N̼h̼â̼m̼ ̼H̼o̼à̼n̼g̼ ̼K̼h̼a̼n̼g̼ ̼k̼i̼ê̼n̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼“̼c̼h̼ơ̼i̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼c̼ù̼n̼g̼”̼,̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ă̼n̼g̼ ̼k̼í̼ ̼b̼ả̼n̼ ̼q̼u̼y̼ề̼n̼ ̼ở̼ ̼M̼ỹ̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼a̼u̼d̼i̼o̼ ̼b̼à̼ ̼H̼ằ̼n̼g̼ ̼v̼u̼ ̼k̼h̼ố̼n̼g̼ ̼m̼ì̼n̼h̼

N̼h̼â̼m̼ ̼H̼o̼à̼n̼g̼ ̼K̼h̼a̼n̼g̼ ̼k̼i̼ê̼n̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼“̼c̼h̼ơ̼i̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼c̼ù̼n̼g̼”̼,̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ă̼n̼g̼ ̼k̼í̼ ̼b̼ả̼n̼ ̼q̼u̼y̼ề̼n̼ ̼ở̼ ̼M̼ỹ̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼a̼u̼d̼i̼o̼ ̼b̼à̼ ̼H̼ằ̼n̼g̼ ̼v̼u̼ ̼k̼h̼ố̼n̼g̼ ̼m̼ì̼n̼h̼

T̼r̼ê̼n̼ ̼t̼r̼a̼n̼g̼ ̼c̼á̼ ̼n̼h̼â̼n̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼đ̼ă̼n̼g̼ ̼s̼t̼a̼t̼u̼s̼ ̼k̼í̼c̼h̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼b̼à̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼Đ̼ạ̼i̼ ̼N̼a̼m̼.̼

̼N̼g̼à̼y̼ ̼h̼ô̼m̼ ̼q̼u̼a̼ ̼1̼2̼/̼9̼,̼ ̼b̼à̼ ̼P̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼H̼ằ̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼u̼y̼ê̼n̼ ̼b̼ố̼ ̼s̼ẽ̼ ̼d̼ừ̼n̼g̼ ̼l̼i̼v̼e̼s̼t̼r̼e̼a̼m̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼c̼á̼c̼ ̼h̼o̼ạ̼t̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼t̼ừ̼ ̼t̼h̼i̼ệ̼n̼.̼ ̼T̼r̼á̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ợ̼c̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼n̼à̼y̼,̼ ̼“̼k̼ẻ̼ ̼t̼h̼ù̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ộ̼i̼ ̼t̼r̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼u̼n̼g̼”̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼b̼à̼ ̼l̼à̼ ̼N̼h̼â̼m̼ ̼H̼o̼à̼n̼g̼ ̼K̼h̼a̼n̼g̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼b̼à̼y̼ ̼t̼ỏ̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼t̼h̼á̼i̼ ̼m̼u̼ố̼n̼ ̼“̼k̼h̼i̼ê̼u̼ ̼c̼h̼i̼ế̼n̼”̼.̼

̼T̼h̼e̼o̼ ̼đ̼ó̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼í̼t̼ ̼g̼i̼ờ̼,̼ ̼n̼a̼m̼ ̼I̼T̼ ̼n̼à̼y̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼s̼ẽ̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼1̼0̼0̼0̼ ̼b̼ả̼n̼ ̼c̼â̼u̼:̼ ̼“̼T̼ứ̼c̼ ̼l̼ắ̼m̼,̼ ̼h̼ậ̼n̼ ̼N̼h̼â̼m̼ ̼H̼o̼à̼n̼g̼ ̼K̼h̼a̼n̼g̼ ̼l̼ắ̼m̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼D̼ũ̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼t̼a̼o̼ ̼s̼ẽ̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼a̼ ̼c̼h̼o̼ ̼m̼à̼y̼ ̼đ̼â̼u̼”̼ ̼v̼à̼ ̼g̼ử̼i̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼m̼ỗ̼i̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼v̼ò̼n̼g̼ ̼3̼ ̼n̼ă̼m̼,̼ ̼đ̼ể̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼g̼ì̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼s̼ẽ̼ ̼d̼ễ̼ ̼t̼r̼u̼y̼ ̼r̼a̼ ̼h̼u̼n̼g̼ ̼t̼h̼ủ̼.̼

̼N̼g̼o̼à̼i̼ ̼r̼a̼,̼ ̼N̼h̼â̼m̼ ̼H̼o̼à̼n̼g̼ ̼K̼h̼a̼n̼g̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼t̼i̼ế̼t̼ ̼l̼ộ̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ă̼n̼g̼ ̼k̼í̼ ̼b̼ả̼n̼ ̼q̼u̼y̼ề̼n̼ ̼ở̼ ̼M̼ỹ̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼a̼u̼d̼i̼o̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼l̼i̼p̼ ̼m̼à̼ ̼b̼à̼ ̼H̼ằ̼n̼g̼ ̼v̼u̼ ̼k̼h̼ố̼n̼g̼ ̼a̼n̼h̼ ̼v̼à̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼t̼i̼ế̼n̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼c̼h̼ơ̼i̼,̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼c̼ó̼ ̼h̼ồ̼i̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼t̼h̼ú̼c̼.̼ ̼Đ̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼,̼ ̼n̼a̼m̼ ̼I̼T̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼l̼à̼m̼ ̼1̼ ̼b̼à̼i̼ ̼t̼h̼ơ̼ ̼k̼h̼i̼ ̼b̼à̼ ̼H̼ằ̼n̼g̼ ̼t̼u̼y̼ê̼n̼ ̼b̼ố̼ ̼“̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼c̼h̼i̼ế̼n̼”̼,̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼ộ̼i̼ ̼d̼u̼n̼g̼ ̼“̼đ̼á̼ ̼x̼é̼o̼”̼ ̼n̼ữ̼ ̼C̼E̼O̼ ̼k̼h̼ó̼c̼ ̼q̼u̼á̼ ̼g̼i̼ả̼ ̼t̼r̼â̼n̼.̼

C̼h̼ư̼a̼ ̼d̼ừ̼n̼g̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼ở̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼c̼h̼à̼n̼g̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼đ̼ă̼n̼g̼ ̼d̼ò̼n̼g̼ ̼t̼r̼ạ̼n̼g̼ ̼t̼h̼á̼i̼ ̼ú̼p̼ ̼m̼ở̼:̼ ̼“̼N̼h̼i̼ề̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼n̼g̼h̼ỉ̼ ̼l̼i̼v̼e̼s̼t̼r̼e̼a̼m̼ ̼l̼à̼ ̼v̼ì̼ ̼c̼o̼n̼ ̼s̼ô̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼c̼o̼n̼ ̼r̼ồ̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼b̼ạ̼i̼ ̼l̼ộ̼.̼ ̼L̼ạ̼i̼ ̼t̼h̼ê̼m̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼h̼i̼t̼ ̼v̼ề̼ ̼q̼u̼ỹ̼ ̼H̼ằ̼n̼g̼ ̼H̼ữ̼u̼.̼ ̼N̼ê̼n̼ ̼b̼u̼ô̼n̼g̼ ̼t̼a̼y̼ ̼t̼h̼ô̼i̼…̼”̼

V̼à̼o̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼1̼1̼/̼0̼9̼,̼ ̼“̼ ̼c̼ậ̼u̼ ̼I̼T̼ ̼”̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼t̼h̼ứ̼c̼ ̼t̼u̼y̼ê̼n̼ ̼b̼ố̼ ̼s̼ẽ̼ ̼c̼h̼ứ̼n̼g̼ ̼m̼i̼n̼h̼ ̼Q̼u̼ỹ̼ ̼t̼ừ̼ ̼t̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼H̼ằ̼n̼g̼ ̼H̼ữ̼u̼ ̼c̼ó̼ ̼2̼8̼0̼ ̼t̼ỷ̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼,̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼đ̼ầ̼y̼ ̼đ̼ủ̼ ̼s̼a̼o̼ ̼k̼ê̼ ̼t̼ừ̼ ̼A̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼Z̼,̼ ̼t̼ố̼i̼ ̼đ̼a̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼3̼ ̼n̼g̼à̼y̼.̼ ̼“̼C̼ậ̼u̼ ̼I̼T̼”̼ ̼v̼i̼ế̼t̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼t̼r̼a̼n̼g̼ ̼c̼á̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼s̼a̼u̼:̼ ̼“̼M̼ì̼n̼h̼ ̼s̼ẽ̼ ̼c̼h̼ứ̼n̼g̼ ̼m̼i̼n̼h̼ ̼q̼u̼ỹ̼ ̼H̼ằ̼n̼g̼ ̼H̼ữ̼u̼ ̼2̼8̼0̼ ̼t̼ỷ̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼,̼ ̼đ̼ầ̼y̼ ̼đ̼ủ̼ ̼s̼a̼o̼ ̼k̼ê̼ ̼t̼ừ̼ ̼A̼-̼Z̼.̼ ̼N̼ế̼u̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼l̼à̼m̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼,̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼h̼ọ̼ ̼N̼h̼â̼m̼.̼ ̼M̼a̼x̼ ̼3̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼1̼2̼-̼1̼5̼″̼.̼

̼C̼h̼ư̼a̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼l̼ý̼ ̼d̼o̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼s̼ự̼ ̼v̼ì̼ ̼s̼a̼o̼ ̼N̼h̼â̼m̼ ̼H̼o̼à̼n̼g̼ ̼K̼h̼a̼n̼g̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼l̼à̼m̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼n̼à̼y̼.̼ ̼S̼o̼n̼g̼,̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼s̼u̼y̼ ̼đ̼o̼á̼n̼ ̼l̼ý̼ ̼d̼o̼ ̼l̼à̼ ̼b̼ở̼i̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼b̼à̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼Đ̼ạ̼i̼ ̼N̼a̼m̼ ̼t̼ừ̼n̼g̼ ̼g̼â̼y̼ ̼s̼ó̼n̼g̼ ̼g̼i̼ó̼ ̼k̼h̼i̼ ̼y̼ê̼u̼c̼ầ̼u̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼l̼o̼ạ̼t̼ ̼n̼g̼h̼ệ̼ ̼s̼ĩ̼ ̼V̼b̼i̼z̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼s̼a̼o̼ ̼k̼ê̼ ̼c̼á̼c̼ ̼t̼à̼i̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼l̼à̼m̼ ̼t̼ừ̼ ̼t̼h̼i̼ệ̼n̼.

̼

 

V̼ì̼ ̼t̼h̼ế̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼í̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼m̼o̼n̼g̼ ̼m̼u̼ố̼n̼ ̼b̼à̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼P̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼H̼ă̼n̼g̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼k̼h̼a̼i̼ ̼s̼a̼o̼ ̼k̼ê̼,̼ ̼c̼á̼c̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼ ̼t̼h̼u̼ ̼c̼h̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼q̼u̼ỹ̼ ̼“̼T̼r̼á̼i̼ ̼t̼i̼m̼ ̼H̼ằ̼n̼g̼ ̼H̼ữ̼u̼”̼.̼ ̼T̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼í̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼c̼h̼o̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼,̼ ̼N̼h̼â̼m̼ ̼H̼o̼à̼n̼g̼ ̼K̼h̼a̼n̼g̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼m̼u̼ố̼n̼ ̼k̼h̼i̼ê̼u̼ ̼c̼h̼i̼ế̼n̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼b̼à̼ ̼P̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼H̼ằ̼n̼g̼.̼ ̼T̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼,̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼n̼à̼y̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼l̼à̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼đ̼ồ̼n̼ ̼đ̼o̼á̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼ộ̼n̼g̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼.̼ ̼S̼ự̼ ̼t̼h̼ậ̼t̼ ̼r̼a̼ ̼s̼a̼o̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼h̼i̼ể̼u̼ ̼r̼õ̼ ̼s̼ự̼ ̼t̼ì̼n̼h̼.̼

̼H̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼ạ̼i̼,̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼t̼h̼á̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼N̼h̼â̼m̼ ̼H̼o̼à̼n̼g̼ ̼K̼h̼a̼n̼g̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼đ̼ư̼ơ̼c̼ ̼c̼ộ̼n̼g̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼t̼â̼m̼ ̼v̼à̼ ̼b̼ì̼n̼h̼ ̼l̼u̼ậ̼n̼ ̼r̼ô̼m̼ ̼r̼ả̼.̼

N̼h̼â̼m̼ ̼H̼o̼à̼n̼g̼ ̼K̼h̼a̼n̼g̼ ̼t̼u̼y̼ê̼n̼ ̼b̼ố̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼ó̼ ̼4̼6̼4̼/̼1̼7̼8̼4̼ ̼t̼r̼a̼n̼g̼ ̼s̼a̼o̼ ̼k̼ê̼ ̼2̼8̼0̼ ̼t̼ỷ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼Q̼u̼ỹ̼ ̼t̼ừ̼ ̼t̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼H̼ằ̼n̼g̼ ̼H̼ữ̼u̼

̼D̼ư̼ ̼l̼u̼ậ̼n̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼d̼à̼n̼h̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼s̼ự̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼t̼â̼m̼ ̼c̼h̼o̼ ̼”̼c̼ậ̼u̼ ̼I̼T̼”̼ ̼k̼h̼i̼ ̼t̼h̼a̼m̼ ̼g̼i̼a̼ ̼v̼à̼o̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼c̼h̼i̼ế̼n̼ ̼s̼a̼o̼ ̼k̼ê̼

̼ố̼i̼ ̼1̼1̼/̼9̼,̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼t̼r̼a̼n̼g̼ ̼c̼á̼ ̼n̼h̼â̼n̼,̼ ̼N̼h̼â̼m̼ ̼H̼o̼à̼n̼g̼ ̼K̼h̼a̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼u̼y̼ê̼n̼ ̼b̼ố̼ ̼s̼ẽ̼ ̼c̼h̼ứ̼n̼g̼ ̼m̼i̼n̼h̼ ̼Q̼u̼ỹ̼ ̼t̼ừ̼ ̼t̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼H̼ằ̼n̼g̼ ̼H̼ữ̼u̼ ̼c̼ó̼ ̼2̼8̼0̼ ̼t̼ỷ̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼,̼ ̼đ̼ầ̼y̼ ̼đ̼ủ̼ ̼s̼a̼o̼ ̼k̼ê̼ ̼t̼ừ̼ ̼A̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼Z̼,̼ ̼t̼ố̼i̼ ̼đ̼a̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼3̼ ̼n̼g̼à̼y̼.̼ ̼”̼M̼ì̼n̼h̼ ̼s̼ẽ̼ ̼c̼h̼ứ̼n̼g̼ ̼m̼i̼n̼h̼ ̼q̼u̼ỹ̼ ̼H̼ằ̼n̼g̼ ̼H̼ữ̼u̼ ̼2̼8̼0̼ ̼t̼ỷ̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼,̼ ̼đ̼ầ̼y̼ ̼đ̼ủ̼ ̼s̼a̼o̼ ̼k̼ê̼ ̼t̼ừ̼ ̼A̼-̼Z̼.̼ ̼N̼ế̼u̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼l̼à̼m̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼,̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼h̼ọ̼ ̼N̼h̼â̼m̼.̼ ̼M̼a̼x̼ ̼3̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼1̼2̼-̼1̼5̼”̼,̼ ̼N̼h̼â̼m̼ ̼H̼o̼à̼n̼g̼ ̼K̼h̼a̼n̼g̼ ̼đ̼ă̼n̼g̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼F̼a̼c̼e̼b̼o̼o̼k̼ ̼c̼á̼ ̼n̼h̼â̼n̼.̼

L̼i̼ê̼n̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼s̼ự̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼t̼r̼ê̼n̼,̼ ̼s̼á̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼1̼2̼/̼9̼,̼ ̼N̼h̼â̼m̼ ̼H̼o̼à̼n̼g̼ ̼K̼h̼a̼n̼g̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼s̼ẻ̼,̼ ̼”̼T̼ố̼i̼ ̼q̼u̼a̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼4̼6̼4̼ ̼t̼r̼a̼n̼g̼.̼ ̼S̼ẽ̼ ̼c̼ố̼ ̼g̼ắ̼n̼g̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼h̼ế̼t̼ ̼1̼.̼7̼8̼4̼ ̼t̼r̼a̼n̼g̼ ̼ở̼ ̼n̼g̼â̼n̼ ̼h̼à̼n̼g̼.̼ ̼S̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼x̼o̼n̼g̼ ̼s̼ẽ̼ ̼n̼h̼ờ̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼đ̼ó̼n̼g̼ ̼d̼ấ̼u̼.̼

̼Y̼ê̼n̼ ̼t̼â̼m̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼s̼ẽ̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼đ̼ầ̼y̼ ̼đ̼ủ̼ ̼u̼p̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼i̼ế̼u̼ ̼t̼r̼a̼n̼g̼ ̼n̼à̼o̼.̼ ̼C̼ó̼ ̼d̼ấ̼u̼ ̼m̼ộ̼c̼ ̼n̼g̼â̼n̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼ặ̼c̼ ̼b̼i̼ệ̼t̼ ̼l̼à̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼p̼h̼á̼p̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼l̼a̼i̼

 ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼p̼h̼á̼p̼.̼ ̼1̼5̼/̼9̼/̼2̼0̼2̼1̼ ̼n̼h̼é̼”̼.̼

T̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼s̼ẻ̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼x̼ã̼ ̼h̼ộ̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼b̼á̼n̼ ̼t̼í̼n̼ ̼b̼á̼n̼ ̼n̼g̼h̼i̼.̼ ̼D̼ù̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼t̼í̼n̼h̼ ̼x̼á̼c̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼l̼à̼ ̼b̼a̼o̼ ̼n̼h̼i̼ê̼u̼,̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼n̼ó̼n̼g̼ ̼l̼ò̼n̼g̼ ̼c̼h̼ờ̼ ̼đ̼ợ̼i̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼1̼5̼/̼9̼ ̼đ̼ể̼ ̼x̼e̼m̼ ̼N̼h̼â̼m̼ ̼H̼o̼à̼n̼g̼ ̼K̼h̼a̼n̼g̼ ̼s̼ẽ̼ ̼t̼u̼n̼g̼ ̼r̼a̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼t̼r̼a̼n̼g̼ ̼s̼a̼o̼ ̼k̼ê̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼n̼à̼o̼.̼

̼B̼ê̼n̼ ̼c̼ạ̼n̼h̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼N̼h̼â̼m̼ ̼H̼o̼à̼n̼g̼ ̼K̼h̼a̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼ố̼ ̼c̼á̼o̼ ̼c̼ậ̼u̼ ̼l̼à̼m̼ ̼g̼i̼ả̼ ̼s̼a̼o̼ ̼k̼ê̼.̼ ̼T̼h̼e̼o̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼c̼ậ̼u̼ ̼I̼T̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼r̼a̼ ̼t̼u̼y̼ê̼n̼ ̼b̼ố̼:̼ ̼”̼O̼k̼ ̼l̼à̼m̼ ̼g̼i̼ả̼ ̼s̼a̼o̼ ̼k̼ê̼ ̼n̼g̼â̼n̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼.̼.̼.̼ ̼ở̼ ̼t̼ù̼”̼,̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼n̼g̼ầ̼m̼ ̼k̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼v̼ề̼ ̼t̼í̼n̼h̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼x̼á̼c̼ ̼v̼à̼ ̼s̼ẽ̼ ̼c̼h̼ị̼u̼ ̼t̼r̼á̼c̼h̼ ̼n̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼p̼h̼á̼p̼ ̼l̼u̼ậ̼t̼ ̼n̼ế̼u̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼k̼h̼a̼i̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼t̼ờ̼ ̼s̼a̼o̼ ̼k̼ê̼ ̼g̼i̼ả̼.̼

̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼đ̼o̼ạ̼n̼ ̼v̼i̼d̼e̼o̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼đ̼â̼y̼,̼ ̼N̼h̼â̼m̼ ̼H̼o̼à̼n̼g̼ ̼K̼h̼a̼n̼g̼ ̼(̼c̼ậ̼u̼ ̼t̼h̼a̼n̼h̼ ̼n̼i̼ê̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼k̼h̼a̼i̼ ̼s̼ố̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼t̼ừ̼ ̼t̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼m̼i̼ề̼n̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼m̼à̼ ̼n̼g̼h̼ệ̼ ̼s̼ĩ̼ ̼H̼o̼à̼i̼ ̼L̼i̼n̼h̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼g̼i̼ả̼i̼ ̼n̼g̼â̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼ó̼)̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ă̼n̼g̼ ̼t̼ả̼i̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼đ̼o̼ạ̼n̼ ̼v̼i̼d̼e̼o̼ ̼n̼h̼ằ̼m̼ ̼t̼ố̼ ̼c̼á̼o̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼ứ̼n̼g̼ ̼s̼a̼u̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼h̼o̼ ̼l̼à̼ ̼”̼g̼i̼ậ̼t̼ ̼d̼â̼y̼”̼ ̼c̼h̼o̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼ậ̼u̼ ̼n̼à̼y̼.̼

̼

T̼h̼e̼o̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼v̼i̼d̼e̼o̼ ̼c̼l̼i̼p̼,̼ ̼N̼h̼â̼m̼ ̼H̼o̼à̼n̼g̼ ̼K̼h̼a̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼ó̼ ̼đ̼ô̼i̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼s̼ẻ̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼t̼u̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼n̼h̼ắ̼n̼ ̼đ̼o̼ạ̼n̼ ̼c̼h̼a̼t̼ ̼g̼i̼ữ̼a̼ ̼4̼ ̼n̼g̼h̼ệ̼ ̼s̼ĩ̼,̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼đ̼ó̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼i̼ế̼t̼ ̼l̼ộ̼ ̼n̼g̼h̼ệ̼ ̼s̼ĩ̼ ̼H̼o̼à̼i̼ ̼L̼i̼n̼h̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼c̼h̼u̼y̼ể̼n̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼t̼r̼ợ̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼b̼à̼o̼ ̼m̼i̼ề̼n̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼.̼ ̼T̼h̼ậ̼m̼ ̼c̼h̼í̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼d̼ù̼n̼g̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼l̼ẽ̼ ̼n̼ặ̼n̼g̼ ̼n̼ề̼ ̼đ̼ể̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼v̼ề̼ ̼b̼à̼ ̼H̼ằ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼:̼

̼”̼K̼ê̼u̼ ̼c̼o̼n̼ ̼H̼ằ̼n̼g̼ ̼n̼ổ̼ ̼đ̼í̼n̼h̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼đ̼i̼.̼ ̼T̼a̼o̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼m̼à̼y̼ ̼n̼g̼h̼e̼,̼ ̼c̼á̼i̼ ̼â̼m̼ ̼t̼h̼a̼n̼h̼ ̼g̼h̼i̼ ̼â̼m̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼v̼à̼ ̼c̼á̼i̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼t̼r̼ự̼c̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼k̼h̼á̼c̼ ̼n̼h̼a̼u̼ ̼ở̼ ̼c̼h̼ỗ̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼r̼è̼.̼ ̼M̼à̼y̼ ̼t̼h̼ử̼ ̼đ̼i̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼b̼i̼ế̼t̼.̼ ̼T̼h̼ằ̼n̼g̼ ̼n̼g̼u̼ ̼à̼!̼ ̼N̼ộ̼i̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼H̼ằ̼n̼g̼ ̼n̼ó̼ ̼g̼h̼é̼p̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼v̼ụ̼ ̼k̼h̼ố̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼t̼ạ̼o̼ ̼l̼à̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼a̼i̼ ̼c̼h̼ơ̼i̼ ̼x̼ấ̼u̼ ̼r̼ồ̼i̼!̼”̼

T̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼t̼ố̼i̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼2̼2̼/̼5̼,̼ ̼N̼h̼â̼m̼ ̼H̼o̼à̼n̼g̼ ̼K̼h̼a̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ă̼n̼g̼ ̼t̼ả̼i̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼c̼h̼ụ̼p̼ ̼m̼à̼n̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼đ̼o̼ạ̼n̼ ̼c̼h̼a̼t̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼h̼o̼ ̼l̼à̼ ̼g̼i̼ữ̼a̼ ̼4̼ ̼n̼g̼h̼ệ̼ ̼s̼ĩ̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼.̼ ̼N̼ộ̼i̼ ̼d̼u̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼n̼h̼ắ̼n̼ ̼g̼â̼y̼ ̼s̼ố̼c̼ ̼ở̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼a̼m̼ ̼c̼a̼ ̼s̼ĩ̼ ̼v̼ô̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼t̼i̼ế̼t̼ ̼l̼ộ̼ ̼s̼ố̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼ủ̼n̼g̼ ̼h̼ộ̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼b̼à̼o̼ ̼l̼ũ̼ ̼l̼ụ̼t̼ ̼d̼o̼ ̼H̼o̼à̼i̼ ̼L̼i̼n̼h̼ ̼q̼u̼y̼ê̼n̼ ̼g̼ó̼p̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼n̼ằ̼m̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼à̼i̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼,̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼h̼u̼y̼ể̼n̼ ̼đ̼i̼.̼

̼S̼á̼n̼g̼ ̼2̼4̼/̼5̼,̼ ̼n̼g̼h̼ệ̼ ̼s̼ĩ̼ ̼H̼o̼à̼i̼ ̼L̼i̼n̼h̼ ̼đ̼ã̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼k̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼:̼ ̼”̼M̼ọ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼h̼ã̼y̼ ̼t̼i̼n̼ ̼v̼à̼o̼ ̼s̼ự̼ ̼m̼i̼n̼h̼ ̼b̼ạ̼c̼h̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼t̼ô̼i̼.̼ ̼S̼ố̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼x̼á̼c̼ ̼l̼à̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼1̼3̼,̼4̼7̼ ̼t̼ỉ̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼”̼.̼

̼T̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼ ̼k̼h̼i̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼b̼à̼n̼ ̼t̼á̼n̼,̼ ̼x̼ô̼n̼ ̼x̼a̼o̼ ̼v̼ề̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼N̼h̼â̼m̼ ̼H̼o̼à̼n̼g̼ ̼K̼h̼a̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼ự̼ ̼c̼h̼ứ̼n̼g̼ ̼m̼i̼n̼h̼ ̼c̼h̼o̼ ̼t̼í̼n̼h̼ ̼x̼á̼c̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼n̼à̼y̼ ̼b̼ằ̼n̼g̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼t̼u̼n̼g̼ ̼t̼h̼ê̼m̼ ̼2̼ ̼đ̼o̼ạ̼n̼ ̼c̼l̼i̼p̼,̼ ̼1̼ ̼đ̼o̼ạ̼n̼ ̼g̼h̼i̼ ̼â̼m̼.̼ ̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼c̼l̼i̼p̼ ̼l̼à̼ ̼đ̼o̼ạ̼n̼ ̼c̼h̼a̼t̼ ̼g̼i̼ữ̼a̼ ̼n̼a̼m̼ ̼t̼h̼a̼n̼h̼ ̼n̼i̼ê̼n̼ ̼n̼à̼y̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼t̼à̼i̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼ ̼t̼ê̼n̼ ̼H̼ồ̼n̼g̼ ̼V̼â̼n̼,̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼đ̼o̼ạ̼n̼ ̼g̼h̼i̼ ̼â̼m̼ ̼l̼à̼ ̼g̼i̼ọ̼n̼g̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼h̼o̼ ̼l̼à̼ ̼n̼g̼h̼ệ̼ ̼s̼ĩ̼ ̼H̼ồ̼n̼g̼ ̼V̼â̼n̼ ̼c̼à̼n̼g̼ ̼l̼à̼m̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼t̼h̼ê̼m̼ ̼p̼h̼ầ̼n̼ ̼”̼b̼ù̼n̼g̼ ̼n̼ổ̼”̼ ̼v̼ì̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼c̼ũ̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼x̼o̼n̼g̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼m̼ớ̼i̼.̼

T̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼k̼h̼i̼ ̼b̼à̼ ̼P̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼H̼ằ̼n̼g̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼c̼á̼c̼ ̼n̼g̼h̼ệ̼ ̼s̼ĩ̼ ̼s̼a̼o̼ ̼k̼ê̼ ̼t̼à̼i̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼,̼ ̼đ̼ã̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼c̼ư̼ ̼d̼â̼n̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼ ̼m̼o̼n̼g̼ ̼m̼u̼ố̼n̼ ̼n̼ữ̼ ̼d̼o̼a̼n̼h̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼k̼h̼a̼i̼ ̼s̼a̼o̼ ̼k̼ê̼,̼ ̼c̼á̼c̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼ ̼t̼h̼u̼ ̼c̼h̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼q̼u̼ỹ̼ ̼”̼T̼r̼á̼i̼ ̼t̼i̼m̼ ̼H̼ằ̼n̼g̼ ̼H̼ữ̼u̼”̼.̼

̼T̼h̼ờ̼i̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼l̼à̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼e̼m̼ ̼”̼t̼r̼ê̼n̼ ̼b̼ế̼n̼ ̼d̼ư̼ớ̼i̼ ̼t̼h̼u̼y̼ề̼n̼”̼,̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼l̼i̼v̼e̼s̼t̼r̼e̼a̼m̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼,̼ ̼b̼à̼ ̼P̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼H̼ằ̼n̼g̼ ̼h̼a̼y̼ ̼n̼h̼ắ̼c̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼”̼c̼ậ̼u̼ ̼I̼T̼”̼ ̼-̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼g̼â̼y̼ ̼c̼h̼i̼ế̼n̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼ữ̼ ̼c̼a̼ ̼s̼ĩ̼ ̼P̼h̼i̼ ̼N̼h̼u̼n̼g̼,̼ ̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼n̼ắ̼m̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼b̼ằ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ứ̼n̼g̼ ̼v̼ề̼ ̼q̼u̼á̼ ̼k̼h̼ứ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼ữ̼ ̼c̼a̼ ̼s̼ĩ̼.̼ ̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼N̼h̼â̼m̼ ̼H̼o̼à̼n̼g̼ ̼K̼h̼a̼n̼g̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼ộ̼n̼g̼ ̼s̼ự̼ ̼h̼ỗ̼ ̼t̼r̼ợ̼ ̼c̼h̼o̼ ̼n̼ữ̼ ̼C̼E̼O̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼đ̼ể̼ ̼h̼é̼ ̼l̼ộ̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ờ̼i̼ ̼v̼à̼ ̼t̼o̼à̼n̼ ̼b̼ộ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼H̼o̼à̼i̼ ̼L̼i̼n̼h̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼c̼h̼u̼y̼ể̼n̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼t̼ừ̼ ̼t̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼t̼r̼ợ̼ ̼m̼i̼ề̼n̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼.̼

̼N̼g̼o̼à̼i̼ ̼r̼a̼,̼ ̼N̼h̼â̼m̼ ̼H̼o̼à̼n̼g̼ ̼K̼h̼a̼n̼g̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼s̼h̼o̼w̼ ̼t̼o̼à̼n̼ ̼b̼ộ̼ ̼t̼i̼n̼ ̼n̼h̼ắ̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼v̼ậ̼t̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼ê̼n̼ ̼D̼.̼P̼.̼ ̼v̼à̼ ̼t̼i̼ế̼t̼ ̼l̼ộ̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼ứ̼n̼g̼ ̼s̼a̼u̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼t̼à̼i̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼x̼u̼y̼ê̼n̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼k̼í̼c̼h̼ ̼b̼à̼ ̼H̼ằ̼n̼g̼ ̼đ̼ó̼ ̼l̼à̼ ̼q̼u̼ả̼n̼ ̼l̼ý̼ ̼c̼ũ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼ữ̼ ̼c̼a̼ ̼s̼ĩ̼ ̼P̼h̼i̼ ̼N̼h̼u̼n̼g̼.̼

“̼K̼h̼ô̼n̼g̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼t̼h̼í̼c̼h̼ ̼đ̼ụ̼n̼g̼ ̼P̼h̼i̼ ̼N̼h̼u̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼d̼o̼ ̼D̼.̼ ̼-̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼P̼h̼i̼ ̼N̼h̼u̼n̼g̼ ̼đ̼ụ̼n̼g̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼.̼ ̼T̼ấ̼t̼ ̼c̼ả̼ ̼c̼á̼c̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼f̼a̼n̼ ̼P̼h̼i̼ ̼N̼h̼u̼n̼g̼ ̼n̼g̼h̼e̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼n̼è̼,̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼a̼o̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼l̼à̼m̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼v̼ô̼ ̼l̼ý̼ ̼h̼ế̼t̼,̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼v̼ì̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼đ̼ó̼ ̼đ̼ụ̼n̼g̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼,̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼h̼ứ̼n̼g̼ ̼c̼ứ̼ ̼x̼á̼c̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼r̼õ̼ ̼r̼à̼n̼g̼.̼

̼V̼ấ̼n̼ ̼đ̼ề̼ ̼P̼h̼i̼ ̼N̼h̼u̼n̼g̼ ̼m̼a̼i̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼s̼ẽ̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼s̼a̼u̼,̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼c̼ầ̼n̼ ̼t̼h̼ê̼m̼ ̼b̼ằ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ứ̼n̼g̼,̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼1̼ ̼b̼ằ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ứ̼n̼g̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼k̼h̼á̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼t̼r̼ọ̼n̼g̼.̼.̼.̼ ̼n̼ó̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼r̼a̼ ̼r̼ồ̼i̼,̼ ̼x̼i̼n̼ ̼l̼ỗ̼i̼ ̼c̼á̼c̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼”̼,̼ ̼”̼c̼ậ̼u̼ ̼I̼T̼”̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼s̼ẻ̼.̼

h̼t̼t̼p̼s̼:̼/̼/̼v̼i̼e̼t̼g̼i̼a̼i̼t̼r̼i̼.̼c̼o̼m̼/̼n̼h̼a̼m̼-̼h̼o̼a̼n̼g̼-̼k̼h̼a̼n̼g̼-̼k̼i̼e̼n̼-̼q̼u̼y̼e̼t̼-̼c̼h̼o̼i̼-̼t̼o̼i̼-̼c̼u̼n̼g̼-̼d̼a̼-̼d̼a̼n̼g̼-̼k̼i̼-̼b̼a̼n̼-̼q̼u̼y̼e̼n̼-̼o̼-̼m̼y̼-̼n̼h̼u̼n̼g̼-̼a̼u̼d̼i̼o̼-̼b̼a̼-̼h̼a̼n̼g̼-̼v̼u̼-̼k̼h̼o̼n̼g̼-̼m̼i̼n̼h̼-̼2̼0̼2̼1̼0̼9̼1̼3̼i̼6̼0̼2̼5̼9̼4̼6̼/̼

 

Facebook Comments Box

Ta Thanh Nhan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: Content is protected !!