T̼h̼ầ̼y̼ ̼c̼ú̼n̼g̼,̼ ̼d̼i̼ ̼c̼h̼u̼y̼ể̼n̼

T̼h̼ầ̼y̼ ̼c̼ú̼n̼g̼,̼ ̼d̼i̼ ̼c̼h̼u̼y̼ể̼n̼

‘̼T̼h̼ầ̼y̼ ̼c̼ú̼n̼g̼’̼ ̼m̼ắ̼c̼ ̼C̼O̼V̼I̼D̼-̼1̼9̼ ̼đ̼i̼ ̼c̼ú̼n̼g̼ ̼k̼h̼ắ̼p̼ ̼c̼á̼c̼ ̼q̼u̼ậ̼n̼,̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼ở̼ ̼Đ̼à̼ ̼N̼ẵ̼n̼g̼


̼T̼ừ̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼1̼2̼/̼7̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼c̼h̼i̼ề̼u̼ ̼1̼6̼/̼7̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼S̼.̼ ̼đ̼i̼ ̼c̼ú̼n̼g̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼s̼ố̼ ̼5̼9̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼P̼h̼ạ̼m̼ ̼N̼g̼ũ̼ ̼L̼ã̼o̼ ̼(̼q̼u̼ậ̼n̼ ̼H̼ả̼i̼ ̼C̼h̼â̼u̼)̼.̼ ̼N̼g̼à̼y̼ ̼1̼7̼/̼7̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼t̼ụ̼n̼g̼ ̼k̼i̼n̼h̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼T̼r̼ầ̼n̼ ̼C̼a̼o̼ ̼V̼â̼n̼ ̼(̼q̼u̼ậ̼n̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼ ̼K̼h̼ê̼)̼

̼T̼r̼ư̼a̼ ̼2̼1̼/̼7̼,̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼t̼â̼m̼ ̼y̼ ̼t̼ế̼ ̼q̼u̼ậ̼n̼ ̼N̼g̼ũ̼ ̼H̼à̼n̼h̼ ̼S̼ơ̼n̼ ̼(̼Đ̼à̼ ̼N̼ẵ̼n̼g̼)̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼á̼o̼ ̼k̼h̼ẩ̼n̼ ̼v̼ề̼ ̼c̼a̼ ̼n̼h̼i̼ễ̼m̼ ̼C̼O̼V̼I̼D̼-̼1̼9̼ ̼v̼à̼ ̼c̼á̼c̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼n̼à̼y̼.̼

̼B̼ệ̼n̼h̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼T̼.̼Đ̼.̼S̼.̼ ̼4̼3̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼t̼r̼ú̼ ̼t̼ổ̼ ̼3̼0̼,̼ ̼p̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼H̼ò̼a̼ ̼H̼ả̼i̼ ̼(̼q̼u̼ậ̼n̼ ̼N̼g̼ũ̼ ̼H̼à̼n̼h̼ ̼S̼ơ̼n̼)̼,̼ ̼t̼ạ̼m̼ ̼t̼r̼ú̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼t̼h̼ô̼n̼ ̼T̼ứ̼ ̼H̼à̼ ̼(̼Đ̼i̼ệ̼n̼ ̼N̼g̼ọ̼c̼,̼ ̼Đ̼i̼ệ̼n̼ ̼B̼à̼n̼,̼ ̼Q̼u̼ả̼n̼g̼ ̼N̼a̼m̼)̼.̼ ̼B̼ệ̼n̼h̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼n̼à̼y̼ ̼l̼à̼ ̼l̼a̼o̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼t̼ự̼ ̼d̼o̼,̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ ̼t̼ụ̼n̼g̼ ̼k̼i̼n̼h̼.̼

̼T̼h̼e̼o̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼ ̼d̼ị̼c̼h̼ ̼t̼ễ̼,̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼1̼2̼/̼7̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼1̼5̼h̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼1̼6̼/̼7̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼S̼.̼ ̼đ̼i̼ ̼c̼ú̼n̼g̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼s̼ố̼ ̼5̼9̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼P̼h̼ạ̼m̼ ̼N̼g̼ũ̼ ̼L̼ã̼o̼ ̼(̼q̼u̼ậ̼n̼ ̼H̼ả̼i̼ ̼C̼h̼â̼u̼)̼.̼

̼K̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼1̼9̼h̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼1̼4̼/̼7̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼S̼.̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼t̼ụ̼n̼g̼ ̼k̼i̼n̼h̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼n̼h̼à̼ ̼n̼g̼h̼ỉ̼ ̼T̼h̼u̼ ̼H̼i̼ề̼n̼,̼ ̼s̼ố̼ ̼1̼1̼3̼ ̼L̼ý̼ ̼T̼h̼i̼ê̼n̼ ̼B̼ả̼o̼,̼ ̼C̼ẩ̼m̼ ̼N̼a̼m̼,̼ ̼x̼ã̼ ̼H̼ò̼a̼ ̼C̼h̼â̼u̼ ̼(̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼H̼ò̼a̼ ̼V̼a̼n̼g̼)̼.̼

̼L̼ự̼c̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼k̼i̼ể̼m̼ ̼s̼o̼á̼t̼ ̼c̼h̼ặ̼t̼ ̼c̼h̼ẽ̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼r̼a̼ ̼v̼à̼o̼ ̼c̼á̼c̼ ̼k̼h̼u̼ ̼v̼ự̼c̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼C̼h̼ỉ̼ ̼t̼h̼ị̼ ̼1̼6̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼b̼à̼n̼.̼ ̼Ả̼n̼h̼:̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼ ̼T̼r̼ầ̼n̼.̼

̼K̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼1̼2̼h̼ ̼–̼ ̼1̼8̼h̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼1̼7̼/̼7̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼t̼ụ̼n̼g̼ ̼k̼i̼n̼h̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼T̼r̼ầ̼n̼ ̼C̼a̼o̼ ̼V̼â̼n̼ ̼(̼q̼u̼ậ̼n̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼ ̼K̼h̼ê̼)̼.̼K̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼1̼4̼h̼-̼1̼6̼h̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼1̼8̼/̼7̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼c̼ú̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼t̼a̼n̼g̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼T̼r̼ầ̼n̼ ̼C̼a̼o̼ ̼V̼â̼n̼.̼ ̼Đ̼ặ̼c̼ ̼b̼i̼ệ̼t̼ ̼c̼ó̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼a̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼G̼ò̼ ̼C̼à̼,̼ ̼x̼ã̼ ̼H̼o̼à̼ ̼K̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼,̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼H̼o̼à̼ ̼V̼a̼n̼g̼.̼

̼K̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼7̼h̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼1̼9̼/̼7̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼S̼.̼ ̼đ̼i̼ ̼c̼ú̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼3̼0̼6̼,̼ ̼C̼h̼u̼n̼g̼ ̼c̼ư̼ ̼G̼2̼,̼ ̼p̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼N̼ạ̼i̼ ̼H̼i̼ê̼n̼ ̼Đ̼ô̼n̼g̼ ̼(̼q̼u̼ậ̼n̼ ̼S̼ơ̼n̼ ̼T̼r̼à̼)̼.̼

̼K̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼1̼0̼h̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼1̼1̼h̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼2̼0̼/̼7̼,̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼k̼h̼á̼m̼ ̼s̼à̼n̼g̼ ̼l̼ọ̼c̼ ̼T̼T̼Y̼T̼ ̼N̼g̼ũ̼ ̼H̼à̼n̼h̼ ̼S̼ơ̼n̼.̼

̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼t̼â̼m̼ ̼y̼ ̼t̼ế̼ ̼q̼u̼ậ̼n̼ ̼N̼g̼ũ̼ ̼H̼à̼n̼h̼ ̼S̼ơ̼n̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼á̼o̼ ̼k̼h̼ẩ̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼ừ̼n̼g̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼k̼h̼ẩ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼h̼ệ̼ ̼n̼g̼a̼y̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼ơ̼ ̼s̼ở̼ ̼y̼ ̼t̼ế̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼h̼ư̼ớ̼n̼g̼ ̼d̼ẫ̼n̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼á̼c̼ ̼b̼i̼ệ̼n̼ ̼p̼h̼á̼p̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼c̼h̼ố̼n̼g̼ ̼d̼ị̼c̼h̼.̼

X̼ô̼n̼ ̼x̼a̼o̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼b̼i̼ể̼n̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼e̼n̼ ̼l̼ấ̼n̼ ̼c̼h̼ờ̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼m̼ẫ̼u̼ ̼t̼e̼s̼t̼ ̼n̼h̼a̼n̼h̼ ̼C̼o̼v̼i̼d̼-̼1̼9̼

̼T̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼s̼ố̼ ̼c̼a̼ ̼d̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼í̼n̼h̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼v̼i̼r̼u̼s̼ ̼S̼A̼R̼S̼-̼C̼o̼V̼-̼2̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼ ̼c̼ộ̼n̼g̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼T̼P̼.̼H̼à̼ ̼N̼ộ̼i̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼g̼i̼a̼ ̼t̼ă̼n̼g̼,̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼t̼ụ̼ ̼t̼ậ̼p̼ ̼đ̼ô̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼v̼à̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼g̼i̼ữ̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼t̼i̼ề̼m̼ ̼ẩ̼n̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼u̼y̼ ̼c̼ơ̼.̼ ̼T̼h̼ế̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼,̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼N̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼t̼i̼n̼,̼ ̼s̼á̼n̼g̼ ̼2̼1̼/̼7̼,̼ ̼x̼u̼ấ̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼t̼r̼ạ̼n̼g̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼t̼r̼ă̼m̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼e̼n̼ ̼c̼h̼ú̼c̼ ̼c̼h̼ờ̼ ̼χ̼é̼ᴛ̼ ̼п̼ց̼ɦ̼ı̼ệ̼m̼ ̼C̼o̼v̼i̼d̼-̼1̼9̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼q̼u̼ậ̼n̼ ̼H̼o̼à̼n̼g̼ ̼M̼a̼i̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ả̼m̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼“̼5̼K̼”̼.̼

̼H̼à̼n̼g̼ ̼t̼r̼ă̼m̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼x̼ế̼p̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼t̼ừ̼ ̼s̼á̼n̼g̼ ̼s̼ớ̼m̼ ̼đ̼ể̼ ̼c̼h̼ờ̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼l̼ư̼ợ̼t̼.̼ ̼(̼Ả̼n̼h̼:̼ ̼N̼h̼à̼ ̼b̼á̼o̼ ̼&̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼l̼u̼ậ̼n̼)̼

̼C̼ụ̼ ̼t̼h̼ể̼,̼ ̼g̼h̼i̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼k̼h̼u̼ ̼v̼ự̼c̼ ̼c̼ổ̼n̼g̼ ̼V̼i̼ệ̼n̼ ̼k̼i̼ể̼m̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼Q̼u̼ố̼c̼ ̼g̼i̼a̼ ̼V̼ắ̼c̼ ̼x̼i̼n̼ ̼v̼à̼ ̼S̼i̼n̼h̼ ̼p̼h̼ẩ̼m̼ ̼Y̼ ̼t̼ế̼ ̼(̼p̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼Đ̼ạ̼i̼ ̼K̼i̼m̼,̼ ̼H̼o̼à̼n̼g̼ ̼M̼a̼i̼)̼,̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼t̼r̼ạ̼n̼g̼ ̼“̼b̼i̼ể̼n̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼”̼ ̼x̼ế̼p̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼c̼h̼e̼n̼ ̼l̼ấ̼n̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼g̼i̼ữ̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼t̼ố̼i̼ ̼t̼h̼i̼ể̼u̼ ̼2̼m̼ ̼đ̼ể̼ ̼c̼h̼ờ̼ ̼t̼e̼s̼t̼ ̼n̼h̼a̼n̼h̼ ̼C̼o̼v̼i̼d̼-̼1̼9̼ ̼g̼â̼y̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼h̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼ɴ̼g̼h̼ı̼ê̼m̼ ̼t̼г̼ọ̼‌̼ɴ̼g̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼á̼c̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼,̼ ̼ς̼ɦ̼ố̼п̼g̼ ̼ɗ̼ị̼ċ̼н̼ ̼в̼ệ̼ṅ̼н̼.̼

̼T̼u̼y̼ ̼c̼ó̼ ̼đ̼e̼o̼ ̼k̼h̼ẩ̼u̼ ̼t̼r̼a̼n̼g̼,̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ả̼m̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼a̼n̼ ̼t̼o̼à̼n̼ ̼k̼h̼i̼ ̼x̼ế̼p̼ ̼h̼à̼n̼g̼.̼ ̼(̼Ả̼n̼h̼:̼ ̼N̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼t̼i̼n̼)̼

̼N̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼x̼ế̼p̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼t̼r̼ạ̼n̼g̼ ̼n̼à̼y̼ ̼d̼i̼ễ̼n̼ ̼r̼a̼ ̼t̼ừ̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼6̼h̼3̼0̼ ̼v̼à̼ ̼k̼é̼o̼ ̼d̼à̼i̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼k̼h̼i̼ ̼V̼i̼ệ̼n̼ ̼n̼g̼ừ̼n̼g̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼χ̼é̼ᴛ̼ ̼п̼ց̼ɦ̼ı̼ệ̼m̼ ̼–̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼9̼h̼3̼0̼ ̼s̼á̼n̼g̼.̼ ̼M̼ặ̼c̼ ̼d̼ù̼ ̼V̼i̼ệ̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼ó̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼á̼n̼ ̼g̼i̼ã̼n̼ ̼c̼á̼c̼h̼,̼ ̼n̼h̼ắ̼c̼ ̼n̼h̼ở̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼d̼o̼ ̼n̼h̼u̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼q̼u̼á̼ ̼l̼ớ̼n̼,̼ ̼d̼ẫ̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼q̼u̼á̼ ̼t̼ả̼i̼,̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼v̼ệ̼ ̼đ̼à̼n̼h̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼l̼ự̼c̼.̼

̼T̼ì̼n̼h̼ ̼t̼r̼ạ̼n̼g̼ ̼t̼ậ̼p̼ ̼t̼r̼u̼n̼g̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼ấ̼y̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼n̼ỗ̼i̼ ̼l̼o̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼g̼u̼y̼ ̼c̼ơ̼ ̼l̼â̼y̼ ̼n̼h̼i̼ễ̼m̼ ̼v̼i̼r̼u̼s̼.̼ ̼(̼Ả̼n̼h̼:̼ ̼N̼h̼à̼ ̼b̼á̼o̼ ̼&̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼l̼u̼ậ̼n̼)̼

̼T̼h̼e̼o̼ ̼N̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼t̼i̼n̼,̼ ̼s̼ố̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼V̼i̼ệ̼n̼ ̼h̼o̼à̼n̼ ̼t̼o̼à̼n̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼t̼h̼ứ̼c̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼t̼ậ̼p̼ ̼t̼r̼u̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼v̼ậ̼y̼ ̼s̼ẽ̼ ̼l̼à̼m̼ ̼g̼i̼a̼ ̼t̼ă̼n̼g̼ ̼n̼g̼u̼y̼ ̼c̼ơ̼ ̼l̼â̼y̼ ̼l̼a̼n̼ ̼v̼i̼r̼u̼s̼,̼ ̼t̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼,̼ ̼h̼ọ̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼n̼à̼o̼ ̼k̼h̼á̼c̼.̼ ̼Ô̼n̼g̼ ̼M̼.̼ ̼(̼T̼h̼a̼n̼h̼ ̼X̼u̼â̼n̼,̼ ̼H̼à̼ ̼N̼ộ̼i̼)̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼m̼ặ̼c̼ ̼d̼ù̼ ̼v̼ô̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼l̼o̼ ̼n̼g̼ạ̼i̼ ̼k̼h̼i̼ ̼ở̼ ̼n̼ơ̼i̼ ̼đ̼ô̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼,̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼d̼o̼ ̼ƈ̼ơ̼ ̼ϙ̼υ̼α̼ɳ̼ ̼ყ̼ê̼υ̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼g̼i̼ấ̼y̼ ̼χ̼é̼ᴛ̼ ̼п̼ց̼ɦ̼ı̼ệ̼m̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼à̼n̼h̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼đ̼ế̼n̼.̼

̼M̼ặ̼c̼ ̼d̼ù̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼v̼ệ̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼h̼ắ̼c̼ ̼n̼h̼ở̼,̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼d̼o̼ ̼s̼ố̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼q̼u̼á̼ ̼đ̼ô̼n̼g̼,̼ ̼h̼ọ̼ ̼đ̼à̼n̼h̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼l̼ự̼c̼.̼ ̼(̼Ả̼n̼h̼:̼ ̼D̼â̼n̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼)̼

̼V̼ề̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼d̼ị̼c̼h̼ ̼C̼o̼v̼i̼d̼-̼1̼9̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼T̼P̼.̼H̼à̼ ̼N̼ộ̼i̼,̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼h̼ọ̼p̼ ̼B̼a̼n̼ ̼C̼h̼ỉ̼ ̼đ̼ạ̼o̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼,̼ ̼ς̼ɦ̼ố̼п̼g̼ ̼d̼ị̼c̼h̼ ̼C̼o̼v̼i̼d̼-̼1̼9̼ ̼T̼P̼.̼H̼à̼ ̼N̼ộ̼i̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼2̼0̼/̼7̼,̼ ̼C̼h̼ủ̼ ̼t̼ị̼c̼h̼ ̼U̼B̼N̼D̼ ̼T̼P̼.̼H̼à̼ ̼N̼ộ̼i̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼C̼h̼u̼ ̼N̼g̼ọ̼c̼ ̼A̼n̼h̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼1̼ ̼F̼0̼ ̼g̼â̼y̼ ̼r̼a̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼5̼0̼ ̼c̼a̼ ̼l̼â̼y̼ ̼n̼h̼i̼ễ̼m̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼ầ̼n̼ ̼s̼u̼ấ̼t̼ ̼c̼a̼o̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼l̼a̼n̼ ̼n̼h̼ỏ̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼â̼y̼.̼ ̼T̼ừ̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼ყ̼ê̼υ̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼c̼á̼c̼ ̼đ̼ơ̼n̼ ̼v̼ị̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼đ̼ặ̼t̼ ̼v̼ấ̼n̼ ̼đ̼ề̼ ̼k̼i̼ể̼m̼ ̼s̼o̼á̼t̼ ̼c̼a̼ ̼n̼h̼i̼ễ̼m̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼t̼ố̼c̼ ̼đ̼ộ̼ ̼n̼h̼a̼n̼h̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼đ̼ầ̼u̼,̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼B̼á̼o̼ ̼L̼a̼o̼ ̼ᵭ̼‌̼ộ̼ɴ̼ց̼.̼

̼H̼i̼ệ̼n̼,̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼s̼ố̼ ̼ƈ̼ơ̼ ̼ϙ̼υ̼α̼ɳ̼,̼ ̼d̼o̼a̼n̼h̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼p̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼ყ̼ê̼υ̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼g̼i̼ấ̼y̼ ̼χ̼é̼ᴛ̼ ̼п̼ց̼ɦ̼ı̼ệ̼m̼ ̼â̼m̼ ̼t̼í̼n̼h̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼l̼a̼o̼ ̼ᵭ̼‌̼ộ̼ɴ̼ց̼.̼ ̼(̼Ả̼n̼h̼:̼ ̼V̼n̼E̼x̼p̼r̼e̼s̼s̼)̼

̼Ô̼n̼g̼ ̼C̼h̼u̼ ̼N̼g̼ọ̼c̼ ̼A̼n̼h̼ ̼n̼h̼ấ̼n̼ ̼m̼ạ̼n̼h̼,̼ ̼H̼à̼ ̼N̼ộ̼i̼ ̼ҳ̼ά̼c̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼á̼p̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼ ̼c̼á̼c̼ ̼в̼ι̼ệ̼η̼ ̼ρ̼н̼á̼ρ̼ ̼m̼ạ̼n̼h̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼C̼h̼ỉ̼ ̼t̼h̼ị̼ ̼1̼6̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼T̼h̼ủ̼ ̼t̼ư̼ớ̼n̼g̼ ̼C̼h̼í̼n̼h̼ ̼p̼h̼ủ̼,̼ ̼q̼u̼a̼ ̼đ̼ó̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼t̼â̼m̼ ̼n̼g̼ă̼n̼ ̼c̼h̼ặ̼n̼ ̼ɗ̼ị̼ċ̼н̼ ̼в̼ệ̼ṅ̼н̼.̼ ̼D̼ù̼ ̼v̼ậ̼y̼,̼ ̼ở̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼s̼ố̼ ̼n̼ơ̼i̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼x̼u̼ấ̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼n̼g̼h̼i̼ê̼m̼ ̼t̼ú̼c̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼h̼ợ̼ ̼d̼â̼n̼ ̼s̼i̼n̼h̼,̼ ̼c̼h̼ợ̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼m̼ố̼i̼…̼ ̼h̼o̼ặ̼c̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼t̼r̼ạ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼l̼ư̼u̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼ở̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼s̼ố̼ ̼t̼r̼ụ̼c̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼,̼ ̼k̼h̼u̼ ̼v̼ự̼c̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼đ̼ô̼n̼g̼.̼ ̼D̼o̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼p̼h̼ố̼ ̼c̼ầ̼n̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼l̼i̼ệ̼t̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼n̼ữ̼a̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼q̼u̼ả̼n̼ ̼l̼ý̼ ̼v̼ấ̼n̼ ̼đ̼ề̼ ̼n̼à̼y̼.̼

̼T̼o̼à̼n̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼p̼h̼i̼ê̼n̼ ̼h̼ọ̼p̼ ̼B̼a̼n̼ ̼C̼h̼ỉ̼ ̼đ̼ạ̼o̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼,̼ ̼ς̼ɦ̼ố̼п̼g̼ ̼d̼ị̼c̼h̼ ̼C̼o̼v̼i̼d̼-̼1̼9̼ ̼T̼P̼.̼H̼à̼ ̼N̼ộ̼i̼ ̼v̼à̼o̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼2̼0̼/̼7̼.̼ ̼(̼Ả̼n̼h̼:̼ ̼B̼á̼o̼ ̼L̼a̼o̼ ̼ᵭ̼‌̼ộ̼ɴ̼ց̼)̼

̼C̼h̼ủ̼ ̼t̼ị̼c̼h̼ ̼U̼B̼N̼D̼ ̼T̼P̼.̼H̼à̼ ̼N̼ộ̼i̼ ̼l̼ư̼u̼ ̼ý̼ ̼t̼h̼ê̼m̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼c̼ầ̼n̼ ̼n̼h̼ớ̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼“̼5̼K̼”̼ ̼ở̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼n̼ơ̼i̼,̼ ̼n̼ế̼u̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼n̼h̼à̼ ̼v̼ề̼ ̼t̼ừ̼ ̼v̼ù̼n̼g̼ ̼d̼ị̼c̼h̼ ̼h̼a̼y̼ ̼c̼ó̼ ̼b̼i̼ể̼u̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼h̼o̼ ̼s̼ố̼t̼,̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼b̼á̼o̼ ̼n̼g̼a̼y̼ ̼c̼h̼o̼ ̼ƈ̼ơ̼ ̼ϙ̼υ̼α̼ɳ̼ ̼y̼ ̼t̼ế̼.̼ ̼Đ̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼C̼h̼u̼ ̼N̼g̼ọ̼c̼ ̼A̼n̼h̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ắ̼c̼ ̼c̼á̼c̼ ̼đ̼ơ̼n̼ ̼v̼ị̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼đ̼ả̼m̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼t̼u̼y̼ệ̼t̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼a̼n̼ ̼t̼o̼à̼n̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼t̼i̼ê̼m̼ ̼v̼a̼c̼c̼i̼n̼e̼,̼ ̼k̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼p̼h̼ố̼ ̼s̼ẽ̼ ̼n̼ỗ̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼đ̼ể̼ ̼c̼ó̼ ̼đ̼ộ̼ ̼b̼a̼o̼ ̼p̼h̼ủ̼ ̼v̼a̼c̼c̼i̼n̼e̼ ̼n̼h̼a̼n̼h̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼,̼ ̼t̼ừ̼ ̼đ̼ó̼ ̼g̼i̼ú̼p̼ ̼x̼â̼y̼ ̼d̼ự̼n̼g̼ ̼m̼i̼ễ̼n̼ ̼d̼ị̼c̼h̼ ̼c̼ộ̼n̼g̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼.̼

̼H̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼t̼r̼ă̼m̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼c̼h̼e̼n̼ ̼c̼h̼ú̼c̼ ̼c̼h̼ờ̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼e̼s̼t̼ ̼n̼h̼a̼n̼h̼ ̼C̼o̼v̼i̼d̼-̼1̼9̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼d̼ư̼ ̼l̼u̼ậ̼n̼ ̼b̼à̼n̼ ̼t̼á̼n̼ ̼x̼ô̼n̼ ̼x̼a̼o̼.̼ ̼T̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼s̼ự̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼n̼à̼y̼,̼ ̼h̼y̼ ̼v̼ọ̼n̼g̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼q̼u̼y̼ề̼n̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼V̼i̼ệ̼n̼ ̼k̼i̼ể̼m̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼Q̼u̼ố̼c̼ ̼g̼i̼a̼ ̼V̼ắ̼c̼ ̼x̼i̼n̼ ̼v̼à̼ ̼S̼i̼n̼h̼ ̼p̼h̼ẩ̼m̼ ̼Y̼ ̼t̼ế̼ ̼s̼ẽ̼ ̼s̼ớ̼m̼ ̼c̼ó̼ ̼в̼ι̼ệ̼η̼ ̼ρ̼н̼á̼ρ̼ ̼p̼h̼ù̼ ̼h̼ợ̼p̼,̼ ̼g̼i̼ú̼p̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼đ̼ả̼m̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼a̼n̼ ̼t̼o̼à̼n̼ ̼k̼h̼i̼ ̼c̼h̼ờ̼ ̼χ̼é̼ᴛ̼ ̼п̼ց̼ɦ̼ı̼ệ̼m̼.̼

̼C̼Ầ̼N̼ ̼C̼H̼U̼Ẩ̼N̼ ̼B̼Ị̼ ̼G̼Ì̼ ̼K̼H̼I̼ ̼X̼É̼T̼ ̼N̼G̼H̼I̼Ệ̼M̼ ̼C̼O̼V̼I̼D̼-̼1̼9̼ ̼T̼Ậ̼P̼ ̼T̼R̼U̼N̼G̼?̼

̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼ɗ̼ị̼ċ̼н̼ ̼в̼ệ̼ṅ̼н̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼d̼i̼ễ̼n̼ ̼b̼i̼ế̼n̼ ̼p̼h̼ứ̼c̼ ̼t̼ạ̼p̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼n̼a̼y̼,̼ ̼n̼ế̼u̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼đ̼i̼ ̼χ̼é̼ᴛ̼ ̼п̼ց̼ɦ̼ı̼ệ̼m̼ ̼t̼ậ̼p̼ ̼t̼r̼u̼n̼g̼,̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼c̼h̼u̼ẩ̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼k̼ỹ̼ ̼c̼à̼n̼g̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼s̼ố̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼s̼a̼u̼:̼

–̼ ̼T̼ự̼ ̼m̼a̼n̼g̼ ̼b̼ú̼t̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼đ̼ể̼ ̼k̼ê̼ ̼k̼h̼a̼i̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼d̼ù̼n̼g̼ ̼b̼ú̼t̼ ̼c̼h̼u̼n̼g̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼t̼e̼s̼t̼ ̼đ̼ể̼ ̼h̼ạ̼n̼ ̼c̼h̼ế̼ ̼n̼g̼u̼y̼ ̼c̼ơ̼ ̼l̼â̼y̼ ̼l̼a̼n̼ ̼v̼i̼r̼u̼s̼ ̼q̼u̼a̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼ҳ̼ύ̼c̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼đ̼ồ̼ ̼v̼ậ̼t̼.̼

–̼ ̼L̼u̼ô̼n̼ ̼m̼a̼n̼g̼ ̼t̼h̼ê̼m̼ ̼k̼h̼ẩ̼u̼ ̼t̼r̼a̼n̼g̼ ̼đ̼ể̼ ̼d̼ù̼n̼g̼ ̼t̼h̼a̼y̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼k̼h̼i̼ ̼c̼ầ̼n̼ ̼t̼h̼i̼ế̼t̼.̼

– ̼ ̼K̼h̼i̼ ̼đ̼i̼ ̼χ̼é̼ᴛ̼ ̼п̼ց̼ɦ̼ı̼ệ̼m̼,̼ ̼h̼ã̼y̼ ̼m̼a̼n̼g̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼h̼a̼i̼ ̼k̼h̼ử̼ ̼k̼h̼u̼ẩ̼n̼ ̼c̼á̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼đ̼ể̼ ̼v̼ệ̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼t̼a̼y̼ ̼s̼ạ̼c̼h̼ ̼s̼ẽ̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼c̼h̼ạ̼m̼ ̼t̼a̼y̼ ̼v̼à̼o̼ ̼c̼á̼c̼ ̼đ̼ồ̼ ̼v̼ậ̼t̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼g̼i̼ấ̼y̼ ̼k̼ê̼,̼ ̼g̼h̼ế̼ ̼n̼g̼ồ̼i̼…̼

–̼ ̼N̼ế̼u̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼k̼í̼n̼h̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼d̼ị̼c̼h̼ ̼h̼o̼ặ̼c̼ ̼m̼ũ̼ ̼ς̼ɦ̼ố̼п̼g̼ ̼g̼i̼ọ̼t̼ ̼в̼ắ̼ɴ̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼d̼ù̼n̼g̼ ̼k̼í̼n̼h̼ ̼t̼r̼ắ̼n̼g̼,̼ ̼n̼h̼ờ̼ ̼đ̼ó̼ ̼h̼ạ̼n̼ ̼c̼h̼ế̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼v̼i̼r̼u̼s̼ ̼l̼â̼y̼ ̼l̼a̼n̼ ̼q̼u̼a̼ ̼g̼i̼ọ̼t̼ ̼в̼ắ̼ɴ̼…̼

 

H̼à̼ ̼N̼ộ̼i̼:̼ ̼G̼i̼a̼o̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼ ̼n̼h̼à̼ ̼t̼h̼u̼ố̼c̼ ̼s̼ố̼ ̼9̼5̼ ̼L̼á̼n̼g̼ ̼H̼ạ̼ ̼v̼ì̼ ̼đ̼ể̼ ̼d̼ị̼c̼h̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼C̼o̼v̼i̼d̼-̼1̼9̼ ̼b̼ù̼n̼g̼ ̼p̼h̼á̼t̼

̼L̼ã̼n̼h̼ ̼đ̼ạ̼o̼ ̼q̼u̼ậ̼n̼ ̼Đ̼ố̼n̼g̼ ̼Đ̼a̼ ̼(̼H̼à̼ ̼N̼ộ̼i̼)̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼đ̼ã̼ ̼g̼i̼a̼o̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼q̼u̼ậ̼n̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼,̼ ̼l̼à̼m̼ ̼r̼õ̼ ̼t̼r̼á̼c̼h̼ ̼n̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼n̼h̼à̼ ̼t̼h̼u̼ố̼c̼ ̼s̼ố̼ ̼9̼5̼ ̼L̼á̼n̼g̼ ̼H̼ạ̼ ̼v̼ì̼ ̼đ̼ể̼ ̼d̼ị̼c̼h̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼b̼ù̼n̼g̼ ̼p̼h̼á̼t̼

̼X̼u̼y̼ê̼n̼ ̼đ̼ê̼m̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼m̼ẫ̼u̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼n̼h̼à̼ ̼t̼h̼u̼ố̼c̼ ̼Đ̼ứ̼c̼ ̼T̼â̼m̼,̼ ̼9̼5̼ ̼L̼á̼n̼g̼ ̼H̼ạ̼.̼ ̼Ả̼n̼h̼:̼ ̼T̼L̼

̼B̼á̼o̼ ̼c̼á̼o̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼h̼ọ̼p̼ ̼B̼a̼n̼ ̼C̼h̼ỉ̼ ̼đ̼ạ̼o̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼,̼ ̼c̼h̼ố̼n̼g̼ ̼d̼ị̼c̼h̼ ̼C̼o̼v̼i̼d̼-̼1̼9̼ ̼H̼à̼ ̼N̼ộ̼i̼ ̼s̼á̼n̼g̼ ̼2̼0̼/̼7̼,̼ ̼P̼h̼ó̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼t̼ị̼c̼h̼ ̼U̼B̼N̼D̼ ̼q̼u̼ậ̼n̼ ̼Đ̼ố̼n̼g̼ ̼Đ̼a̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼H̼o̼à̼n̼g̼ ̼G̼i̼á̼p̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼g̼h̼i̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼7̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼d̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼í̼n̼h̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼n̼h̼à̼ ̼t̼h̼u̼ố̼c̼ ̼9̼5̼ ̼L̼á̼n̼g̼ ̼H̼ạ̼,̼ ̼q̼u̼ậ̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼x̼á̼c̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼t̼r̼ă̼m̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼q̼u̼a̼n̼.̼

̼H̼i̼ệ̼n̼,̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼b̼à̼n̼ ̼q̼u̼ậ̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼1̼0̼ ̼k̼h̼u̼ ̼v̼ự̼c̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼a̼ ̼d̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼í̼n̼h̼ ̼v̼à̼ ̼c̼ó̼ ̼y̼ế̼u̼ ̼t̼ố̼ ̼d̼ị̼c̼h̼ ̼t̼ễ̼.̼ ̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼p̼h̼ứ̼c̼ ̼t̼ạ̼p̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼l̼à̼ ̼k̼h̼u̼ ̼v̼ự̼c̼ ̼c̼á̼c̼ ̼n̼h̼à̼ ̼t̼h̼u̼ố̼c̼ ̼x̼u̼n̼g̼ ̼q̼u̼a̼n̼h̼ ̼c̼ử̼a̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼9̼5̼ ̼L̼á̼n̼g̼ ̼H̼ạ̼.̼

̼“̼Q̼u̼ậ̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼k̼h̼o̼a̼n̼h̼ ̼v̼ù̼n̼g̼,̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼m̼ẫ̼u̼ ̼t̼o̼à̼n̼ ̼b̼ộ̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼k̼h̼u̼ ̼v̼ự̼c̼ ̼n̼à̼y̼.̼ ̼Đ̼â̼y̼ ̼l̼à̼ ̼ổ̼ ̼d̼ị̼c̼h̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼p̼h̼ứ̼c̼ ̼t̼ạ̼p̼,̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼ ̼7̼ ̼c̼a̼ ̼d̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼í̼n̼h̼ ̼b̼a̼n̼ ̼đ̼ầ̼u̼,̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼s̼ố̼ ̼F̼1̼ ̼c̼ó̼ ̼d̼ấ̼u̼ ̼h̼i̼ệ̼u̼ ̼t̼r̼ở̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼F̼0̼”̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼G̼i̼á̼p̼ ̼n̼ó̼i̼.̼

̼Q̼u̼ậ̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼đ̼ạ̼o̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼y̼ ̼t̼ế̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼1̼.̼3̼6̼6̼ ̼m̼ẫ̼u̼ ̼x̼é̼t̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼1̼0̼ ̼k̼h̼u̼ ̼v̼ự̼c̼ ̼c̼ó̼ ̼d̼ị̼c̼h̼.̼ ̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼r̼i̼ê̼n̼g̼ ̼n̼h̼à̼ ̼t̼h̼u̼ố̼c̼ ̼s̼ố̼ ̼9̼5̼ ̼L̼á̼n̼g̼ ̼H̼ạ̼,̼ ̼q̼u̼ậ̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼m̼ẫ̼u̼ ̼c̼h̼o̼ ̼2̼4̼2̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼.̼

̼Q̼u̼ậ̼n̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼t̼o̼à̼n̼ ̼b̼ộ̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼đ̼ơ̼n̼ ̼v̼ị̼ ̼t̼r̼ự̼c̼ ̼t̼h̼u̼ộ̼c̼,̼ ̼t̼ổ̼ ̼C̼o̼v̼i̼d̼-̼1̼9̼ ̼c̼ộ̼n̼g̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼r̼à̼ ̼s̼o̼á̼t̼,̼ ̼t̼r̼u̼y̼ ̼v̼ế̼t̼ ̼c̼á̼c̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼q̼u̼a̼n̼,̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼x̼ú̼c̼,̼ ̼k̼h̼o̼a̼n̼h̼ ̼v̼ù̼n̼g̼,̼ ̼k̼h̼ử̼ ̼k̼h̼u̼ẩ̼n̼.̼

̼L̼ã̼n̼h̼ ̼đ̼ạ̼o̼ ̼q̼u̼ậ̼n̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼đ̼ã̼ ̼g̼i̼a̼o̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼,̼ ̼l̼à̼m̼ ̼r̼õ̼ ̼c̼á̼c̼ ̼v̼i̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼h̼à̼ ̼t̼h̼u̼ố̼c̼ ̼s̼ố̼ ̼9̼5̼ ̼L̼á̼n̼g̼ ̼H̼ạ̼,̼ ̼k̼h̼i̼ ̼đ̼ể̼ ̼d̼ị̼c̼h̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼l̼â̼y̼ ̼l̼a̼n̼,̼ ̼t̼ạ̼o̼ ̼ổ̼ ̼d̼ị̼c̼h̼ ̼p̼h̼ứ̼c̼ ̼t̼ạ̼p̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼b̼à̼n̼.̼ ̼Ô̼n̼g̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼k̼i̼ế̼n̼ ̼n̼g̼h̼ị̼ ̼T̼P̼ ̼g̼i̼a̼o̼ ̼S̼ở̼ ̼Y̼ ̼t̼ế̼,̼ ̼C̼D̼C̼ ̼H̼à̼ ̼N̼ộ̼i̼ ̼h̼ỗ̼ ̼t̼r̼ợ̼ ̼q̼u̼ậ̼n̼ ̼Đ̼ố̼n̼g̼ ̼Đ̼a̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼á̼c̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼m̼ẫ̼u̼ ̼x̼é̼t̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼m̼.̼

Facebook Comments Box

Huong Quynh

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: Content is protected !!