T̼h̼a̼n̼h̼ ̼n̼i̼ê̼n̼ ̼c̼h̼u̼i̼ ̼v̼à̼o̼ ̼m̼ù̼n̼g̼ ̼d̼ỗ̼ ̼c̼o̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼n̼ữ̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼n̼h̼à̼ ̼v̼à̼ ̼c̼á̼i̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼n̼g̼ờ̼

T̼h̼a̼n̼h̼ ̼n̼i̼ê̼n̼ ̼c̼h̼u̼i̼ ̼v̼à̼o̼ ̼m̼ù̼n̼g̼ ̼d̼ỗ̼ ̼c̼o̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼n̼ữ̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼n̼h̼à̼ ̼v̼à̼ ̼c̼á̼i̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼n̼g̼ờ̼

N̼g̼à̼y̼ ̼2̼7̼/̼7̼,̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼t̼h̼ị̼ ̼x̼ã̼ ̼C̼a̼i̼ ̼L̼ậ̼y̼ ̼t̼ạ̼m̼ ̼g̼i̼a̼m̼ ̼L̼ê̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼M̼ộ̼c̼ ̼(̼n̼g̼ụ̼ ̼x̼ã̼ ̼P̼h̼ú̼ ̼C̼ư̼ờ̼n̼g̼,̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼C̼a̼i̼ ̼L̼ậ̼y̼)̼ ̼đ̼ể̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼ ̼v̼ề̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼t̼r̼ộ̼m̼ ̼c̼ắ̼p̼ ̼t̼à̼i̼ ̼s̼ả̼n̼.̼


̼L̼ú̼c̼ ̼n̼à̼y̼,̼ ̼M̼ộ̼c̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼n̼ữ̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼n̼g̼ủ̼ ̼s̼a̼y̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼c̼o̼n̼.̼ ̼D̼o̼ ̼n̼g̼h̼e̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼,̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼b̼é̼ ̼k̼h̼ó̼c̼ ̼r̼é̼,̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼v̼ậ̼y̼ ̼M̼ộ̼c̼ ̼l̼i̼ề̼n̼ ̼n̼ằ̼m̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼c̼ạ̼n̼h̼,̼ ̼v̼ỗ̼ ̼v̼ề̼ ̼b̼é̼ ̼n̼g̼ủ̼.̼ ̼K̼h̼i̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼m̼ẹ̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼n̼g̼ủ̼ ̼s̼a̼y̼.̼T̼h̼e̼o̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼ ̼b̼a̼n̼ ̼đ̼ầ̼u̼,̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼0̼h̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼4̼/̼7̼,̼ ̼M̼ộ̼c̼ ̼đ̼ộ̼t̼ ̼n̼h̼ậ̼p̼ ̼v̼à̼o̼ ̼n̼h̼à̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼n̼ữ̼ ̼ở̼ ̼x̼ã̼ ̼M̼ỹ̼ ̼P̼h̼ư̼ớ̼c̼ ̼T̼â̼y̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼r̼ộ̼m̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼h̼o̼ạ̼i̼.̼


̼K̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼5̼ ̼p̼h̼ú̼t̼ ̼s̼a̼u̼,̼ ̼k̼h̼i̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼đ̼ã̼ ̼n̼g̼ủ̼,̼ ̼M̼ộ̼c̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼t̼r̼ộ̼m̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼h̼o̼ạ̼i̼ ̼c̼h̼u̼ẩ̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼h̼o̼á̼t̼ ̼r̼a̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼n̼ữ̼ ̼t̼h̼ứ̼c̼ ̼d̼ậ̼y̼,̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼,̼ ̼t̼r̼i̼ ̼h̼ô̼.̼

̼M̼ộ̼c̼ ̼b̼ỏ̼ ̼c̼h̼ạ̼y̼,̼ ̼n̼g̼ã̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼a̼o̼ ̼c̼á̼,̼ ̼r̼ớ̼t̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼c̼h̼i̼ế̼c̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼h̼o̼ạ̼i̼ ̼d̼i̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼t̼r̼ộ̼m̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼v̼à̼ ̼b̼ị̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼x̼u̼n̼g̼ ̼q̼u̼a̼n̼h̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼g̼i̼ữ̼.̼


̼T̼h̼ờ̼i̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼n̼à̼y̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼M̼a̼i̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼B̼o̼n̼ ̼(̼h̼à̼n̼g̼ ̼x̼ó̼m̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼n̼ữ̼)̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼r̼a̼ ̼đ̼ê̼m̼ ̼h̼ô̼m̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼M̼ộ̼c̼ ̼t̼ừ̼n̼g̼ ̼đ̼ộ̼t̼ ̼n̼h̼ậ̼p̼ ̼v̼à̼o̼ ̼n̼h̼à̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼v̼à̼ ̼n̼ằ̼m̼ ̼n̼g̼ủ̼ ̼c̼ù̼n̼g̼.̼ ̼T̼ố̼i̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼B̼o̼n̼ ̼n̼g̼ủ̼ ̼s̼a̼y̼,̼ ̼q̼u̼ê̼n̼ ̼đ̼ó̼n̼g̼ ̼c̼ử̼a̼ ̼n̼h̼à̼.̼ ̼Đ̼ế̼n̼ ̼k̼h̼u̼y̼a̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼t̼h̼a̼n̼h̼ ̼n̼i̼ê̼n̼ ̼l̼ạ̼ ̼n̼ằ̼m̼ ̼n̼g̼ủ̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼c̼ạ̼n̼h̼.̼ ̼

̼Ô̼n̼g̼ ̼B̼o̼n̼ ̼h̼ỏ̼i̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼M̼ộ̼c̼ ̼t̼r̼ả̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼d̼o̼ ̼n̼h̼ậ̼u̼ ̼s̼a̼y̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼v̼à̼o̼ ̼n̼h̼ầ̼m̼ ̼n̼h̼à̼ ̼v̼à̼ ̼n̼g̼ủ̼ ̼q̼u̼ê̼n̼.̼.̼.̼ ̼T̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼t̼h̼ậ̼t̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼M̼ộ̼c̼ ̼r̼a̼ ̼v̼ề̼,̼ ̼s̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼t̼à̼i̼ ̼s̼ả̼n̼.̼ ̼M̼ộ̼c̼ ̼t̼h̼ừ̼a̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼h̼u̼i̼ ̼v̼à̼o̼ ̼m̼à̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼B̼o̼n̼ ̼t̼r̼ộ̼m̼ ̼2̼ ̼c̼h̼i̼ế̼c̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼h̼o̼ạ̼i̼,̼ ̼t̼r̼ị̼ ̼g̼i̼á̼ ̼4̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼.̼

̼K̼h̼i̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼B̼o̼n̼ ̼c̼h̼u̼ẩ̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼h̼ứ̼c̼ ̼g̼i̼ấ̼c̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼t̼a̼ ̼n̼ằ̼m̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼c̼ạ̼n̼h̼,̼ ̼g̼i̼ả̼ ̼v̼ờ̼ ̼n̼g̼ủ̼ ̼s̼a̼y̼.̼ ̼T̼h̼ủ̼ ̼đ̼o̼ạ̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼M̼ộ̼c̼ ̼l̼à̼ ̼đ̼ể̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼B̼o̼n̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼“̼đ̼á̼n̼h̼ ̼t̼h̼ứ̼c̼”̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼d̼ậ̼y̼,̼ ̼đ̼ể̼ ̼u̼n̼g̼ ̼d̼u̼n̼g̼ ̼r̼a̼ ̼k̼h̼ỏ̼i̼ ̼n̼h̼à̼.̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼t̼h̼ị̼ ̼x̼ã̼ ̼C̼a̼i̼ ̼L̼ậ̼y̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼h̼u̼ ̼h̼ồ̼i̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼2̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼h̼o̼ạ̼i̼ ̼m̼à̼ ̼M̼ộ̼c̼ ̼t̼r̼ộ̼m̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼B̼o̼n̼.̼


̼M̼ộ̼c̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼ừ̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼2̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼s̼ự̼,̼ ̼b̼ị̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼đ̼i̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼d̼ư̼ỡ̼n̼g̼ ̼2̼4̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼v̼ề̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼t̼r̼ộ̼m̼ ̼c̼ắ̼p̼ ̼t̼à̼i̼ ̼s̼ả̼n̼,̼ ̼c̼a̼i̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼b̼u̼ộ̼c̼ ̼1̼5̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼1̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼á̼n̼ ̼v̼ề̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼t̼r̼ộ̼m̼ ̼c̼ắ̼p̼ ̼t̼à̼i̼ ̼s̼ả̼n̼,̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼c̼h̼ấ̼p̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼á̼n̼ ̼x̼o̼n̼g̼ ̼v̼à̼o̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼6̼.̼

Tạm giữ kẻ vi phạm phòng chống dịch, chém công an trọng thương

N̼g̼à̼y̼ ̼1̼8̼/̼7̼,̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼B̼à̼ ̼R̼ị̼a̼ ̼-̼ ̼V̼ũ̼n̼g̼ ̼T̼à̼u̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼t̼ạ̼m̼ ̼g̼i̼ữ̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼s̼ự̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼Q̼u̼ố̼c̼ ̼B̼ả̼o̼ ̼(̼S̼N̼ ̼1̼9̼9̼0̼)̼ ̼v̼à̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼Q̼u̼ố̼c̼ ̼D̼ũ̼n̼g̼ ̼(̼b̼ố̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼B̼ả̼o̼,̼ ̼S̼N̼ ̼1̼9̼6̼7̼)̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼t̼r̼ú̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼ấ̼p̼ ̼P̼h̼ú̼ ̼L̼â̼m̼,̼ ̼x̼ã̼ ̼H̼ò̼a̼ ̼H̼i̼ệ̼p̼,̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼X̼u̼y̼ê̼n̼ ̼M̼ộ̼c̼,̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼B̼à̼ ̼R̼ị̼a̼ ̼–̼ ̼V̼ũ̼n̼g̼ ̼T̼à̼u̼.̼


̼C̼ă̼n̼ ̼c̼ứ̼ ̼v̼à̼o̼ ̼d̼ấ̼u̼ ̼h̼i̼ệ̼u̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼b̼a̼n̼ ̼đ̼ầ̼u̼,̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼ ̼r̼a̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼t̼ạ̼m̼ ̼g̼i̼ữ̼ ̼B̼ả̼o̼ ̼v̼à̼ ̼D̼ũ̼n̼g̼ ̼đ̼ể̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼,̼ ̼l̼à̼m̼ ̼r̼õ̼ ̼v̼ề̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼g̼i̼ế̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼,̼ ̼c̼h̼ố̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼i̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼v̼ụ̼.̼

̼V̼à̼o̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼8̼h̼3̼0̼ ̼s̼á̼n̼g̼ ̼1̼5̼/̼7̼,̼ ̼B̼ả̼o̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ộ̼i̼ ̼m̼ũ̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼h̼i̼ể̼m̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼e̼o̼ ̼k̼h̼ẩ̼u̼ ̼t̼r̼a̼n̼g̼,̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼k̼h̼i̼ể̼n̼ ̼x̼e̼ ̼m̼á̼y̼ ̼b̼i̼ể̼n̼ ̼s̼ố̼ ̼7̼2̼G̼1̼-̼1̼3̼6̼.̼7̼7̼ ̼d̼i̼ ̼c̼h̼u̼y̼ể̼n̼ ̼t̼ừ̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼X̼u̼y̼ê̼n̼ ̼M̼ộ̼c̼ ̼đ̼i̼ ̼q̼u̼a̼ ̼x̼ã̼ ̼T̼h̼ắ̼n̼g̼ ̼H̼ả̼i̼,̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼H̼à̼m̼ ̼T̼â̼n̼.̼N̼h̼ư̼ ̼V̼i̼e̼t̼N̼a̼m̼N̼e̼t̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼t̼i̼n̼,̼ ̼B̼ả̼o̼ ̼l̼à̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼“̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼ố̼t̼ ̼k̼i̼ể̼m̼ ̼s̼o̼á̼t̼ ̼y̼ ̼t̼ế̼”̼ ̼ở̼ ̼B̼ì̼n̼h̼ ̼T̼h̼u̼ậ̼n̼,̼ ̼s̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼ ̼t̼r̼ở̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼h̼à̼ ̼ở̼ ̼x̼ã̼ ̼H̼ò̼a̼ ̼H̼i̼ệ̼p̼ ̼c̼ố̼ ̼t̼h̼ủ̼,̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼v̼ậ̼n̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼r̼a̼ ̼l̼à̼m̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼d̼ù̼n̼g̼ ̼d̼a̼o̼ ̼c̼h̼é̼m̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼í̼c̼h̼ ̼T̼h̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼ú̼y̼ ̼H̼o̼à̼n̼g̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼D̼ư̼ơ̼n̼g̼,̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼x̼ã̼ ̼T̼h̼ắ̼n̼g̼ ̼H̼ả̼i̼,̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼H̼à̼m̼ ̼T̼â̼n̼,̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼B̼ì̼n̼h̼ ̼T̼h̼u̼ậ̼n̼.̼


̼K̼h̼i̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼c̼h̼ố̼t̼ ̼k̼i̼ể̼m̼ ̼s̼o̼á̼t̼ ̼y̼ ̼t̼ế̼ ̼s̼ố̼ ̼2̼ ̼đ̼ặ̼t̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼t̼h̼ô̼n̼ ̼S̼u̼ố̼i̼ ̼T̼ứ̼,̼ ̼x̼ã̼ ̼T̼h̼ắ̼n̼g̼ ̼H̼ả̼i̼,̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼H̼à̼m̼ ̼T̼â̼n̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼b̼ị̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼l̼à̼m̼ ̼n̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼v̼ụ̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼c̼h̼ố̼t̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼d̼ừ̼n̼g̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼i̼ệ̼n̼ ̼đ̼ể̼ ̼k̼i̼ể̼m̼ ̼t̼r̼a̼ ̼v̼ì̼ ̼v̼i̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼q̼u̼y̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼c̼h̼ố̼n̼g̼ ̼d̼ị̼c̼h̼.̼

̼T̼ạ̼i̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼B̼ả̼o̼ ̼d̼ừ̼n̼g̼ ̼x̼e̼,̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼c̼ố̼p̼ ̼r̼a̼ ̼1̼ ̼c̼o̼n̼ ̼d̼a̼o̼ ̼v̼à̼ ̼c̼h̼ạ̼y̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼đ̼â̼m̼ ̼t̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼v̼à̼o̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼a̼n̼h̼ ̼Đ̼o̼à̼n̼ ̼T̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼S̼ơ̼n̼,̼ ̼c̼á̼n̼ ̼b̼ộ̼ ̼t̼ư̼ ̼p̼h̼á̼p̼ ̼h̼ộ̼ ̼t̼ị̼c̼h̼ ̼x̼ã̼ ̼T̼h̼ắ̼n̼g̼ ̼H̼ả̼i̼,̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼m̼a̼y̼ ̼a̼n̼h̼ ̼S̼ơ̼n̼ ̼n̼é̼ ̼k̼ị̼p̼.̼ ̼N̼g̼a̼y̼ ̼s̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼B̼ả̼o̼ ̼q̼u̼a̼y̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼x̼e̼ ̼c̼h̼ạ̼y̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼h̼à̼ ̼ở̼ ̼ấ̼p̼ ̼P̼h̼ú̼ ̼L̼â̼m̼,̼ ̼x̼ã̼ ̼H̼ò̼a̼ ̼H̼i̼ệ̼p̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼r̼ố̼n̼.̼L̼ú̼c̼ ̼n̼à̼y̼,̼ ̼B̼ả̼o̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼ấ̼p̼ ̼h̼à̼n̼h̼,̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼k̼h̼i̼ể̼n̼ ̼x̼e̼ ̼m̼á̼y̼ ̼b̼ỏ̼ ̼c̼h̼ạ̼y̼ ̼v̼ề̼ ̼h̼ư̼ớ̼n̼g̼ ̼x̼ã̼ ̼T̼h̼ắ̼n̼g̼ ̼H̼ả̼i̼,̼ ̼t̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼ ̼đ̼i̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼đ̼o̼ạ̼n̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼á̼n̼ ̼b̼ộ̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼c̼h̼ố̼t̼ ̼k̼i̼ể̼m̼ ̼s̼o̼á̼t̼ ̼y̼ ̼t̼ế̼ ̼s̼ố̼ ̼2̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ ̼t̼u̼ầ̼n̼ ̼t̼r̼a̼ ̼c̼h̼ặ̼n̼ ̼l̼ạ̼i̼.

̼N̼h̼ậ̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼i̼n̼ ̼b̼á̼o̼ ̼v̼à̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼đ̼ạ̼o̼,̼ ̼T̼h̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼ú̼y̼ ̼H̼o̼à̼n̼g̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼D̼ư̼ơ̼n̼g̼,̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼x̼ã̼ ̼T̼h̼ắ̼n̼g̼ ̼H̼ả̼i̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ố̼t̼ ̼k̼i̼ể̼m̼ ̼d̼ị̼c̼h̼,̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼X̼u̼y̼ê̼n̼ ̼M̼ộ̼c̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼v̼ậ̼n̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼,̼ ̼m̼ờ̼i̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼B̼ả̼o̼ ̼r̼a̼ ̼l̼à̼m̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼,̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼B̼ả̼o̼ ̼đ̼ó̼n̼g̼ ̼c̼ử̼a̼ ̼c̼ố̼ ̼t̼h̼ủ̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼h̼à̼.̼

̼Đ̼ế̼n̼ ̼t̼r̼ư̼a̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼,̼ ̼B̼ả̼o̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼n̼g̼ờ̼ ̼l̼a̼o̼ ̼r̼a̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼,̼ ̼d̼ù̼n̼g̼ ̼r̼ự̼a̼ ̼c̼h̼é̼m̼ ̼l̼o̼ạ̼n̼ ̼x̼ạ̼ ̼v̼à̼o̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼,̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼đ̼ó̼ ̼c̼h̼é̼m̼ ̼1̼ ̼n̼h̼á̼t̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼đ̼ứ̼t̼ ̼l̼ì̼a̼ ̼c̼á̼n̼h̼ ̼t̼a̼y̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼T̼h̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼ú̼y̼ ̼D̼ư̼ơ̼n̼g̼,̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼á̼n̼ ̼b̼ộ̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼x̼ã̼ ̼H̼ò̼a̼ ̼H̼i̼ệ̼p̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼.̼


̼N̼g̼a̼y̼ ̼s̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼T̼h̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼ú̼y̼ ̼D̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼đ̼i̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼B̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼B̼à̼ ̼R̼ị̼a̼.̼ ̼G̼â̼y̼ ̼á̼n̼ ̼x̼o̼n̼g̼,̼ ̼B̼ả̼o̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼c̼ố̼ ̼t̼h̼ủ̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼h̼à̼ ̼v̼à̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼b̼ố̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼k̼h̼i̼ê̼u̼ ̼k̼h̼í̼c̼h̼,̼ ̼g̼â̼y̼ ̼h̼ấ̼n̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼n̼ă̼n̼g̼.̼

̼T̼h̼ậ̼m̼ ̼c̼h̼í̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼B̼ả̼o̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼l̼ợ̼i̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼ ̼s̼ơ̼ ̼h̼ở̼ ̼r̼ờ̼i̼ ̼k̼h̼ỏ̼i̼ ̼n̼h̼à̼ ̼v̼à̼ ̼b̼ỏ̼ ̼t̼r̼ố̼n̼.̼ ̼T̼ố̼i̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼,̼ ̼b̼ố̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼B̼ả̼o̼ ̼l̼à̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼Q̼u̼ố̼c̼ ̼D̼ũ̼n̼g̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼ạ̼m̼ ̼g̼i̼ữ̼ ̼đ̼ể̼ ̼p̼h̼ụ̼c̼ ̼v̼ụ̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼.̼

̼S̼a̼u̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼l̼ẩ̼n̼ ̼t̼r̼ố̼n̼,̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼6̼h̼3̼0̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼1̼6̼/̼7̼,̼ ̼B̼ả̼o̼ ̼b̼ị̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼x̼â̼y̼ ̼d̼ự̼n̼g̼ ̼t̼h̼u̼ộ̼c̼ ̼ấ̼p̼ ̼B̼ì̼n̼h̼ ̼T̼h̼ắ̼n̼g̼,̼ ̼x̼ã̼ ̼B̼ì̼n̼h̼ ̼C̼h̼â̼u̼,̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼n̼h̼à̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼5̼ ̼k̼m̼.̼

̼L̼i̼ê̼n̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼s̼ứ̼c̼ ̼k̼h̼ỏ̼e̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼T̼h̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼ú̼y̼ ̼D̼ư̼ơ̼n̼g̼,̼ ̼s̼a̼u̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼3̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼ ̼p̼h̼ẫ̼u̼ ̼t̼h̼u̼ậ̼t̼,̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼a̼y̼ ̼s̼ứ̼c̼ ̼k̼h̼ỏ̼e̼ ̼đ̼ã̼ ̼ổ̼n̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼,̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼p̼h̼ụ̼c̼ ̼h̼ồ̼i̼ ̼c̼á̼c̼ ̼v̼ế̼t̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼.̼

̼H̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼n̼g̼ ̼c̼ố̼ ̼h̼ồ̼ ̼s̼ơ̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼đ̼ể̼ ̼x̼ử̼ ̼l̼ý̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼q̼u̼y̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼.̼

Facebook Comments Box

Ta Thanh Nhan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: Content is protected !!