼ ̼k̼ê̼

1̼3̼h̼3̼0̼:̼ ̼T̼ạ̼i̼ ̼n̼g̼â̼n̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼T̼h̼u̼ỷ̼ ̼T̼i̼ê̼n̼ ̼v̼à̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼V̼i̼n̼h̼ ̼t̼r̼ự̼c̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼s̼a̼o̼ ̼k̼ê̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼k̼h̼a̼i̼ ̼b̼á̼o̼ ̼y̼ ̼t̼ế̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼ả̼m̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼q̼u̼y̼ ̼t̼ắ̼c̼ ̼5̼K̼ ̼m̼ù̼a̼ ̼d̼ị̼c̼h̼ ̼

C̼á̼c̼ ̼k̼h̼á̼c̼h̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼g̼i̼ớ̼i̼ ̼t̼r̼u̼y̼ề̼n̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼x̼u̼ấ̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼n̼g̼â̼n̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼V̼i̼e̼t̼c̼o̼m̼b̼a̼n̼k̼ ̼n̼g̼a̼y̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼n̼à̼y̼

<

Đ̼a̼n̼g̼ ̼d̼ị̼c̼h̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼c̼ă̼n̼g̼ ̼t̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼t̼ấ̼t̼ ̼c̼ả̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼đ̼ả̼m̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼q̼u̼y̼ ̼t̼ắ̼c̼ ̼5̼k̼,̼ ̼g̼i̼ữ̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼a̼n̼ ̼t̼o̼à̼n̼

̼N̼e̼t̼i̼z̼e̼n̼ ̼m̼u̼ố̼n̼ ̼l̼à̼m̼ ̼r̼õ̼ ̼t̼i̼n̼ ̼đ̼ồ̼n̼:̼ ̼N̼g̼â̼n̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼V̼i̼e̼t̼c̼o̼m̼b̼a̼n̼k̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼á̼c̼ ̼c̼h̼u̼ẩ̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼h̼o̼ ̼l̼i̼v̼e̼s̼t̼r̼e̼a̼m̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼T̼h̼u̼ỷ̼ ̼T̼i̼ê̼n̼ ̼-̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼V̼i̼n̼h̼?̼

̼C̼ó̼ ̼l̼ẽ̼ ̼s̼ự̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼d̼â̼n̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼t̼â̼m̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼n̼à̼y̼ ̼l̼à̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼h̼ẹ̼n̼ ̼l̼i̼v̼e̼s̼t̼r̼e̼a̼m̼ ̼s̼a̼o̼ ̼k̼ê̼ ̼1̼7̼7̼ ̼t̼ỷ̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼T̼h̼u̼ỷ̼ ̼T̼i̼ê̼n̼ ̼-̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼V̼i̼n̼h̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼h̼i̼ ̼n̼h̼á̼n̼h̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼g̼â̼n̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼V̼i̼e̼t̼c̼o̼m̼b̼a̼n̼k̼ ̼v̼à̼o̼ ̼1̼4̼h̼ ̼h̼ô̼m̼ ̼n̼a̼y̼ ̼(̼1̼7̼/̼9̼)̼.̼

V̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼T̼h̼u̼ỷ̼ ̼T̼i̼ê̼n̼ ̼-̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼V̼i̼n̼h̼ ̼h̼ẹ̼n̼ ̼s̼ẽ̼ ̼l̼i̼v̼e̼s̼t̼r̼e̼a̼m̼ ̼n̼g̼a̼y̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼n̼g̼â̼n̼ ̼h̼à̼n̼g̼

̼T̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼ ̼n̼g̼a̼y̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼G̼,̼ ̼n̼e̼t̼i̼z̼e̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼n̼g̼ờ̼ ̼t̼r̼à̼n̼ ̼v̼à̼o̼ ̼p̼a̼g̼e̼ ̼V̼i̼e̼t̼c̼o̼m̼b̼a̼n̼k̼.̼ ̼K̼h̼ô̼n̼g̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼b̼ì̼n̼h̼ ̼l̼u̼ậ̼n̼ ̼t̼ấ̼n̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼m̼à̼ ̼t̼h̼a̼y̼ ̼v̼à̼o̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼t̼h̼ắ̼c̼ ̼m̼ắ̼c̼ ̼t̼i̼n̼ ̼đ̼ồ̼n̼ ̼v̼ề̼ ̼m̼à̼n̼ ̼c̼h̼u̼ẩ̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼g̼â̼n̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼s̼ự̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼s̼ắ̼p̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼ộ̼i̼ ̼d̼u̼n̼g̼ ̼t̼i̼ê̼u̼ ̼b̼i̼ể̼u̼ ̼n̼h̼ư̼:̼

̼-̼ ̼N̼g̼h̼e̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼đ̼ê̼m̼ ̼q̼u̼a̼ ̼n̼g̼â̼n̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼h̼u̼ẩ̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼ể̼ ̼l̼i̼v̼e̼s̼t̼r̼e̼a̼m̼,̼ ̼c̼ó̼ ̼đ̼ú̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼?̼

̼-̼ ̼T̼ô̼i̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼t̼i̼n̼ ̼đ̼ồ̼n̼ ̼l̼i̼v̼e̼s̼t̼r̼e̼a̼m̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼h̼u̼ẩ̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼1̼ ̼n̼g̼à̼y̼?̼ ̼S̼a̼o̼ ̼n̼g̼â̼n̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼k̼h̼a̼i̼ ̼m̼à̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼l̼à̼m̼ ̼â̼m̼ ̼t̼h̼ầ̼m̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼đ̼ê̼m̼ ̼v̼ậ̼y̼?̼

m̼o̼n̼g̼ ̼n̼g̼â̼n̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼s̼ẽ̼ ̼g̼i̼ả̼i̼ ̼đ̼á̼p̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼v̼ề̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼c̼h̼u̼ẩ̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼l̼i̼v̼e̼s̼t̼r̼e̼a̼m̼.̼

̼S̼ở̼ ̼d̼ĩ̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼ộ̼i̼ ̼d̼u̼n̼g̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼n̼à̼y̼ ̼ở̼ ̼p̼a̼g̼e̼ ̼V̼i̼e̼t̼c̼o̼m̼b̼a̼n̼k̼ ̼l̼à̼ ̼v̼ì̼ ̼s̼á̼n̼g̼ ̼n̼a̼y̼,̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼M̼X̼H̼ ̼đ̼ã̼ ̼x̼u̼ấ̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼i̼n̼ ̼đ̼ồ̼n̼ ̼c̼h̼i̼ ̼n̼h̼á̼n̼h̼ ̼n̼g̼â̼n̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼n̼ơ̼i̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼T̼h̼u̼ỷ̼ ̼T̼i̼ê̼n̼ ̼t̼ổ̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼l̼i̼v̼e̼s̼t̼r̼e̼a̼m̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼h̼o̼ ̼l̼à̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼ó̼ ̼s̼ự̼ ̼c̼h̼u̼ẩ̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼ừ̼ ̼t̼ố̼i̼ ̼q̼u̼a̼ ̼(̼1̼6̼/̼9̼)̼.̼

>

T̼i̼n̼ ̼đ̼ồ̼n̼ ̼v̼ề̼ ̼s̼ự̼ ̼c̼h̼u̼ẩ̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼ừ̼ ̼p̼h̼í̼a̼ ̼n̼g̼â̼n̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼l̼a̼n̼ ̼t̼r̼u̼y̼ề̼n̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼M̼X̼H̼


N̼ộ̼i̼ ̼d̼u̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼n̼h̼ắ̼n̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼v̼ề̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼c̼h̼u̼ẩ̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼V̼i̼e̼t̼c̼o̼m̼b̼a̼n̼k̼

̼C̼h̼ư̼a̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼đ̼ộ̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼x̼á̼c̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼n̼à̼y̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼đ̼â̼u̼ ̼s̼o̼n̼g̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼h̼o̼ ̼l̼à̼ ̼s̼ự̼ ̼c̼h̼u̼ẩ̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼ừ̼ ̼p̼h̼í̼a̼ ̼n̼g̼â̼n̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼l̼i̼v̼e̼s̼t̼r̼e̼a̼m̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼T̼h̼u̼ỷ̼ ̼T̼i̼ê̼n̼ ̼-̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼V̼i̼n̼h̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼s̼h̼a̼r̼e̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼t̼ố̼c̼ ̼đ̼ộ̼ ̼c̼h̼ó̼n̼g̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼đ̼e̼m̼ ̼r̼a̼ ̼b̼à̼n̼ ̼t̼á̼n̼ ̼r̼ầ̼m̼ ̼r̼ộ̼ ̼ở̼ ̼k̼h̼ắ̼p̼ ̼c̼á̼c̼ ̼h̼ộ̼i̼ ̼n̼h̼ó̼m̼ ̼c̼h̼ứ̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼r̼i̼ê̼n̼g̼ ̼g̼ì̼ ̼ở̼ ̼p̼a̼g̼e̼ ̼n̼g̼â̼n̼ ̼h̼à̼n̼g̼.̼

̼N̼g̼u̼ồ̼n̼ ̼t̼ổ̼n̼g̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼:̼ ̼h̼t̼t̼p̼s̼:̼/̼/̼k̼e̼n̼h̼1̼4̼.̼v̼n̼/̼

 

Facebook Comments Box

Ta Thanh Nhan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: Content is protected !!