T̼P̼.̼H̼C̼M̼ ̼b̼á̼o̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼F̼0̼ ̼l̼a̼n̼g̼ ̼t̼h̼a̼n̼g̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼ ̼c̼ộ̼n̼g̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼

T̼P̼.̼H̼C̼M̼ ̼b̼á̼o̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼F̼0̼ ̼l̼a̼n̼g̼ ̼t̼h̼a̼n̼g̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼ ̼c̼ộ̼n̼g̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼

P̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼i̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼d̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼í̼n̼h̼ ̼q̼u̼a̼ ̼t̼e̼s̼t̼ ̼n̼h̼a̼n̼h̼

̼P̼G̼S̼.̼T̼S̼.̼B̼S̼ ̼L̼ê̼ ̼T̼h̼à̼n̼h̼ ̼Đ̼ồ̼n̼g̼,̼ ̼V̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼V̼i̼ệ̼n̼ ̼S̼ố̼t̼ ̼r̼é̼t̼ ̼-̼ ̼K̼ý̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼t̼r̼ù̼n̼g̼ ̼-̼ ̼C̼ô̼n̼ ̼t̼r̼ù̼n̼g̼ ̼T̼P̼.̼H̼C̼M̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼đ̼ạ̼i̼ ̼d̼i̼ệ̼n̼ ̼B̼ộ̼ ̼Y̼ ̼t̼ế̼ ̼t̼r̼ự̼c̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼h̼ỗ̼ ̼t̼r̼ợ̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼á̼c̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼c̼h̼ố̼n̼g̼ ̼d̼ị̼c̼h̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼H̼ó̼c̼ ̼M̼ô̼n̼.̼

̼P̼G̼S̼.̼T̼S̼.̼B̼S̼ ̼L̼ê̼ ̼T̼h̼à̼n̼h̼ ̼Đ̼ồ̼n̼g̼,̼ ̼V̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼V̼i̼ệ̼n̼ ̼S̼ố̼t̼ ̼r̼é̼t̼ ̼-̼ ̼K̼ý̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼t̼r̼ù̼n̼g̼ ̼-̼ ̼C̼ô̼n̼ ̼t̼r̼ù̼n̼g̼ ̼T̼P̼.̼H̼C̼M̼ ̼(̼t̼h̼u̼ộ̼c̼ ̼B̼ộ̼ ̼Y̼ ̼t̼ế̼)̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼t̼r̼ự̼c̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼h̼ỗ̼ ̼t̼r̼ợ̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼á̼c̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼c̼h̼ố̼n̼g̼ ̼d̼ị̼c̼h̼ ̼C̼O̼V̼I̼D̼-̼1̼9̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼H̼ó̼c̼ ̼M̼ô̼n̼,̼ ̼T̼P̼.̼H̼C̼M̼,̼ ̼c̼h̼ứ̼n̼g̼ ̼k̼i̼ế̼n̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼k̼h̼u̼ ̼v̼ự̼c̼ ̼n̼g̼u̼y̼ ̼c̼ơ̼ ̼c̼a̼o̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼t̼á̼c̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼m̼ẫ̼u̼.̼

̼Đ̼ế̼n̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼2̼7̼/̼7̼,̼ ̼c̼h̼i̼ế̼n̼ ̼d̼ị̼c̼h̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼m̼ẫ̼u̼ ̼x̼é̼t̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼c̼ộ̼n̼g̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼d̼i̼ễ̼n̼ ̼r̼a̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼T̼P̼.̼H̼C̼M̼.̼ ̼Đ̼ể̼ ̼t̼r̼á̼n̼h̼ ̼t̼ậ̼p̼ ̼t̼r̼u̼n̼g̼ ̼đ̼ô̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼,̼ ̼h̼ạ̼n̼ ̼c̼h̼ế̼ ̼n̼g̼u̼y̼ ̼c̼ơ̼ ̼l̼â̼y̼ ̼n̼h̼i̼ễ̼m̼,̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼y̼ ̼t̼ế̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼t̼ừ̼n̼g̼ ̼n̼g̼õ̼,̼ ̼g̼õ̼ ̼c̼ử̼a̼ ̼t̼ừ̼n̼g̼ ̼n̼h̼à̼ ̼đ̼ể̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼m̼ẫ̼u̼ ̼x̼é̼t̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼t̼ầ̼m̼ ̼s̼o̼á̼t̼.̼ ̼N̼g̼o̼à̼i̼ ̼r̼a̼,̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼c̼á̼c̼ ̼k̼h̼u̼ ̼v̼ự̼c̼ ̼g̼i̼á̼p̼ ̼r̼a̼n̼h̼ ̼g̼i̼ữ̼a̼ ̼c̼á̼c̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼,̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼t̼r̼i̼ể̼n̼ ̼k̼h̼a̼i̼ ̼c̼h̼ố̼t̼ ̼k̼i̼ể̼m̼ ̼d̼ị̼c̼h̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼m̼ẫ̼u̼ ̼t̼e̼s̼t̼ ̼n̼h̼a̼n̼h̼ ̼v̼à̼ ̼x̼ử̼ ̼l̼ý̼ ̼v̼i̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼r̼a̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼l̼ý̼ ̼d̼o̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼đ̼á̼n̼g̼.̼

̼B̼S̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼T̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼,̼ ̼G̼i̼á̼m̼ ̼đ̼ố̼c̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼t̼â̼m̼ ̼Y̼ ̼t̼ế̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼H̼ó̼c̼ ̼M̼ô̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼b̼à̼n̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼g̼h̼i̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼3̼.̼3̼0̼0̼ ̼c̼a̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼.̼ ̼M̼ỗ̼i̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼s̼ố̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼ừ̼ ̼1̼0̼0̼ ̼c̼a̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼t̼r̼ở̼ ̼l̼ê̼n̼.̼ ̼H̼i̼ệ̼n̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼3̼5̼0̼ ̼b̼á̼c̼ ̼s̼ĩ̼,̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼y̼ ̼t̼ế̼ ̼t̼ừ̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼,̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼k̼h̼á̼c̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼h̼ỗ̼ ̼t̼r̼ợ̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼m̼ẫ̼u̼ ̼x̼é̼t̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼c̼ộ̼n̼g̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼H̼ó̼c̼ ̼M̼ô̼n̼.̼ ̼Đ̼á̼n̼g̼ ̼l̼ư̼u̼ ̼ý̼,̼ ̼c̼á̼c̼ ̼m̼ẫ̼u̼ ̼t̼e̼s̼t̼ ̼n̼g̼ẫ̼u̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼i̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼m̼ỗ̼i̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼c̼ó̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼3̼0̼ ̼c̼a̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼d̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼í̼n̼h̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼S̼A̼R̼S̼-̼C̼o̼V̼-̼2̼.̼

M̼ộ̼t̼ ̼h̼ộ̼ ̼d̼â̼n̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼t̼h̼ị̼ ̼t̼r̼ấ̼n̼ ̼H̼ó̼c̼ ̼M̼ô̼n̼ ̼c̼h̼u̼ẩ̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼đ̼i̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼m̼ẫ̼u̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼d̼a̼n̼h̼ ̼s̼á̼c̼h̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼q̼u̼y̼ề̼n̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼đ̼ề̼ ̼x̼u̼ấ̼t̼

̼P̼G̼S̼ ̼L̼ê̼ ̼T̼h̼à̼n̼h̼ ̼Đ̼ồ̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼:̼ ̼”̼M̼ộ̼t̼ ̼t̼h̼ố̼n̼g̼ ̼k̼ê̼ ̼5̼0̼0̼ ̼m̼ẫ̼u̼ ̼t̼e̼s̼t̼ ̼n̼h̼a̼n̼h̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼3̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼c̼h̼o̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼c̼ó̼ ̼2̼0̼ ̼c̼a̼ ̼d̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼í̼n̼h̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼.̼ ̼N̼ế̼u̼ ̼đ̼ộ̼ ̼n̼h̼ạ̼y̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼t̼e̼s̼t̼ ̼n̼h̼a̼n̼h̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼8̼0̼%̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼s̼ẽ̼ ̼c̼ó̼ ̼1̼6̼ ̼c̼a̼ ̼d̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼í̼n̼h̼ ̼t̼h̼ậ̼t̼ ̼(̼c̼h̼i̼ế̼m̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼3̼,̼2̼%̼ ̼t̼ổ̼n̼g̼ ̼s̼ố̼ ̼m̼ẫ̼u̼ ̼t̼e̼s̼t̼)̼.̼ ̼Đ̼i̼ề̼u̼ ̼đ̼ó̼ ̼c̼h̼o̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼,̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼n̼h̼ó̼m̼ ̼n̼g̼u̼y̼ ̼c̼ơ̼ ̼l̼â̼y̼ ̼n̼h̼i̼ễ̼m̼ ̼C̼O̼V̼I̼D̼-̼1̼9̼ ̼ở̼ ̼m̼ứ̼c̼ ̼đ̼ộ̼ ̼c̼a̼o̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼v̼ì̼ ̼h̼ọ̼ ̼h̼a̼y̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼x̼ú̼c̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼k̼h̼á̼c̼ ̼n̼h̼a̼u̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼c̼ộ̼n̼g̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼,̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼h̼ọ̼ ̼s̼ẽ̼ ̼t̼r̼ở̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼t̼á̼c̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼l̼â̼y̼ ̼n̼h̼i̼ễ̼m̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼c̼h̼o̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼l̼à̼n̼h̼ ̼ở̼ ̼n̼h̼à̼”̼.̼

P̼G̼S̼.̼T̼S̼.̼B̼S̼ ̼L̼ê̼ ̼T̼h̼à̼n̼h̼ ̼Đ̼ồ̼n̼g̼,̼ ̼V̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼V̼i̼ệ̼n̼ ̼S̼ố̼t̼ ̼r̼é̼t̼ ̼-̼ ̼K̼ý̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼t̼r̼ù̼n̼g̼ ̼-̼ ̼C̼ô̼n̼ ̼t̼r̼ù̼n̼g̼ ̼T̼P̼.̼H̼C̼M̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼đ̼ạ̼i̼ ̼d̼i̼ệ̼n̼ ̼B̼ộ̼ ̼Y̼ ̼t̼ế̼ ̼t̼r̼ự̼c̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼h̼ỗ̼ ̼t̼r̼ợ̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼á̼c̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼c̼h̼ố̼n̼g̼ ̼d̼ị̼c̼h̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼H̼ó̼c̼ ̼M̼ô̼n̼

̼Đ̼á̼n̼g̼ ̼l̼o̼ ̼n̼g̼ạ̼i̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼ ̼c̼ộ̼n̼g̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼

̼T̼h̼e̼o̼ ̼V̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼T̼h̼à̼n̼h̼ ̼Đ̼ồ̼n̼g̼,̼ ̼q̼u̼a̼ ̼g̼i̼á̼m̼ ̼s̼á̼t̼,̼ ̼q̼u̼ầ̼n̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼ ̼c̼ộ̼n̼g̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼H̼ó̼c̼ ̼M̼ô̼n̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼ỷ̼ ̼l̼ệ̼ ̼n̼h̼i̼ễ̼m̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼c̼a̼o̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼c̼ả̼ ̼n̼h̼ó̼m̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼p̼h̼o̼n̼g̼ ̼t̼ỏ̼a̼,̼ ̼b̼a̼o̼ ̼v̼â̼y̼,̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼l̼y̼.̼ ̼N̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼a̼o̼ ̼l̼ư̼u̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼F̼0̼ ̼l̼a̼n̼g̼ ̼t̼h̼a̼n̼g̼.̼ ̼T̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼,̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼Đ̼ồ̼n̼g̼,̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼t̼r̼ạ̼n̼g̼ ̼c̼á̼c̼ ̼n̼h̼ó̼m̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼n̼g̼u̼y̼ ̼c̼ơ̼ ̼c̼a̼o̼ ̼k̼ể̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼c̼ố̼ ̼ý̼ ̼t̼r̼ố̼n̼ ̼t̼r̼á̼n̼h̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼m̼ẫ̼u̼ ̼x̼é̼t̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼t̼ầ̼m̼ ̼s̼o̼á̼t̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼ ̼c̼ộ̼n̼g̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼.̼

̼”̼C̼h̼í̼n̼h̼ ̼c̼á̼c̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼n̼é̼ ̼t̼r̼á̼n̼h̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼m̼ẫ̼u̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼l̼à̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼g̼u̼y̼ ̼c̼ơ̼ ̼l̼â̼y̼ ̼n̼h̼i̼ễ̼m̼ ̼c̼a̼o̼.̼ ̼H̼ọ̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼l̼à̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼l̼a̼n̼g̼ ̼t̼h̼a̼n̼g̼,̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ó̼i̼ ̼q̼u̼e̼n̼ ̼h̼a̼y̼ ̼g̼i̼a̼o̼ ̼l̼ư̼u̼,̼ ̼ă̼n̼ ̼n̼h̼ậ̼u̼ ̼h̼o̼ặ̼c̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼v̼ì̼ ̼h̼o̼à̼n̼ ̼c̼ả̼n̼h̼,̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼k̼i̼ệ̼n̼ ̼k̼h̼ó̼ ̼k̼h̼ă̼n̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼l̼é̼n̼ ̼l̼ú̼t̼ ̼r̼a̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼ ̼đ̼i̼ ̼b̼u̼ô̼n̼ ̼b̼á̼n̼.̼ ̼H̼ọ̼ ̼c̼ố̼ ̼ý̼ ̼n̼é̼ ̼t̼r̼á̼n̼h̼ ̼x̼é̼t̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼v̼ì̼ ̼s̼ợ̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼d̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼í̼n̼h̼ ̼s̼ẽ̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼đ̼i̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼l̼y̼,̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼ị̼.̼ ̼N̼h̼ư̼n̼g̼ ̼h̼ọ̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼ý̼ ̼t̼h̼ứ̼c̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼n̼é̼ ̼t̼r̼á̼n̼h̼ ̼x̼é̼t̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼s̼ẽ̼ ̼d̼ẫ̼n̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼u̼y̼ ̼h̼i̼ể̼m̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼ả̼n̼ ̼t̼h̼â̼n̼,̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼v̼à̼ ̼x̼ã̼ ̼h̼ộ̼i̼ ̼k̼h̼i̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼s̼ớ̼m̼ ̼s̼ẽ̼ ̼d̼i̼ễ̼n̼ ̼t̼i̼ế̼n̼ ̼n̼ặ̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼l̼â̼y̼ ̼l̼a̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼k̼h̼á̼c̼”̼ ̼-̼ ̼P̼G̼S̼ ̼T̼h̼à̼n̼h̼ ̼Đ̼ồ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ấ̼n̼ ̼m̼ạ̼n̼h̼.̼

Đ̼a̼ ̼s̼ố̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼t̼ự̼ ̼g̼i̼á̼c̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼m̼ẫ̼u̼ ̼x̼é̼t̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼t̼ầ̼m̼ ̼s̼o̼á̼t̼ ̼n̼g̼u̼y̼ ̼c̼ơ̼ ̼l̼â̼y̼ ̼n̼h̼i̼ễ̼m̼ ̼C̼O̼V̼I̼D̼-̼1̼9̼

̼T̼h̼e̼o̼ ̼k̼h̼u̼y̼ế̼n̼ ̼c̼á̼o̼ ̼k̼h̼i̼ ̼t̼r̼i̼ể̼n̼ ̼k̼h̼a̼i̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼m̼ẫ̼u̼ ̼x̼é̼t̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼ ̼c̼ộ̼n̼g̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼g̼à̼n̼h̼ ̼y̼ ̼t̼ế̼ ̼T̼P̼.̼H̼C̼M̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼c̼ó̼ ̼4̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼r̼ở̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼s̼ẽ̼ ̼c̼ử̼ ̼1̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼,̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼t̼ừ̼ ̼5̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼r̼ở̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼s̼ẽ̼ ̼c̼ử̼ ̼2̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼l̼à̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼h̼a̼y̼ ̼r̼a̼ ̼k̼h̼ỏ̼i̼ ̼n̼h̼à̼,̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼x̼ú̼c̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼,̼ ̼n̼g̼u̼y̼ ̼c̼ơ̼ ̼l̼â̼y̼ ̼n̼h̼i̼ễ̼m̼ ̼c̼a̼o̼ ̼l̼à̼m̼ ̼đ̼ạ̼i̼ ̼d̼i̼ệ̼n̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼m̼ẫ̼u̼ ̼x̼é̼t̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼S̼A̼R̼S̼-̼C̼o̼V̼-̼2̼.̼ ̼T̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼,̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼g̼u̼y̼ ̼c̼ơ̼ ̼c̼a̼o̼ ̼đ̼ã̼ ̼l̼ợ̼i̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼ ̼k̼h̼e̼ ̼h̼ở̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼t̼i̼n̼h̼ ̼t̼h̼ầ̼n̼ ̼t̼ự̼ ̼n̼g̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼c̼ố̼ ̼ý̼ ̼n̼é̼ ̼t̼r̼á̼n̼h̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼r̼a̼ ̼l̼à̼m̼ ̼x̼é̼t̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼m̼.̼

̼T̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼t̼r̼ê̼n̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼L̼ê̼ ̼T̼r̼ọ̼n̼g̼ ̼T̼â̼m̼,̼ ̼C̼h̼ủ̼ ̼t̼ị̼c̼h̼ ̼U̼B̼N̼D̼ ̼t̼h̼ị̼ ̼t̼r̼ấ̼n̼ ̼H̼ó̼c̼ ̼M̼ô̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼p̼h̼ố̼i̼ ̼h̼ợ̼p̼,̼ ̼g̼i̼a̼o̼ ̼c̼h̼o̼ ̼t̼ổ̼ ̼t̼r̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼c̼á̼c̼ ̼k̼h̼u̼ ̼p̼h̼ố̼ ̼l̼à̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼n̼ắ̼m̼ ̼r̼õ̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼t̼ừ̼n̼g̼ ̼h̼ộ̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼d̼a̼n̼h̼ ̼s̼á̼c̼h̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼h̼ó̼m̼ ̼n̼g̼u̼y̼ ̼c̼ơ̼ ̼c̼a̼o̼.̼ ̼Đ̼ộ̼i̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼m̼ẫ̼u̼ ̼x̼é̼t̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼c̼ó̼ ̼s̼ự̼ ̼p̼h̼ố̼i̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼q̼u̼y̼ề̼n̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼t̼r̼ự̼c̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼t̼ừ̼n̼g̼ ̼h̼ẻ̼m̼ ̼v̼à̼ ̼m̼ờ̼i̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼d̼a̼n̼h̼ ̼s̼á̼c̼h̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼l̼ậ̼p̼ ̼r̼a̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼m̼ẫ̼u̼ ̼x̼é̼t̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼m̼.̼

T̼e̼s̼t̼ ̼n̼h̼a̼n̼h̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼g̼i̼ả̼i̼ ̼p̼h̼á̼p̼ ̼h̼i̼ệ̼u̼ ̼q̼u̼ả̼ ̼g̼i̼ú̼p̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼s̼ớ̼m̼ ̼F̼0̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼c̼ộ̼n̼g̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼

̼C̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼s̼ẽ̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼t̼ậ̼n̼ ̼n̼h̼à̼ ̼v̼ậ̼n̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼b̼i̼ệ̼n̼ ̼p̼h̼á̼p̼ ̼m̼ạ̼n̼h̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼n̼ế̼u̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼d̼a̼n̼h̼ ̼s̼á̼c̼h̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼c̼ố̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼r̼a̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼m̼ẫ̼u̼ ̼l̼à̼m̼ ̼x̼é̼t̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼m̼.̼ ̼P̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼á̼n̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼k̼ỳ̼ ̼v̼ọ̼n̼g̼ ̼s̼ẽ̼ ̼h̼ạ̼n̼ ̼c̼h̼ế̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼m̼ứ̼c̼ ̼t̼h̼ấ̼p̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼n̼g̼u̼y̼ ̼c̼ơ̼ ̼b̼ỏ̼ ̼l̼ọ̼t̼ ̼c̼a̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼à̼ ̼t̼á̼c̼h̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼F̼0̼ ̼r̼a̼ ̼k̼h̼ỏ̼i̼ ̼c̼ộ̼n̼g̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼s̼ớ̼m̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼.̼

Facebook Comments Box

Ta Thanh Nhan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: Content is protected !!