N̼h̼â̼m̼ ̼H̼o̼à̼n̼g̼ ̼K̼h̼a̼n̼g̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼t̼h̼á̼i̼ ̼”̼l̼á̼c̼h̼ ̼l̼u̼ậ̼t̼”̼ ̼v̼ề̼ ̼s̼a̼o̼ ̼k̼ê̼ ̼t̼ố̼i̼ ̼n̼a̼y̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼L̼i̼v̼e̼s̼t̼r̼e̼a̼m̼

N̼h̼â̼m̼ ̼H̼o̼à̼n̼g̼ ̼K̼h̼a̼n̼g̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼t̼h̼á̼i̼ ̼”̼l̼á̼c̼h̼ ̼l̼u̼ậ̼t̼”̼ ̼v̼ề̼ ̼s̼a̼o̼ ̼k̼ê̼ ̼t̼ố̼i̼ ̼n̼a̼y̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼L̼i̼v̼e̼s̼t̼r̼e̼a̼m̼

N̼h̼â̼m̼ ̼H̼o̼à̼n̼g̼ ̼K̼h̼a̼n̼g̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼t̼h̼á̼i̼ ̼”̼l̼á̼c̼h̼ ̼l̼u̼ậ̼t̼”̼ ̼k̼h̼i̼ ̼c̼h̼o̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼s̼a̼o̼ ̼k̼ê̼ ̼q̼u̼ỹ̼ ̼t̼ừ̼ ̼t̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼ố̼i̼ ̼n̼a̼y̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼”̼Q̼u̼ỹ̼ ̼t̼ừ̼ ̼t̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼H̼ằ̼n̼g̼ ̼H̼ữ̼u̼”̼ ̼h̼a̼y̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼b̼ả̼n̼ ̼s̼a̼o̼ ̼k̼ê̼ ̼n̼à̼y̼ ̼l̼à̼ ̼d̼o̼ ̼a̼n̼h̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼g̼i̼ấ̼c̼ ̼m̼ơ̼ ̼v̼à̼ ̼n̼ó̼ ̼n̼ằ̼m̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼k̼ị̼c̼h̼ ̼b̼ả̼n̼ ̼p̼h̼i̼m̼ ̼s̼ắ̼p̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼i̼ế̼u̼.̼.̼.̼

̼T̼h̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼q̼u̼a̼,̼ ̼d̼â̼n̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼đ̼ổ̼ ̼d̼ồ̼n̼ ̼s̼ự̼ ̼c̼h̼ú̼ ̼ý̼ ̼v̼à̼o̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼l̼i̼v̼e̼s̼t̼r̼e̼a̼m̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼b̼à̼ ̼P̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼H̼ằ̼n̼g̼ ̼-̼ ̼C̼E̼O̼ ̼k̼h̼u̼ ̼d̼u̼ ̼l̼ị̼c̼h̼ ̼Đ̼ạ̼i̼ ̼N̼a̼m̼ ̼k̼h̼i̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼n̼h̼ắ̼c̼ ̼t̼ê̼n̼ ̼c̼á̼c̼ ̼n̼g̼h̼ệ̼ ̼s̼ĩ̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼v̼à̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼n̼g̼ô̼n̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼v̼ấ̼n̼ ̼đ̼ề̼ ̼t̼ừ̼ ̼t̼h̼i̼ệ̼n̼.̼


̼T̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼,̼ ̼s̼a̼u̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼6̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼r̼ò̼n̼g̼ ̼r̼ã̼ ̼”̼k̼h̼ẩ̼u̼ ̼c̼h̼i̼ế̼n̼”̼,̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼1̼2̼/̼9̼ ̼b̼à̼ ̼H̼ằ̼n̼g̼ ̼t̼u̼y̼ế̼n̼ ̼b̼ố̼ ̼d̼ừ̼n̼g̼ ̼l̼i̼v̼e̼s̼t̼r̼e̼a̼m̼,̼ ̼đ̼ó̼n̼g̼ ̼t̼o̼à̼n̼ ̼b̼ộ̼ ̼k̼ê̼n̼h̼ ̼Y̼o̼u̼T̼u̼b̼e̼,̼ ̼t̼ạ̼m̼ ̼n̼g̼ư̼n̼g̼ ̼q̼u̼ỹ̼ ̼t̼ừ̼ ̼t̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼H̼ằ̼n̼g̼ ̼H̼ữ̼u̼.̼ ̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼b̼u̼ổ̼i̼ ̼l̼i̼v̼e̼s̼t̼r̼e̼a̼m̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼h̼o̼ ̼l̼à̼ ̼c̼u̼ố̼i̼ ̼c̼ù̼n̼g̼,̼ ̼b̼à̼ ̼H̼ằ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼,̼ ̼”̼T̼ấ̼t̼ ̼c̼ả̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼g̼ì̼ ̼c̼ầ̼n̼ ̼l̼à̼m̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼l̼à̼m̼ ̼v̼à̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼d̼ừ̼n̼g̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼s̼ự̼.̼ ̼T̼ô̼i̼ ̼d̼ừ̼n̼g̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼d̼a̼n̼h̼ ̼d̼ự̼ ̼v̼à̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼n̼g̼h̼ỉ̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼d̼a̼n̼h̼ ̼d̼ự̼,̼ ̼c̼h̼ứ̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼l̼à̼ ̼l̼o̼ạ̼i̼ ̼t̼r̼ố̼n̼ ̼c̼h̼ạ̼y̼”̼.̼


̼N̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼t̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼s̼a̼u̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼ồ̼n̼ ̼à̼o̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼c̼â̼u̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼”̼s̼a̼o̼ ̼k̼ê̼ ̼t̼ừ̼ ̼t̼h̼i̼ệ̼n̼”̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼t̼h̼ứ̼ ̼s̼ẽ̼ ̼d̼ừ̼n̼g̼ ̼l̼ạ̼i̼.̼ ̼N̼h̼ư̼n̼g̼ ̼v̼à̼i̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼t̼r̼ở̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼đ̼â̼y̼,̼ ̼v̼ụ̼ ̼l̼ù̼m̼ ̼x̼ù̼m̼ ̼g̼i̼ữ̼a̼ ̼b̼à̼ ̼P̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼H̼ằ̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼”̼c̼ậ̼u̼ ̼I̼T̼”̼ ̼N̼h̼â̼m̼ ̼H̼o̼à̼n̼g̼ ̼K̼h̼a̼n̼g̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼”̼c̼h̼ủ̼ ̼đ̼ề̼”̼ ̼g̼â̼y̼ ̼x̼ô̼n̼ ̼x̼a̼o̼ ̼k̼h̼ắ̼p̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼x̼ã̼ ̼h̼ộ̼i̼.̼

T̼r̼o̼n̼g̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼N̼h̼â̼m̼ ̼H̼o̼à̼n̼g̼ ̼K̼h̼a̼n̼g̼ ̼t̼u̼y̼ê̼n̼ ̼b̼ố̼ ̼s̼ẽ̼ ̼t̼u̼n̼g̼ ̼t̼o̼à̼n̼ ̼b̼ộ̼ ̼s̼a̼o̼ ̼k̼ê̼ ̼Q̼u̼ỹ̼ ̼t̼ừ̼ ̼t̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼”̼T̼r̼á̼i̼ ̼t̼i̼m̼ ̼H̼ằ̼n̼g̼ ̼H̼ữ̼u̼”̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼b̼à̼ ̼H̼ằ̼n̼g̼.̼ ̼T̼h̼ậ̼m̼ ̼c̼h̼í̼,̼ ̼”̼C̼ậ̼u̼ ̼I̼T̼”̼ ̼n̼à̼y̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼m̼ạ̼n̼h̼ ̼m̼i̼ệ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼,̼ ̼t̼ố̼i̼ ̼đ̼a̼ ̼3̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼s̼ẽ̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼k̼h̼a̼i̼ ̼đ̼ầ̼y̼ ̼đ̼ủ̼ ̼1̼7̼8̼4̼ ̼t̼r̼a̼n̼g̼ ̼g̼i̼ấ̼y̼ ̼s̼a̼o̼ ̼k̼ê̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼q̼u̼ỹ̼ ̼t̼ừ̼ ̼t̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼H̼ằ̼n̼g̼ ̼H̼ữ̼u̼ ̼t̼ừ̼ ̼

N̼h̼â̼m̼ ̼H̼o̼à̼n̼g̼ ̼K̼h̼a̼n̼g̼ ̼n̼h̼i̼ề̼̼u̼ ̼l̼ầ̼̼n̼ ̼đ̼ă̼n̼g̼ ̼s̼t̼a̼t̼u̼s̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼F̼a̼c̼e̼b̼o̼o̼k̼ ̼c̼á̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼v̼ề̼̼ ̼v̼i̼ê̼̣̼c̼ ̼s̼a̼o̼ ̼k̼ê̼ ̼c̼ủ̼̼a̼ ̼q̼u̼ỹ̼̼ ̼t̼ừ̼̼ ̼t̼h̼i̼ê̼̣̼n̼ ̼(̼Ả̼n̼h̼:̼ ̼F̼B̼)̼

̼N̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼v̼ề̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼s̼a̼o̼ ̼k̼ê̼ ̼q̼u̼ỹ̼ ̼t̼ừ̼ ̼t̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼”̼H̼ằ̼n̼g̼ ̼H̼ữ̼u̼”̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼s̼ẻ̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼x̼ã̼ ̼h̼ộ̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼b̼á̼n̼ ̼t̼í̼n̼ ̼b̼á̼n̼ ̼n̼g̼h̼i̼ ̼v̼ề̼ ̼đ̼ộ̼ ̼x̼á̼c̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼.̼ ̼Đ̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼í̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼o̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼t̼i̼ế̼t̼ ̼l̼ộ̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼t̼à̼i̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼,̼ ̼đ̼ể̼ ̼l̼ộ̼ ̼s̼a̼o̼ ̼k̼ê̼ ̼t̼à̼i̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼ ̼k̼h̼á̼c̼h̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼k̼h̼á̼c̼h̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼ý̼ ̼h̼o̼ặ̼c̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼u̼ộ̼c̼ ̼c̼á̼c̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼p̼h̼á̼p̼ ̼l̼u̼ậ̼t̼ ̼c̼h̼o̼ ̼p̼h̼é̼p̼ ̼l̼à̼ ̼v̼i̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼p̼h̼á̼p̼ ̼l̼u̼ậ̼t̼.̼

̼T̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼ý̼ ̼k̼i̼ế̼n̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼t̼r̼ê̼n̼,̼ ̼N̼h̼â̼m̼ ̼H̼o̼à̼n̼g̼ ̼K̼h̼a̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼t̼u̼y̼ê̼n̼ ̼b̼ố̼ ̼s̼ẽ̼ ̼c̼ó̼ ̼đ̼ầ̼y̼ ̼đ̼ủ̼ ̼”̼s̼a̼o̼ ̼k̼ê̼ ̼t̼ừ̼ ̼A̼-̼Z̼.̼ ̼N̼ế̼u̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼l̼à̼m̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼,̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼h̼ọ̼ ̼N̼h̼â̼m̼”̼ ̼m̼à̼ ̼s̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼ ̼c̼a̼m̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼c̼h̼ắ̼c̼ ̼n̼ị̼c̼h̼,̼ ̼”̼1̼5̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼s̼a̼o̼ ̼k̼ê̼,̼ ̼c̼ó̼ ̼d̼ấ̼u̼ ̼m̼ộ̼c̼ ̼n̼g̼â̼n̼ ̼h̼à̼n̼g̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼ô̼i̼ ̼đ̼e̼n̼,̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼c̼ả̼ ̼s̼ố̼ ̼t̼à̼i̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼g̼ử̼i̼ ̼đ̼ế̼n̼”̼.̼

̼T̼h̼ế̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼,̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼s̼á̼t̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼h̼ạ̼n̼ ̼”̼b̼ả̼n̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼t̼ự̼ ̼q̼u̼y̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼”̼ ̼t̼u̼n̼g̼ ̼s̼a̼o̼ ̼k̼ê̼,̼ ̼I̼T̼ ̼N̼h̼â̼m̼ ̼H̼o̼à̼n̼g̼ ̼K̼h̼a̼n̼g̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼l̼o̼ạ̼t̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼t̼h̼á̼i̼ ̼”̼l̼á̼c̼h̼ ̼l̼u̼ậ̼t̼”̼ ̼t̼i̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼t̼r̼a̼n̼g̼ ̼c̼á̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼F̼a̼c̼e̼b̼o̼o̼k̼.̼


T̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼h̼ạ̼n̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼b̼ố̼,̼ ̼N̼h̼â̼m̼ ̼H̼o̼à̼n̼g̼ ̼K̼h̼a̼n̼g̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼n̼g̼ờ̼ ̼q̼u̼a̼y̼ ̼x̼e̼ ̼c̼h̼o̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼q̼u̼ỹ̼ ̼t̼ừ̼ ̼t̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼”̼H̼ằ̼n̼g̼ ̼H̼ứ̼u̼”̼ ̼t̼h̼u̼ộ̼c̼ ̼n̼g̼â̼n̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼U̼D̼B̼ ̼n̼ằ̼m̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼1̼ ̼k̼ị̼c̼h̼ ̼b̼ả̼n̼ ̼p̼h̼i̼m̼ ̼d̼o̼ ̼a̼n̼h̼ ̼m̼ơ̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼r̼a̼ ̼s̼a̼o̼ ̼k̼ê̼?̼

̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼b̼à̼i̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼s̼ẻ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼,̼ ̼”̼C̼ậ̼u̼ ̼I̼T̼”̼ ̼c̼h̼o̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼s̼a̼o̼ ̼k̼ê̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼s̼ẻ̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼l̼à̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼Q̼u̼ỹ̼ ̼H̼ằ̼n̼g̼ ̼H̼ứ̼u̼ ̼(̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼H̼ữ̼u̼)̼ ̼v̼à̼ ̼n̼ằ̼m̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼k̼ị̼c̼h̼ ̼b̼ả̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼b̼ộ̼ ̼p̼h̼i̼m̼ ̼s̼ắ̼p̼ ̼c̼h̼i̼ế̼u̼,̼ ̼n̼ế̼u̼ ̼n̼ộ̼i̼ ̼d̼u̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼g̼i̼ố̼n̼g̼ ̼t̼h̼ậ̼t̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼l̼à̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼s̼ự̼.̼.̼.̼ ̼n̼g̼ẫ̼u̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼.̼

̼”̼T̼ô̼i̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼l̼à̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼”̼Q̼u̼ỹ̼ ̼H̼ằ̼n̼g̼ ̼H̼ứ̼u̼”̼,̼ ̼q̼u̼ỹ̼ ̼n̼à̼y̼ ̼l̼à̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼k̼ị̼c̼h̼ ̼b̼ả̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼b̼ộ̼ ̼p̼h̼i̼m̼ ̼s̼ắ̼p̼ ̼c̼h̼i̼ế̼u̼.̼ ̼T̼ô̼i̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼b̼a̼o̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼l̼à̼ ̼q̼u̼ỹ̼ ̼H̼ằ̼n̼g̼ ̼H̼ữ̼u̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼b̼à̼ ̼H̼ằ̼n̼g̼ ̼c̼ả̼.̼ ̼Q̼u̼ỹ̼ ̼n̼à̼y̼ ̼l̼à̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼k̼ị̼c̼h̼ ̼b̼ả̼n̼,̼ ̼l̼à̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼m̼ơ̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼r̼a̼ ̼s̼a̼o̼ ̼k̼ê̼,̼ ̼q̼u̼ỹ̼ ̼n̼à̼y̼ ̼t̼h̼u̼ộ̼c̼ ̼n̼g̼â̼n̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼U̼D̼B̼”̼.̼


̼T̼ấ̼t̼ ̼c̼ả̼ ̼s̼ự̼ ̼t̼r̼ù̼n̼g̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼t̼ừ̼ ̼s̼a̼o̼ ̼k̼ê̼ ̼q̼u̼ỹ̼ ̼n̼à̼y̼ ̼n̼ế̼u̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼t̼r̼ù̼n̼g̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼q̼u̼ỹ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼a̼i̼ ̼đ̼ó̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼l̼à̼ ̼n̼g̼ẫ̼u̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼.̼ ̼G̼i̼ố̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼k̼h̼i̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼v̼ô̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼m̼ơ̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼b̼ả̼n̼ ̼t̼h̼i̼ế̼t̼ ̼k̼ế̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼h̼i̼ế̼c̼ ̼x̼e̼ ̼m̼ô̼ ̼h̼ì̼n̼h̼,̼ ̼s̼á̼n̼g̼ ̼m̼a̼i̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼l̼ắ̼p̼ ̼r̼á̼p̼ ̼1̼ ̼c̼h̼i̼ế̼c̼ ̼x̼e̼ ̼y̼ ̼c̼h̼a̼n̼g̼ ̼v̼ậ̼y̼.̼ ̼Đ̼â̼y̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼l̼à̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼b̼ả̼n̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼h̼ề̼ ̼v̼i̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼p̼h̼á̼p̼ ̼l̼u̼ậ̼t̼”̼,̼ ̼N̼h̼â̼m̼ ̼H̼o̼à̼n̼g̼ ̼K̼h̼a̼n̼g̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼s̼ẻ̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼t̼r̼a̼n̼g̼ ̼c̼á̼ ̼n̼h̼â̼n̼.̼

̼N̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼i̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼”̼q̼u̼a̼y̼ ̼x̼e̼”̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼b̼à̼ ̼P̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼H̼ằ̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼a̼m̼ ̼I̼T̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼n̼g̼ờ̼.̼ ̼T̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼,̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼s̼ố̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼o̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼l̼à̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼t̼h̼á̼i̼ ̼”̼n̼é̼ ̼l̼u̼ậ̼t̼”̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼N̼h̼â̼m̼ ̼H̼o̼à̼n̼g̼ ̼K̼h̼a̼n̼g̼,̼ ̼b̼ở̼i̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼c̼ầ̼n̼ ̼đ̼ọ̼c̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼t̼ê̼n̼ ̼”̼q̼u̼ỹ̼ ̼H̼ằ̼n̼g̼ ̼H̼ứ̼u̼”̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼c̼ứ̼ ̼a̼i̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼s̼u̼y̼ ̼l̼u̼ậ̼n̼ ̼r̼a̼ ̼k̼h̼i̼ ̼t̼ê̼n̼ ̼h̼a̼i̼ ̼q̼u̼ỹ̼ ̼t̼ừ̼ ̼t̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼k̼h̼á̼c̼ ̼n̼h̼a̼u̼ ̼1̼ ̼t̼h̼a̼n̼h̼ ̼đ̼i̼ệ̼u̼.̼

K̼h̼ô̼n̼g̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ế̼,̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼N̼h̼â̼m̼ ̼H̼o̼à̼n̼g̼ ̼K̼h̼a̼n̼g̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼b̼ó̼n̼g̼ ̼g̼i̼ó̼ ̼v̼ề̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼b̼ả̼n̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼v̼ô̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼r̼ơ̼i̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼h̼i̼ế̼c̼ ̼U̼S̼B̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼ộ̼i̼ ̼d̼u̼n̼g̼ ̼n̼h̼ạ̼y̼ ̼c̼ả̼m̼,̼ ̼v̼à̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼c̼h̼o̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼n̼ế̼u̼ ̼a̼i̼ ̼đ̼ó̼ ̼l̼ư̼ợ̼m̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼h̼a̼y̼ ̼l̼à̼m̼ ̼g̼ì̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼a̼n̼h̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼i̼ế̼t̼.̼ ̼”̼T̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼á̼o̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼u̼s̼b̼.̼ ̼D̼o̼ ̼m̼ả̼i̼ ̼m̼ê̼ ̼x̼e̼m̼ ̼l̼i̼v̼e̼s̼t̼r̼e̼a̼m̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼N̼P̼H̼,̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼r̼ơ̼i̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼u̼s̼b̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼ộ̼i̼ ̼d̼u̼n̼g̼ ̼n̼h̼ạ̼y̼ ̼c̼ả̼m̼.̼ ̼V̼ì̼ ̼v̼ậ̼y̼ ̼n̼ế̼u̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼m̼ấ̼y̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼t̼ớ̼i̼.̼ ̼C̼h̼ắ̼c̼ ̼c̼ó̼ ̼a̼i̼ ̼l̼ư̼ợ̼m̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼l̼à̼m̼ ̼g̼ì̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼i̼ế̼t̼.̼ ̼T̼ô̼i̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼x̼i̼n̼ ̼l̼ỗ̼i̼ ̼l̼à̼ ̼q̼u̼ê̼.̼ ̼A̼i̼ ̼l̼ư̼ợ̼m̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼x̼i̼n̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼l̼u̼ô̼n̼”̼,̼ ̼N̼h̼â̼m̼ ̼H̼o̼à̼n̼g̼ ̼K̼h̼a̼n̼g̼ ̼V̼i̼ế̼t̼.̼

̼C̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼,̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼t̼u̼y̼ê̼n̼ ̼b̼ố̼ ̼t̼u̼n̼g̼ ̼s̼a̼o̼ ̼k̼ê̼ ̼q̼u̼ỹ̼ ̼’̼H̼ằ̼n̼g̼ ̼H̼ứ̼u̼’̼ ̼(̼N̼H̼ ̼U̼D̼B̼)̼ ̼v̼à̼o̼ ̼2̼1̼h̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼1̼5̼/̼9̼,̼ ̼n̼a̼m̼ ̼I̼T̼ ̼đ̼ã̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼t̼h̼á̼i̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼g̼ắ̼n̼ ̼l̼i̼ề̼n̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼b̼ả̼n̼ ̼s̼a̼o̼ ̼k̼ê̼ ̼n̼à̼y̼ ̼v̼à̼o̼ ̼k̼ị̼c̼h̼ ̼b̼ả̼n̼ ̼p̼h̼i̼m̼,̼ ̼h̼a̼y̼ ̼t̼ấ̼t̼ ̼c̼ả̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼l̼à̼ ̼”̼g̼i̼ấ̼c̼ ̼m̼ơ̼”̼.̼ ̼T̼h̼ậ̼m̼ ̼c̼h̼í̼,̼ ̼l̼à̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼r̼ơ̼i̼ ̼u̼s̼b̼ ̼v̼à̼ ̼v̼ô̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼a̼i̼ ̼đ̼ó̼ ̼n̼h̼ặ̼t̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼v̼à̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼g̼ì̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼a̼n̼h̼ ̼h̼o̼à̼n̼ ̼t̼o̼à̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼i̼ế̼t̼?̼!̼


T̼r̼o̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼c̼h̼ờ̼ ̼đ̼ợ̼i̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼2̼1̼h̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼1̼5̼/̼9̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼d̼õ̼i̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼t̼r̼a̼n̼g̼ ̼s̼a̼o̼ ̼k̼ê̼ ̼m̼à̼ ̼N̼h̼â̼m̼ ̼H̼o̼à̼n̼g̼ ̼K̼h̼a̼n̼g̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼b̼ố̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼í̼t̼ ̼d̼â̼n̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼l̼á̼c̼h̼ ̼l̼u̼ậ̼t̼ ̼n̼à̼y̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼h̼ề̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼á̼c̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼k̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼t̼i̼ế̼t̼ ̼l̼ộ̼ ̼s̼a̼o̼ ̼k̼ê̼ ̼t̼à̼i̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼k̼h̼á̼c̼ ̼k̼h̼i̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼c̼h̼o̼ ̼s̼ự̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼ý̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼t̼à̼i̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼ ̼l̼à̼ ̼v̼i̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼p̼h̼á̼p̼ ̼l̼u̼ậ̼t̼.̼

̼T̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼l̼i̼v̼e̼s̼t̼r̼e̼a̼m̼ ̼c̼u̼ố̼i̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼b̼à̼ ̼H̼ằ̼n̼g̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼á̼p̼ ̼t̼r̼ả̼ ̼v̼à̼ ̼t̼u̼y̼ê̼n̼ ̼b̼ố̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼h̼ề̼ ̼l̼o̼ ̼s̼ợ̼ ̼k̼h̼i̼ ̼N̼h̼â̼m̼ ̼H̼o̼à̼n̼g̼ ̼K̼h̼a̼n̼g̼ ̼t̼u̼y̼ê̼n̼ ̼b̼ố̼ ̼s̼ẽ̼ ̼t̼u̼n̼g̼ ̼s̼a̼o̼ ̼k̼ê̼ ̼Q̼u̼ỹ̼ ̼t̼ừ̼ ̼t̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼”̼T̼r̼á̼i̼ ̼t̼i̼m̼ ̼H̼ằ̼n̼g̼ ̼H̼ữ̼u̼”̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼b̼à̼ ̼H̼ằ̼n̼g̼.̼

̼N̼ữ̼ ̼d̼o̼a̼n̼h̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼á̼p̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼g̼ì̼ ̼c̼ả̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼s̼ợ̼ ̼a̼i̼,̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼đ̼ơ̼n̼ ̼g̼i̼ả̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼í̼c̼h̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼l̼à̼m̼ ̼n̼ữ̼a̼,̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼đ̼ể̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼v̼à̼o̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼.̼

̼h̼t̼t̼p̼s̼:̼/̼/̼k̼e̼n̼h̼1̼4̼.̼v̼n̼/̼l̼a̼t̼-̼t̼a̼y̼-̼h̼a̼n̼g̼-̼l̼o̼a̼t̼-̼c̼h̼i̼e̼u̼-̼t̼r̼o̼-̼m̼a̼-̼c̼a̼u̼-̼i̼t̼-̼n̼h̼a̼m̼-̼h̼o̼a̼n̼g̼-̼k̼h̼a̼n̼g̼-̼s̼u̼-̼d̼u̼n̼g̼-̼d̼e̼-̼l̼a̼c̼h̼-̼l̼u̼a̼t̼-̼t̼r̼u̼o̼c̼-̼g̼i̼o̼-̼c̼o̼n̼g̼-̼k̼h̼a̼i̼-̼s̼a̼o̼-̼k̼e̼-̼2̼0̼2̼1̼0̼9̼1̼5̼1̼2̼4̼8̼3̼1̼0̼8̼6̼.̼c̼h̼n̼

Facebook Comments Box

Ta Thanh Nhan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: Content is protected !!