Ô̼n̼g̼ ̼Đ̼o̼à̼n̼ ̼N̼g̼ọ̼c̼ ̼H̼ả̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼m̼ạ̼o̼ ̼d̼a̼n̼h̼,̼ ̼g̼o̼m̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼ủ̼n̼g̼ ̼h̼ộ̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼r̼ụ̼c̼ ̼l̼ợ̼i̼,̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼h̼à̼ ̼h̼ả̼o̼ ̼t̼â̼m̼ ̼g̼ử̼i̼ ̼n̼h̼ầ̼m̼ ̼2̼0̼0̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼

Ô̼n̼g̼ ̼Đ̼o̼à̼n̼ ̼N̼g̼ọ̼c̼ ̼H̼ả̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼m̼ạ̼o̼ ̼d̼a̼n̼h̼,̼ ̼g̼o̼m̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼ủ̼n̼g̼ ̼h̼ộ̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼r̼ụ̼c̼ ̼l̼ợ̼i̼,̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼h̼à̼ ̼h̼ả̼o̼ ̼t̼â̼m̼ ̼g̼ử̼i̼ ̼n̼h̼ầ̼m̼ ̼2̼0̼0̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼

N̼h̼à̼ ̼h̼ả̼o̼ ̼t̼â̼m̼ ̼đ̼ã̼ ̼”̼m̼á̼c̼h̼”̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼Đ̼o̼à̼n̼ ̼N̼g̼ọ̼c̼ ̼H̼ả̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼m̼ạ̼o̼ ̼d̼a̼n̼h̼,̼ ̼c̼a̼y̼ ̼đ̼ắ̼n̼g̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼s̼ẻ̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼đ̼ã̼ ̼g̼ử̼i̼ ̼2̼0̼0̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼c̼h̼o̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼l̼ợ̼i̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼ ̼k̼i̼a̼.̼

Ô̼n̼g̼ ̼Đ̼o̼à̼n̼ ̼N̼g̼ọ̼c̼ ̼H̼ả̼i̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼c̼à̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼m̼ế̼n̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ỡ̼n̼g̼ ̼m̼ộ̼.̼ ̼Q̼u̼ỹ̼ ̼V̼ì̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼b̼à̼o̼ ̼d̼o̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼l̼ậ̼p̼ ̼r̼a̼ ̼v̼à̼ ̼q̼u̼ả̼n̼ ̼l̼ý̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼s̼ự̼ ̼ủ̼n̼g̼ ̼h̼ộ̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼x̼u̼y̼ê̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼á̼c̼ ̼n̼h̼à̼ ̼h̼ả̼o̼ ̼t̼â̼m̼.̼ ̼T̼h̼e̼o̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼b̼ố̼,̼ ̼r̼i̼ê̼n̼g̼ ̼v̼ề̼ ̼t̼i̼ề̼n̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼u̼y̼ể̼n̼ ̼t̼ặ̼n̼g̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼(̼c̼ộ̼n̼g̼ ̼d̼ồ̼n̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼l̼ầ̼n̼)̼ ̼l̼à̼ ̼8̼5̼0̼.̼0̼0̼0̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼,̼ ̼í̼t̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼l̼à̼ ̼4̼.̼0̼0̼0̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼.̼ ̼M̼ó̼n̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼n̼à̼o̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼t̼r̼â̼n̼ ̼q̼u̼ý̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼n̼h̼a̼u̼.̼

̼N̼h̼ư̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼t̼ấ̼m̼ ̼l̼ò̼n̼g̼ ̼n̼à̼o̼ ̼g̼ử̼i̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼Q̼u̼ỹ̼ ̼V̼ì̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼b̼à̼o̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼đ̼ú̼n̼g̼ ̼n̼ơ̼i̼,̼ ̼v̼ì̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼đ̼â̼y̼,̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼i̼n̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼Đ̼o̼à̼n̼ ̼N̼g̼ọ̼c̼ ̼H̼ả̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼m̼ạ̼o̼ ̼d̼a̼n̼h̼,̼ ̼l̼ợ̼i̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼ ̼t̼ê̼n̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼r̼ụ̼c̼ ̼l̼ợ̼i̼.̼ ̼Ô̼n̼g̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼á̼o̼ ̼r̼ộ̼n̼g̼ ̼r̼ã̼i̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼n̼à̼y̼ ̼c̼h̼o̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼b̼i̼ế̼t̼.̼

̼T̼r̼ê̼n̼ ̼F̼a̼c̼e̼b̼o̼o̼k̼ ̼c̼á̼ ̼n̼h̼â̼n̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼v̼i̼ế̼t̼:̼ ̼”̼T̼ô̼i̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼t̼r̼ự̼c̼ ̼t̼i̼ế̼p̼,̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼n̼h̼ắ̼n̼ ̼v̼à̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼b̼à̼ ̼c̼o̼n̼ ̼ở̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼ ̼H̼ó̼a̼,̼ ̼Q̼u̼ả̼n̼g̼ ̼T̼r̼ị̼,̼ ̼H̼u̼ế̼ ̼p̼h̼ả̼n̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼s̼ố̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼l̼ợ̼i̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼ ̼t̼ê̼n̼ ̼Đ̼o̼à̼n̼ ̼N̼g̼ọ̼c̼ ̼H̼ả̼i̼ ̼v̼à̼ ̼Q̼u̼ỹ̼ ̼V̼ì̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼b̼à̼o̼ ̼đ̼ể̼ ̼g̼o̼m̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼s̼ố̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼h̼o̼ạ̼i̼ ̼v̼à̼ ̼s̼ố̼ ̼t̼à̼i̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼t̼ô̼i̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼h̼o̼ặ̼c̼ ̼s̼ử̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼ ̼t̼à̼i̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼ ̼n̼g̼â̼n̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼r̼ụ̼c̼ ̼l̼ợ̼i̼.̼ ̼R̼ấ̼t̼ ̼m̼o̼n̼g̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼ầ̼n̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼g̼i̼á̼c̼.̼

̼T̼ô̼i̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼t̼ậ̼p̼ ̼c̼h̼ạ̼y̼ ̼m̼à̼ ̼b̼u̼ồ̼n̼ ̼q̼u̼á̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼ạ̼y̼ ̼n̼ổ̼i̼ ̼n̼ữ̼a̼,̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼b̼u̼ồ̼n̼.̼ ̼K̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼đ̼ã̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼c̼h̼ặ̼t̼ ̼c̼h̼ẽ̼,̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼k̼h̼a̼i̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼m̼à̼ ̼h̼ọ̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼l̼ừ̼a̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼d̼â̼n̼ ̼l̼à̼n̼h̼.̼ ̼H̼à̼n̼g̼ ̼v̼ạ̼n̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼n̼g̼h̼è̼o̼ ̼c̼ầ̼n̼ ̼s̼ự̼ ̼g̼i̼ú̼p̼ ̼s̼ứ̼c̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼q̼u̼ỹ̼ ̼v̼ậ̼y̼ ̼m̼à̼ ̼h̼ọ̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼c̼h̼ấ̼p̼”̼.̼

T̼i̼n̼ ̼n̼h̼ắ̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼h̼à̼ ̼h̼ả̼o̼ ̼t̼â̼m̼ ̼t̼r̼a̼o̼ ̼đ̼ổ̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼H̼ả̼i̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼h̼u̼y̼ể̼n̼ ̼n̼h̼ầ̼m̼ ̼2̼0̼0̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼.̼

̼Đ̼ặ̼c̼ ̼b̼i̼ệ̼t̼,̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼h̼à̼ ̼h̼ả̼o̼ ̼t̼â̼m̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼s̼ẻ̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼H̼ả̼i̼,̼ ̼b̼ả̼n̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼h̼ọ̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼h̼u̼y̼ể̼n̼ ̼n̼h̼ầ̼m̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼2̼0̼0̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼c̼h̼o̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼ả̼ ̼m̼ạ̼o̼.̼ ̼T̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼n̼à̼y̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼b̼ố̼i̼ ̼r̼ố̼i̼,̼ ̼c̼h̼o̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼h̼ơ̼i̼ ̼k̼h̼ó̼ ̼t̼i̼n̼.̼ ̼V̼ì̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼c̼h̼u̼y̼ể̼n̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼ ̼v̼à̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼v̼ậ̼y̼ ̼k̼h̼ó̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼l̼ừ̼a̼ ̼g̼ạ̼t̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼.̼

̼Ô̼n̼g̼ ̼H̼ả̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼s̼ẻ̼ ̼t̼h̼ê̼m̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼,̼ ̼c̼h̼o̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼a̼i̼ ̼l̼à̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼ứ̼n̼g̼ ̼s̼a̼u̼ ̼c̼â̼u̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼n̼à̼y̼:̼ ̼”̼X̼á̼c̼ ̼m̼i̼n̼h̼ ̼q̼u̼a̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼h̼o̼ạ̼i̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼x̼á̼c̼ ̼r̼ồ̼i̼.̼ ̼H̼ì̼n̼h̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼g̼ạ̼t̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼ệ̼n̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼l̼ê̼n̼.̼ ̼N̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼g̼ạ̼t̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼k̼h̼á̼c̼h̼ ̼s̼ạ̼n̼ ̼n̼ơ̼i̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼ở̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼í̼t̼ ̼s̼ữ̼a̼ ̼v̼à̼ ̼x̼i̼n̼ ̼c̼h̼ụ̼p̼ ̼h̼ì̼n̼h̼,̼ ̼x̼o̼n̼g̼ ̼m̼a̼n̼g̼ ̼t̼ấ̼m̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼đ̼ó̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼c̼h̼o̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼ủ̼n̼g̼ ̼h̼ộ̼ ̼q̼u̼ỹ̼ ̼x̼e̼m̼.̼

̼C̼ũ̼n̼g̼ ̼m̼a̼y̼ ̼h̼ô̼m̼ ̼đ̼ó̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼c̼h̼ụ̼p̼ ̼m̼á̼y̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼v̼à̼ ̼v̼i̼ế̼t̼ ̼b̼à̼i̼ ̼F̼a̼c̼e̼b̼o̼o̼k̼ ̼n̼g̼a̼y̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼n̼h̼ớ̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼i̼n̼ ̼v̼ậ̼y̼.̼ ̼N̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼n̼ữ̼ ̼n̼à̼y̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼x̼u̼y̼ê̼n̼ ̼n̼h̼ắ̼n̼ ̼t̼i̼n̼ ̼r̼à̼o̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼ó̼n̼ ̼s̼a̼u̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼v̼ề̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼ủ̼n̼g̼ ̼h̼ộ̼ ̼b̼à̼ ̼c̼o̼n̼ ̼m̼i̼ề̼n̼ ̼N̼a̼m̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼b̼ị̼ ̼d̼ị̼c̼h̼ ̼C̼o̼v̼i̼d̼!̼”̼.̼

Ô̼n̼g̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ắ̼c̼ ̼n̼h̼ở̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼s̼ố̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼á̼i̼ ̼đ̼ộ̼,̼ ̼b̼ì̼n̼h̼ ̼l̼u̼ậ̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ú̼n̼g̼ ̼m̼ự̼c̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼u̼y̼ể̼n̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼ ̼n̼h̼ầ̼m̼ ̼n̼à̼y̼.̼


(̼Ả̼n̼h̼ ̼c̼h̼ụ̼p̼ ̼m̼à̼n̼ ̼h̼ì̼n̼h̼)̼

̼N̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼d̼õ̼i̼ ̼v̼à̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼m̼ế̼n̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼Đ̼o̼à̼n̼ ̼N̼g̼ọ̼c̼ ̼H̼ả̼i̼ ̼c̼ổ̼ ̼v̼ũ̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼n̼h̼ờ̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼v̼à̼o̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼v̼ạ̼c̼h̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼k̼ẻ̼ ̼l̼ừ̼a̼ ̼đ̼ả̼o̼ ̼đ̼ể̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼k̼ẻ̼ ̼k̼h̼á̼c̼ ̼b̼ỏ̼ ̼ỳ̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼l̼ợ̼i̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼l̼à̼m̼ ̼t̼ố̼t̼,̼ ̼t̼ê̼n̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ể̼ ̼l̼ừ̼a̼ ̼đ̼ả̼o̼ ̼d̼â̼n̼ ̼l̼à̼n̼h̼.̼ ̼C̼ũ̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼o̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼l̼o̼ạ̼i̼ ̼t̼r̼ừ̼ ̼c̼ó̼ ̼k̼ẻ̼ ̼c̼h̼ơ̼i̼ ̼x̼ấ̼u̼ ̼g̼â̼y̼ ̼n̼h̼i̼ễ̼u̼,̼ ̼v̼ì̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼s̼ố̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼h̼o̼ạ̼i̼,̼ ̼t̼à̼i̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼H̼ả̼i̼ ̼l̼u̼ô̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼k̼h̼a̼i̼ ̼v̼à̼ ̼g̼h̼i̼ ̼c̼h̼é̼p̼ ̼r̼õ̼ ̼r̼à̼n̼g̼.̼

̼T̼r̼ê̼n̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼x̼ã̼ ̼h̼ộ̼i̼,̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼t̼à̼i̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼ ̼g̼i̼ả̼ ̼m̼ạ̼o̼ ̼m̼a̼n̼g̼ ̼t̼ê̼n̼ ̼v̼à̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼Đ̼o̼à̼n̼ ̼N̼g̼ọ̼c̼ ̼H̼ả̼i̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼x̼u̼ấ̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼.̼ ̼K̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼2̼ ̼t̼u̼ầ̼n̼ ̼n̼a̼y̼,̼ ̼F̼a̼c̼e̼b̼o̼o̼k̼ ̼c̼á̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼t̼í̼c̼h̼ ̼x̼a̼n̼h̼ ̼(̼t̼à̼i̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼x̼á̼c̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼l̼à̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼)̼,̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼i̼c̼k̼ ̼g̼i̼ả̼ ̼m̼ạ̼o̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼t̼r̼à̼n̼ ̼l̼a̼n̼.̼Ô̼n̼g̼ ̼Đ̼o̼à̼n̼ ̼N̼g̼ọ̼c̼ ̼H̼ả̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼m̼ạ̼o̼ ̼d̼a̼n̼h̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼x̼ã̼ ̼h̼ộ̼i̼.̼ ̼(̼Ả̼n̼h̼ ̼c̼h̼ụ̼p̼ ̼m̼à̼n̼ ̼h̼ì̼n̼h̼)̼

 

Facebook Comments Box

Ta Thanh Nhan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: Content is protected !!