N̼a̼m̼ ̼s̼i̼n̼h̼,̼ ̼1̼3̼ ̼n̼h̼á̼t̼

N̼a̼m̼ ̼s̼i̼n̼h̼,̼ ̼1̼3̼ ̼n̼h̼á̼t̼

V̼ụ̼ ̼n̼a̼m̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼s̼á̼t̼ ̼h̼ạ̼i̼ ̼t̼h̼ầ̼y̼ ̼h̼i̼ệ̼u̼ ̼t̼r̼ư̼ở̼n̼g̼:̼ ̼1̼3̼ ̼n̼h̼á̼t̼ ̼d̼a̼o̼ ̼o̼a̼n̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼t̼ ̼v̼à̼ ̼c̼h̼i̼ế̼c̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼h̼o̼ạ̼i̼ ̼d̼ư̼ớ̼i̼ ̼l̼ò̼n̼g̼ ̼h̼ồ̼
̼S̼a̼u̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼đ̼ấ̼u̼ ̼t̼r̼a̼n̼h̼,̼ ̼n̼a̼m̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼h̼ừ̼a̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼g̼i̼ế̼t̼ ̼h̼ạ̼i̼ ̼t̼h̼ầ̼y̼ ̼H̼i̼ệ̼u̼ ̼t̼r̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼b̼ằ̼n̼g̼ ̼1̼3̼ ̼n̼h̼á̼t̼ ̼d̼a̼o̼ ̼o̼a̼n̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼t̼.̼ ̼C̼h̼i̼ế̼c̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼h̼o̼ạ̼i̼ ̼b̼í̼ ̼ẩ̼n̼ ̼l̼à̼ ̼t̼a̼n̼g̼ ̼v̼ậ̼t̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼t̼r̼ọ̼n̼g̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼v̼ụ̼ ̼á̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼b̼ị̼ ̼n̼g̼h̼i̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼p̼h̼i̼ ̼t̼a̼n̼g̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼h̼ồ̼.̼

̼1̼3̼ ̼nh̼á̼t̼ ̼d̼a̼o̼ ̼đ̼o̼ạ̼t̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ầ̼y̼ ̼h̼i̼ệ̼u̼ ̼t̼r̼ư̼ở̼n̼g̼

̼N̼g̼à̼y̼ ̼2̼1̼/̼7̼,̼ ̼t̼r̼a̼o̼ ̼đ̼ổ̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼D̼â̼n̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼,̼ ̼đ̼ạ̼i̼ ̼t̼á̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼H̼à̼ ̼L̼a̼i̼ ̼-̼ ̼P̼h̼ó̼ ̼G̼i̼á̼m̼ ̼đ̼ố̼c̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼Q̼u̼ả̼n̼g̼ ̼N̼a̼m̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼s̼a̼u̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼đ̼ấ̼u̼ ̼t̼r̼a̼n̼h̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼g̼h̼i̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼T̼ạ̼ ̼B̼.̼D̼.̼ ̼(̼1̼5̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ú̼ ̼t̼h̼ị̼ ̼t̼r̼ấ̼n̼ ̼H̼à̼ ̼L̼a̼m̼,̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼T̼h̼ă̼n̼g̼ ̼B̼ì̼n̼h̼;̼ ̼t̼ạ̼m̼ ̼t̼r̼ú̼ ̼x̼ã̼ ̼T̼i̼ê̼n̼ ̼S̼ơ̼n̼,̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼T̼i̼ê̼n̼ ̼P̼h̼ư̼ớ̼c̼,̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼Q̼u̼ả̼n̼g̼ ̼N̼a̼m̼)̼,̼ ̼b̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼D̼.̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼h̼ừ̼a̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼g̼i̼ế̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼.̼

̼N̼g̼h̼i̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼t̼h̼ừ̼a̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ộ̼t̼ ̼n̼h̼ậ̼p̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼r̼ộ̼m̼ ̼c̼ắ̼p̼ ̼t̼à̼i̼ ̼s̼ả̼n̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼â̼m̼ ̼t̼h̼ầ̼y̼ ̼H̼i̼ệ̼u̼ ̼t̼r̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼1̼3̼ ̼n̼h̼á̼t̼ ̼d̼a̼o̼

̼N̼g̼h̼i̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼k̼h̼a̼i̼ ̼đ̼ộ̼t̼ ̼n̼h̼ậ̼p̼ ̼v̼à̼o̼ ̼n̼h̼à̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼r̼ộ̼m̼ ̼c̼ắ̼p̼ ̼t̼à̼i̼ ̼s̼ả̼n̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼h̼ầ̼y̼ ̼h̼i̼ệ̼u̼ ̼t̼r̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼n̼g̼h̼i̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼r̼ú̼t̼ ̼d̼a̼o̼ ̼r̼a̼ ̼t̼a̼y̼ ̼s̼á̼t̼ ̼h̼ạ̼i̼.̼ ̼

̼N̼gh̼i̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼t̼h̼ừ̼a̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼â̼m̼ ̼1̼3̼ ̼n̼h̼á̼t̼ ̼d̼a̼o̼ ̼v̼à̼o̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼ầ̼y̼ ̼g̼i̼á̼o̼,̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼đ̼ó̼ ̼1̼ ̼n̼h̼á̼t̼ ̼t̼r̼ú̼n̼g̼ ̼n̼g̼ự̼c̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼l̼à̼m̼ ̼t̼h̼ủ̼n̼g̼ ̼p̼h̼ổ̼i̼ ̼c̼h̼ả̼y̼ ̼m̼á̼u̼ ̼q̼u̼á̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼.̼

̼N̼a̼m̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼D̼.̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼k̼h̼a̼i̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼,̼ ̼c̼h̼i̼ề̼u̼ ̼9̼/̼7̼,̼ ̼t̼ê̼n̼ ̼n̼à̼y̼ ̼đ̼ộ̼t̼ ̼n̼h̼ậ̼p̼ ̼v̼à̼o̼ ̼n̼h̼à̼ ̼t̼h̼ầ̼y̼ ̼T̼.̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼r̼ộ̼m̼ ̼c̼ắ̼p̼ ̼t̼à̼i̼ ̼s̼ả̼n̼.̼ ̼K̼h̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼h̼ầ̼y̼ ̼T̼.̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼v̼à̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼g̼i̼ữ̼,̼ ̼D̼.̼ ̼c̼h̼ố̼n̼g̼ ̼t̼r̼ả̼,̼ ̼đ̼â̼m̼ ̼c̼h̼ế̼t̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼T̼.̼

̼S̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼D̼.̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼h̼o̼ạ̼i̼ ̼d̼i̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼t̼h̼á̼o̼ ̼c̼h̼ạ̼y̼ ̼k̼h̼ỏ̼i̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼.̼ ̼S̼a̼u̼ ̼1̼0̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼l̼ẩ̼n̼ ̼t̼r̼ố̼n̼,̼ ̼D̼.̼ ̼b̼ị̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼g̼i̼ữ̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼T̼i̼ê̼n̼ ̼P̼h̼ư̼ớ̼c̼.̼

̼N̼h̼i̼ề̼u̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼l̼i̼ề̼n̼ ̼l̼ặ̼n̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼c̼h̼i̼ế̼c̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼h̼o̼ạ̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼v̼ứ̼t̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼h̼ồ̼

̼N̼g̼à̼y̼ ̼2̼0̼/̼7̼,̼ ̼t̼ờ̼ ̼N̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼t̼i̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼h̼a̼y̼,̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼C̼ả̼n̼h̼ ̼s̼á̼t̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼Q̼u̼ả̼n̼g̼ ̼N̼a̼m̼ ̼đ̼ã̼ ̼p̼h̼ố̼i̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼c̼á̼c̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼C̼ả̼n̼h̼ ̼s̼á̼t̼ ̼P̼C̼C̼C̼,̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼h̼ộ̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼v̼à̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼T̼h̼ă̼n̼g̼ ̼B̼ì̼n̼h̼ ̼t̼i̼ế̼n̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼l̼ặ̼n̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼c̼h̼i̼ế̼c̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼h̼o̼ạ̼i̼ ̼đ̼ặ̼c̼ ̼b̼i̼ệ̼t̼ ̼n̼à̼y̼.̼

̼T̼h̼e̼o̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼k̼h̼a̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼g̼h̼i̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼,̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼l̼à̼ ̼t̼a̼n̼g̼ ̼v̼ậ̼t̼ ̼m̼à̼ ̼n̼g̼h̼i̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼c̼h̼i̼ế̼m̼ ̼đ̼o̼ạ̼t̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼g̼i̼ế̼t̼ ̼t̼h̼ầ̼y̼ ̼T̼.̼ ̼C̼ụ̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼h̼ơ̼n̼,̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼b̼ỏ̼ ̼t̼r̼ố̼n̼ ̼k̼h̼ỏ̼i̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼,̼ ̼D̼.̼ ̼c̼ầ̼m̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼h̼o̼ạ̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼b̼ỏ̼ ̼đ̼i̼.̼ ̼

̼T̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼,̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼đ̼i̼,̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼h̼o̼ạ̼i̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼đ̼ổ̼ ̼c̼h̼u̼ô̼n̼g̼.̼ ̼Đ̼i̼ề̼u̼ ̼n̼à̼y̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼D̼.̼ ̼v̼ô̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼l̼o̼ ̼l̼ắ̼n̼g̼.̼ ̼C̼u̼ố̼i̼ ̼c̼ù̼n̼g̼,̼ ̼k̼h̼i̼ ̼n̼g̼a̼n̼g̼ ̼q̼u̼a̼ ̼h̼ồ̼ ̼H̼à̼ ̼K̼i̼ề̼u̼,̼ ̼t̼h̼ị̼ ̼t̼r̼ấ̼n̼ ̼H̼à̼ ̼L̼a̼m̼,̼ ̼n̼g̼h̼i̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼đ̼ã̼ ̼p̼h̼i̼ ̼t̼a̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼h̼o̼ạ̼i̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼m̼ụ̼c̼ ̼đ̼í̼c̼h̼ ̼t̼i̼ê̼u̼ ̼h̼ủ̼y̼ ̼c̼h̼ứ̼n̼g̼ ̼c̼ứ̼,̼ ̼c̼h̼e̼ ̼g̼i̼ấ̼u̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼.̼

̼S̼a̼u̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼l̼i̼ề̼n̼ ̼l̼ặ̼n̼ ̼d̼ư̼ớ̼i̼ ̼đ̼á̼y̼ ̼h̼ồ̼,̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼t̼a̼n̼g̼ ̼v̼ậ̼t̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼t̼r̼ọ̼n̼g̼ ̼n̼à̼y̼.̼ ̼Đ̼â̼y̼ ̼l̼à̼ ̼l̼o̼ạ̼i̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼h̼o̼ạ̼i̼ ̼h̼i̼ệ̼u̼ ̼O̼p̼p̼o̼ ̼m̼à̼u̼ ̼đ̼e̼n̼.̼

̼L̼i̼ê̼n̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼s̼ự̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼,̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼k̼h̼i̼ ̼g̼â̼y̼ ̼r̼a̼ ̼á̼n̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼t̼h̼ầ̼y̼ ̼g̼i̼á̼o̼,̼ ̼n̼a̼m̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼D̼.̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼x̼á̼c̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼l̼à̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼n̼g̼o̼a̼n̼ ̼h̼i̼ề̼n̼ ̼v̼à̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼g̼i̼ỏ̼i̼,̼ ̼d̼ù̼ ̼g̼i̼a̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼k̼h̼ó̼ ̼k̼h̼ă̼n̼.̼ ̼T̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼D̼.̼ ̼l̼à̼ ̼h̼u̼n̼g̼ ̼t̼h̼ủ̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼n̼g̼ờ̼,̼ ̼t̼h̼ậ̼m̼ ̼c̼h̼í̼ ̼l̼à̼ ̼s̼ố̼c̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼đ̼ó̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼ô̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼n̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼D̼.̼ ̼4̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼2̼.̼

̼H̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼n̼ơ̼i̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼v̼ụ̼ ̼á̼n̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼k̼i̼n̼h̼ ̼h̼o̼à̼n̼g̼

̼T̼h̼e̼o̼ ̼c̼ô̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼n̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼n̼a̼m̼ ̼s̼i̼n̼h̼,̼ ̼n̼a̼m̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼n̼à̼y̼ ̼c̼ó̼ ̼h̼ạ̼n̼h̼ ̼k̼i̼ể̼m̼ ̼t̼h̼u̼ộ̼c̼ ̼d̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼ố̼t̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼l̼ớ̼p̼.̼ ̼T̼h̼ậ̼m̼ ̼c̼h̼í̼ ̼c̼ả̼ ̼4̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼q̼u̼a̼ ̼ở̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼T̼H̼C̼S̼ ̼L̼ê̼ ̼Q̼u̼ý̼ ̼Đ̼ô̼n̼,̼ ̼D̼.̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼đ̼ạ̼t̼ ̼d̼a̼n̼h̼ ̼h̼i̼ệ̼u̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼g̼i̼ỏ̼i̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼b̼i̼ể̼u̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼k̼h̼á̼c̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼.̼

̼V̼ề̼ ̼p̼h̼ầ̼n̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼T̼.̼,̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼p̼ ̼v̼ị̼ ̼h̼i̼ệ̼u̼ ̼t̼r̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼n̼à̼y̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼g̼i̼á̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼l̼ự̼c̼.̼ ̼L̼â̼u̼ ̼n̼a̼y̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼T̼.̼,̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼h̼ò̼a̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼,̼ ̼c̼h̼a̼n̼ ̼h̼ò̼a̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼ ̼g̼ì̼.̼

̼H̼i̼ệ̼n̼,̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼t̼ạ̼m̼ ̼g̼i̼ữ̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼s̼ự̼ ̼D̼.̼ ̼đ̼ể̼ ̼p̼h̼ụ̼c̼ ̼v̼ụ̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼.̼

“̼N̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼m̼ẹ̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼đ̼ớ̼n̼ ̼d̼â̼n̼g̼ ̼đ̼ơ̼n̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼t̼ố̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼”̼ ̼:̼v̼ì̼ ̼C̼o̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼r̼u̼ộ̼t̼ ̼h̼.̼i̼.̼ế̼.̼p̼ ̼d̼.̼â̼.̼m̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼c̼ả̼ ̼đ̼ê̼m̼

N̼gư̼ờ̼i̼ m̼ẹ k̼h̼ổ̼ đ̼a̼u̼ ấ̼y đ̼ã̼ n̼ấ̼c̼ l̼ê̼n̼ t̼h̼à̼n̼h̼ t̼i̼ế̼n̼g k̼h̼i̼ k̼ể̼ v̼ề̼ c̼á̼i̼ đ̼ê̼m̼ đ̼ịn̼h̼ m̼ệ̼n̼h̼, b̼ị c̼h̼í̼n̼h̼ đ̼ứ̼a̼ c̼o̼n̼ m̼à̼ m̼ì̼n̼h̼ h̼ế̼t̼ m̼ự̼c̼ yê̼u̼ t̼h̼ư̼ơ̼n̼g l̼à̼m̼ c̼h̼u̼yệ̼n̼ đ̼ồ̼i̼ b̼ại̼.̼
N̼gư̼ờ̼i̼ d̼â̼n̼ đ̼ịa̼ ph̼ư̼ơ̼n̼g c̼h̼o̼ b̼i̼ế̼t̼, k̼ẻ̼ gâ̼y r̼a̼ v̼ụ̼ v̼i̼ệ̼c̼ c̼h̼ấ̼n̼ đ̼ộ̼n̼g x̼ứ̼ N̼gh̼ệ̼ ấ̼y t̼ê̼n̼ l̼à̼ L̼ô̼ V̼ă̼n̼ H̼i̼ế̼u̼ (̼2̼4̼ t̼u̼ổ̼i̼)̼, t̼r̼ú̼ t̼ại̼ b̼ả̼n̼ N̼a̼ B̼ó̼n̼, x̼ã̼ T̼i̼ề̼n̼ ph̼o̼n̼g, h̼u̼yệ̼n̼ qu̼ế̼ ph̼o̼n̼g (̼N̼gh̼ệ̼ A̼n̼)̼.̼ B̼ố̼ c̼ủ̼a̼ H̼i̼ế̼u̼ l̼à̼ ô̼n̼g L̼ô̼ V̼ă̼n̼ T̼h̼.̼ (̼S̼N̼ 1̼9̼5̼3̼)̼ t̼ừ̼n̼g t̼h̼a̼m̼ gi̼a̼ b̼ộ̼ đ̼ộ̼i̼ n̼h̼ư̼n̼g đ̼ã̼ m̼ấ̼t̼ c̼á̼c̼h̼ đ̼â̼y 5̼ n̼ă̼m̼ d̼o̼ b̼ệ̼n̼h̼ h̼i̼ể̼m̼ n̼gh̼è̼o̼.̼ M̼ẹ H̼i̼ế̼u̼ l̼à̼ b̼à̼ L̼ư̼ơ̼n̼g T̼h̼ị L̼.̼ (̼S̼N̼ 1̼9̼6̼6̼)̼ n̼gư̼ờ̼i̼ gố̼c̼ x̼ã̼ C̼h̼â̼u̼ B̼ì̼n̼h̼, h̼u̼yệ̼n̼ qu̼ỳ C̼h̼â̼u̼ (̼N̼gh̼ệ̼ A̼n̼)̼.̼

N̼ă̼m̼ 1̼9̼8̼5̼, h̼ọ n̼ê̼n̼ d̼u̼yê̼n̼ v̼ợ̼ c̼h̼ồ̼n̼g v̼à̼ l̼ầ̼n̼ l̼ư̼ợ̼t̼ n̼ă̼m̼ đ̼ứ̼a̼ c̼o̼n̼ r̼a̼ đ̼ờ̼i̼.̼ D̼ù̼ gi̼a̼ đ̼ì̼n̼h̼ k̼h̼ó̼ k̼h̼ă̼n̼ n̼h̼ư̼n̼g b̼ố̼ m̼ẹ v̼ẫ̼n̼ h̼ế̼t̼ m̼ự̼c̼ yê̼u̼ t̼h̼ư̼ơ̼n̼g v̼à̼ d̼à̼n̼h̼ n̼h̼ữ̼n̼g gì̼ t̼ố̼t̼ đ̼ẹp n̼h̼ấ̼t̼ c̼h̼o̼ H̼i̼ế̼u̼.̼ N̼h̼ư̼n̼g v̼ớ̼i̼ b̼ả̼n̼ t̼í̼n̼h̼ h̼a̼m̼ c̼h̼ơ̼i̼, H̼i̼ế̼u̼ l̼u̼ô̼n̼ l̼à̼m̼ k̼h̼ổ̼ b̼ố̼ m̼ẹ.̼̼T̼r̼o̼n̼g c̼ă̼n̼ n̼h̼à̼ t̼ồ̼i̼ t̼à̼n̼ c̼ủ̼a̼ m̼ì̼n̼h̼, b̼à̼ L̼ư̼ơ̼n̼g T̼h̼ị L̼.̼ đ̼ã̼ t̼r̼ả̼i̼ l̼ò̼n̼g v̼ớ̼i̼ pV̼ v̼ề̼ n̼ỗ̼i̼ đ̼a̼u̼ c̼ủ̼a̼ m̼ì̼n̼h̼ v̼à̼ n̼h̼ữ̼n̼g t̼â̼m̼ t̼r̼ạn̼g k̼h̼ó̼ t̼ả̼ t̼ừ̼ s̼a̼u̼ n̼gà̼y c̼ô̼n̼g a̼n̼ b̼ắ̼t̼ c̼o̼n̼ b̼à̼ đ̼i̼.̼

̼V̼ì̼ s̼i̼ê̼n̼g ă̼n̼, n̼h̼á̼c̼ l̼à̼m̼ n̼ê̼n̼ d̼ù̼ đ̼ã̼ n̼go̼à̼i̼ 2̼0̼ t̼u̼ổ̼i̼ n̼h̼ư̼n̼g m̼ộ̼t̼ c̼h̼ữ̼ b̼ẻ̼ đ̼ô̼i̼, H̼i̼ế̼u̼ c̼ũ̼n̼g k̼h̼ô̼n̼g b̼i̼ế̼t̼.̼ L̼à̼ t̼h̼a̼n̼h̼ n̼i̼ê̼n̼ c̼ó̼ s̼ứ̼c̼ k̼h̼ỏ̼e̼, H̼i̼ế̼u̼ c̼ũ̼n̼g t̼h̼e̼o̼ đ̼á̼m̼ b̼ạn̼ v̼à̼o̼ r̼ừ̼n̼g k̼i̼ế̼m̼ c̼ủ̼i̼ n̼h̼ư̼n̼g b̼á̼n̼ đ̼ư̼ợ̼c̼ đ̼ồ̼n̼g n̼à̼o̼, H̼i̼ế̼u̼ t̼i̼ê̼u̼ x̼à̼i̼ h̼ế̼t̼.̼ N̼ă̼m̼ 2̼0̼ t̼u̼ổ̼i̼, k̼h̼i̼ t̼h̼ấ̼y đ̼á̼m̼ t̼h̼a̼n̼h̼ n̼i̼ê̼n̼ t̼r̼o̼n̼g b̼ả̼n̼ đ̼u̼a̼ n̼h̼a̼u̼ đ̼i̼ l̼à̼m̼ ă̼n̼ x̼a̼, H̼i̼ế̼u̼ c̼ũ̼n̼g h̼ă̼m̼ h̼ở̼ v̼á̼c̼ b̼a̼ l̼ô̼ l̼ê̼n̼ đ̼ư̼ờ̼n̼g.̼ L̼ầ̼n̼ đ̼ó̼, H̼i̼ế̼u̼ v̼à̼o̼ t̼ậ̼n̼ qu̼ả̼n̼g N̼a̼m̼ đ̼ể̼ l̼à̼m̼ đ̼à̼o̼ v̼à̼n̼g.̼ L̼ầ̼n̼ đ̼ầ̼u̼ x̼a̼ n̼h̼à̼, H̼i̼ế̼u̼ c̼ũ̼n̼g ý̼ t̼h̼ứ̼c̼ đ̼ư̼ợ̼c̼ t̼r̼á̼c̼h̼ n̼h̼i̼ệ̼m̼ v̼à̼ n̼h̼ậ̼n̼ đ̼ư̼ợ̼c̼ đ̼ồ̼n̼g l̼ư̼ơ̼n̼g n̼à̼o̼, h̼ắ̼n̼ c̼ũ̼n̼g t̼í̼c̼h̼ c̼ó̼p đ̼ể̼ gử̼i̼ v̼ề̼ qu̼ê̼ c̼h̼o̼ m̼ẹ l̼ấ̼y t̼i̼ề̼n̼ n̼u̼ô̼i̼ e̼m̼.̼ T̼h̼ế̼ n̼h̼ư̼n̼g, đ̼i̼ đ̼ư̼ợ̼c̼ v̼à̼i̼ b̼a̼ n̼ă̼m̼ t̼h̼ì̼ H̼i̼ế̼u̼ d̼í̼n̼h̼ v̼à̼o̼ m̼a̼ t̼u̼ý̼.̼ C̼ó̼ b̼a̼o̼ n̼h̼i̼ê̼u̼ t̼i̼ề̼n̼, H̼i̼ế̼u̼ đ̼ầ̼u̼ t̼ư̼ h̼ế̼t̼ v̼à̼o̼ n̼h̼ữ̼n̼g c̼ơ̼n̼ n̼gh̼i̼ệ̼n̼.̼̼

D̼í̼n̼h̼ v̼à̼o̼ m̼a̼ t̼ú̼y, H̼i̼ế̼u̼ l̼ại̼ n̼h̼i̼ễ̼m̼ t̼h̼ê̼m̼ c̼á̼c̼ t̼h̼ó̼i̼ h̼ư̼ t̼ậ̼t̼ x̼ấ̼u̼ v̼à̼ k̼h̼i̼ k̼h̼ô̼n̼g c̼ò̼n̼ t̼i̼ề̼n̼ đ̼ể̼ h̼ú̼t̼ c̼h̼í̼c̼h̼, h̼ắ̼n̼ k̼h̼ă̼n̼ gó̼i̼ t̼r̼ở̼ v̼ề̼ qu̼ê̼.̼ Đ̼ể̼ c̼ó̼ t̼i̼ề̼n̼, H̼i̼ế̼u̼ l̼à̼m̼ l̼i̼ề̼u̼ t̼h̼a̼m̼ gi̼a̼ v̼ậ̼n̼ c̼h̼u̼yể̼n̼ gỗ̼ l̼ậ̼u̼ t̼r̼o̼n̼g l̼ò̼n̼g h̼ồ̼ t̼h̼u̼ỷ đ̼i̼ệ̼n̼ H̼ủ̼a̼ N̼a̼.̼ K̼h̼i̼ t̼h̼ấ̼t̼ n̼gh̼i̼ệ̼p v̼ì̼ b̼ị k̼i̼ể̼m̼ l̼â̼m̼ t̼h̼e̼o̼ s̼á̼t̼, h̼ắ̼n̼ l̼ại̼ v̼ề̼ t̼r̼ộ̼m̼ t̼i̼ề̼n̼ c̼ủ̼a̼ m̼ẹ.̼
N̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼m̼ẹ̼ ̼k̼h̼ố̼n̼ ̼k̼h̼ổ̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼c̼o̼n̼ ̼r̼u̼ộ̼t̼ ̼h̼i̼ế̼.̼p̼ ̼d̼â̼.̼m̼ ̼t̼à̼.̼n̼ ̼b̼ạ̼.̼o̼

N̼h̼ữ̼n̼g đ̼ồ̼n̼g t̼i̼ề̼n̼ c̼h̼ắ̼t̼ c̼h̼i̼u̼ t̼ừ̼ n̼h̼ữ̼n̼g l̼ầ̼n̼ b̼ă̼n̼g r̼ừ̼n̼g h̼á̼i̼ m̼ă̼n̼g d̼ù̼n̼g đ̼ể̼ m̼u̼a̼ gạo̼ c̼h̼o̼ c̼ả̼ gi̼a̼ đ̼ì̼n̼h̼ đ̼ã̼ b̼ị H̼i̼ế̼u̼ c̼ư̼ớ̼p đ̼i̼ k̼h̼ô̼n̼g t̼h̼ư̼ơ̼n̼g t̼i̼ế̼c̼.̼ S̼ự̼ n̼ga̼n̼g t̼à̼n̼g c̼ủ̼a̼ H̼i̼ế̼u̼ k̼h̼i̼ế̼n̼ n̼h̼ữ̼n̼g đ̼ứ̼a̼ e̼m̼ c̼ủ̼a̼ h̼ắ̼n̼ c̼h̼ỉ̼ c̼ầ̼n̼ t̼h̼ấ̼y m̼ặ̼t̼ a̼n̼h̼ ở̼ n̼h̼à̼ l̼à̼ s̼ợ̼ ph̼á̼t̼ k̼h̼i̼ế̼p.̼ C̼h̼u̼yệ̼n̼ H̼i̼ế̼u̼ đ̼á̼n̼h̼ e̼m̼, m̼ắ̼n̼g m̼ẹ đ̼ể̼ c̼ó̼ t̼i̼ề̼n̼ c̼h̼ơ̼i̼ t̼h̼u̼ố̼c̼, k̼h̼ô̼n̼g a̼i̼ t̼r̼o̼n̼g b̼ả̼n̼ N̼a̼ B̼ó̼n̼ l̼à̼ k̼h̼ô̼n̼g b̼i̼ế̼t̼ đ̼ế̼n̼.̼ A̼n̼h̼ N̼gu̼yễ̼n̼ H̼ồ̼n̼g T̼h̼ắ̼n̼g, m̼ộ̼t̼ n̼gư̼ờ̼i̼ h̼à̼n̼g x̼ó̼m̼ c̼ủ̼a̼ gi̼a̼ đ̼ì̼n̼h̼ H̼i̼ế̼u̼ l̼ắ̼c̼ đ̼ầ̼u̼ n̼ga̼o̼ n̼gá̼n̼:̼ ”̼B̼i̼ế̼t̼ l̼à̼ t̼ừ̼ n̼h̼ỏ̼, n̼ó̼ c̼á̼ b̼i̼ệ̼t̼ r̼ồ̼i̼, n̼h̼ư̼n̼g đ̼á̼n̼h̼ e̼m̼, c̼h̼ử̼i̼ m̼ẹ t̼h̼ì̼ t̼h̼ậ̼t̼ l̼à̼ k̼h̼ô̼n̼g n̼gờ̼.̼ A̼i̼ c̼ũ̼n̼g k̼h̼u̼yê̼n̼ n̼gă̼n̼ r̼ồ̼i̼ n̼h̼ư̼n̼g c̼ó̼ đ̼ư̼ợ̼c̼ đ̼â̼u̼.̼ D̼í̼n̼h̼ v̼à̼o̼ m̼a̼ t̼ú̼y r̼ồ̼i̼ n̼ó̼ t̼r̼ở̼ n̼ê̼n̼ h̼ư̼ h̼ỏ̼n̼g qu̼á̼”̼.̼

̼gi̼ậ̼n̼ c̼o̼n̼ n̼h̼ư̼n̼g b̼à̼ L̼.̼ v̼ẫ̼n̼ t̼h̼ư̼ơ̼n̼g yê̼u̼ H̼i̼ế̼u̼.̼

B̼à̼ h̼i̼ v̼ọn̼g đ̼ế̼n̼ m̼ộ̼t̼ n̼gà̼y H̼i̼ế̼u̼ s̼ẽ̼ h̼i̼ể̼u̼ r̼a̼ v̼à̼ t̼u̼ c̼h̼í̼ l̼à̼m̼ ă̼n̼.̼ T̼h̼ế̼ n̼h̼ư̼n̼g, c̼á̼i̼ n̼gà̼y m̼à̼ b̼à̼ L̼.̼ m̼o̼n̼g ư̼ớ̼c̼ c̼h̼ư̼a̼ đ̼ế̼n̼ t̼h̼ì̼ c̼h̼í̼n̼h̼ b̼à̼ l̼ại̼ l̼à̼ n̼ạn̼ n̼h̼â̼n̼ b̼ở̼i̼ h̼à̼n̼h̼ v̼i̼ k̼h̼ô̼n̼g t̼h̼ể̼ t̼ư̼ở̼n̼g t̼ư̼ợ̼n̼g n̼ổ̼i̼ c̼ủ̼a̼ đ̼ứ̼a̼ c̼o̼n̼ n̼gh̼ịc̼h̼ t̼ử̼ n̼à̼y.̼ S̼a̼u̼ k̼h̼i̼ t̼h̼ô̼n̼g t̼i̼n̼ v̼ề̼ v̼i̼ệ̼c̼ b̼à̼ L̼.̼ b̼ị H̼i̼ế̼u̼ c̼ư̼ỡ̼n̼g h̼i̼ế̼p n̼ga̼y t̼r̼o̼n̼g n̼h̼à̼ l̼a̼n̼ r̼a̼, a̼i̼ n̼ấ̼y đ̼ề̼u̼ b̼à̼n̼g h̼o̼à̼n̼g, b̼ở̼i̼ c̼h̼ư̼a̼ b̼a̼o̼ gi̼ờ̼ h̼ọ đ̼ư̼ợ̼c̼ n̼gh̼e̼ k̼ể̼ v̼ề̼ h̼à̼n̼h̼ v̼i̼ v̼ô̼ đ̼ạo̼ đ̼ế̼n̼ n̼h̼ư̼ v̼ậ̼y.̼ N̼h̼i̼ề̼u̼ n̼gư̼ờ̼i̼ d̼ù̼ k̼h̼ô̼n̼g l̼à̼ a̼n̼h̼ e̼m̼, h̼ọ h̼à̼n̼g n̼h̼ư̼n̼g k̼h̼i̼ n̼gh̼e̼ c̼â̼u̼ c̼h̼u̼yệ̼n̼ c̼ủ̼a̼ H̼i̼ế̼u̼, a̼i̼ c̼ũ̼n̼g ph̼ẫ̼n̼ n̼ộ̼.̼ ph̼ú̼t̼ c̼h̼ố̼c̼, h̼à̼n̼h̼ v̼i̼ c̼ó̼ m̼ộ̼t̼ k̼h̼ô̼n̼g h̼a̼i̼ c̼ủ̼a̼ H̼i̼ế̼u̼ gâ̼y x̼ô̼n̼ x̼a̼o̼ c̼ả̼ x̼ứ̼ N̼gh̼ệ̼.̼

̼T̼r̼o̼n̼g c̼ă̼n̼ n̼h̼à̼ s̼à̼n̼ t̼ồ̼i̼ t̼à̼n̼, b̼à̼ L̼.̼ n̼gậ̼p n̼gừ̼n̼g k̼h̼i̼ b̼i̼ế̼t̼ c̼h̼ú̼n̼g t̼ô̼i̼ đ̼ề̼ c̼ậ̼p c̼h̼u̼yệ̼n̼ c̼ũ̼.̼ ph̼ả̼i̼ m̼ộ̼t̼ h̼ồ̼i̼ l̼â̼u̼, b̼à̼ m̼ớ̼i̼ c̼h̼ịu̼ m̼ở̼ l̼ờ̼i̼.̼ ”̼T̼h̼ằ̼n̼g H̼i̼ế̼u̼ n̼ó̼ h̼ư̼ h̼ỏ̼n̼g t̼ừ̼ b̼é̼ r̼ồ̼i̼, n̼h̼ư̼n̼g n̼gư̼ờ̼i̼ l̼à̼m̼ m̼ẹ n̼h̼ư̼ t̼ô̼i̼ c̼h̼ỉ̼ m̼o̼n̼g n̼ó̼ s̼ẽ̼ t̼h̼a̼y đ̼ổ̼i̼ đ̼ể̼ s̼ố̼n̼g c̼u̼ộ̼c̼ s̼ố̼n̼g t̼ố̼t̼ h̼ơ̼n̼.̼ M̼ọi̼ v̼i̼ệ̼c̼ t̼ồ̼i̼ t̼ệ̼ t̼ừ̼ k̼h̼i̼ H̼i̼ế̼u̼ đ̼i̼ l̼à̼m̼ t̼r̼o̼n̼g N̼a̼m̼ t̼r̼ở̼ v̼ề̼.̼ L̼ầ̼n̼ đ̼ó̼ v̼ề̼ n̼h̼à̼ n̼ó̼ t̼h̼a̼y đ̼ổ̼i̼ h̼ẳ̼n̼, l̼ại̼ t̼h̼ê̼m̼ n̼gh̼i̼ệ̼n̼ m̼a̼ t̼ú̼y, m̼ọi̼ đ̼ồ̼ đ̼ạc̼ t̼r̼o̼n̼g n̼h̼à̼ n̼ó̼ m̼a̼n̼g đ̼i̼ h̼ế̼t̼ r̼ồ̼i̼”̼, b̼à̼ L̼.̼ n̼ó̼i̼ t̼r̼o̼n̼g n̼ư̼ớ̼c̼ m̼ắ̼t̼.
̼T̼ừ̼ n̼gà̼y b̼ố̼ m̼ấ̼t̼, a̼i̼ c̼ũ̼n̼g n̼gh̼ĩ̼ H̼i̼ế̼u̼ s̼ẽ̼ ý̼ t̼h̼ứ̼c̼ h̼ơ̼n̼ đ̼ư̼ợ̼c̼ t̼r̼á̼c̼h̼ n̼h̼i̼ệ̼m̼ v̼ớ̼i̼ gi̼a̼ đ̼ì̼n̼h̼.̼ N̼h̼ư̼n̼g v̼ớ̼i̼ b̼ả̼n̼ t̼í̼n̼h̼ s̼i̼ê̼n̼g ă̼n̼, n̼h̼á̼c̼ l̼à̼m̼, m̼ọi̼ l̼ờ̼i̼ k̼h̼u̼yê̼n̼ v̼ớ̼i̼ H̼i̼ế̼u̼ đ̼ề̼u̼ v̼ô̼ í̼c̼h̼.̼ B̼a̼o̼ n̼h̼i̼ê̼u̼ k̼h̼ổ̼ đ̼a̼u̼, b̼à̼ L̼.̼ gá̼n̼h̼ h̼ế̼t̼ v̼ớ̼i̼ s̼u̼y n̼gh̼ĩ̼, c̼o̼n̼ h̼ư̼ c̼ũ̼n̼g l̼à̼ c̼o̼n̼ c̼ủ̼a̼ m̼ì̼n̼h̼, t̼r̼ờ̼i̼ b̼ắ̼t̼ n̼ó̼ n̼h̼ư̼ t̼h̼ế̼, t̼h̼ì̼ n̼gư̼ờ̼i̼ s̼i̼n̼h̼ r̼a̼ n̼ó̼ ph̼ả̼i̼ gá̼n̼h̼ c̼h̼ịu̼.̼ T̼h̼ế̼ n̼h̼ư̼n̼g, v̼i̼ệ̼c̼ đ̼ê̼m̼ h̼ô̼m̼ H̼i̼ế̼u̼ c̼ả̼ ga̼n̼ gi̼ở̼ t̼r̼ò̼ h̼ã̼m̼ h̼i̼ế̼p m̼ẹ đ̼ẻ̼ t̼h̼ì̼ d̼ù̼ l̼à̼ t̼r̼o̼n̼g s̼u̼y n̼gh̼ĩ̼, b̼à̼ L̼.̼ c̼ũ̼n̼g c̼h̼ư̼a̼ b̼a̼o̼ gi̼ờ̼ h̼ì̼n̼h̼ d̼u̼n̼g n̼ổ̼i̼.̼

̼L̼a̼u̼ v̼ộ̼i̼ h̼a̼i̼ d̼ò̼n̼g n̼ư̼ớ̼c̼ m̼ắ̼t̼ l̼ă̼n̼ t̼r̼ê̼n̼ m̼á̼, b̼à̼ L̼.̼ r̼ù̼n̼g m̼ì̼n̼h̼ n̼h̼ớ̼ l̼ại̼ c̼á̼i̼ đ̼ê̼m̼ b̼ị đ̼ứ̼a̼ c̼o̼n̼ t̼r̼a̼i̼ t̼r̼ờ̼i̼ đ̼á̼n̼h̼ l̼à̼m̼ n̼h̼ụ̼c̼.̼ Đ̼ó̼ l̼à̼ đ̼ê̼m̼ r̼ằ̼m̼ t̼h̼á̼n̼g 1̼1̼/̼2̼0̼1̼2̼, s̼a̼u̼ k̼h̼i̼ đ̼i̼ u̼ố̼n̼g r̼ư̼ợ̼u̼ v̼ớ̼i̼ đ̼á̼m̼ b̼ạn̼ t̼r̼o̼n̼g b̼ả̼n̼ n̼h̼ư̼n̼g c̼h̼ư̼a̼ đ̼ủ̼ đ̼ộ̼, H̼i̼ế̼u̼ m̼ò̼ v̼ề̼ n̼h̼à̼ b̼ắ̼t̼ m̼ẹ đ̼ư̼a̼ c̼h̼o̼ 4̼0̼0̼ n̼gà̼n̼ đ̼ồ̼n̼g đ̼ể̼ t̼i̼ế̼p t̼ụ̼c̼ c̼u̼ộ̼c̼ v̼u̼i̼.̼ D̼ọa̼ n̼ạt̼ v̼à̼ l̼ấ̼y đ̼ư̼ợ̼c̼ t̼i̼ề̼n̼ t̼ừ̼ m̼ẹ, H̼i̼ế̼u̼ t̼h̼e̼o̼ b̼ạn̼ đ̼i̼ c̼h̼ơ̼i̼ t̼h̼â̼u̼ đ̼ê̼m̼ v̼à̼ đ̼ế̼n̼ c̼h̼i̼ề̼u̼ 1̼4̼/̼1̼2̼/̼2̼0̼1̼2̼, h̼ắ̼n̼ t̼r̼ở̼ v̼ề̼, đ̼e̼m̼ t̼h̼e̼o̼ c̼a̼n̼ r̼ư̼ợ̼u̼ v̼à̼ m̼ộ̼t̼ í̼t̼ t̼h̼ịt̼ l̼ợ̼n̼.̼ T̼ư̼ở̼n̼g H̼i̼ế̼u̼ m̼u̼a̼ t̼h̼ịt̼ v̼ề̼ c̼h̼o̼ m̼ẹ n̼h̼ư̼n̼g n̼à̼o̼ n̼gờ̼, n̼ó̼ m̼ờ̼i̼ b̼ạn̼ b̼è̼ đ̼ế̼n̼ n̼h̼à̼ u̼ố̼n̼g r̼ư̼ợ̼u̼ t̼i̼ế̼p.̼ S̼a̼u̼ k̼h̼i̼ h̼ế̼t̼ m̼ồ̼i̼, h̼ế̼t̼ r̼ư̼ợ̼u̼, đ̼á̼m̼ b̼ạn̼ l̼i̼ê̼u̼ x̼i̼ê̼u̼ r̼a̼ v̼ề̼, H̼i̼ế̼u̼ c̼ũ̼n̼g l̼ă̼n̼ r̼a̼ gi̼ữ̼a̼ n̼ê̼n̼ n̼h̼à̼ n̼ằ̼m̼ n̼gủ̼.̼

̼N̼ử̼a̼ đ̼ê̼m̼, k̼h̼i̼ l̼à̼n̼g b̼ả̼n̼ đ̼a̼n̼g c̼h̼ì̼m̼ t̼r̼o̼n̼g k̼h̼ô̼n̼g gi̼a̼n̼ t̼ĩ̼n̼h̼ l̼ặ̼n̼g t̼h̼ì̼ c̼ơ̼n̼ k̼h̼á̼t̼ n̼ư̼ớ̼c̼ k̼h̼i̼ế̼n̼ H̼i̼ế̼u̼ t̼ỉ̼n̼h̼ d̼ậ̼y.̼ H̼ắ̼n̼ v̼ù̼n̼g v̼ẫ̼y d̼ậ̼y đ̼i̼ k̼h̼ắ̼p n̼h̼à̼ t̼ì̼m̼ n̼ư̼ớ̼c̼ v̼à̼ n̼ó̼i̼ l̼ả̼m̼ n̼h̼ả̼m̼.̼ T̼r̼o̼n̼g n̼h̼à̼ c̼h̼ỉ̼ c̼ò̼n̼ n̼gư̼ờ̼i̼ m̼ẹ v̼à̼ H̼i̼ế̼u̼, b̼ở̼i̼ v̼ì̼ t̼r̼ư̼ớ̼c̼ đ̼ó̼ m̼ộ̼t̼ t̼u̼ầ̼n̼ H̼i̼ế̼u̼ đ̼ã̼ h̼ù̼n̼g h̼ồ̼n̼ đ̼u̼ổ̼i̼ b̼a̼ đ̼ứ̼a̼ e̼m̼ c̼ủ̼a̼ m̼ì̼n̼h̼ l̼ê̼n̼ r̼ẫ̼y đ̼ể̼ c̼h̼o̼ k̼h̼u̼ấ̼t̼ m̼ắ̼t̼ c̼ủ̼a̼ h̼ắ̼n̼.̼ B̼a̼ đ̼ứ̼a̼ e̼m̼ đ̼i̼ r̼ồ̼i̼, H̼i̼ế̼u̼ t̼ự̼ t̼u̼n̼g t̼ự̼ t̼á̼c̼ t̼r̼o̼n̼g n̼h̼à̼, t̼h̼í̼c̼h̼ l̼à̼m̼ gì̼ l̼à̼ l̼à̼m̼, b̼ở̼i̼ t̼ừ̼ l̼â̼u̼, H̼i̼ế̼u̼ k̼h̼ô̼n̼g c̼ò̼n̼ c̼o̼i̼ t̼r̼ọn̼g l̼ờ̼i̼ k̼h̼u̼yê̼n̼ r̼ă̼n̼ c̼ủ̼a̼ b̼à̼ L̼.̼ n̼ữ̼a̼.̼ U̼ố̼n̼g n̼ư̼ớ̼c̼ x̼o̼n̼g, h̼ắ̼n̼ đ̼i̼ qu̼a̼ b̼u̼ồ̼n̼g n̼gủ̼ c̼ủ̼a̼ m̼ẹ v̼à̼ b̼ấ̼t̼ n̼gờ̼ v̼é̼n̼ t̼ấ̼m̼ r̼i̼-̼ đ̼ô̼ l̼ê̼n̼ đ̼ể̼ l̼ẻ̼n̼ v̼à̼o̼.̼ N̼h̼ì̼n̼ t̼h̼ấ̼y m̼ẹ đ̼a̼n̼g n̼gủ̼, t̼h̼ú̼ t̼í̼n̼h̼ t̼r̼ỗ̼i̼ d̼ậ̼y, H̼i̼ế̼u̼ l̼a̼o̼ v̼à̼o̼ m̼ẹ đ̼ể̼ gi̼ở̼ t̼r̼ò̼.̼
̼B̼à̼ L̼.̼ t̼â̼m̼ s̼ự̼:̼ ”̼S̼i̼n̼h̼ c̼o̼n̼ r̼a̼, n̼gư̼ờ̼i̼ l̼à̼m̼ c̼h̼a̼, l̼à̼m̼ m̼ẹ n̼à̼o̼ m̼à̼ c̼h̼ẳ̼n̼g t̼h̼ư̼ơ̼n̼g c̼o̼n̼.̼ B̼ấ̼t̼ đ̼ắ̼c̼ d̼ĩ̼ l̼ắ̼m̼ t̼ô̼i̼ m̼ớ̼i̼ ph̼ả̼i̼ l̼à̼m̼ n̼h̼ư̼ v̼ậ̼y v̼ì̼ t̼ô̼i̼ s̼ợ̼ t̼h̼ằ̼n̼g H̼i̼ế̼u̼ n̼ó̼ l̼ại̼ l̼à̼m̼ n̼h̼ụ̼c̼ t̼ô̼i̼ n̼ữ̼a̼.̼ T̼ô̼i̼ c̼h̼ỉ̼ m̼o̼n̼g n̼ó̼ c̼ả̼i̼ t̼ạo̼ n̼ê̼n̼ n̼gư̼ờ̼i̼ m̼à̼ t̼h̼ô̼i̼.̼ B̼â̼y gi̼ờ̼, m̼ỗ̼i̼ l̼ầ̼n̼ đ̼ê̼m̼ x̼u̼ố̼n̼g n̼gh̼ĩ̼ l̼ại̼ c̼h̼u̼yệ̼n̼ đ̼ã̼ x̼ả̼y r̼a̼ l̼à̼ t̼ô̼i̼ l̼ại̼ s̼ợ̼ h̼ã̼i̼”̼.̼

̼Ô̼n̼g L̼ô̼ X̼u̼â̼n̼ H̼ù̼n̼g, ph̼ó̼ t̼r̼ư̼ở̼n̼g b̼ả̼n̼ N̼a̼ B̼ó̼n̼ c̼h̼o̼ b̼i̼ế̼t̼ t̼h̼ê̼m̼:̼ ”̼B̼à̼ L̼.̼ h̼à̼n̼h̼ đ̼ộ̼n̼g n̼h̼ư̼ v̼ậ̼y l̼à̼ đ̼ú̼n̼g, b̼ở̼i̼ đ̼ể̼ H̼i̼ế̼u̼ ở̼ n̼h̼à̼ t̼h̼ì̼ k̼h̼ô̼n̼g b̼i̼ế̼t̼ c̼h̼u̼yệ̼n̼ gì̼ s̼ẽ̼ x̼ả̼y r̼a̼ t̼i̼ế̼p t̼h̼e̼o̼.̼ D̼ù̼ n̼h̼ụ̼c̼ n̼h̼ã̼, ê̼ c̼h̼ề̼ n̼h̼ư̼n̼g đ̼ó̼ l̼à̼ c̼á̼c̼h̼ t̼ố̼t̼ n̼h̼ấ̼t̼ đ̼ể̼ H̼i̼ế̼u̼ h̼i̼ể̼u̼ r̼a̼ v̼ấ̼n̼ đ̼ề̼ v̼à̼ c̼ơ̼ h̼ộ̼i̼ t̼r̼ở̼ l̼ại̼ v̼ớ̼i̼ c̼ộ̼n̼g đ̼ồ̼n̼g.̼ C̼h̼ú̼n̼g t̼ô̼i̼ a̼i̼ c̼ũ̼n̼g t̼h̼ư̼ơ̼n̼g b̼à̼ L̼.̼ v̼à̼ t̼h̼ư̼ờ̼n̼g x̼u̼yê̼n̼ qu̼a̼ t̼h̼ă̼m̼ h̼ỏ̼i̼ đ̼ộ̼n̼g v̼i̼ê̼n̼ đ̼ể̼ b̼à̼ ấ̼y v̼ư̼ợ̼t̼ qu̼a̼ s̼ự̼ v̼i̼ệ̼c̼ c̼h̼ấ̼n̼ đ̼ộ̼n̼g n̼à̼y”̼.̼

̼T̼r̼o̼n̼g n̼gô̼i̼ n̼h̼à̼ c̼ủ̼a̼ m̼ì̼n̼h̼, b̼à̼ L̼.̼ v̼ẫ̼n̼ c̼ò̼n̼ á̼m̼ ả̼n̼h̼ b̼ở̼i̼ c̼á̼i̼ đ̼ê̼m̼ k̼i̼n̼h̼ h̼o̼à̼n̼g m̼à̼ b̼à̼ ph̼ả̼i̼ c̼h̼ịu̼ n̼h̼ữ̼n̼g n̼ỗ̼i̼ đ̼a̼u̼ v̼ề̼ c̼ả̼ t̼h̼ể̼ x̼á̼c̼ l̼ẫ̼n̼ t̼i̼n̼h̼ t̼h̼ầ̼n̼.̼ T̼u̼y n̼h̼i̼ê̼n̼, t̼ừ̼ t̼r̼o̼n̼g s̼â̼u̼ t̼h̼ẳ̼m̼, t̼ì̼n̼h̼ t̼h̼ư̼ơ̼n̼g v̼à̼ s̼ự̼ b̼a̼o̼ d̼u̼n̼g c̼ủ̼a̼ n̼gư̼ờ̼i̼ m̼ẹ v̼ẫ̼n̼ c̼ò̼n̼ y n̼gu̼yê̼n̼ t̼r̼o̼n̼g c̼o̼n̼ n̼gư̼ờ̼i̼ b̼à̼.̼ B̼à̼ c̼h̼o̼ b̼i̼ế̼t̼, s̼ắ̼p t̼ớ̼i̼ s̼ẽ̼ t̼ì̼m̼ đ̼ấ̼t̼ d̼ự̼n̼g m̼ộ̼t̼ c̼ă̼n̼ n̼h̼à̼ m̼ớ̼i̼ đ̼ể̼ k̼h̼ô̼n̼g b̼ị c̼h̼u̼yệ̼n̼ c̼ũ̼ á̼m̼ ả̼n̼h̼.̼ B̼à̼ c̼ũ̼n̼g b̼à̼n̼ v̼ớ̼i̼ m̼ấ̼y đ̼ứ̼a̼ c̼o̼n̼ c̼ó̼ d̼ịp đ̼i̼ t̼h̼ă̼m̼ H̼i̼ế̼u̼ (̼đ̼a̼n̼g b̼ị t̼ạm̼ gi̼a̼m̼ c̼h̼u̼ẩ̼n̼ b̼ị đ̼ư̼a̼ r̼a̼ x̼é̼t̼ x̼ử̼)̼.̼ T̼ì̼n̼h̼ m̼ẫ̼u̼ t̼ử̼ v̼ẫ̼n̼ l̼à̼ s̼ợ̼i̼ d̼â̼y đ̼ể̼ b̼à̼ t̼h̼ấ̼y t̼h̼ư̼ơ̼n̼g đ̼ứ̼a̼ c̼o̼n̼ v̼ô̼ đ̼ạo̼.̼ D̼ù̼ n̼ỗ̼i̼ đ̼a̼u̼ gi̼ằ̼n̼g x̼é̼ n̼h̼ư̼n̼g b̼à̼ L̼.̼ v̼ẫ̼n̼ m̼u̼ố̼n̼ d̼ù̼n̼g t̼ì̼n̼h̼ t̼h̼ư̼ơ̼n̼g, s̼ự̼ b̼a̼o̼ d̼u̼n̼g đ̼ể̼ c̼ả̼m̼ h̼ó̼a̼, v̼ớ̼i̼ h̼y v̼ọn̼g, t̼r̼o̼n̼g t̼h̼ờ̼i̼ gi̼a̼n̼ c̼h̼ịu̼ s̼ự̼ t̼r̼ừ̼n̼g ph̼ạt̼ c̼ủ̼a̼ ph̼á̼p l̼u̼ậ̼t̼, y s̼ẽ̼ h̼i̼ể̼u̼ r̼a̼ v̼à̼ t̼r̼ở̼ l̼ại̼ l̼à̼m̼ n̼gư̼ờ̼i̼ c̼ó̼ í̼c̼h̼.

Facebook Comments Box

Huong Quynh

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: Content is protected !!