N̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼a̼ ̼“̼b̼ậ̼t̼ ̼k̼h̼ó̼c̼ ̼v̼ì̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼m̼u̼a̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼h̼o̼ạ̼i̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼o̼n̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼o̼n̼l̼i̼n̼e̼”̼ ̼b̼ị̼ ̼d̼â̼n̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼t̼ố̼ ̼n̼h̼à̼ ̼g̼i̼à̼u̼

N̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼a̼ ̼“̼b̼ậ̼t̼ ̼k̼h̼ó̼c̼ ̼v̼ì̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼m̼u̼a̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼h̼o̼ạ̼i̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼o̼n̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼o̼n̼l̼i̼n̼e̼”̼ ̼b̼ị̼ ̼d̼â̼n̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼t̼ố̼ ̼n̼h̼à̼ ̼g̼i̼à̼u̼

Ô̼n̼g̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼Đ̼ứ̼c̼ ̼T̼ì̼n̼h̼ ̼(̼5̼6̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼ở̼ ̼p̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼P̼h̼ú̼c̼ ̼T̼â̼n̼,̼ ̼q̼u̼ậ̼n̼ ̼H̼o̼à̼n̼ ̼K̼i̼ế̼m̼,̼ ̼H̼à̼ ̼N̼ộ̼i̼)̼ ̼đ̼ã̼ ̼r̼ơ̼i̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼m̼ắ̼t̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼s̼ó̼n̼g̼ ̼t̼r̼u̼y̼ề̼n̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼s̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼d̼â̼n̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼t̼ố̼ ̼c̼ó̼ ̼h̼o̼à̼n̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼g̼i̼à̼u̼ ̼c̼ó̼.̼

̼“̼T̼ô̼i̼ ̼k̼h̼ó̼c̼ ̼v̼ì̼ ̼x̼ú̼c̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ứ̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼v̼ì̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼m̼u̼a̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼h̼o̼ạ̼i̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼o̼n̼”̼

̼M̼ớ̼i̼ ̼đ̼â̼y̼,̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼p̼h̼ó̼n̼g̼ ̼s̼ự̼ ̼”̼H̼ọ̼c̼ ̼t̼r̼ự̼c̼ ̼t̼u̼y̼ế̼n̼:̼ ̼N̼ỗ̼i̼ ̼b̼u̼ồ̼n̼,̼ ̼n̼ỗ̼i̼ ̼l̼o̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼n̼g̼h̼è̼o̼”̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼s̼ó̼n̼g̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼V̼T̼V̼2̼4̼ ̼x̼u̼ấ̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼â̼u̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼h̼a̼ ̼c̼o̼n̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼Đ̼ứ̼c̼ ̼T̼ì̼n̼h̼ ̼(̼Q̼u̼ậ̼n̼ ̼H̼o̼à̼n̼ ̼K̼i̼ế̼m̼,̼ ̼H̼à̼ ̼N̼ộ̼i̼)̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼k̼h̼ỏ̼i̼ ̼x̼ó̼t̼ ̼x̼a̼.̼

̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼p̼h̼ó̼n̼g̼ ̼s̼ự̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼T̼r̼ầ̼n̼ ̼L̼o̼n̼g̼ ̼N̼h̼ậ̼t̼,̼ ̼k̼h̼i̼ ̼n̼g̼h̼e̼ ̼p̼h̼ó̼n̼g̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼h̼ỏ̼i̼:̼ ̼”̼C̼ó̼ ̼b̼a̼o̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼c̼o̼n̼ ̼đ̼ò̼i̼ ̼b̼ố̼ ̼m̼u̼a̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼h̼o̼ạ̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼?̼”̼.̼ ̼N̼h̼ậ̼t̼ ̼c̼ư̼ờ̼i̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼t̼r̼ả̼ ̼l̼ờ̼i̼:̼ ̼”̼C̼ó̼ ̼ạ̼,̼ ̼k̼h̼i̼ ̼n̼à̼o̼ ̼b̼ố̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼b̼ố̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼b̼ố̼ ̼m̼u̼a̼”̼.̼

̼N̼g̼h̼e̼ ̼c̼â̼u̼ ̼t̼r̼ả̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼o̼n̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼T̼ì̼n̼h̼ ̼r̼ư̼n̼g̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼m̼ắ̼t̼ ̼n̼ó̼i̼:̼ ̼”̼C̼á̼c̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼m̼a̼y̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼r̼a̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼h̼o̼à̼n̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼n̼à̼y̼,̼ ̼đ̼ể̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼k̼h̼ổ̼,̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼c̼h̼ị̼u̼ ̼t̼h̼i̼ệ̼t̼ ̼t̼h̼ò̼i̼,̼ ̼c̼h̼o̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼s̼ẽ̼ ̼c̼ố̼ ̼g̼ắ̼n̼g̼ ̼b̼ằ̼n̼g̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼c̼á̼c̼h̼,̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼đ̼ể̼ ̼g̼i̼ú̼p̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼đ̼ỡ̼ ̼k̼h̼ổ̼”̼.̼

̼

Ô̼n̼g̼ ̼T̼ì̼n̼h̼ ̼b̼ậ̼t̼ ̼k̼h̼ó̼c̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼s̼ó̼n̼g̼ ̼t̼r̼u̼y̼ề̼n̼ ̼h̼ì̼n̼h̼.̼ ̼Ả̼n̼h̼ ̼c̼h̼ụ̼p̼ ̼m̼à̼n̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼V̼T̼V̼2̼4̼

̼S̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼s̼ó̼n̼g̼,̼ ̼c̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼đ̼ã̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼h̼i̼ệ̼u̼ ̼ứ̼n̼g̼ ̼l̼a̼n̼ ̼t̼ỏ̼a̼.̼ ̼R̼ấ̼t̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼c̼ư̼ ̼d̼â̼n̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼c̼á̼c̼ ̼b̼ậ̼c̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼h̼u̼y̼n̼h̼ ̼b̼à̼y̼ ̼t̼ỏ̼ ̼s̼ự̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼c̼ả̼m̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼h̼o̼à̼n̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼a̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼c̼â̼u̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ê̼n̼.̼ ̼T̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼,̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼s̼ố̼ ̼b̼ì̼n̼h̼ ̼l̼u̼ậ̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼,̼ ̼g̼i̼ọ̼t̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼m̼ắ̼t̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼T̼ì̼n̼h̼ ̼l̼à̼ ̼g̼i̼ả̼ ̼v̼ì̼ ̼h̼o̼à̼n̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼k̼h̼ó̼ ̼k̼h̼ă̼n̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼r̼u̼y̼ề̼n̼ ̼h̼ì̼n̼h̼.̼

̼”̼N̼h̼à̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼ấ̼y̼ ̼n̼g̼a̼y̼ ̼b̼ờ̼ ̼đ̼ê̼ ̼n̼à̼y̼,̼ ̼n̼h̼à̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼đ̼ấ̼t̼ ̼l̼ắ̼m̼.̼ ̼Đ̼ú̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼c̼ó̼ ̼4̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼h̼ậ̼t̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼n̼g̼h̼è̼o̼”̼;̼ ̼”̼Ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼é̼m̼ ̼g̼i̼ó̼,̼ ̼n̼h̼à̼ ̼g̼h̼i̼ ̼l̼ô̼ ̼đ̼ề̼ ̼g̼i̼à̼u̼ ̼l̼ắ̼m̼”̼,̼.̼.̼.̼l̼à̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼s̼ố̼ ̼b̼ì̼n̼h̼ ̼l̼u̼ậ̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼ư̼ ̼d̼â̼n̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼.̼

̼S̼á̼n̼g̼ ̼1̼5̼/̼9̼,̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼ó̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼s̼ố̼ ̼n̼h̼à̼ ̼3̼9̼7̼ ̼P̼h̼ú̼c̼ ̼T̼â̼n̼ ̼(̼p̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼P̼h̼ú̼c̼ ̼T̼ậ̼n̼,̼ ̼q̼u̼ậ̼n̼ ̼H̼o̼à̼n̼ ̼K̼i̼ế̼m̼,̼ ̼H̼à̼ ̼N̼ộ̼i̼)̼ ̼-̼ ̼n̼ơ̼i̼ ̼ở̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼Đ̼ứ̼c̼ ̼T̼ì̼n̼h̼ ̼(̼5̼6̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼)̼ ̼đ̼ể̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ê̼m̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼v̼ề̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼.̼ ̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼c̼ă̼n̼ ̼n̼h̼à̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼2̼0̼ ̼m̼é̼t̼ ̼v̼u̼ô̼n̼g̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼T̼ì̼n̼h̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼n̼g̼ồ̼i̼ ̼x̼e̼m̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼h̼o̼ạ̼i̼ ̼v̼ì̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼l̼à̼m̼ ̼m̼ù̼a̼ ̼d̼ị̼c̼h̼.̼

̼

C̼o̼n̼ ̼n̼g̼õ̼ ̼d̼ẫ̼n̼ ̼v̼à̼o̼ ̼n̼h̼à̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼T̼ì̼n̼h̼


C̼ă̼n̼ ̼n̼h̼à̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼2̼0̼ ̼m̼é̼t̼ ̼v̼u̼ô̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼n̼ơ̼i̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼5̼ ̼b̼ố̼ ̼c̼o̼n̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼T̼ì̼n̼h̼

̼Ô̼n̼g̼ ̼T̼ì̼n̼h̼ ̼k̼ể̼,̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼v̼à̼i̼ ̼h̼ô̼m̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼s̼ó̼n̼g̼ ̼t̼r̼u̼y̼ề̼n̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼l̼à̼ ̼d̼o̼ ̼c̼o̼n̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼p̼h̼ầ̼n̼ ̼q̼u̼à̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ạ̼n̼h̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼q̼u̼â̼n̼ ̼v̼ề̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼t̼i̼ể̼u̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼P̼h̼ú̼c̼ ̼T̼â̼n̼.̼ ̼”̼T̼ô̼i̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼n̼à̼y̼ ̼c̼ó̼ ̼m̼ạ̼n̼h̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼q̼u̼â̼n̼ ̼v̼ề̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼t̼r̼a̼o̼ ̼p̼h̼ầ̼n̼ ̼q̼u̼à̼ ̼3̼0̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼1̼ ̼p̼h̼o̼n̼g̼ ̼b̼ì̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼5̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼g̼i̼ú̼p̼ ̼đ̼ỡ̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼g̼i̼ỏ̼i̼ ̼v̼à̼ ̼c̼ó̼ ̼h̼o̼à̼n̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼đ̼ặ̼c̼ ̼b̼i̼ệ̼t̼ ̼k̼h̼ó̼ ̼k̼h̼ă̼n̼.̼

̼N̼h̼à̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼2̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼đ̼ú̼n̼g̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼2̼ ̼c̼ô̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼n̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼2̼ ̼l̼ớ̼p̼ ̼đ̼ề̼ ̼x̼u̼ấ̼t̼ ̼l̼ê̼n̼.̼ ̼S̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼n̼h̼à̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼x̼é̼t̼ ̼d̼u̼y̼ệ̼t̼,̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼n̼h̼à̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼p̼h̼ầ̼n̼ ̼q̼u̼à̼ ̼đ̼ó̼”̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼T̼ì̼n̼h̼ ̼n̼ó̼i̼.̼

̼”̼T̼h̼ự̼c̼ ̼s̼ự̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼t̼r̼u̼y̼ề̼n̼ ̼h̼ì̼n̼h̼,̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼s̼ẻ̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼x̼ã̼ ̼h̼ộ̼i̼,̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼đ̼ể̼ ̼đ̼ọ̼c̼.̼ ̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼c̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼,̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼k̼h̼ó̼c̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼l̼à̼ ̼d̼o̼ ̼b̼ả̼n̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼h̼a̼y̼ ̼x̼ú̼c̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ô̼i̼,̼ ̼c̼h̼ứ̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼v̼ì̼ ̼v̼ấ̼n̼ ̼đ̼ề̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼m̼u̼a̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼h̼o̼ạ̼i̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼o̼n̼”̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼T̼ì̼n̼h̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼t̼h̼ê̼m̼.̼

̼

Ô̼n̼g̼ ̼T̼ì̼n̼h̼ ̼b̼ậ̼t̼ ̼k̼h̼ó̼c̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼s̼ó̼n̼g̼ ̼t̼r̼u̼y̼ề̼n̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼v̼ì̼ ̼x̼ú̼c̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼

̼N̼g̼o̼à̼i̼ ̼r̼a̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼à̼n̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼5̼6̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼k̼h̼ó̼c̼ ̼v̼ì̼ ̼h̼ạ̼n̼h̼ ̼p̼h̼ú̼c̼,̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼l̼à̼ ̼”̼g̼i̼ọ̼t̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼m̼ắ̼t̼ ̼s̼u̼n̼g̼ ̼s̼ư̼ớ̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼l̼à̼m̼ ̼c̼h̼a̼”̼ ̼v̼ì̼ ̼c̼o̼n̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼p̼h̼ầ̼n̼ ̼q̼u̼à̼ ̼q̼u̼ý̼ ̼g̼i̼á̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ạ̼n̼h̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼q̼u̼â̼n̼.̼

̼G̼à̼ ̼t̼r̼ố̼n̼g̼ ̼c̼h̼ạ̼y̼ ̼x̼e̼ ̼ô̼m̼ ̼n̼u̼ô̼i̼ ̼4̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼o̼n̼,̼ ̼s̼ẵ̼n̼ ̼s̼à̼n̼g̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼s̼ẻ̼ ̼”̼y̼ê̼u̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼”̼ ̼c̼h̼o̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼k̼h̼á̼c̼

̼C̼h̼i̼a̼ ̼s̼ẻ̼ ̼v̼ề̼ ̼h̼o̼à̼n̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼T̼ì̼n̼h̼ ̼c̼h̼o̼ ̼h̼a̼y̼,̼ ̼b̼ả̼n̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼l̼ậ̼p̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼m̼u̼ộ̼n̼,̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼v̼ợ̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼4̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼o̼n̼.̼ ̼H̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼ạ̼i̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼l̼ớ̼n̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼i̼ ̼l̼à̼m̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼h̼ứ̼ ̼2̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼đ̼ạ̼i̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼v̼à̼ ̼h̼a̼i̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼n̼h̼ỏ̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼l̼ớ̼p̼ ̼4̼ ̼v̼à̼ ̼l̼ớ̼p̼ ̼5̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼t̼i̼ể̼u̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼P̼h̼ú̼c̼ ̼T̼â̼n̼.̼

̼”̼T̼ô̼i̼ ̼l̼y̼ ̼h̼ô̼n̼ ̼v̼ợ̼ ̼t̼ừ̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼1̼/̼2̼0̼1̼5̼,̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼t̼a̼y̼,̼ ̼v̼ợ̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼l̼ạ̼c̼ ̼g̼ì̼,̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼l̼à̼m̼ ̼đ̼ủ̼ ̼n̼g̼h̼ề̼ ̼đ̼ể̼ ̼n̼u̼ô̼i̼ ̼4̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼ă̼n̼ ̼h̼ọ̼c̼.̼ ̼H̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼ạ̼i̼,̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼g̼ì̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼h̼a̼u̼ ̼n̼ữ̼a̼,̼ ̼c̼ô̼ ̼ấ̼y̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼l̼ạ̼c̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼o̼n̼ ̼b̼ằ̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼h̼o̼ạ̼i̼ ̼t̼h̼ô̼i̼”̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼T̼ì̼n̼h̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼.̼

̼

Ô̼n̼g̼ ̼T̼ì̼n̼h̼ ̼k̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼l̼à̼m̼ ̼g̼i̼a̼o̼ ̼h̼à̼n̼g̼,̼ ̼x̼e̼ ̼ô̼m̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼g̼h̼i̼ ̼l̼ô̼,̼ ̼đ̼ề̼

̼T̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼b̼ị̼ ̼p̼h̼ả̼n̼ ̼á̼n̼h̼ ̼g̼h̼i̼ ̼l̼ô̼ ̼đ̼ề̼,̼ ̼v̼ợ̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼k̼h̼i̼ ̼l̼y̼ ̼h̼ô̼n̼ ̼đ̼ể̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼c̼h̼o̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼s̼ố̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼n̼ợ̼ ̼l̼ớ̼n̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼T̼ì̼n̼h̼ ̼t̼ỏ̼ ̼r̼a̼ ̼k̼h̼á̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼n̼g̼ờ̼.̼ ̼Ô̼n̼g̼ ̼k̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼l̼y̼ ̼h̼ô̼n̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼a̼i̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼đ̼ò̼i̼ ̼n̼ợ̼ ̼ô̼n̼g̼.̼

̼”̼T̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼l̼à̼m̼ ̼n̼g̼h̼ề̼ ̼g̼i̼a̼o̼ ̼h̼à̼n̼g̼,̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼c̼h̼u̼y̼ể̼n̼ ̼s̼a̼n̼g̼ ̼l̼à̼m̼ ̼x̼e̼ ̼ô̼m̼.̼ ̼C̼ò̼n̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼đ̼ứ̼n̼g̼ ̼g̼h̼i̼ ̼l̼ô̼,̼ ̼đ̼ề̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼h̼ọ̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼t̼ừ̼ ̼đ̼â̼u̼ ̼r̼a̼.̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼đ̼i̼ ̼l̼à̼m̼ ̼c̼ả̼ ̼t̼r̼ư̼a̼,̼ ̼c̼ả̼ ̼t̼ố̼i̼ ̼đ̼ể̼ ̼k̼i̼ế̼m̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼n̼u̼ô̼i̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼ă̼n̼ ̼h̼ọ̼c̼,̼ ̼l̼à̼m̼ ̼g̼ì̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼ở̼ ̼n̼h̼à̼ ̼m̼à̼ ̼l̼à̼m̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼ấ̼y̼.̼ ̼T̼h̼ự̼c̼ ̼t̼ế̼,̼ ̼l̼à̼m̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼đ̼ó̼ ̼c̼ó̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼đ̼ơ̼n̼ ̼g̼i̼ả̼n̼ ̼đ̼â̼u̼,̼ ̼n̼ế̼u̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼c̼ó̼ ̼k̼i̼n̼h̼ ̼t̼ế̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼k̼h̼á̼c̼h̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼c̼h̼ứ̼ ̼h̼o̼à̼n̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼n̼à̼y̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼l̼à̼m̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼”̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼T̼i̼n̼h̼ ̼n̼h̼ấ̼n̼ ̼m̼ạ̼n̼h̼.̼

̼

D̼ù̼ ̼h̼o̼à̼n̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼k̼h̼ó̼ ̼k̼h̼ă̼n̼,̼ ̼5̼ ̼b̼ố̼ ̼c̼o̼n̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼c̼ă̼n̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼2̼0̼ ̼m̼é̼t̼ ̼v̼u̼ô̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼T̼ì̼n̼h̼ ̼l̼u̼ô̼n̼ ̼c̼ố̼ ̼g̼ắ̼n̼g̼ ̼l̼o̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼o̼n̼ ̼ă̼n̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼b̼ằ̼n̼g̼ ̼b̼ạ̼n̼,̼ ̼b̼ằ̼n̼g̼ ̼b̼è̼.̼ ̼Ô̼n̼g̼ ̼T̼ì̼n̼h̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼t̼h̼ê̼m̼,̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼x̼u̼ấ̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼c̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼V̼T̼V̼2̼4̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ê̼m̼ ̼m̼ạ̼n̼h̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼q̼u̼â̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼t̼r̼a̼o̼ ̼q̼u̼à̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼o̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼ô̼n̼g̼.̼

̼”̼S̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼t̼r̼u̼y̼ề̼n̼ ̼h̼ì̼n̼h̼,̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼ú̼t̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼ặ̼n̼g̼ ̼m̼á̼y̼ ̼t̼í̼n̼h̼ ̼b̼ả̼n̼g̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼b̼â̼y̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼n̼à̼o̼ ̼t̼h̼i̼ế̼u̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼h̼o̼ạ̼i̼ ̼đ̼ể̼ ̼h̼ọ̼c̼.̼ ̼T̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼â̼y̼,̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼đ̼ủ̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼h̼o̼ạ̼i̼ ̼c̼h̼o̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼o̼n̼l̼i̼n̼e̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼đ̼ó̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼ở̼ ̼n̼h̼à̼,̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼h̼o̼ạ̼i̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼o̼n̼.̼ ̼N̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼k̼h̼á̼c̼h̼ ̼đ̼ặ̼t̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼g̼ấ̼p̼,̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼h̼ẹ̼n̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼a̼,̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼h̼ẹ̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼s̼ẽ̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼c̼h̼u̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼h̼o̼ạ̼i̼”̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼T̼ì̼n̼h̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼t̼h̼ê̼m̼.̼

̼”̼H̼ô̼m̼ ̼q̼u̼a̼,̼ ̼c̼ó̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼l̼ạ̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼h̼ẹ̼n̼ ̼g̼ặ̼p̼ ̼v̼à̼ ̼h̼ứ̼a̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼n̼h̼à̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼1̼ ̼c̼á̼i̼ ̼m̼á̼y̼ ̼t̼í̼n̼h̼ ̼c̼ũ̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼d̼ù̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼.̼ ̼T̼ô̼i̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼đ̼ủ̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼s̼ẽ̼ ̼g̼i̼a̼o̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼ô̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼n̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼đ̼ể̼ ̼c̼ô̼ ̼t̼ặ̼n̼g̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼á̼c̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼đ̼ủ̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼k̼i̼ệ̼n̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼o̼n̼l̼i̼n̼e̼.̼

T̼i̼n̼ ̼n̼h̼ắ̼n̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼T̼ì̼n̼h̼ ̼n̼h̼ờ̼ ̼c̼ô̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼n̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼a̼o̼ ̼q̼u̼à̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼h̼o̼à̼n̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼k̼h̼ó̼ ̼k̼h̼ă̼n̼

̼N̼g̼a̼y̼ ̼c̼ả̼ ̼s̼á̼n̼g̼ ̼n̼a̼y̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼v̼ậ̼y̼,̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼g̼i̼ú̼p̼ ̼đ̼ỡ̼ ̼b̼ằ̼n̼g̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼m̼ặ̼t̼.̼ ̼T̼ô̼i̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼x̼i̼n̼ ̼p̼h̼é̼p̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼s̼ẽ̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼c̼ô̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼s̼ẻ̼ ̼p̼h̼ầ̼n̼ ̼q̼u̼à̼ ̼n̼à̼y̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼c̼á̼c̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼k̼h̼ó̼ ̼k̼h̼ă̼n̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼l̼ớ̼p̼,̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼”̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼T̼ì̼n̼h̼ ̼n̼ó̼i̼.̼

h̼t̼t̼p̼s̼:̼/̼/̼k̼e̼n̼h̼1̼4̼.̼v̼n̼/̼n̼g̼u̼o̼i̼-̼c̼h̼a̼-̼b̼a̼t̼-̼k̼h̼o̼c̼-̼v̼i̼-̼k̼h̼o̼n̼g̼-̼t̼h̼e̼-̼m̼u̼a̼-̼d̼i̼e̼n̼-̼t̼h̼o̼a̼i̼-̼c̼h̼o̼-̼c̼o̼n̼-̼h̼o̼c̼-̼o̼n̼l̼i̼n̼e̼-̼b̼i̼-̼d̼a̼n̼-̼m̼a̼n̼g̼-̼t̼o̼-̼n̼h̼a̼-̼g̼i̼a̼u̼-̼h̼o̼a̼n̼-̼c̼a̼n̼h̼-̼t̼h̼u̼c̼-̼s̼u̼-̼t̼h̼e̼-̼n̼a̼o̼-̼2̼0̼2̼1̼0̼9̼1̼5̼1̼3̼2̼7̼0̼9̼9̼2̼7̼.̼c̼h̼n̼

 

Facebook Comments Box

Ta Thanh Nhan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: Content is protected !!