N̼ó̼n̼g̼ ̼:̼ ̼B̼ắ̼t̼ ̼h̼a̼i̼ ̼”̼đ̼ạ̼i̼ ̼c̼a̼”̼ ̼t̼ổ̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼h̼ỗ̼n̼ ̼c̼h̼i̼ế̼n̼

N̼ó̼n̼g̼ ̼:̼ ̼B̼ắ̼t̼ ̼h̼a̼i̼ ̼”̼đ̼ạ̼i̼ ̼c̼a̼”̼ ̼t̼ổ̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼h̼ỗ̼n̼ ̼c̼h̼i̼ế̼n̼

S̼a̼u̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼t̼r̼u̼y̼ ̼x̼é̼t̼,̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼B̼ì̼n̼h̼ ̼Đ̼ị̼n̼h̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼p̼h̼ố̼i̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼P̼h̼ú̼ ̼Y̼ê̼n̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼h̼a̼i̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼c̼ầ̼m̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼c̼á̼c̼ ̼v̼ụ̼ ̼”̼t̼h̼a̼n̼h̼ ̼t̼o̼á̼n̼”̼ ̼n̼h̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼2̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼.̼

̼N̼g̼à̼y̼ ̼1̼4̼/̼9̼,̼ ̼Đ̼ạ̼i̼ ̼t̼á̼ ̼H̼u̼ỳ̼n̼h̼ ̼B̼ả̼o̼ ̼N̼g̼u̼y̼ê̼n̼ ̼-̼ ̼P̼h̼ó̼ ̼G̼i̼á̼m̼ ̼đ̼ố̼c̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼B̼ì̼n̼h̼ ̼Đ̼ị̼n̼h̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼h̼a̼i̼ ̼”̼đ̼ạ̼i̼ ̼c̼a̼”̼ ̼c̼ầ̼m̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼c̼á̼c̼ ̼b̼ă̼n̼g̼ ̼n̼h̼ó̼m̼ ̼g̼i̼a̼n̼g̼ ̼h̼ồ̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼b̼ị̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼g̼ồ̼m̼ ̼Đ̼i̼n̼h̼ ̼Q̼u̼ố̼c̼ ̼T̼u̼ấ̼n̼ ̼(̼2̼7̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼n̼g̼ụ̼ ̼p̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼T̼r̼ầ̼n̼ ̼H̼ư̼n̼g̼ ̼Đ̼ạ̼o̼,̼ ̼T̼P̼ ̼Q̼u̼y̼ ̼N̼h̼ơ̼n̼)̼ ̼v̼à̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼H̼o̼à̼n̼g̼ ̼N̼h̼ậ̼t̼ ̼(̼2̼8̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼n̼g̼ụ̼ ̼p̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼N̼ạ̼i̼,̼ ̼T̼P̼ ̼Q̼u̼y̼ ̼N̼h̼ơ̼n̼)̼.̼

̼C̼á̼c̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼r̼u̼y̼ ̼n̼ã̼ ̼v̼ề̼ ̼c̼á̼c̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼”̼g̼i̼ế̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼”̼ ̼v̼à̼ ̼”̼g̼â̼y̼ ̼r̼ố̼i̼ ̼t̼r̼ậ̼t̼ ̼t̼ự̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ộ̼n̼g̼”̼.̼ ̼R̼i̼ê̼n̼g̼ ̼T̼u̼ấ̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼r̼u̼y̼ ̼n̼ã̼ ̼đ̼ặ̼c̼ ̼b̼i̼ệ̼t̼ ̼n̼g̼u̼y̼ ̼h̼i̼ể̼m̼ ̼v̼ề̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼”̼g̼i̼ế̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼”̼.̼

̼T̼h̼e̼o̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼,̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼2̼3̼h̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼8̼/̼3̼/̼2̼0̼2̼0̼,̼ ̼n̼h̼ó̼m̼ ̼g̼i̼a̼n̼g̼ ̼h̼ồ̼ ̼d̼o̼ ̼T̼u̼ấ̼n̼ ̼c̼ầ̼m̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼v̼à̼ ̼n̼h̼ó̼m̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼T̼r̼ả̼o̼ ̼N̼g̼u̼y̼ê̼n̼ ̼T̼ù̼n̼g̼ ̼(̼2̼4̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼n̼g̼ụ̼ ̼p̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼Đ̼ố̼n̼g̼ ̼Đ̼a̼,̼ ̼T̼P̼ ̼Q̼u̼y̼ ̼N̼h̼ơ̼n̼)̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼A̼n̼h̼ ̼Q̼u̼ố̼c̼ ̼(̼n̼g̼ụ̼ ̼T̼P̼ ̼Q̼u̼y̼ ̼N̼h̼ơ̼n̼)̼ ̼c̼h̼u̼ẩ̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼h̼u̼n̼g̼ ̼k̼h̼í̼ ̼h̼ẹ̼n̼ ̼n̼h̼a̼u̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼h̼ồ̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼t̼h̼á̼i̼ ̼Đ̼ố̼n̼g̼ ̼Đ̼a̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼Đ̼e̼n̼ ̼đ̼ể̼ ̼”̼g̼i̼ả̼i̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼”̼ ̼m̼â̼u̼ ̼t̼h̼u̼ẫ̼n̼.̼

̼H̼a̼i̼ ̼n̼h̼ó̼m̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼c̼h̼ụ̼c̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼r̼ư̼ợ̼t̼ ̼đ̼u̼ổ̼i̼ ̼n̼h̼a̼u̼,̼ ̼h̼ò̼ ̼h̼é̼t̼,̼ ̼d̼ù̼n̼g̼ ̼m̼ã̼ ̼t̼ấ̼u̼ ̼c̼h̼é̼m̼ ̼n̼h̼a̼u̼,̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼l̼o̼ ̼s̼ợ̼.̼ ̼H̼ậ̼u̼ ̼q̼u̼ả̼,̼ ̼T̼ù̼n̼g̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼d̼o̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼í̼c̼h̼ ̼n̼ặ̼n̼g̼,̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼T̼r̼ầ̼n̼ ̼Q̼u̼ố̼c̼ ̼Đ̼ạ̼t̼ ̼(̼n̼g̼ụ̼ ̼p̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼Đ̼ố̼n̼g̼ ̼Đ̼a̼)̼ ̼t̼h̼u̼ộ̼c̼ ̼n̼h̼ó̼m̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼T̼u̼ấ̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼n̼ặ̼n̼g̼.̼


̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼x̼á̼c̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼,̼ ̼T̼u̼ấ̼n̼ ̼t̼ổ̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼á̼c̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼g̼i̼ả̼i̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼m̼â̼u̼ ̼t̼h̼u̼ẫ̼n̼,̼ ̼c̼h̼é̼m̼ ̼n̼h̼a̼u̼ ̼g̼â̼y̼ ̼h̼ậ̼u̼ ̼q̼u̼ả̼ ̼n̼g̼h̼i̼ê̼m̼ ̼t̼r̼ọ̼n̼g̼.̼ ̼S̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼t̼i̼n̼ ̼T̼ù̼n̼g̼ ̼c̼h̼ế̼t̼,̼ ̼T̼u̼ấ̼n̼ ̼b̼ỏ̼ ̼t̼r̼ố̼n̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼r̼u̼y̼ ̼n̼ã̼ ̼v̼ề̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼”̼g̼i̼ế̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼”̼.̼

̼N̼g̼à̼y̼ ̼1̼6̼/̼6̼/̼2̼0̼2̼1̼,̼ ̼T̼A̼N̼D̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼B̼ì̼n̼h̼ ̼Đ̼ị̼n̼h̼ ̼x̼é̼t̼ ̼x̼ử̼,̼ ̼t̼u̼y̼ê̼n̼ ̼p̼h̼ạ̼t̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼A̼n̼h̼ ̼Q̼u̼ố̼c̼ ̼1̼8̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼t̼ù̼ ̼v̼ề̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼”̼g̼i̼ế̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼”̼ ̼v̼à̼ ̼T̼r̼ầ̼n̼ ̼Q̼u̼ố̼c̼ ̼Đ̼ạ̼t̼ ̼1̼2̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼t̼ù̼ ̼v̼ề̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼”̼c̼ố̼ ̼ý̼ ̼g̼â̼y̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼í̼c̼h̼”̼.̼

̼R̼i̼ê̼n̼g̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼H̼o̼à̼n̼g̼ ̼N̼h̼ậ̼t̼ ̼t̼h̼a̼m̼ ̼g̼i̼a̼ ̼v̼ụ̼ ̼”̼g̼i̼ế̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼”̼ ̼v̼à̼ ̼”̼g̼â̼y̼ ̼r̼ố̼i̼ ̼t̼r̼ậ̼t̼ ̼t̼ự̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ộ̼n̼g̼”̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼H̼à̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼ ̼(̼t̼h̼u̼ộ̼c̼ ̼p̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼Đ̼ố̼n̼g̼ ̼Đ̼a̼,̼ ̼T̼P̼ ̼Q̼u̼y̼ ̼N̼h̼ơ̼n̼)̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼2̼2̼/̼4̼/̼2̼0̼1̼9̼.̼ ̼N̼g̼u̼y̼ê̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼d̼o̼ ̼m̼â̼u̼ ̼t̼h̼u̼ẫ̼n̼ ̼g̼i̼ữ̼a̼ ̼h̼a̼i̼ ̼n̼h̼ó̼m̼ ̼g̼i̼a̼n̼g̼ ̼h̼ồ̼ ̼d̼ẫ̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼t̼h̼a̼n̼h̼ ̼t̼o̼á̼n̼ ̼n̼h̼a̼u̼ ̼b̼ằ̼n̼g̼ ̼h̼u̼n̼g̼ ̼k̼h̼í̼.̼


̼H̼ậ̼u̼ ̼q̼u̼ả̼,̼ ̼Đ̼à̼o̼ ̼T̼r̼ọ̼n̼g̼ ̼T̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼(̼3̼7̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼n̼g̼ụ̼ ̼p̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼Q̼u̼a̼n̼g̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼,̼ ̼T̼P̼ ̼Q̼u̼y̼ ̼N̼h̼ơ̼n̼)̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼.̼

̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼B̼ì̼n̼h̼ ̼Đ̼ị̼n̼h̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼,̼ ̼k̼h̼ở̼i̼ ̼t̼ố̼ ̼2̼2̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼a̼n̼ ̼v̼ề̼ ̼c̼á̼c̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼”̼g̼i̼ế̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼”̼ ̼v̼à̼ ̼”̼g̼â̼y̼ ̼r̼ố̼i̼ ̼t̼r̼ậ̼t̼ ̼t̼ự̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ộ̼n̼g̼”̼.̼ ̼R̼i̼ê̼n̼g̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼H̼o̼à̼n̼g̼ ̼N̼h̼ậ̼t̼ ̼b̼ỏ̼ ̼t̼r̼ố̼n̼ ̼k̼h̼ỏ̼i̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼.̼

̼T̼h̼e̼o̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼B̼ì̼n̼h̼ ̼Đ̼ị̼n̼h̼,̼ ̼d̼ù̼ ̼l̼à̼ ̼2̼ ̼v̼ụ̼ ̼á̼n̼ ̼k̼h̼á̼c̼ ̼n̼h̼a̼u̼,̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼Đ̼i̼n̼h̼ ̼Q̼u̼ố̼c̼ ̼T̼u̼ấ̼n̼ ̼v̼à̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼H̼o̼à̼n̼g̼ ̼N̼h̼ậ̼t̼ ̼l̼à̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼c̼ầ̼m̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼c̼á̼c̼ ̼b̼ă̼n̼g̼ ̼n̼h̼ó̼m̼ ̼v̼à̼ ̼t̼h̼a̼m̼ ̼g̼i̼a̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼v̼ụ̼ ̼b̼ă̼n̼g̼ ̼n̼h̼ó̼m̼ ̼t̼h̼a̼n̼h̼ ̼t̼o̼á̼n̼,̼ ̼x̼ử̼ ̼n̼h̼a̼u̼,̼ ̼g̼â̼y̼ ̼r̼ố̼i̼ ̼t̼r̼ậ̼t̼ ̼t̼ự̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ộ̼n̼g̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼d̼à̼i̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼q̼u̼e̼n̼ ̼n̼h̼a̼u̼.̼


̼N̼h̼ậ̼t̼ ̼g̼â̼y̼ ̼á̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼,̼ ̼T̼u̼ấ̼n̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼N̼h̼ậ̼t̼ ̼đ̼ã̼ ̼b̼ỏ̼ ̼t̼r̼ố̼n̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼l̼ạ̼c̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼n̼h̼a̼u̼ ̼l̼ẩ̼n̼ ̼t̼r̼ố̼n̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼x̼ã̼ ̼H̼ò̼a̼ ̼M̼ỹ̼ ̼Đ̼ô̼n̼g̼ ̼(̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼T̼â̼y̼ ̼H̼ò̼a̼,̼ ̼P̼h̼ú̼ ̼Y̼ê̼n̼)̼.̼ ̼T̼u̼ấ̼n̼ ̼v̼à̼ ̼N̼h̼ậ̼t̼ ̼t̼h̼u̼ê̼ ̼n̼h̼à̼ ̼t̼r̼ọ̼ ̼ở̼,̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼k̼h̼é̼p̼ ̼k̼í̼n̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼g̼i̼a̼o̼ ̼d̼u̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼,̼ ̼l̼u̼ô̼n̼ ̼c̼a̼n̼h̼ ̼c̼h̼ừ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼l̼ạ̼,̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼n̼ă̼n̼g̼.̼

̼S̼a̼u̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼t̼í̼c̼h̼ ̼c̼ự̼c̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼,̼ ̼C̼ả̼n̼h̼ ̼s̼á̼t̼ ̼H̼ì̼n̼h̼ ̼s̼ự̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼B̼ì̼n̼h̼ ̼Đ̼ị̼n̼h̼ ̼đ̼ã̼ ̼x̼á̼c̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼T̼u̼ấ̼n̼ ̼v̼à̼ ̼N̼h̼ậ̼t̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼l̼ẩ̼n̼ ̼t̼r̼ố̼n̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼P̼h̼ú̼ ̼Y̼ê̼n̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼đ̼ề̼ ̼n̼g̼h̼ị̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼P̼h̼ú̼ ̼Y̼ê̼n̼ ̼p̼h̼ố̼i̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼g̼i̼ữ̼.̼


̼H̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼á̼c̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼d̼i̼ ̼l̼ý̼ ̼v̼ề̼ ̼B̼ì̼n̼h̼ ̼Đ̼ị̼n̼h̼ ̼đ̼ể̼ ̼h̼o̼à̼n̼ ̼t̼ấ̼t̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼,̼ ̼x̼ử̼ ̼l̼ý̼.̼

̼h̼t̼t̼p̼s̼:̼/̼/̼d̼a̼n̼t̼r̼i̼.̼c̼o̼m̼.̼v̼n̼/̼p̼h̼a̼p̼-̼l̼u̼a̼t̼/̼b̼a̼t̼-̼h̼a̼i̼-̼d̼a̼i̼-̼c̼a̼-̼t̼o̼-̼c̼h̼u̼c̼-̼h̼o̼n̼-̼c̼h̼i̼e̼n̼-̼l̼a̼m̼-̼2̼-̼n̼g̼u̼o̼i̼-̼b̼i̼-̼c̼h̼e̼t̼-̼

̼K̼h̼ở̼i̼ ̼t̼ố̼,̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼t̼ạ̼m̼ ̼g̼i̼a̼m̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼p̼h̼ó̼n̼g̼ ̼h̼ỏ̼a̼ ̼đ̼ố̼t̼ ̼n̼h̼à̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼ì̼n̼h̼

̼C̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼C̼ả̼n̼h̼ ̼s̼á̼t̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼A̼n̼ ̼G̼i̼a̼n̼g̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼r̼a̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼k̼h̼ở̼i̼ ̼t̼ố̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼a̼n̼ ̼v̼à̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼l̼ệ̼n̼h̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼t̼ạ̼m̼ ̼g̼i̼a̼m̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼D̼ũ̼n̼g̼ ̼-̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ó̼a̼ ̼t̼r̼á̼i̼ ̼c̼ử̼a̼,̼ ̼p̼h̼ó̼n̼g̼ ̼h̼ỏ̼a̼ ̼đ̼ố̼t̼ ̼n̼h̼à̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼5̼/̼9̼.̼

̼N̼g̼à̼y̼ ̼1̼5̼/̼9̼,̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼C̼ả̼n̼h̼ ̼s̼á̼t̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼ ̼(̼C̼S̼Đ̼T̼)̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼A̼n̼ ̼G̼i̼a̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼đ̼ơ̼n̼ ̼v̼ị̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼r̼a̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼k̼h̼ở̼i̼ ̼t̼ố̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼a̼n̼ ̼v̼à̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼l̼ệ̼n̼h̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼t̼ạ̼m̼ ̼g̼i̼a̼m̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼D̼ũ̼n̼g̼ ̼(̼5̼3̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼n̼g̼ụ̼ ̼t̼ổ̼ ̼1̼1̼,̼ ̼k̼h̼ó̼m̼ ̼C̼h̼â̼u̼ ̼T̼h̼ớ̼i̼ ̼1̼,̼ ̼p̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼C̼h̼â̼u̼ ̼P̼h̼ú̼ ̼B̼,̼ ̼T̼P̼ ̼C̼h̼â̼u̼ ̼Đ̼ố̼c̼,̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼A̼n̼ ̼G̼i̼a̼n̼g̼)̼ ̼v̼ề̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼”̼g̼i̼ế̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼”̼.̼


̼T̼h̼e̼o̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼t̼ừ̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼,̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼D̼ũ̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼b̼à̼ ̼V̼õ̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼N̼g̼a̼ ̼(̼4̼8̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼c̼ư̼ ̼t̼r̼ú̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼c̼h̼u̼n̼g̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼h̼a̼u̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼.̼ ̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼q̼u̼á̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼c̼h̼u̼n̼g̼ ̼s̼ố̼n̼g̼,̼ ̼D̼ũ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼h̼a̼y̼ ̼g̼h̼e̼n̼ ̼t̼u̼ô̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼đ̼ậ̼p̼ ̼b̼à̼ ̼N̼g̼a̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼b̼à̼ ̼N̼g̼a̼ ̼v̼à̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼r̼i̼ê̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼u̼ổ̼i̼ ̼D̼ũ̼n̼g̼ ̼r̼a̼ ̼k̼h̼ỏ̼i̼ ̼n̼h̼à̼.̼ ̼T̼ừ̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼D̼ũ̼n̼g̼ ̼c̼ă̼m̼ ̼t̼h̼ù̼ ̼v̼à̼ ̼m̼u̼ố̼n̼ ̼g̼i̼ế̼t̼ ̼c̼h̼ế̼t̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼o̼n̼ ̼b̼à̼ ̼N̼g̼a̼ ̼c̼h̼o̼ ̼h̼ả̼ ̼g̼i̼ậ̼n̼.̼

̼R̼ạ̼n̼g̼ ̼s̼á̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼5̼/̼9̼,̼ ̼D̼ũ̼n̼g̼ ̼m̼u̼a̼ ̼x̼ă̼n̼g̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼p̼h̼ó̼n̼g̼ ̼h̼ỏ̼a̼ ̼đ̼ố̼t̼ ̼n̼h̼à̼ ̼b̼à̼ ̼N̼g̼a̼,̼ ̼s̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼ ̼b̼ỏ̼ ̼t̼r̼ố̼n̼ ̼k̼h̼ỏ̼i̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼.̼

̼V̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼m̼a̼y̼ ̼m̼ắ̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼,̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼n̼h̼a̼u̼ ̼d̼ậ̼p̼ ̼l̼ử̼a̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼m̼ắ̼c̼ ̼k̼ẹ̼t̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼h̼à̼ ̼r̼a̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼ ̼a̼n̼ ̼t̼o̼à̼n̼.̼

̼S̼a̼u̼ ̼4̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼l̼ẩ̼n̼ ̼t̼r̼ố̼n̼,̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼9̼/̼9̼,̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼A̼n̼ ̼G̼i̼a̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼,̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼g̼i̼ữ̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼D̼ũ̼n̼g̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼p̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼M̼ỹ̼ ̼Q̼u̼ý̼,̼ ̼T̼P̼ ̼L̼o̼n̼g̼ ̼X̼u̼y̼ê̼n̼,̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼A̼n̼ ̼G̼i̼a̼n̼g̼.̼

̼Đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼D̼ũ̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼t̼ừ̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼6̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼á̼n̼,̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼s̼ự̼ ̼v̼ề̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼”̼T̼r̼ộ̼m̼ ̼c̼ắ̼p̼ ̼v̼à̼ ̼c̼ư̼ớ̼p̼ ̼g̼i̼ậ̼t̼ ̼t̼à̼i̼ ̼s̼ả̼n̼”̼.̼

̼H̼i̼ệ̼n̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼ ̼l̼à̼m̼ ̼r̼õ̼.̼ 

h̼t̼t̼p̼s̼:̼/̼/̼d̼a̼n̼t̼r̼i̼.̼c̼o̼m̼.̼v̼n̼/̼p̼h̼a̼p̼-̼l̼u̼a̼t̼/̼k̼h̼o̼i̼-̼t̼o̼-̼b̼a̼t̼-̼t̼a̼m̼-̼g̼i̼a̼m̼-̼d̼o̼i̼-̼t̼u̼o̼n̼g̼-̼p̼h̼o̼n̼g̼-̼h̼o̼a̼-̼d̼o̼t̼-̼n̼h̼a̼-̼n̼g̼u̼o̼i̼-̼t̼i̼n̼h̼-̼

Facebook Comments Box

Ta Thanh Nhan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: Content is protected !!