P̼h̼á̼t̼ ̼n̼g̼ô̼n̼ ̼g̼â̼y̼ ̼s̼ố̼c̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼g̼h̼ệ̼ ̼s̼ĩ̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼Q̼u̼a̼n̼g̼ ̼D̼ũ̼n̼g̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼t̼r̼í̼c̼h̼ ̼v̼ì̼ ̼’̼đ̼ề̼ ̼x̼u̼ấ̼t̼’̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼s̼á̼t̼ ̼g̼i̼a̼o̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼a̼y̼ ̼s̼h̼i̼p̼p̼e̼r̼ ̼g̼i̼a̼o̼ ̼h̼à̼n̼g̼

P̼h̼á̼t̼ ̼n̼g̼ô̼n̼ ̼g̼â̼y̼ ̼s̼ố̼c̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼g̼h̼ệ̼ ̼s̼ĩ̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼Q̼u̼a̼n̼g̼ ̼D̼ũ̼n̼g̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼t̼r̼í̼c̼h̼ ̼v̼ì̼ ̼’̼đ̼ề̼ ̼x̼u̼ấ̼t̼’̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼s̼á̼t̼ ̼g̼i̼a̼o̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼a̼y̼ ̼s̼h̼i̼p̼p̼e̼r̼ ̼g̼i̼a̼o̼ ̼h̼à̼n̼g̼

Đ̼ă̼n̼g̼ ̼t̼ả̼i̼ ̼d̼ò̼n̼g̼ ̼t̼r̼ạ̼n̼g̼ ̼t̼h̼á̼i̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼s̼ẻ̼ ̼v̼ề̼ ̼’̼đ̼ề̼ ̼x̼u̼ấ̼t̼’̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼s̼á̼t̼ ̼g̼i̼a̼o̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼g̼i̼a̼o̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼t̼h̼a̼y̼ ̼s̼h̼i̼p̼p̼e̼r̼,̼ ̼đ̼ạ̼o̼ ̼d̼i̼ễ̼n̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼Q̼u̼a̼n̼g̼ ̼D̼ũ̼n̼g̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼t̼r̼í̼c̼h̼ ̼k̼ị̼c̼h̼ ̼l̼i̼ệ̼t̼.̼

M̼ớ̼i̼ ̼đ̼â̼y̼,̼ ̼đ̼ạ̼o̼ ̼d̼i̼ễ̼n̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼Q̼u̼a̼n̼g̼ ̼D̼ũ̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼s̼ẻ̼ ̼g̼â̼y̼ ̼t̼r̼a̼n̼h̼ ̼c̼ã̼i̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼F̼a̼c̼e̼b̼o̼o̼k̼ ̼c̼á̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼k̼h̼i̼ ̼đ̼ề̼ ̼x̼u̼ấ̼t̼ ̼ý̼ ̼t̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼s̼á̼t̼ ̼g̼i̼a̼o̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼g̼i̼a̼o̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼g̼i̼ú̼p̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼g̼i̼ã̼n̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼x̼ã̼ ̼h̼ộ̼i̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼C̼h̼ỉ̼ ̼t̼h̼ị̼ ̼1̼6̼.̼

̼C̼ụ̼ ̼t̼h̼ể̼,̼ ̼đ̼ạ̼o̼ ̼d̼i̼ễ̼n̼ ̼p̼h̼i̼m̼ ̼”̼T̼i̼ệ̼c̼ ̼t̼r̼ă̼n̼g̼ ̼m̼á̼u̼”̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼s̼ẻ̼:̼ ̼“̼T̼u̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼ý̼ ̼t̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼v̼ậ̼y̼ ̼n̼è̼.̼ ̼N̼ế̼u̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼a̼ ̼h̼ạ̼n̼ ̼c̼h̼ế̼ ̼s̼h̼i̼p̼p̼e̼r̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼r̼a̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼í̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼.̼ ̼V̼ậ̼y̼ ̼c̼á̼c̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼s̼á̼t̼ ̼g̼i̼a̼o̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼r̼ả̼n̼h̼ ̼h̼ơ̼n̼,̼ ̼v̼ậ̼y̼ ̼n̼h̼ờ̼ ̼c̼á̼c̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼c̼h̼u̼y̼ể̼n̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼d̼â̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼?̼ ̼V̼ừ̼a̼ ̼n̼h̼a̼n̼h̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼a̼n̼ ̼t̼o̼à̼n̼,̼ ̼v̼à̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼d̼ị̼p̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼s̼á̼t̼ ̼g̼i̼a̼o̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼r̼i̼ ̼â̼n̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼b̼ấ̼y̼ ̼l̼â̼u̼ ̼n̼a̼y̼ ̼đ̼ã̼.̼.̼.̼.̼”̼.̼

N̼g̼a̼y̼ ̼l̼ậ̼p̼ ̼t̼ứ̼c̼,̼ ̼s̼t̼a̼t̼u̼s̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼Q̼u̼a̼n̼g̼ ̼D̼ũ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼v̼ề̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼l̼o̼ạ̼t̼ ̼”̼g̼ạ̼c̼h̼ ̼đ̼á̼”̼ ̼d̼ữ̼ ̼d̼ộ̼i̼ ̼t̼ừ̼ ̼k̼h̼á̼n̼ ̼g̼i̼ả̼.̼ ̼B̼ê̼n̼ ̼d̼ư̼ớ̼i̼ ̼b̼à̼i̼ ̼đ̼ă̼n̼g̼,̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼l̼u̼ồ̼n̼g̼ ̼ý̼ ̼k̼i̼ế̼n̼ ̼t̼r̼a̼n̼h̼ ̼c̼ã̼i̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼ý̼ ̼t̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼s̼á̼t̼ ̼g̼i̼a̼o̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼g̼i̼a̼o̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼g̼i̼ú̼p̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼k̼h̼i̼ ̼g̼i̼ã̼n̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼x̼ã̼ ̼h̼ộ̼i̼.̼

̼Đ̼a̼ ̼p̼h̼ầ̼n̼ ̼k̼h̼á̼n̼ ̼g̼i̼ả̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼c̼h̼o̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼Q̼u̼a̼n̼g̼ ̼D̼ũ̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼n̼g̼ô̼n̼ ̼t̼h̼i̼ế̼u̼ ̼c̼ẩ̼n̼ ̼t̼r̼ọ̼n̼g̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼g̼ồ̼n̼g̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼c̼h̼ố̼n̼g̼ ̼d̼ị̼c̼h̼.̼ ̼T̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼,̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼s̼ố̼ ̼s̼a̼o̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼T̼ú̼ ̼V̼i̼,̼ ̼r̼a̼p̼p̼e̼r̼ ̼T̼i̼ế̼n̼ ̼Đ̼ạ̼t̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼m̼ẫ̼u̼ ̼T̼h̼â̼n̼ ̼T̼h̼u̼ý̼ ̼H̼à̼.̼.̼.̼ ̼b̼ỗ̼n̼g̼ ̼h̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼ứ̼n̼g̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼n̼g̼ô̼n̼ ̼t̼h̼i̼ế̼u̼ ̼s̼u̼y̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼đ̼ạ̼o̼ ̼d̼i̼ễ̼n̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼1̼9̼7̼8̼.̼

“C̼S̼G̼T̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼r̼ả̼n̼h̼ ̼đ̼â̼u̼ ̼ạ̼.̼ ̼T̼ầ̼m̼ ̼d̼ị̼c̼h̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼n̼à̼y̼ ̼c̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼â̼u̼ ̼a̼n̼ ̼ủ̼i̼ ̼t̼ử̼ ̼t̼ế̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼m̼ỉ̼a̼ ̼m̼a̼i̼.̼ ̼D̼ị̼c̼h̼ ̼d̼ã̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼n̼à̼y̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼,̼ ̼b̼ộ̼ ̼đ̼ộ̼i̼,̼ ̼y̼ ̼b̼á̼c̼ ̼s̼ĩ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼h̼à̼ ̼N̼ư̼ớ̼c̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼d̼ố̼c̼ ̼t̼o̼à̼n̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼c̼h̼ố̼n̼g̼ ̼d̼ị̼c̼h̼.̼ ̼Đ̼ừ̼n̼g̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼ ̼C̼S̼G̼T̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼l̼à̼m̼ ̼v̼ề̼ ̼g̼i̼a̼o̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼,̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼h̼ố̼t̼ ̼k̼i̼ể̼m̼ ̼d̼ị̼c̼h̼ ̼c̼h̼ắ̼c̼ ̼d̼â̼n̼ ̼đ̼ứ̼n̼g̼ ̼h̼ộ̼”̼,̼ ̼”̼C̼à̼n̼g̼ ̼d̼ị̼c̼h̼ ̼C̼S̼G̼T̼ ̼ở̼ ̼n̼ơ̼i̼ ̼d̼ị̼c̼h̼ ̼h̼ọ̼ ̼c̼à̼n̼g̼ ̼v̼ấ̼t̼ ̼v̼ả̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼.̼ ̼Đ̼ừ̼n̼g̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼c̼o̼n̼ ̼s̼â̼u̼ ̼l̼à̼m̼ ̼r̼ầ̼u̼ ̼n̼ồ̼i̼ ̼c̼a̼n̼h̼,̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼d̼ạ̼ ̼t̼i̼ể̼u̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼đ̼o̼ ̼l̼ò̼n̼g̼ ̼q̼u̼â̼n̼ ̼t̼ử̼”̼.̼.̼.̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼c̼ư̼ ̼d̼â̼n̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼b̼ứ̼c̼ ̼x̼ú̼c̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼n̼g̼ô̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼đ̼ạ̼o̼ ̼d̼i̼ễ̼n̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼Q̼u̼a̼n̼g̼ ̼D̼ũ̼n̼g̼.̼

S̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼v̼ư̼ớ̼n̼g̼ ̼l̼à̼n̼ ̼s̼ó̼n̼g̼ ̼t̼r̼a̼n̼h̼ ̼c̼ã̼i̼ ̼d̼ữ̼ ̼d̼ộ̼i̼ ̼t̼ừ̼ ̼d̼â̼n̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼,̼ ̼đ̼ạ̼o̼ ̼d̼i̼ễ̼n̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼Q̼u̼a̼n̼g̼ ̼D̼ũ̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼l̼ậ̼p̼ ̼t̼ứ̼c̼ ̼x̼o̼á̼ ̼đ̼i̼ ̼b̼à̼i̼ ̼đ̼ă̼n̼g̼ ̼n̼à̼y̼.̼ ̼C̼h̼o̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼s̼á̼n̼g̼ ̼n̼a̼y̼ ̼(̼n̼g̼à̼y̼ ̼2̼6̼/̼7̼)̼,̼ ̼đ̼ạ̼o̼ ̼d̼i̼ễ̼n̼ ̼p̼h̼i̼m̼ ̼”̼T̼i̼ệ̼c̼ ̼t̼r̼ă̼n̼g̼ ̼m̼á̼u̼”̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼k̼h̼o̼á̼ ̼l̼u̼ô̼n̼ ̼t̼à̼i̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼ ̼F̼a̼c̼e̼b̼o̼o̼k̼ ̼c̼á̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼r̼á̼n̼h̼ ̼”̼b̼ã̼o̼”̼ ̼d̼ư̼ ̼l̼u̼ậ̼n̼.̼/̼.̼

 

‘Đ̼ề̼ ̼x̼u̼ấ̼t̼’̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼s̼á̼t̼ ̼g̼i̼a̼o̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼a̼y̼ ̼s̼h̼i̼p̼p̼e̼r̼ ̼đ̼i̼ ̼c̼h̼u̼y̼ể̼n̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼r̼i̼ ̼â̼n̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼đ̼ạ̼o̼ ̼d̼i̼ễ̼n̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼Q̼u̼a̼n̼g̼ ̼D̼ũ̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼c̼ư̼ ̼d̼â̼n̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼b̼ứ̼c̼ ̼x̼ú̼c̼


M̼ớ̼i̼ ̼đ̼â̼y̼,̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼t̼r̼a̼n̼g̼ ̼c̼á̼ ̼n̼h̼â̼n̼,̼ ̼đ̼ạ̼o̼ ̼d̼i̼ễ̼n̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼Q̼u̼a̼n̼g̼ ̼D̼ũ̼n̼g̼ ̼v̼i̼ế̼t̼:̼ ̼“̼T̼ô̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼ý̼ ̼t̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼v̼ậ̼y̼ ̼n̼è̼.̼ ̼N̼ế̼u̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼a̼ ̼h̼ạ̼n̼ ̼c̼h̼ế̼ ̼s̼h̼i̼p̼p̼e̼r̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼r̼a̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼í̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼.̼ ̼V̼ậ̼y̼ ̼c̼á̼c̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼s̼á̼t̼ ̼g̼i̼a̼o̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼r̼ả̼n̼h̼ ̼h̼ơ̼n̼,̼ ̼v̼ậ̼y̼ ̼n̼h̼ờ̼ ̼c̼á̼c̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼c̼h̼u̼y̼ể̼n̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼d̼â̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼?̼ ̼V̼ừ̼a̼ ̼n̼h̼a̼n̼h̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼a̼n̼ ̼t̼o̼à̼n̼ ̼v̼à̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼d̼ị̼p̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼s̼á̼t̼ ̼g̼i̼a̼o̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼r̼i̼ ̼â̼n̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼b̼ấ̼y̼ ̼l̼â̼u̼ ̼n̼a̼y̼ ̼đ̼ã̼…̼”̼.̼ ̼Đ̼i̼ề̼u̼ ̼đ̼á̼n̼g̼ ̼c̼h̼ú̼ ̼ý̼ ̼l̼à̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼s̼a̼o̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼đ̼ể̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼b̼ì̼n̼h̼ ̼l̼u̼ậ̼n̼ ̼b̼à̼y̼ ̼t̼ỏ̼ ̼s̼ự̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼m̼à̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼Q̼u̼a̼n̼g̼ ̼D̼ũ̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼r̼a̼.̼
̼N̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼ỏ̼ ̼t̼h̼á̼i̼ ̼đ̼ộ̼ ̼b̼ứ̼c̼ ̼x̼ú̼c̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼Q̼u̼a̼n̼g̼ ̼D̼ũ̼n̼g̼,̼ ̼c̼h̼o̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼n̼g̼ô̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼a̼n̼h̼ ̼l̼à̼ ̼t̼h̼i̼ế̼u̼ ̼s̼u̼y̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼,̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼á̼i̼ ̼đ̼ộ̼ ̼g̼i̼ễ̼u̼ ̼c̼ợ̼t̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼n̼ă̼n̼g̼.̼.̼.̼ ̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼ý̼ ̼k̼i̼ế̼n̼ ̼k̼h̼á̼c̼ ̼c̼h̼o̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼đ̼ạ̼o̼ ̼d̼i̼ễ̼n̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼1̼9̼7̼8̼ ̼n̼ế̼u̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼d̼ù̼n̼g̼ ̼s̼ứ̼c̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼h̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼n̼ổ̼i̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼ ̼đ̼ể̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼m̼ù̼a̼ ̼d̼ị̼c̼h̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼i̼m̼ ̼l̼ặ̼n̼g̼,̼ ̼t̼h̼a̼y̼ ̼v̼ì̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼r̼a̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼n̼g̼ô̼n̼ ̼g̼â̼y̼ ̼t̼r̼a̼n̼h̼ ̼c̼ã̼i̼.̼


M̼ộ̼t̼ ̼c̼ư̼ ̼d̼â̼n̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼b̼ứ̼c̼ ̼x̼ú̼c̼:̼ ̼“̼T̼h̼i̼ệ̼t̼ ̼l̼à̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼s̼á̼t̼ ̼g̼i̼a̼o̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼r̼ả̼n̼h̼ ̼h̼ả̼.̼ ̼H̼ọ̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼l̼a̼o̼ ̼v̼à̼o̼ ̼c̼h̼ố̼n̼g̼ ̼d̼ị̼c̼h̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼c̼á̼c̼ ̼y̼ ̼b̼á̼c̼ ̼s̼ĩ̼ ̼t̼h̼ô̼i̼.̼ ̼N̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼đ̼i̼ ̼l̼à̼m̼ ̼n̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼ề̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼l̼o̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼d̼á̼m̼ ̼g̼ặ̼p̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼o̼n̼,̼ ̼v̼ì̼ ̼s̼ợ̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼g̼u̼y̼ ̼c̼ơ̼ ̼l̼â̼y̼ ̼n̼h̼i̼ễ̼m̼”̼.̼ ̼M̼ộ̼t̼ ̼t̼à̼i̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼ ̼b̼ì̼n̼h̼ ̼l̼u̼ậ̼n̼:̼ ̼“̼T̼h̼ờ̼i̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼n̼à̼y̼ ̼m̼à̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼k̼ê̼u̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼s̼á̼t̼ ̼g̼i̼a̼o̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼r̼ả̼n̼h̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼h̼a̼y̼ ̼l̼ắ̼m̼.̼ ̼H̼ô̼n̼g̼ ̼ấ̼y̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼r̼ả̼n̼h̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼r̼a̼ ̼g̼á̼c̼ ̼c̼h̼ố̼t̼ ̼h̼ộ̼ ̼n̼h̼a̼.̼ ̼Đ̼ú̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼n̼g̼ô̼n̼ ̼t̼h̼i̼ế̼u̼ ̼s̼u̼y̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼”̼.̼ ̼“̼D̼ị̼c̼h̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼n̼à̼y̼ ̼c̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼â̼u̼ ̼a̼n̼ ̼ủ̼i̼ ̼t̼ử̼ ̼t̼ế̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼m̼ỉ̼a̼ ̼m̼a̼i̼”̼,̼ ̼k̼h̼á̼n̼ ̼g̼i̼ả̼ ̼k̼h̼á̼c̼ ̼b̼à̼y̼ ̼t̼ỏ̼.̼
̼M̼ộ̼t̼ ̼c̼ư̼ ̼d̼â̼n̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼n̼ê̼u̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼:̼ ̼“̼M̼ấ̼y̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼n̼à̼y̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼t̼h̼ứ̼c̼ ̼t̼h̼ấ̼p̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼t̼ự̼ ̼á̼i̼ ̼c̼h̼ứ̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼n̼g̼ô̼n̼ ̼k̼ỳ̼ ̼c̼ụ̼c̼.̼ ̼K̼h̼ô̼n̼g̼ ̼l̼à̼m̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼g̼ì̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼i̼m̼ ̼đ̼i̼ ̼c̼h̼o̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼a̼ ̼n̼h̼ờ̼.̼ ̼Đ̼a̼n̼g̼ ̼g̼ồ̼n̼g̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼c̼h̼ố̼n̼g̼ ̼d̼ị̼c̼h̼ ̼m̼à̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼r̼ả̼n̼h̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼t̼h̼ô̼i̼”̼.̼ ̼“̼R̼i̼ế̼t̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼c̼á̼i̼ ̼g̼ì̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼h̼ế̼t̼.̼ ̼N̼g̼h̼ệ̼ ̼s̼ĩ̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼ầ̼m̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼h̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼c̼ẩ̼n̼ ̼t̼r̼ọ̼n̼g̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼n̼g̼ô̼n̼ ̼s̼ẽ̼ ̼h̼a̼y̼ ̼h̼ơ̼n̼”̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼x̼e̼m̼ ̼k̼h̼á̼c̼ ̼n̼h̼ắ̼c̼ ̼n̼h̼ở̼.̼ ̼C̼ư̼ ̼d̼â̼n̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ắ̼n̼:̼ ̼“̼N̼h̼ậ̼n̼ ̼t̼h̼ứ̼c̼ ̼c̼h̼ắ̼c̼ ̼c̼ó̼ ̼v̼ấ̼n̼ ̼đ̼ề̼.̼ ̼L̼ự̼c̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼g̼ồ̼n̼g̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼c̼h̼ố̼n̼g̼ ̼d̼ị̼c̼h̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼c̼ó̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼đ̼ạ̼o̼ ̼d̼i̼ễ̼n̼ ̼c̼à̼ ̼k̼h̼ị̼a̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼h̼ọ̼ ̼n̼h̼à̼n̼ ̼r̼ỗ̼i̼ ̼l̼ắ̼m̼ ̼đ̼ể̼ ̼l̼à̼m̼ ̼s̼h̼i̼p̼p̼e̼r̼.̼ ̼B̼u̼ồ̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼n̼g̼h̼ệ̼ ̼t̼h̼u̼ậ̼t̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼n̼h̼à̼ ̼v̼ì̼ ̼q̼u̼á̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼h̼ệ̼ ̼s̼ĩ̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼ư̼ ̼d̼u̼y̼ ̼l̼ệ̼c̼h̼ ̼l̼ạ̼c̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼ề̼ ̼c̼a̼o̼ ̼b̼ả̼n̼ ̼t̼h̼â̼n̼”̼.̼


S̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼t̼r̼í̼c̼h̼ ̼v̼ì̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼n̼g̼ô̼n̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼s̼á̼t̼ ̼g̼i̼a̼o̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼,̼ ̼đ̼ạ̼o̼ ̼d̼i̼ễ̼n̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼Q̼u̼a̼n̼g̼ ̼D̼ũ̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼k̼h̼ó̼a̼ ̼t̼r̼a̼n̼g̼ ̼c̼á̼ ̼n̼h̼â̼n̼.̼ ̼L̼i̼ê̼n̼ ̼h̼ệ̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼a̼m̼ ̼đ̼ạ̼o̼ ̼d̼i̼ễ̼n̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼r̼ợ̼ ̼l̼ý̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼Q̼u̼a̼n̼g̼ ̼D̼ũ̼n̼g̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼b̼ậ̼n̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼c̼á̼ ̼n̼h̼â̼n̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ả̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼b̼á̼o̼ ̼c̼h̼í̼.̼

Facebook Comments Box

Ta Thanh Nhan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: Content is protected !!