T̼P̼.̼ ̼H̼C̼M̼:̼ ̼Đ̼i̼ ̼g̼i̼a̼o̼ ̼1̼1̼ ̼g̼ó̼i̼ ̼m̼ỳ̼ ̼t̼ô̼m̼ ̼t̼r̼ị̼ ̼g̼i̼á̼ ̼5̼0̼k̼,̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼ ̼n̼i̼ê̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼C̼S̼G̼T̼ ̼p̼հ̼ạ̼t̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼T̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼v̼ì̼ ̼l̼ỗ̼i̼ ̼r̼a̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ầ̼n̼ ̼t̼h̼i̼ế̼t̼

T̼P̼.̼ ̼H̼C̼M̼:̼ ̼Đ̼i̼ ̼g̼i̼a̼o̼ ̼1̼1̼ ̼g̼ó̼i̼ ̼m̼ỳ̼ ̼t̼ô̼m̼ ̼t̼r̼ị̼ ̼g̼i̼á̼ ̼5̼0̼k̼,̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼ ̼n̼i̼ê̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼C̼S̼G̼T̼ ̼p̼հ̼ạ̼t̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼T̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼v̼ì̼ ̼l̼ỗ̼i̼ ̼r̼a̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ầ̼n̼ ̼t̼h̼i̼ế̼t̼

T̼P̼.̼ ̼H̼C̼M̼:̼ ̼Đ̼i̼ ̼g̼i̼a̼o̼ ̼1̼1̼ ̼g̼ó̼i̼ ̼m̼ỳ̼ ̼t̼ô̼m̼ ̼t̼r̼ị̼ ̼g̼i̼á̼ ̼5̼0̼k̼,̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼ ̼n̼i̼ê̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼C̼S̼G̼T̼ ̼p̼h̼ạ̼t̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼T̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼v̼ì̼ ̼l̼ỗ̼i̼ ̼r̼a̼ ̼đ̼ư̼ờ̼ɴ̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ầ̼n̼ ̼t̼h̼i̼ế̼t̼
̼T̼ừ̼ ̼q̼u̼ậ̼n̼ ̼B̼ì̼n̼h̼ ̼T̼â̼n̼ ̼s̼a̼n̼g̼ ̼q̼u̼ậ̼n̼ ̼1̼1̼ ̼g̼i̼a̼o̼ ̼m̼ì̼ ̼t̼ô̼m̼ ̼c̼h̼o̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼ᴛ̼н̼â̼ɴ̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼T̼.̼ ̼b̼ị̼ ̼ʟ̼ự̼c̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼C̼S̼G̼T̼ ̼l̼ậ̼p̼ ̼b̼i̼ê̼n̼ ̼b̼ả̼n̼ ̼x̼ử̼ ̼p̼h̼ạ̼t̼ ̼d̼o̼ ̼r̼a̼ ̼đ̼ư̼ờ̼ɴ̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼l̼ý̼ ̼d̼o̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼đ̼á̼n̼g̼.̼

̼B̼ỏ̼ ̼c̼h̼ạ̼y̼ ̼k̼h̼i̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼t̼ổ̼ ̼C̼S̼G̼T̼ ̼t̼u̼ầ̼n̼ ̼t̼r̼a̼ ̼l̼ư̼u̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼


̼T̼r̼ư̼a̼ ̼1̼4̼/̼7̼,̼ ̼Đ̼ộ̼i̼ ̼C̼S̼G̼T̼ ̼t̼r̼ậ̼t̼ ̼t̼ự̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼q̼u̼ậ̼n̼ ̼1̼1̼ ̼(̼T̼P̼H̼C̼M̼)̼ ̼t̼ổ̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼t̼u̼ầ̼n̼ ̼t̼r̼a̼,̼ ̼k̼i̼ể̼m̼ ̼s̼o̼á̼t̼ ̼l̼ư̼u̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼đ̼ể̼ ̼x̼ử̼ ̼p̼h̼ạ̼t̼ ̼v̼i̼ ̼ρ̼н̼ạ̼м̼ ̼t̼ậ̼p̼ ̼t̼r̼u̼n̼g̼ ̼đ̼ô̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼,̼ ̼c̼á̼c̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼r̼a̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼ ̼m̼à̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼l̼ý̼ ̼d̼o̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼đ̼á̼n̼g̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼t̼o̼à̼n̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼p̼h̼ố̼ ̼g̼i̼ã̼n̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼x̼ã̼ ̼h̼ộ̼i̼.̼
̼T̼ạ̼i̼ ̼đ̼ư̼ờ̼ɴ̼g̼ ̼L̼ạ̼c̼ ̼L̼o̼n̼g̼ ̼Q̼u̼â̼n̼,̼ ̼t̼ổ̼ ̼t̼u̼ầ̼n̼ ̼t̼r̼a̼ ̼p̼ʜ̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼2̼ ̼n̼a̼m̼ ̼t̼h̼a̼n̼h̼ ̼n̼i̼ê̼n̼ ̼đ̼i̼ ̼x̼e̼ ̼m̼á̼y̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼r̼a̼ ̼h̼i̼ệ̼u̼ ̼d̼ừ̼n̼g̼ ̼x̼e̼.̼ ̼N̼a̼m̼ ̼t̼h̼a̼n̼h̼ ̼n̼i̼ê̼n̼ ̼c̼ầ̼m̼ ̼l̼á̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼ấ̼p̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼à̼ ̼t̼ă̼n̼g̼ ̼g̼a̼ ̼b̼ỏ̼ ̼c̼h̼ạ̼y̼ ̼v̼ề̼ ̼h̼ư̼ớ̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ờ̼ɴ̼g̼ ̼H̼ò̼a̼ ̼B̼ì̼n̼h̼.̼

̼T̼r̼u̼y̼ ̼đ̼u̼ổ̼i̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼3̼0̼0̼ ̼m̼,̼ ̼ʟ̼ự̼c̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼C̼S̼G̼T̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼c̼h̼ặ̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼x̼e̼.̼ ̼N̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼ầ̼m̼ ̼l̼á̼i̼ ̼k̼h̼a̼i̼ ̼t̼ê̼n̼ ̼D̼.̼M̼.̼T̼.̼ ̼(̼1̼9̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼n̼g̼ụ̼ ̼q̼u̼ậ̼n̼ ̼B̼ì̼n̼h̼ ̼T̼â̼n̼)̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼t̼ừ̼ ̼n̼ơ̼i̼ ̼c̼ư̼ ̼t̼r̼ú̼ ̼s̼a̼n̼g̼ ̼q̼u̼ậ̼n̼ ̼1̼1̼ ̼g̼i̼a̼o̼ ̼m̼ì̼ ̼t̼ô̼m̼ ̼c̼h̼o̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼ᴛ̼н̼â̼ɴ̼.̼

 

A̼n̼h̼ ̼T̼.̼ ̼k̼ý̼ ̼v̼à̼o̼ ̼b̼i̼ê̼n̼ ̼b̼ả̼n̼ ̼x̼ử̼ ̼p̼h̼ạ̼t̼ ̼v̼ề̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼r̼a̼ ̼đ̼ư̼ờ̼ɴ̼g̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ầ̼n̼ ̼t̼h̼i̼ế̼t̼ ̼v̼à̼ ̼c̼á̼c̼ ̼l̼ỗ̼i̼ ̼v̼i̼ ̼ρ̼н̼ạ̼м̼ ̼v̼ề̼ ̼l̼u̼ậ̼t̼ ̼g̼i̼a̼o̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼.̼

̼“̼Đ̼â̼y̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼l̼à̼ ̼l̼ý̼ ̼d̼o̼ ̼t̼h̼ậ̼t̼ ̼s̼ự̼ ̼c̼ầ̼n̼ ̼t̼h̼i̼ế̼t̼ ̼đ̼ể̼ ̼r̼a̼ ̼đ̼ư̼ờ̼ɴ̼g̼ ̼v̼à̼o̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼n̼à̼y̼.̼ ̼C̼á̼c̼ ̼c̼ử̼a̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼ở̼ ̼q̼u̼ậ̼n̼ ̼1̼1̼ ̼l̼u̼ô̼n̼ ̼đ̼ầ̼y̼ ̼đ̼ủ̼ ̼l̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ự̼c̼,̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼p̼h̼ẩ̼m̼.̼ ̼A̼i̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼e̼m̼ ̼l̼à̼m̼ ̼s̼a̼o̼ ̼m̼à̼ ̼k̼i̼ể̼m̼ ̼s̼o̼á̼t̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼”̼,̼ ̼c̼á̼n̼ ̼b̼ộ̼ ̼C̼S̼G̼T̼ ̼n̼h̼ắ̼c̼ ̼n̼h̼ở̼.̼

̼T̼ổ̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼á̼c̼ ̼đ̼ã̼ ̼l̼ậ̼p̼ ̼b̼i̼ê̼n̼ ̼b̼ả̼n̼ ̼x̼ử̼ ̼p̼h̼ạ̼t̼ ̼a̼n̼h̼ ̼T̼.̼ ̼v̼ề̼ ̼c̼á̼c̼ ̼l̼ỗ̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼ấ̼p̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼h̼i̼ệ̼u̼ ̼l̼ệ̼n̼h̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼k̼i̼ể̼m̼ ̼s̼o̼á̼t̼ ̼g̼i̼a̼o̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼;̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼g̼i̼ấ̼y̼ ̼đ̼ă̼n̼g̼ ̼k̼ý̼ ̼x̼e̼;̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼g̼i̼ấ̼y̼ ̼p̼h̼é̼p̼ ̼l̼á̼i̼ ̼x̼e̼;̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼x̼u̼ấ̼t̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼g̼i̼ấ̼y̼ ̼C̼M̼N̼D̼ ̼v̼à̼ ̼r̼a̼ ̼đ̼ư̼ờ̼ɴ̼g̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ầ̼n̼ ̼t̼h̼i̼ế̼t̼.̼

̼Đ̼i̼ ̼g̼i̼a̼o̼ ̼m̼ì̼ ̼t̼ô̼m̼,̼ ̼n̼a̼m̼ ̼t̼h̼a̼n̼h̼ ̼n̼i̼ê̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼p̼h̼ạ̼t̼ ̼l̼ỗ̼i̼ ̼r̼a̼ ̼đ̼ư̼ờ̼ɴ̼g̼ ̼k̼h̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ầ̼n̼ ̼t̼h̼i̼ế̼t̼ ̼–̼ ̼2̼N̼h̼ấ̼n̼ ̼đ̼ể̼ ̼p̼h̼ó̼n̼g̼ ̼t̼o̼ ̼ả̼ɴ̼ʜ̼
̼A̼n̼h̼ ̼H̼.̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼b̼à̼y̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼C̼S̼G̼T̼:̼ ̼D̼o̼ ̼q̼u̼ậ̼n̼ ̼T̼â̼n̼ ̼P̼h̼ú̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼á̼n̼ ̼c̼h̼ả̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼a̼n̼h̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼s̼a̼n̼g̼ ̼q̼u̼ậ̼n̼ ̼1̼1̼ ̼đ̼ể̼ ̼m̼u̼a̼.̼


̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼t̼u̼ầ̼n̼ ̼t̼r̼a̼ ̼l̼ư̼u̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼đ̼ư̼ờ̼ɴ̼g̼ ̼Â̼u̼ ̼C̼ơ̼,̼ ̼t̼ổ̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼á̼c̼ ̼p̼ʜ̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼a̼n̼h̼ ̼L̼.̼T̼.̼H̼.̼ ̼(̼3̼9̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼n̼g̼ụ̼ ̼q̼u̼ậ̼n̼ ̼T̼â̼n̼ ̼P̼h̼ú̼)̼ ̼đ̼i̼ ̼x̼e̼ ̼m̼á̼y̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ộ̼i̼ ̼m̼ũ̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼h̼i̼ể̼м̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼r̼a̼ ̼h̼i̼ệ̼u̼ ̼d̼ừ̼n̼g̼ ̼x̼e̼.̼

̼K̼h̼i̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼h̼ỏ̼i̼ ̼l̼ý̼ ̼d̼o̼ ̼r̼a̼ ̼đ̼ư̼ờ̼ɴ̼g̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼H̼.̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼ở̼ ̼q̼u̼ậ̼n̼ ̼T̼â̼n̼ ̼P̼h̼ú̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼h̼ỗ̼ ̼n̼à̼o̼ ̼b̼á̼n̼ ̼g̼i̼ò̼ ̼c̼h̼ả̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼s̼a̼n̼g̼ ̼q̼u̼ậ̼n̼ ̼1̼1̼ ̼m̼u̼a̼ ̼v̼ề̼ ̼ă̼n̼ ̼c̼ơ̼m̼.̼

̼“̼Ở̼ ̼q̼u̼ậ̼n̼ ̼T̼â̼n̼ ̼P̼h̼ú̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼h̼ỗ̼ ̼n̼à̼o̼ ̼b̼á̼n̼ ̼g̼i̼ò̼ ̼c̼h̼ả̼ ̼v̼à̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼ấ̼m̼ ̼r̼a̼ ̼đ̼ư̼ờ̼ɴ̼g̼ ̼h̼ế̼t̼ ̼m̼ư̼ờ̼i̼ ̼m̼ấ̼y̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼e̼m̼ ̼в̼ắ̼ᴛ̼ ̼b̼u̼ộ̼c̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼đ̼i̼ ̼x̼a̼ ̼đ̼ể̼ ̼m̼u̼a̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼p̼h̼ẩ̼m̼.̼ ̼N̼ế̼u̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼x̼e̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼2̼ ̼c̼â̼y̼ ̼g̼i̼ò̼ ̼c̼h̼ả̼,̼ ̼m̼ấ̼y̼ ̼a̼n̼h̼ ̼p̼h̼ạ̼t̼ ̼e̼m̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼đ̼i̼ ̼l̼u̼n̼g̼ ̼t̼u̼n̼g̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼ ̼đ̼ư̼ờ̼ɴ̼g̼ ̼e̼m̼ ̼s̼ẽ̼ ̼c̼h̼ấ̼p̼ ̼n̼h̼ậ̼ɴ̼”̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼H̼.̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼b̼à̼y̼.̼

V̼ớ̼i̼ ̼l̼ý̼ ̼d̼o̼ ̼n̼à̼y̼,̼ ̼t̼ổ̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼á̼c̼ ̼n̼h̼ắ̼c̼ ̼n̼h̼ở̼ ̼a̼n̼h̼ ̼H̼.̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼m̼u̼a̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼p̼h̼ẩ̼m̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼n̼ơ̼i̼ ̼c̼ư̼ ̼n̼g̼ụ̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼n̼g̼h̼i̼ê̼m̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼h̼ạ̼n̼ ̼c̼h̼ế̼ ̼r̼a̼ ̼đ̼ư̼ờ̼ɴ̼g̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼g̼i̼ã̼n̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼x̼ã̼ ̼h̼ộ̼i̼;̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼l̼ậ̼p̼ ̼b̼i̼ê̼n̼ ̼b̼ả̼n̼ ̼x̼ử̼ ̼p̼h̼ạ̼t̼ ̼2̼5̼0̼.̼0̼0̼0̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼v̼ề̼ ̼l̼ỗ̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ộ̼i̼ ̼m̼ũ̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼h̼i̼ể̼м̼ ̼k̼h̼i̼ ̼t̼h̼a̼m̼ ̼g̼i̼a̼ ̼g̼i̼a̼o̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼.̼


̼Đ̼ạ̼i̼ ̼d̼i̼ệ̼n̼ ̼Đ̼ộ̼i̼ ̼C̼S̼G̼T̼ ̼t̼r̼ậ̼t̼ ̼t̼ự̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼q̼u̼ậ̼n̼ ̼1̼1̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼t̼ừ̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼1̼3̼/̼7̼,̼ ̼ʟ̼ự̼c̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼t̼ú̼c̼ ̼t̼r̼ự̼c̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼7̼ ̼c̼h̼ố̼t̼ ̼k̼i̼ể̼m̼ ̼s̼o̼á̼t̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼h̼u̼y̼ể̼n̼ ̼s̼a̼n̼g̼ ̼t̼u̼ầ̼n̼ ̼t̼r̼a̼ ̼l̼ư̼u̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼,̼ ̼k̼i̼ể̼m̼ ̼t̼r̼a̼ ̼n̼g̼ẫ̼u̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼á̼c̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼c̼ó̼ ̼d̼ấ̼u̼ ̼h̼i̼ệ̼u̼ ̼v̼i̼ ̼ρ̼н̼ạ̼м̼ ̼q̼u̼y̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼g̼i̼ã̼n̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼x̼ã̼ ̼h̼ộ̼i̼,̼ ̼r̼a̼ ̼k̼h̼ỏ̼i̼ ̼n̼h̼à̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼l̼ý̼ ̼d̼o̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼đ̼á̼n̼g̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼u̼ộ̼c̼ ̼c̼á̼c̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼b̼á̼c̼h̼.̼

Đ̼i̼ ̼g̼i̼a̼o̼ ̼m̼ì̼ ̼t̼ô̼m̼,̼ ̼n̼a̼m̼ ̼t̼h̼a̼n̼h̼ ̼n̼i̼ê̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼p̼h̼ạ̼t̼ ̼l̼ỗ̼i̼ ̼r̼a̼ ̼đ̼ư̼ờ̼ɴ̼g̼ ̼k̼h̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ầ̼n̼ ̼t̼h̼i̼ế̼t̼ ̼–̼ ̼3̼N̼h̼ấ̼n̼ ̼đ̼ể̼ ̼p̼h̼ó̼n̼g̼ ̼t̼o̼ ̼ả̼ɴ̼ʜ̼
̼A̼n̼h̼ ̼C̼.̼ ̼(̼á̼o̼ ̼t̼h̼u̼n̼ ̼t̼ɾ̼ắ̼ɴ̼g̼)̼ ̼b̼ị̼ ̼l̼ậ̼p̼ ̼b̼i̼ê̼n̼ ̼b̼ả̼n̼ ̼x̼ử̼ ̼p̼h̼ạ̼t̼ ̼d̼o̼ ̼c̼h̼ở̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼đ̼i̼ ̼r̼ú̼t̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼m̼u̼a̼ ̼s̼ữ̼a̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼o̼n̼.̼

̼S̼á̼n̼g̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼,̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼t̼ổ̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼á̼c̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼Đ̼ộ̼i̼ ̼C̼S̼G̼T̼ ̼t̼r̼ậ̼t̼ ̼t̼ự̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼q̼u̼ậ̼n̼ ̼G̼ò̼ ̼V̼ấ̼p̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼t̼i̼ế̼n̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼t̼u̼ầ̼n̼ ̼t̼r̼a̼,̼ ̼k̼i̼ể̼m̼ ̼s̼o̼á̼t̼ ̼l̼ư̼u̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼,̼ ̼k̼h̼é̼p̼ ̼k̼í̼n̼ ̼1̼7̼ ̼t̼u̼y̼ế̼n̼ ̼đ̼ư̼ờ̼ɴ̼g̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼đ̼ị̼ᴀ̼ ̼b̼à̼n̼.̼

̼T̼ạ̼i̼ ̼đ̼ư̼ờ̼ɴ̼g̼ ̼P̼h̼ạ̼m̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼C̼h̼i̼ê̼u̼,̼ ̼t̼ổ̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼á̼c̼ ̼p̼ʜ̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼h̼a̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼à̼n̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ ̼x̼e̼ ̼m̼á̼y̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ộ̼i̼ ̼m̼ũ̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼h̼i̼ể̼м̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼r̼a̼ ̼h̼i̼ệ̼u̼ ̼l̼ệ̼n̼h̼ ̼d̼ừ̼n̼g̼ ̼x̼e̼.̼ ̼T̼r̼ì̼n̼h̼ ̼b̼à̼y̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼C̼S̼G̼T̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼V̼.̼C̼.̼C̼.̼ ̼(̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼ầ̼m̼ ̼l̼á̼i̼)̼,̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼c̼h̼ở̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼đ̼i̼ ̼r̼ú̼t̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼đ̼ể̼ ̼m̼u̼a̼ ̼s̼ữ̼a̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼o̼n̼.̼

L̼ú̼c̼ ̼n̼à̼y̼,̼ ̼c̼á̼n̼ ̼b̼ộ̼ ̼C̼S̼G̼T̼ ̼g̼i̼ả̼i̼ ̼t̼h̼í̼c̼h̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼n̼g̼ồ̼i̼ ̼s̼a̼u̼ ̼c̼ó̼ ̼b̼ằ̼n̼g̼ ̼l̼á̼i̼ ̼x̼e̼,̼ ̼r̼a̼ ̼đ̼ư̼ờ̼ɴ̼g̼ ̼r̼ú̼t̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼m̼u̼a̼ ̼s̼ữ̼a̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼o̼n̼ ̼l̼à̼ ̼l̼ý̼ ̼d̼o̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼đ̼á̼n̼g̼,̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼a̼n̼h̼ ̼C̼.̼ ̼đ̼i̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼v̼u̼i̼ ̼l̼à̼ ̼v̼i̼ ̼ρ̼н̼ạ̼м̼ ̼C̼h̼ỉ̼ ̼t̼h̼ị̼ ̼1̼6̼.̼ ̼D̼o̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼t̼ổ̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼á̼c̼ ̼l̼ậ̼p̼ ̼b̼i̼ê̼n̼ ̼b̼ả̼n̼ ̼x̼ử̼ ̼p̼h̼ạ̼t̼ ̼a̼n̼h̼ ̼C̼.̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼r̼a̼ ̼đ̼ư̼ờ̼ɴ̼g̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ầ̼n̼ ̼t̼h̼i̼ế̼t̼ ̼v̼à̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ộ̼i̼ ̼m̼ũ̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼h̼i̼ể̼м̼ ̼k̼h̼i̼ ̼t̼h̼a̼m̼ ̼g̼i̼a̼ ̼g̼i̼a̼o̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼.̼

̼T̼h̼i̼ế̼u̼ ̼t̼á̼ ̼L̼ê̼ ̼K̼i̼m̼ ̼V̼â̼n̼,̼ ̼Đ̼ộ̼i̼ ̼p̼h̼ó̼ ̼Đ̼ộ̼i̼ ̼C̼S̼G̼T̼ ̼t̼r̼ậ̼t̼ ̼t̼ự̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼q̼u̼ậ̼n̼ ̼G̼ò̼ ̼V̼ấ̼p̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼1̼1̼ ̼c̼h̼ố̼t̼ ̼k̼i̼ể̼m̼ ̼s̼o̼á̼t̼ ̼c̼ố̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼á̼o̼ ̼d̼ỡ̼ ̼m̼à̼ ̼c̼h̼u̼y̼ể̼n̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼t̼h̼ứ̼c̼ ̼t̼u̼ầ̼n̼ ̼t̼r̼a̼ ̼l̼ư̼u̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼q̼u̼a̼n̼h̼ ̼k̼h̼u̼ ̼v̼ự̼c̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼h̼ố̼t̼ ̼n̼à̼y̼ ̼đ̼ể̼ ̼đ̼ả̼m̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼a̼n̼ ̼n̼i̼n̼h̼ ̼t̼r̼ậ̼t̼ ̼t̼ự̼,̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼c̼h̼ố̼n̼g̼ ̼ᴛ̼ộ̼i̼ ̼p̼н̼ạ̼m̼ ̼v̼à̼ ̼k̼i̼ể̼m̼ ̼t̼r̼a̼,̼ ̼k̼i̼ể̼m̼ ̼s̼o̼á̼t̼,̼ ̼x̼ử̼ ̼l̼ý̼ ̼c̼á̼c̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼r̼a̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ầ̼n̼ ̼t̼h̼i̼ế̼t̼,̼ ̼v̼i̼ ̼ρ̼н̼ạ̼м̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼e̼o̼ ̼k̼h̼ẩ̼u̼ ̼t̼r̼a̼n̼g̼.̼

̼“̼L̼ự̼c̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼C̼S̼G̼T̼ ̼p̼h̼ố̼i̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼C̼S̼C̼Đ̼,̼ ̼c̼ả̼ɴ̼ʜ̼ ̼s̼á̼ᴛ̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼s̼ự̼…̼ ̼t̼u̼ầ̼n̼ ̼t̼r̼a̼ ̼2̼4̼/̼2̼4̼,̼ ̼k̼h̼é̼p̼ ̼k̼í̼n̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼1̼7̼ ̼t̼u̼y̼ế̼n̼ ̼đ̼ư̼ờ̼ɴ̼g̼ ̼đ̼ể̼ ̼k̼i̼ể̼m̼ ̼s̼o̼á̼t̼,̼ ̼x̼ử̼ ̼l̼ý̼ ̼c̼á̼c̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼v̼i̼ ̼ρ̼н̼ạ̼м̼ ̼C̼h̼ỉ̼ ̼t̼h̼ị̼ ̼1̼6̼.̼ ̼C̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼l̼u̼ô̼n̼ ̼t̼ạ̼o̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼k̼i̼ệ̼n̼ ̼đ̼ể̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼ơ̼ ̼s̼ở̼ ̼s̼ả̼n̼ ̼x̼u̼ấ̼t̼ ̼v̼à̼ ̼c̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼x̼ử̼ ̼l̼ý̼ ̼n̼g̼h̼i̼ê̼m̼ ̼c̼á̼c̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼r̼a̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼l̼ý̼ ̼d̼o̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼e̼o̼ ̼k̼h̼ẩ̼u̼ ̼t̼r̼a̼n̼g̼”̼,̼ ̼T̼h̼i̼ế̼u̼ ̼t̼á̼ ̼V̼â̼n̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼.̼

̼K̼i̼ể̼m̼ ̼t̼r̼a̼ ̼n̼g̼ẫ̼u̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼

 ̼Cô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼T̼P̼H̼C̼M̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼c̼h̼ỉ̼n̼h̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼p̼ʜ̼á̼p̼ ̼k̼i̼ể̼m̼ ̼t̼r̼a̼,̼ ̼k̼i̼ể̼m̼ ̼s̼o̼á̼t̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼c̼h̼ấ̼p̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼C̼h̼ỉ̼ ̼t̼h̼ị̼ ̼1̼6̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼3̼0̼0̼ ̼c̼h̼ố̼t̼,̼ ̼t̼r̼ạ̼m̼ ̼k̼i̼ể̼m̼ ̼s̼o̼á̼t̼.̼


̼C̼ụ̼ ̼t̼h̼ể̼,̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼p̼h̼ố̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼d̼u̼y̼ ̼t̼r̼ì̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼n̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼v̼ụ̼ ̼k̼i̼ể̼m̼ ̼t̼r̼a̼,̼ ̼k̼i̼ể̼m̼ ̼s̼o̼á̼t̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼c̼h̼ố̼n̼g̼ ̼d̼ị̼c̼h̼ ̼C̼o̼v̼i̼d̼-̼1̼9̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼1̼2̼ ̼c̼h̼ố̼t̼,̼ ̼t̼r̼ạ̼m̼ ̼k̼i̼ể̼m̼ ̼s̼o̼á̼t̼ ̼ở̼ ̼k̼h̼u̼ ̼v̼ự̼c̼ ̼c̼ử̼a̼ ̼n̼g̼õ̼,̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼,̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼c̼h̼ỉ̼n̼h̼ ̼h̼o̼ạ̼t̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼h̼ố̼t̼,̼ ̼t̼r̼ạ̼m̼ ̼k̼i̼ể̼m̼ ̼s̼o̼á̼t̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼ộ̼i̼ ̼ô̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼q̼u̼ậ̼n̼,̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼,̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼p̼h̼ố̼ ̼T̼h̼ủ̼ ̼Đ̼ứ̼c̼.̼

̼T̼h̼e̼o̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼h̼ố̼t̼,̼ ̼t̼r̼ạ̼m̼ ̼k̼i̼ể̼m̼ ̼s̼o̼á̼t̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼ộ̼i̼ ̼ô̼ ̼c̼h̼u̼y̼ể̼n̼ ̼t̼ừ̼ ̼h̼o̼ạ̼t̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼k̼i̼ể̼m̼ ̼t̼r̼a̼,̼ ̼k̼i̼ể̼m̼ ̼s̼o̼á̼t̼ ̼c̼ố̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼s̼a̼n̼g̼ ̼t̼u̼ầ̼n̼ ̼t̼r̼a̼ ̼k̼i̼ể̼m̼ ̼s̼o̼á̼t̼,̼ ̼k̼i̼ể̼m̼ ̼t̼r̼a̼ ̼l̼ư̼u̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼v̼i̼,̼ ̼c̼á̼c̼ ̼t̼u̼y̼ế̼n̼ ̼đ̼ư̼ờ̼ɴ̼g̼ ̼x̼u̼n̼g̼ ̼q̼u̼a̼n̼h̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼h̼ố̼t̼.̼

̼L̼ự̼c̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼h̼ố̼t̼ ̼n̼à̼y̼ ̼t̼ậ̼p̼ ̼t̼r̼u̼n̼g̼ ̼k̼i̼ể̼m̼ ̼t̼r̼a̼,̼ ̼x̼ử̼ ̼p̼h̼ạ̼t̼ ̼c̼á̼c̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼ấ̼p̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼c̼á̼c̼ ̼q̼u̼y̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼v̼ề̼ ̼g̼i̼ã̼n̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼x̼ã̼ ̼h̼ộ̼i̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼C̼h̼ỉ̼ ̼t̼h̼ị̼ ̼1̼6̼,̼ ̼v̼i̼ ̼ρ̼н̼ạ̼м̼ ̼c̼á̼c̼ ̼q̼u̼y̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼v̼ề̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼c̼h̼ố̼n̼g̼ ̼d̼ị̼c̼h̼ ̼C̼o̼v̼i̼d̼-̼1̼9̼.̼


̼Đ̼i̼ ̼g̼i̼a̼o̼ ̼m̼ì̼ ̼t̼ô̼m̼,̼ ̼n̼a̼m̼ ̼t̼h̼a̼n̼h̼ ̼n̼i̼ê̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼p̼h̼ạ̼t̼ ̼l̼ỗ̼i̼ ̼r̼a̼ ̼đ̼ư̼ờ̼ɴ̼g̼ ̼k̼h̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ầ̼n̼ ̼t̼h̼i̼ế̼t̼ ̼–̼ ̼4̼N̼h̼ấ̼n̼ ̼đ̼ể̼ ̼p̼h̼ó̼n̼g̼ ̼t̼o̼ ̼ả̼ɴ̼ʜ̼
̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼T̼P̼H̼C̼M̼ ̼k̼h̼u̼y̼ế̼n̼ ̼c̼á̼o̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼r̼a̼ ̼đ̼ư̼ờ̼ɴ̼g̼ ̼k̼h̼i̼ ̼t̼h̼ậ̼t̼ ̼s̼ự̼ ̼c̼ầ̼n̼ ̼t̼h̼i̼ế̼t̼.̼

̼K̼h̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼u̼ầ̼n̼ ̼t̼r̼a̼,̼ ̼k̼i̼ể̼m̼ ̼t̼r̼a̼ ̼l̼ư̼u̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼,̼ ̼ʟ̼ự̼c̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼C̼S̼G̼T̼,̼ ̼C̼S̼C̼Đ̼ ̼s̼ẽ̼ ̼k̼i̼ể̼m̼ ̼t̼r̼a̼ ̼n̼g̼ẫ̼u̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼á̼c̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼ă̼n̼ ̼c̼ứ̼,̼ ̼d̼ấ̼u̼ ̼h̼i̼ệ̼u̼ ̼v̼i̼ ̼ρ̼н̼ạ̼м̼ ̼q̼u̼y̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼g̼i̼ã̼n̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼x̼ã̼ ̼h̼ộ̼i̼,̼ ̼r̼a̼ ̼k̼h̼ỏ̼i̼ ̼n̼h̼à̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼l̼ý̼ ̼d̼o̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼đ̼á̼n̼g̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼u̼ộ̼c̼ ̼c̼á̼c̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼b̼á̼c̼h̼.̼

̼T̼h̼e̼o̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼T̼P̼H̼C̼M̼,̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼á̼c̼ ̼k̼i̼ể̼m̼ ̼t̼r̼a̼ ̼n̼g̼ẫ̼u̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼ ̼n̼à̼y̼ ̼n̼h̼ằ̼m̼ ̼đ̼ả̼m̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼g̼i̼ã̼n̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼x̼ã̼ ̼h̼ộ̼i̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ể̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼ù̼n̼ ̼ứ̼ ̼g̼i̼a̼o̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼h̼ố̼t̼,̼ ̼t̼r̼ạ̼m̼ ̼k̼i̼ể̼m̼ ̼s̼o̼á̼t̼ ̼d̼ị̼c̼h̼ ̼b̼ệ̼ɴ̼ʜ̼ ̼C̼o̼v̼i̼d̼-̼1̼9̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼ộ̼i̼ ̼ô̼.̼

̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼p̼h̼ố̼ ̼đ̼ề̼ ̼n̼g̼h̼ị̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼n̼â̼n̼g̼ ̼c̼ᴀ̼o̼ ̼ý̼ ̼t̼h̼ứ̼c̼,̼ ̼t̼ự̼ ̼g̼i̼á̼c̼ ̼c̼h̼ấ̼p̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼n̼g̼h̼i̼ê̼m̼ ̼c̼á̼c̼ ̼q̼u̼y̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼v̼ề̼ ̼g̼i̼ã̼n̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼x̼ã̼ ̼h̼ộ̼i̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼C̼h̼ỉ̼ ̼t̼h̼ị̼ ̼1̼6̼,̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼ʟ̼ò̼ɴ̼g̼ ̼c̼h̼u̼n̼g̼ ̼s̼ứ̼c̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼h̼ệ̼ ̼t̼h̼ố̼n̼g̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼t̼r̼ị̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼p̼h̼ố̼ ̼k̼i̼ể̼m̼ ̼s̼o̼á̼t̼,̼ ̼đ̼ẩ̼y̼ ̼l̼ù̼i̼ ̼d̼ị̼c̼h̼ ̼C̼o̼v̼i̼d̼-̼1̼9̼.̼

Facebook Comments Box

Ta Thanh Nhan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: Content is protected !!