Kh̼ố̼i̼ ̼t̼à̼i̼ ̼s̼ả̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼T̼ấ̼t̼ ̼T̼h̼à̼n̼h̼ ̼C̼a̼n̼g̼ ̼k̼h̼ổ̼n̼g̼ ̼l̼ồ̼ ̼r̼a̼ ̼s̼a̼o̼?̼

Kh̼ố̼i̼ ̼t̼à̼i̼ ̼s̼ả̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼T̼ấ̼t̼ ̼T̼h̼à̼n̼h̼ ̼C̼a̼n̼g̼ ̼k̼h̼ổ̼n̼g̼ ̼l̼ồ̼ ̼r̼a̼ ̼s̼a̼o̼?̼

R̼ấ̼t̼ ̼p̼h̼ụ̼c̼ ̼T̼ấ̼t̼ ̼T̼h̼à̼n̼h̼ ̼C̼a̼n̼g̼ ̼v̼ì̼ ̼a̼n̼h̼ ̼t̼h̼u̼ộ̼c̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼h̼ệ̼ ̼7̼x̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼t̼à̼i̼ ̼s̼ả̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼a̼n̼h̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼l̼ớ̼n̼,̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼c̼h̼ụ̼c̼ ̼c̼ă̼n̼ ̼b̼i̼ệ̼t̼ ̼t̼h̼ự̼ ̼r̼ả̼i̼ ̼k̼h̼ắ̼p̼ ̼T̼P̼ ̼H̼C̼M̼.̼̼C̼ă̼n̼ ̼b̼i̼ệ̼t̼ ̼t̼h̼ự̼ ̼x̼â̼y̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼k̼i̼ể̼u̼ ̼k̼i̼ế̼n̼ ̼t̼r̼ú̼c̼ ̼T̼â̼y̼ ̼â̼u̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼á̼i̼ ̼c̼h̼ò̼i̼ ̼c̼a̼n̼h̼ ̼g̼á̼c̼ ̼ở̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼d̼ư̼ớ̼i̼,̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼a̼n̼h̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼ở̼ ̼đ̼ấ̼y̼.̼ ̼N̼ó̼ ̼l̼à̼ ̼c̼ă̼n̼ ̼V̼I̼P̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼ở̼ ̼k̼h̼u̼ ̼đ̼ô̼ ̼t̼h̼ị̼ ̼C̼i̼t̼y̼ ̼L̼a̼n̼d̼ ̼q̼u̼ậ̼n̼ ̼7̼,̼ ̼c̼ạ̼n̼h̼ ̼P̼h̼ú̼ ̼M̼ỹ̼ ̼H̼ư̼n̼g̼.̼

C̼ò̼n̼ ̼b̼a̼ ̼c̼ă̼n̼ ̼b̼i̼ệ̼t̼ ̼t̼h̼ự̼ ̼l̼i̼ề̼n̼ ̼k̼ề̼ ̼n̼h̼a̼u̼ ̼ở̼ ̼k̼h̼u̼ ̼đ̼ô̼ ̼t̼h̼ị̼ ̼H̼i̼m̼l̼a̼m̼,̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼q̼u̼ậ̼n̼ ̼7̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼k̼h̼o̼e̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼b̼è̼,̼ ̼c̼h̼i̼ế̼n̼ ̼h̼ữ̼u̼ ̼l̼à̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼á̼ ̼a̼n̼h̼ ̼v̼à̼ ̼m̼á̼ ̼v̼ợ̼ ̼a̼n̼h̼.̼

̼B̼a̼ ̼c̼ă̼n̼ ̼b̼i̼ệ̼t̼ ̼t̼h̼ự̼ ̼l̼i̼ề̼n̼ ̼k̼ề̼ ̼n̼h̼a̼u̼ ̼ở̼ ̼k̼h̼u̼ ̼đ̼ô̼ ̼t̼h̼ị̼ ̼H̼i̼m̼l̼a̼m̼,̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼q̼u̼ậ̼n̼ ̼7̼

A̼n̼h̼ ̼e̼m̼ ̼c̼h̼i̼ế̼n̼ ̼h̼ữ̼u̼ ̼ở̼ ̼c̼á̼c̼ ̼s̼ở̼,̼ ̼n̼g̼à̼n̼h̼ ̼r̼ỉ̼ ̼t̼a̼i̼ ̼n̼h̼a̼u̼,̼ ̼h̼ễ̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼d̼ị̼p̼ ̼l̼ễ̼,̼ ̼t̼ế̼t̼ ̼h̼a̼y̼ ̼r̼ằ̼m̼,̼ ̼b̼a̼ ̼m̼ư̼ơ̼i̼ ̼m̼ồ̼n̼g̼ ̼m̼ộ̼t̼,̼ ̼h̼ễ̼ ̼a̼i̼ ̼đ̼e̼m̼ ̼c̼h̼u̼ố̼i̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼t̼h̼ắ̼p̼ ̼n̼h̼a̼n̼g̼ ̼c̼ú̼n̼g̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼C̼a̼n̼g̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼đ̼e̼m̼ ̼v̼ề̼ ̼c̼h̼ỗ̼ ̼n̼h̼à̼ ̼m̼á̼ ̼a̼n̼h̼.̼

̼A̼n̼h̼ ̼e̼m̼ ̼c̼h̼i̼ế̼n̼ ̼h̼ữ̼u̼ ̼k̼h̼á̼o̼ ̼n̼h̼a̼u̼,̼ ̼c̼ó̼ ̼2̼ ̼l̼ý̼ ̼d̼o̼ ̼đ̼ể̼ ̼a̼n̼h̼ ̼C̼a̼n̼g̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼t̼h̼ế̼.̼ ̼M̼ộ̼t̼ ̼l̼à̼ ̼a̼n̼h̼ ̼C̼a̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼m̼u̼ố̼n̼ ̼c̼h̼ò̼m̼ ̼x̼ó̼m̼ ̼đ̼ể̼ ̼ý̼ ̼v̼ì̼ ̼đ̼ô̼n̼g̼ ̼q̼u̼á̼,̼ ̼d̼ậ̼p̼ ̼d̼ì̼u̼ ̼m̼a̼n̼g̼ ̼c̼h̼u̼ố̼i̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼c̼ú̼n̼g̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼n̼h̼ì̼n̼ ̼v̼ô̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼k̼ỳ̼.̼

̼L̼ý̼ ̼d̼o̼ ̼t̼h̼ứ̼ ̼2̼ ̼l̼à̼ ̼a̼n̼h̼ ̼C̼a̼n̼g̼ ̼m̼u̼ố̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼ả̼i̼ ̼c̼h̼u̼ố̼i̼ ̼a̼n̼h̼ ̼C̼a̼n̼g̼ ̼đ̼ể̼ ̼d̼à̼n̼h̼ ̼r̼i̼ê̼n̼g̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼m̼u̼ố̼n̼ ̼v̼ợ̼ ̼b̼i̼ế̼t̼.̼

̼C̼ă̼n̼ ̼n̼h̼à̼ ̼p̼h̼ố̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼C̼M̼T̼8̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼C̼L̼B̼ ̼L̼a̼n̼ ̼A̼n̼h̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼a̼n̼h̼ ̼C̼a̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼o̼s̼i̼n̼ ̼t̼h̼u̼ê̼.̼ ̼N̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼c̼ă̼n̼ ̼k̼h̼á̼c̼ ̼t̼ừ̼ ̼t̼ừ̼ ̼h̼é̼ ̼l̼ộ̼ ̼s̼a̼u̼ ̼n̼h̼a̼.̼

A̼n̼h̼ ̼C̼a̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼c̼h̼i̼ế̼n̼ ̼h̼ữ̼u̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼g̼h̼ê̼.̼ ̼L̼ầ̼n̼ ̼n̼à̼o̼ ̼a̼n̼h̼ ̼C̼a̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ ̼h̼ọ̼p̼ ̼H̼N̼,̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼n̼à̼o̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼đ̼á̼m̼ ̼c̼ậ̼n̼ ̼t̼h̼ầ̼n̼ ̼b̼a̼y̼ ̼r̼a̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼á̼c̼.̼ ̼H̼à̼n̼g̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼t̼ừ̼ ̼p̼h̼ó̼ ̼g̼i̼á̼m̼ ̼đ̼ố̼c̼ ̼s̼ở̼ ̼t̼r̼ở̼ ̼l̼ê̼n̼,̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼đ̼.̼ầ̼u̼ ̼t̼ư̼,̼ ̼đ̼ơ̼n̼ ̼v̼ị̼ ̼t̼h̼i̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼h̼ạ̼ ̼t̼ầ̼n̼g̼,̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼m̼u̼ố̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼a̼n̼h̼ ̼C̼a̼n̼g̼ ̼n̼â̼n̼g̼ ̼đ̼ỡ̼.̼

̼C̼ă̼n̼ ̼b̼i̼ệ̼t̼ ̼t̼h̼ự̼ ̼x̼â̼y̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼k̼i̼ể̼u̼ ̼k̼i̼ế̼n̼ ̼t̼r̼ú̼c̼ ̼T̼â̼y̼ ̼â̼u̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼á̼i̼ ̼c̼h̼ò̼i̼ ̼c̼a̼n̼h̼ ̼g̼á̼c̼ ̼ở̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼d̼ư̼ớ̼i̼,̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼a̼n̼h̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼ở̼ ̼đ̼ấ̼y̼

̼H̼ô̼m̼ ̼q̼u̼a̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼ậ̼u̼ ̼đ̼ệ̼ ̼t̼ử̼ ̼r̼u̼ộ̼t̼ ̼a̼n̼h̼ ̼C̼a̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼T̼ề̼ ̼T̼r̼í̼ ̼D̼ũ̼n̼g̼,̼ ̼g̼i̼á̼m̼ ̼đ̼ố̼c̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼t̼y̼ ̼T̼H̼N̼H̼H̼ ̼M̼T̼V̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼t̼ư̼ ̼x̼â̼y̼ ̼d̼ự̼n̼g̼ ̼T̼â̼n̼ ̼T̼h̼u̼ậ̼n̼ ̼(̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼t̼ê̼n̼ ̼T̼â̼n̼ ̼T̼h̼u̼ậ̼n̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼D̼N̼N̼N̼ ̼t̼r̼ự̼c̼ ̼t̼h̼u̼ộ̼c̼ ̼B̼a̼n̼ ̼t̼à̼i̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼U̼B̼N̼D̼ ̼T̼P̼)̼ ̼đ̼i̼ ̼H̼N̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼á̼c̼.̼

̼C̼t̼y̼ ̼T̼â̼n̼ ̼T̼h̼u̼ậ̼n̼ ̼n̼à̼y̼ ̼l̼à̼ ̼đ̼ơ̼n̼ ̼v̼ị̼ ̼q̼u̼ả̼n̼ ̼l̼ý̼ ̼p̼h̼ầ̼n̼ ̼v̼ố̼n̼ ̼n̼h̼à̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼ở̼ ̼c̼á̼c̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼d̼o̼a̼n̼h̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼P̼h̼ú̼ ̼M̼ỹ̼ ̼H̼ư̼n̼g̼,̼ ̼K̼C̼X̼ ̼T̼â̼n̼ ̼T̼h̼u̼ậ̼n̼,̼ ̼K̼C̼N̼ ̼H̼i̼ệ̼p̼ ̼P̼h̼ư̼ớ̼c̼,̼ ̼L̼o̼n̼g̼ ̼H̼ậ̼u̼…̼

̼H̼à̼n̼g̼ ̼n̼ă̼m̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼l̼à̼m̼ ̼g̼ì̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼y̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼t̼h̼u̼ ̼v̼ề̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼8̼0̼0̼ ̼t̼ỷ̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼c̼ổ̼ ̼t̼ứ̼c̼.̼ ̼Q̼u̼ả̼n̼ ̼l̼ý̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼k̼h̼ố̼i̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼n̼h̼à̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼k̼h̼ổ̼n̼g̼ ̼l̼ồ̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼t̼h̼ế̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼T̼ề̼ ̼T̼r̼í̼ ̼D̼ũ̼n̼g̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼c̼ó̼ ̼q̼u̼y̼ề̼n̼ ̼l̼ư̼c̼,̼ ̼m̼u̼ố̼n̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼g̼ì̼ ̼l̼à̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ầ̼n̼ ̼q̼u̼y̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼g̼ì̼ ̼đ̼â̼u̼.̼

C̼ậ̼n̼ ̼t̼h̼ầ̼n̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼h̼ầ̼u̼ ̼a̼n̼h̼ ̼C̼a̼n̼g̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼a̼n̼h̼ ̼C̼a̼n̼g̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼h̼ầ̼u̼ ̼c̼ậ̼n̼ ̼t̼h̼ầ̼n̼.̼

̼T̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼k̼h̼i̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼b̼â̼y̼ ̼g̼i̼ờ̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼C̼a̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ ̼H̼N̼ ̼c̼ó̼ ̼m̼a̼n̼g̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼c̼h̼a̼i̼ ̼r̼ư̼ợ̼u̼ ̼4̼0̼.̼0̼0̼0̼ ̼U̼S̼D̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼v̼ỏ̼ ̼c̼h̼a̼i̼ ̼đ̼ấ̼y̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ờ̼i̼ ̼n̼à̼o̼.̼

̼T̼ạ̼i̼ ̼H̼ộ̼i̼ ̼n̼g̼h̼ị̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼9̼,̼ ̼k̼h̼ó̼a̼ ̼X̼I̼I̼,̼ ̼B̼a̼n̼ ̼C̼h̼ấ̼p̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼i̼ế̼n̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼x̼e̼m̼ ̼x̼é̼t̼ ̼t̼h̼i̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼k̼ỷ̼ ̼l̼u̼ậ̼t̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼c̼h̼í̼ ̼T̼ấ̼t̼ ̼T̼h̼à̼n̼h̼ ̼C̼a̼n̼g̼,̼ ̼Ủ̼y̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼Đ̼ả̼n̼g̼,̼ ̼P̼h̼ó̼ ̼B̼í̼ ̼t̼h̼ư̼ ̼T̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ự̼c̼ ̼T̼h̼à̼n̼h̼ ̼u̼ỷ̼ ̼T̼h̼à̼n̼h̼ ̼p̼h̼ố̼ ̼H̼ồ̼ ̼C̼h̼í̼ ̼M̼i̼n̼h̼.̼

̼C̼ụ̼ ̼t̼h̼ể̼,̼ ̼B̼a̼n̼ ̼C̼h̼ấ̼p̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼i̼ế̼n̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼x̼e̼m̼ ̼x̼é̼t̼ ̼t̼h̼i̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼k̼ỷ̼ ̼l̼u̼ậ̼t̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼c̼h̼í̼ ̼T̼ấ̼t̼ ̼T̼h̼à̼n̼h̼ ̼C̼a̼n̼g̼ ̼b̼ằ̼n̼g̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼t̼h̼ứ̼c̼:̼ ̼C̼á̼c̼h̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼Ủ̼y̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼Đ̼ả̼n̼g̼ ̼k̼h̼o̼á̼ ̼X̼I̼I̼;̼ ̼P̼h̼ó̼ ̼B̼í̼ ̼t̼h̼ư̼ ̼T̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ự̼c̼ ̼T̼h̼à̼n̼h̼ ̼ủ̼y̼,̼ ̼Ủ̼y̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼B̼a̼n̼ ̼T̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼v̼ụ̼ ̼T̼h̼à̼n̼h̼ ̼ủ̼y̼ ̼T̼h̼à̼n̼h̼ ̼p̼h̼ố̼ ̼H̼ồ̼ ̼C̼h̼í̼ ̼M̼i̼n̼h̼ ̼n̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼k̼ỳ̼ ̼2̼0̼1̼5̼ ̼–̼ ̼2̼0̼2̼0̼,̼ ̼v̼ì̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼k̼h̼u̼y̼ế̼t̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼,̼ ̼v̼i̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼n̼g̼h̼.̼i̼ê̼m̼ ̼t̼r̼.̼ọ̼n̼g̼.̼

̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼b̼i̼ể̼u̼ ̼b̼ế̼ ̼m̼ạ̼c̼ ̼H̼ộ̼i̼ ̼n̼g̼h̼ị̼,̼ ̼T̼ổ̼n̼g̼ ̼B̼í̼ ̼t̼h̼ư̼,̼ ̼C̼h̼ủ̼ ̼t̼ị̼c̼h̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼P̼h̼ú̼ ̼T̼r̼ọ̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼l̼à̼ ̼b̼à̼i̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼s̼â̼u̼ ̼s̼ắ̼c̼ ̼c̼ầ̼n̼ ̼n̼g̼h̼i̼ê̼m̼ ̼t̼ú̼c̼ ̼r̼ú̼t̼ ̼k̼i̼n̼h̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼m̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼c̼h̼í̼ ̼T̼ấ̼t̼ ̼T̼h̼à̼n̼h̼ ̼C̼a̼n̼g̼ ̼m̼à̼ ̼l̼à̼ ̼b̼à̼i̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼c̼h̼u̼n̼g̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼t̼ấ̼t̼ ̼c̼ả̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼a̼.̼

̼T̼ổ̼n̼g̼ ̼B̼í̼ ̼t̼h̼ư̼,̼ ̼C̼h̼ủ̼ ̼t̼ị̼c̼h̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼P̼h̼ú̼ ̼T̼r̼ọ̼n̼g̼ ̼đ̼ề̼ ̼n̼g̼h̼ị̼ ̼t̼ừ̼n̼g̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼c̼h̼í̼ ̼Ủ̼y̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼c̼á̼n̼ ̼b̼ộ̼,̼ ̼đ̼ả̼n̼g̼ ̼v̼i̼ê̼n̼,̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼c̼ầ̼n̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼x̼u̼y̼ê̼n̼ ̼t̼u̼ ̼d̼ư̼ỡ̼n̼g̼,̼ ̼r̼è̼n̼ ̼l̼u̼y̼ệ̼n̼,̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼x̼u̼y̼ê̼n̼ ̼t̼ự̼ ̼s̼o̼i̼,̼ ̼t̼ự̼ ̼s̼ử̼a̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼r̼á̼n̼h̼ ̼đ̼i̼ ̼v̼à̼o̼ ̼v̼ế̼t̼ ̼x̼e̼ ̼đ̼ổ̼,̼ ̼g̼â̼y̼ ̼r̼a̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼h̼ậ̼u̼ ̼q̼u̼ả̼,̼ ̼t̼ổ̼n̼ ̼t̼h̼ấ̼t̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼á̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼Đ̼ả̼n̼g̼,̼ ̼đ̼ấ̼t̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼v̼à̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼d̼â̼n̼,̼ ̼đ̼ể̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼n̼ỗ̼i̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼k̼h̼ô̼n̼ ̼l̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼â̼n̼,̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼,̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼c̼h̼í̼,̼ ̼b̼è̼ ̼b̼ạ̼n̼.̼

̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼s̼ố̼ ̼c̼á̼c̼ ̼v̼i̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼d̼ẫ̼n̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼l̼u̼ậ̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼Ủ̼y̼ ̼b̼a̼n̼ ̼K̼i̼ể̼m̼ ̼t̼r̼a̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼T̼ấ̼t̼ ̼T̼h̼à̼n̼h̼ ̼C̼a̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼n̼à̼y̼ ̼k̼ý̼ ̼d̼u̼y̼ệ̼t̼ ̼4̼ ̼t̼u̼y̼ế̼n̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼ở̼ ̼T̼h̼ủ̼ ̼T̼h̼i̼ê̼m̼.̼

h̼t̼t̼p̼s̼:̼/̼/̼t̼h̼i̼e̼n̼h̼a̼s̼u̼.̼w̼o̼r̼d̼p̼r̼e̼s̼s̼.̼c̼o̼m̼/̼2̼0̼2̼0̼/̼0̼8̼/̼0̼9̼/̼s̼a̼u̼-̼k̼h̼i̼-̼n̼u̼o̼t̼-̼1̼2̼-̼0̼0̼0̼-̼t̼y̼-̼o̼-̼t̼h̼u̼-̼t̼h̼i̼e̼m̼-̼k̼h̼o̼i̼-̼t̼a̼i̼-̼s̼a̼n̼-̼c̼u̼a̼-̼o̼n̼g̼-̼t̼a̼t̼-̼t̼h̼a̼n̼h̼-̼c̼a̼n̼g̼-̼k̼h̼o̼n̼g̼-̼l̼o̼-̼r̼a̼-̼s̼a̼o̼/̼

Facebook Comments Box

Huong Quynh

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: Content is protected !!