N̼ữ̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼b̼ị̼ ̼x̼â̼m̼ ̼h̼ạ̼i̼,̼ ̼v̼ứ̼t̼ ̼x̼á̼c̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼:̼ ̼P̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼n̼g̼ờ̼

N̼ữ̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼b̼ị̼ ̼x̼â̼m̼ ̼h̼ạ̼i̼,̼ ̼v̼ứ̼t̼ ̼x̼á̼c̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼:̼ ̼P̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼n̼g̼ờ̼

S̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼k̼ẻ̼ ̼t̼h̼ủ̼ ̼á̼c̼ ̼b̼ị̼ ̼b̼ắ̼t̼,̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼n̼g̼ờ̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼d̼a̼n̼h̼ ̼t̼í̼n̼h̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼h̼ắ̼n̼.̼ ̼T̼h̼ì̼ ̼r̼a̼ ̼k̼ẻ̼ ̼d̼ụ̼ ̼d̼ỗ̼ ̼n̼ữ̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼đ̼i̼ ̼p̼h̼ỏ̼n̼g̼ ̼v̼ấ̼n̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼l̼à̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼c̼ũ̼

̼Đ̼ố̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼c̼h̼u̼ẩ̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼ố̼t̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼p̼,̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼ơ̼ ̼h̼ộ̼i̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼l̼à̼m̼ ̼t̼ố̼t̼ ̼l̼u̼ô̼n̼ ̼l̼à̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼h̼ọ̼ ̼a̼o̼ ̼ư̼ớ̼c̼.̼ ̼T̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼,̼ ̼đ̼ứ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼đ̼ề̼ ̼n̼g̼h̼ị̼ ̼p̼h̼ỏ̼n̼g̼ ̼v̼ấ̼n̼ ̼k̼ỳ̼ ̼l̼ạ̼,̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼a̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼c̼ầ̼n̼ ̼đ̼ề̼ ̼c̼a̼o̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼g̼i̼á̼c̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼n̼g̼a̼y̼.̼ ̼V̼à̼o̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼2̼0̼1̼2̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼M̼ỹ̼,̼ ̼v̼ụ̼ ̼á̼n̼ ̼n̼ữ̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼n̼g̼à̼n̼h̼ ̼y̼ ̼M̼e̼g̼a̼n̼ ̼S̼h̼a̼r̼p̼t̼o̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼ư̼ỡ̼n̼g̼ ̼h̼i̼ế̼p̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼đ̼ố̼t̼ ̼x̼á̼c̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼l̼ề̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼r̼ở̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼h̼ồ̼i̼ ̼c̼h̼u̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼á̼c̼ ̼t̼â̼n̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼đ̼ừ̼n̼g̼ ̼b̼a̼o̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼p̼h̼ỏ̼n̼g̼ ̼v̼ấ̼n̼ ̼t̼ừ̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼l̼ạ̼.̼

C̼ả̼n̼h̼ ̼s̼á̼t̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼d̼õ̼i̼ ̼c̼a̼m̼e̼r̼a̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼c̼ử̼a̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼r̼a̼ ̼n̼g̼h̼i̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼.̼ ̼Ả̼n̼h̼ ̼m̼i̼n̼h̼ ̼h̼ọ̼a̼

̼S̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼x̼á̼c̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼g̼ã̼ ̼đ̼à̼n̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼q̼u̼e̼n̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼m̼u̼a̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼h̼o̼ạ̼i̼ ̼s̼i̼m̼ ̼ả̼o̼ ̼l̼à̼ ̼n̼g̼h̼i̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼v̼ụ̼ ̼á̼n̼,̼ ̼c̼á̼c̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼t̼r̼u̼y̼ ̼l̼ù̼n̼g̼ ̼t̼u̼n̼g̼ ̼t̼í̼c̼h̼ ̼h̼ắ̼n̼.̼ ̼C̼ụ̼ ̼t̼h̼ể̼,̼ ̼t̼h̼á̼m̼ ̼t̼ử̼ ̼T̼o̼d̼d̼ ̼H̼i̼n̼d̼m̼a̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼i̼n̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼h̼ắ̼n̼ ̼r̼a̼ ̼v̼à̼ ̼m̼a̼n̼g̼ ̼n̼ó̼ ̼đ̼i̼ ̼k̼h̼ắ̼p̼ ̼s̼ở̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼s̼á̼t̼ ̼đ̼ể̼ ̼d̼ò̼ ̼h̼ỏ̼i̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼p̼.̼


̼Q̼u̼ả̼ ̼đ̼ú̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼d̼ự̼ ̼đ̼o̼á̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼t̼h̼á̼m̼ ̼t̼ử̼ ̼T̼o̼d̼d̼ ̼H̼i̼n̼d̼m̼a̼n̼,̼ ̼s̼a̼u̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼v̼ò̼n̼g̼ ̼d̼ò̼ ̼h̼ỏ̼i̼,̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼s̼á̼t̼ ̼đ̼ã̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼a̼n̼h̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼à̼n̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼v̼i̼d̼e̼o̼ ̼l̼à̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼t̼a̼y̼ ̼b̼u̼ô̼n̼ ̼m̼a̼ ̼t̼ú̼y̼ ̼k̼h̼é̼t̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼ ̼ở̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼ê̼n̼ ̼l̼à̼ ̼T̼i̼m̼o̼t̼h̼y̼ ̼G̼i̼f̼f̼o̼r̼d̼.̼

̼C̼ả̼m̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼g̼ã̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼s̼ừ̼n̼g̼ ̼s̼ỏ̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼G̼i̼f̼f̼o̼r̼d̼ ̼c̼h̼ắ̼c̼ ̼c̼h̼ắ̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼v̼ụ̼ ̼á̼n̼,̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼s̼á̼t̼ ̼đ̼ã̼ ̼n̼g̼a̼y̼ ̼l̼ậ̼p̼ ̼t̼ứ̼c̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼l̼ệ̼n̼h̼ ̼t̼r̼u̼y̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼G̼i̼f̼f̼o̼r̼d̼ ̼v̼ề̼ ̼đ̼ồ̼n̼.̼ ̼T̼h̼ế̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼,̼ ̼k̼h̼i̼ ̼G̼i̼f̼f̼o̼r̼d̼ ̼b̼ị̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼v̼à̼o̼ ̼đ̼ồ̼n̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼h̼ẩ̼m̼ ̼v̼ấ̼n̼,̼ ̼t̼r̼á̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼s̼u̼y̼ ̼t̼í̼n̼h̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼s̼á̼t̼,̼ ̼h̼ắ̼n̼ ̼t̼a̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼t̼ỏ̼ ̼r̼a̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼t̼ự̼ ̼t̼i̼n̼ ̼v̼à̼ ̼n̼g̼ạ̼o̼ ̼m̼ạ̼n̼.


̼H̼ắ̼n̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼đ̼ú̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼đ̼ã̼ ̼m̼u̼a̼ ̼c̼h̼i̼ế̼c̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼h̼o̼ạ̼i̼ ̼s̼i̼m̼ ̼ả̼o̼ ̼ở̼ ̼c̼ử̼a̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼s̼á̼t̼ ̼n̼ó̼i̼.̼ ̼N̼h̼ư̼n̼g̼ ̼h̼ắ̼n̼ ̼t̼a̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼l̼à̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼s̼ở̼ ̼h̼ữ̼u̼ ̼c̼h̼i̼ế̼c̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼h̼o̼ạ̼i̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼h̼ắ̼n̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼m̼u̼a̼ ̼d̼ù̼m̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼đ̼à̼n̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼t̼ê̼n̼ ̼l̼à̼ ̼D̼o̼n̼n̼i̼e̼ ̼J̼o̼n̼e̼s̼.̼ ̼

̼N̼h̼ắ̼c̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼c̼á̼i̼ ̼t̼ê̼n̼ ̼D̼o̼n̼n̼i̼e̼ ̼J̼o̼n̼e̼s̼,̼ ̼c̼á̼c̼ ̼n̼h̼à̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼ ̼đ̼ã̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼r̼a̼ ̼t̼ê̼n̼ ̼n̼à̼y̼ ̼n̼g̼a̼y̼ ̼l̼ậ̼p̼ ̼t̼ứ̼c̼.̼ ̼D̼o̼n̼n̼i̼e̼ ̼J̼o̼n̼e̼s̼ ̼v̼ố̼n̼ ̼l̼à̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼k̼ẻ̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼x̼u̼y̼ê̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼s̼á̼t̼ ̼á̼p̼ ̼g̼i̼ả̼i̼ ̼v̼ề̼ ̼đ̼ồ̼n̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼l̼o̼ạ̼t̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼d̼a̼n̼h̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼t̼r̼ộ̼m̼ ̼c̼ắ̼p̼ ̼v̼à̼ ̼m̼a̼ ̼t̼ú̼y̼.̼ ̼B̼ê̼n̼ ̼c̼ạ̼n̼h̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼h̼ắ̼n̼ ̼t̼a̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼t̼ừ̼n̼g̼ ̼b̼ị̼ ̼b̼u̼ộ̼c̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼h̼i̼ế̼p̼ ̼d̼â̼m̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼q̼u̼á̼ ̼k̼h̼ứ̼.̼ ̼T̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼,̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼m̼ấ̼u̼ ̼c̼h̼ố̼t̼ ̼v̼à̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼n̼g̼ờ̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼l̼à̼,̼ ̼D̼o̼n̼n̼i̼e̼ ̼J̼o̼n̼e̼s̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼l̼à̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼N̼a̼o̼m̼i̼ ̼J̼o̼n̼e̼s̼ ̼-̼ ̼c̼ô̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼c̼ũ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼M̼e̼g̼a̼n̼.̼


̼G̼ã̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼h̼ọ̼c̼

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

T̼ê̼n̼ ̼s̼á̼t̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼m̼á̼u̼ ̼l̼ạ̼n̼h̼ ̼D̼o̼n̼n̼i̼e̼ ̼J̼o̼n̼e̼s̼

̼Đ̼ố̼i̼ ̼d̼i̼ệ̼n̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼c̼á̼o̼ ̼b̼u̼ộ̼c̼ ̼c̼ó̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼v̼ụ̼ ̼á̼n̼ ̼M̼e̼g̼a̼n̼,̼ ̼b̼a̼n̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼s̼á̼t̼ ̼t̼h̼ẩ̼m̼ ̼v̼ấ̼n̼,̼ ̼D̼o̼n̼n̼i̼e̼ ̼J̼o̼n̼e̼s̼ ̼đ̼ã̼ ̼k̼ị̼c̼h̼ ̼l̼i̼ệ̼t̼ ̼p̼h̼ả̼n̼ ̼đ̼ố̼i̼,̼ ̼k̼ê̼u̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼g̼ì̼ ̼v̼ề̼ ̼c̼á̼i̼ ̼c̼h̼ế̼t̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼ữ̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼c̼ả̼.̼ ̼

̼H̼ắ̼n̼ ̼b̼ự̼c̼ ̼t̼ứ̼c̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼s̼á̼t̼:̼ ̼“̼T̼ô̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼M̼e̼g̼a̼n̼,̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼b̼a̼o̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼l̼ạ̼c̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼ô̼ ̼ấ̼y̼.̼ ̼T̼ô̼i̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼M̼e̼g̼a̼n̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼k̼h̼i̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼đ̼ó̼n̼ ̼v̼ợ̼ ̼v̼à̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼ô̼ ̼ấ̼y̼ ̼đ̼i̼ ̼n̼h̼ờ̼ ̼x̼e̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼k̼h̼á̼m̼.̼ ̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼s̼u̼ố̼t̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼v̼ụ̼ ̼á̼n̼ ̼d̼i̼ễ̼n̼ ̼r̼a̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼ở̼ ̼n̼h̼à̼ ̼v̼à̼ ̼c̼h̼ơ̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼o̼n̼.̼”̼

̼T̼h̼ế̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼,̼ ̼m̼ặ̼c̼ ̼c̼h̼o̼ ̼D̼o̼n̼n̼i̼e̼ ̼J̼o̼n̼e̼s̼ ̼k̼ê̼u̼ ̼o̼a̼n̼,̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼s̼á̼t̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼l̼o̼ạ̼t̼ ̼b̼ằ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ứ̼n̼g̼ ̼t̼h̼é̼p̼ ̼v̼ạ̼c̼h̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼h̼ắ̼n̼.̼


̼T̼h̼ứ̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼,̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼q̼u̼ả̼ ̼D̼N̼A̼ ̼t̼h̼u̼ ̼t̼h̼ậ̼p̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼ừ̼ ̼c̼ơ̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼M̼e̼g̼a̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼D̼o̼n̼n̼i̼e̼ ̼v̼à̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼h̼ệ̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼d̼ụ̼c̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼k̼h̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼đ̼ố̼t̼ ̼c̼h̼á̼y̼.̼

̼T̼h̼ứ̼ ̼h̼a̼i̼,̼ ̼d̼ữ̼ ̼l̼i̼ệ̼u̼ ̼G̼P̼S̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼v̼ị̼ ̼l̼ộ̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼d̼i̼ ̼c̼h̼u̼y̼ể̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼h̼o̼ạ̼i̼ ̼D̼o̼n̼n̼i̼e̼ ̼h̼o̼à̼n̼ ̼t̼o̼à̼n̼ ̼t̼r̼ù̼n̼g̼ ̼k̼h̼ớ̼p̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼d̼ữ̼ ̼l̼i̼ệ̼u̼ ̼G̼P̼S̼ ̼t̼h̼u̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼ừ̼ ̼s̼ố̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼h̼o̼ạ̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼l̼ạ̼c̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼M̼e̼g̼a̼n̼ ̼h̼ô̼m̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼t̼h̼ả̼m̼ ̼á̼n̼.̼ ̼Q̼u̼a̼n̼ ̼t̼r̼ọ̼n̼g̼ ̼h̼ơ̼n̼,̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼c̼u̼ố̼i̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼m̼à̼ ̼G̼P̼S̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼h̼o̼ạ̼i̼ ̼D̼o̼n̼n̼i̼e̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼v̼ị̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼l̼à̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼n̼ơ̼i̼ ̼M̼e̼g̼a̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼ư̼ỡ̼n̼g̼ ̼h̼i̼ế̼p̼ ̼v̼à̼ ̼t̼h̼i̼ê̼u̼ ̼c̼h̼á̼y̼.̼


̼T̼h̼ứ̼ ̼b̼a̼,̼ ̼k̼h̼u̼ ̼v̼ự̼c̼ ̼n̼ơ̼i̼ ̼c̼h̼i̼ế̼c̼ ̼x̼e̼ ̼M̼e̼g̼a̼n̼ ̼đ̼ậ̼u̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼k̼h̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼s̼á̼t̼ ̼h̼ạ̼i̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼t̼r̼a̼n̼g̼ ̼t̼r̼ạ̼i̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼D̼o̼n̼n̼i̼e̼.̼ ̼B̼ê̼n̼ ̼c̼ạ̼n̼h̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼k̼h̼á̼m̼ ̼x̼é̼t̼ ̼t̼à̼i̼ ̼s̼ả̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼D̼o̼n̼n̼i̼e̼,̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼s̼á̼t̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼t̼h̼ù̼n̼g̼ ̼p̼h̼u̼y̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼h̼á̼y̼.̼ ̼B̼ê̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼h̼ù̼n̼g̼ ̼p̼h̼u̼y̼ ̼l̼à̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼m̼ả̼n̼h̼ ̼v̼ụ̼n̼ ̼c̼h̼á̼y̼ ̼x̼é̼m̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼h̼i̼ế̼c̼ ̼k̼h̼ă̼n̼ ̼q̼u̼à̼n̼g̼ ̼c̼ổ̼ ̼m̼à̼u̼ ̼t̼í̼m̼ ̼c̼ó̼ ̼i̼n̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ô̼i̼ ̼s̼a̼o̼.̼ ̼Đ̼ó̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼l̼à̼ ̼m̼a̼n̼h̼ ̼m̼ố̼i̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼t̼r̼ọ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼,̼ ̼b̼ở̼i̼ ̼c̼h̼i̼ế̼c̼ ̼k̼h̼ă̼n̼ ̼đ̼ó̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼l̼à̼ ̼m̼ó̼n̼ ̼q̼u̼à̼ ̼c̼ô̼ ̼e̼m̼ ̼g̼á̼i̼ ̼C̼a̼r̼r̼i̼e̼ ̼t̼ặ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼h̼ô̼m̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ ̼p̼h̼ỏ̼n̼g̼ ̼v̼ấ̼n̼.̼

̼Đ̼ố̼i̼ ̼d̼i̼ệ̼n̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼b̼ằ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ứ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼c̼h̼ố̼i̼ ̼c̼ã̼i̼,̼ ̼c̼u̼ố̼i̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼t̼ê̼n̼ ̼s̼á̼t̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼D̼o̼n̼n̼i̼e̼ ̼J̼o̼n̼e̼s̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼c̼ú̼i̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼t̼ộ̼i̼,̼ ̼k̼h̼é̼p̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼d̼a̼n̼h̼ ̼s̼á̼c̼h̼ ̼d̼à̼i̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼h̼i̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼s̼á̼t̼.̼


̼Q̼u̼a̼ ̼s̼ự̼ ̼r̼a̼ ̼đ̼i̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼l̼ò̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼ữ̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼M̼e̼g̼a̼n̼ ̼S̼h̼a̼r̼p̼t̼o̼n̼,̼ ̼C̼a̼r̼r̼i̼e̼ ̼T̼a̼y̼l̼o̼r̼ ̼-̼ ̼e̼m̼ ̼g̼á̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼-̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼ó̼ ̼đ̼ô̼i̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼s̼ẻ̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼b̼á̼o̼ ̼c̼h̼í̼:̼ ̼“̼C̼ả̼n̼h̼ ̼s̼á̼t̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼q̼u̼a̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼ ̼v̼ề̼ ̼D̼o̼n̼n̼i̼e̼ ̼J̼o̼n̼e̼s̼ ̼v̼à̼ ̼c̼h̼i̼ế̼c̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼h̼o̼ạ̼i̼ ̼s̼i̼m̼ ̼ả̼o̼,̼ ̼h̼ọ̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼r̼a̼ ̼h̼ắ̼n̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼r̼ì̼n̼h̼ ̼m̼ò̼,̼ ̼đ̼ợ̼i̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼c̼ơ̼ ̼đ̼ể̼ ̼g̼i̼ở̼ ̼t̼r̼ò̼ ̼đ̼ồ̼i̼ ̼b̼ạ̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼ô̼ ̼g̼á̼i̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼k̼h̼u̼ ̼v̼ự̼c̼.̼ ̼N̼ế̼u̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼n̼à̼y̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼t̼ô̼i̼,̼ ̼c̼h̼ắ̼c̼ ̼c̼h̼ắ̼n̼ ̼h̼ắ̼n̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼s̼ẽ̼ ̼r̼a̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼ ̼v̼à̼ ̼r̼a̼ ̼t̼a̼y̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼c̼ô̼ ̼g̼á̼i̼ ̼k̼h̼á̼c̼.̼ ̼S̼ự̼ ̼r̼a̼ ̼đ̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼M̼e̼g̼a̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼h̼ắ̼n̼ ̼t̼a̼ ̼b̼ị̼ ̼n̼h̼ố̼t̼ ̼s̼a̼u̼ ̼s̼o̼n̼g̼ ̼s̼ắ̼t̼ ̼s̼u̼ố̼t̼ ̼đ̼ờ̼i̼.̼ ̼C̼h̼ị̼ ̼đ̼ã̼ ̼h̼y̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼đ̼ể̼ ̼g̼i̼ữ̼ ̼a̼n̼ ̼t̼o̼à̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼k̼h̼á̼c̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼c̼ộ̼n̼g̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼,̼ ̼k̼h̼u̼ ̼v̼ự̼c̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼.̼”̼


V̼à̼o̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼4̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼2̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼2̼0̼1̼3̼,̼ ̼D̼o̼n̼n̼i̼e̼ ̼J̼o̼n̼e̼s̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼t̼h̼ứ̼c̼ ̼b̼ị̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼á̼n̼ ̼t̼ù̼ ̼c̼h̼u̼n̼g̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼â̼n̼ ̼x̼á̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼á̼c̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼d̼a̼n̼h̼:̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼d̼a̼n̼h̼ ̼g̼i̼ế̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼đ̼ộ̼ ̼m̼ộ̼t̼,̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼d̼a̼n̼h̼ ̼h̼i̼ế̼p̼ ̼d̼â̼m̼ ̼v̼à̼ ̼h̼a̼i̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼d̼a̼n̼h̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼c̼ó̼c̼.̼

Facebook Comments Box

Ta Thanh Nhan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: Content is protected !!