V̼ợ̼ ̼v̼à̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼ì̼n̼h̼

V̼ợ̼ ̼v̼à̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼ì̼n̼h̼

Á̼n̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼k̼i̼n̼h̼ ̼h̼o̼à̼n̼g̼:̼ ̼V̼ì̼ ̼g̼h̼e̼n̼ ̼t̼u̼ô̼n̼g̼,̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼x̼ô̼n̼g̼ ̼v̼à̼o̼ ̼n̼h̼à̼ ̼n̼g̼h̼ỉ̼ ̼đ̼â̼m̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼t̼ấ̼p̼ ̼3̼9̼ ̼n̼h̼á̼t̼ ̼d̼a̼o̼ ̼v̼à̼o̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼ũ̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼n̼ằ̼m̼ ̼c̼ạ̼n̼h̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼t̼ì̼n̼h̼
̼V̼ụ̼ ̼g̼i̼ế̼t̼ ̼v̼ợ̼ ̼q̼u̼á̼ ̼k̼i̼n̼h̼ ̼k̼h̼ủ̼n̼g̼,̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼t̼à̼n̼ ̼á̼c̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼c̼ơ̼ ̼g̼â̼y̼ ̼á̼n̼ ̼g̼â̼y̼ ̼p̼h̼ẫ̼n̼ ̼n̼ộ̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼t̼h̼u̼ ̼h̼ú̼t̼ ̼s̼ự̼ ̼c̼h̼ú̼ ̼ý̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼.̼

̼M̼ớ̼i̼ ̼đ̼â̼y̼,̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼l̼i̼p̼ ̼g̼h̼i̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼t̼ừ̼ ̼c̼a̼m̼e̼r̼a̼ ̼a̼n̼ ̼n̼i̼n̼h̼ ̼v̼ụ̼ ̼g̼i̼ế̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼â̼m̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼l̼a̼n̼ ̼t̼r̼u̼y̼ề̼n̼ ̼m̼ạ̼n̼h̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼M̼X̼H̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼t̼h̼ả̼m̼ ̼k̼ị̼c̼h̼.̼ ̼

̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼v̼i̼d̼e̼o̼,̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼ặ̼p̼ ̼đ̼ô̼i̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼ở̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼h̼à̼ ̼n̼g̼h̼ỉ̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼c̼ó̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼à̼n̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼ộ̼t̼ ̼x̼ô̼n̼g̼ ̼v̼à̼o̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼d̼a̼o̼ ̼l̼ớ̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼a̼y̼.̼ ̼Đ̼ầ̼u̼ ̼t̼i̼ê̼n̼,̼ ̼h̼ắ̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼ý̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼t̼ấ̼n̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼à̼n̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼.̼ ̼N̼h̼ư̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼n̼ữ̼ ̼đ̼ã̼ ̼r̼a̼ ̼t̼a̼y̼ ̼n̼g̼ă̼n̼ ̼c̼ả̼n̼ ̼v̼à̼ ̼g̼i̼ú̼p̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼c̼h̼ạ̼y̼ ̼t̼r̼ố̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼r̼a̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼s̼ự̼ ̼t̼r̼ợ̼ ̼g̼i̼ú̼p̼.̼

̼N̼h̼ư̼n̼g̼ ̼đ̼á̼n̼g̼ ̼t̼i̼ế̼c̼ ̼l̼à̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼2̼0̼ ̼g̼i̼â̼y̼ ̼n̼g̼ắ̼n̼ ̼n̼g̼ủ̼i̼,̼ ̼h̼ắ̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼d̼ù̼n̼g̼ ̼d̼a̼o̼ ̼đ̼â̼m̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼v̼à̼o̼ ̼c̼ơ̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼n̼ữ̼,̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼c̼h̼ỗ̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼v̼ũ̼n̼g̼ ̼m̼á̼u̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼m̼ì̼n̼h̼.̼ ̼T̼h̼e̼o̼ ̼t̼r̼u̼y̼ề̼n̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼,̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼c̼h̼ị̼u̼ ̼đ̼ự̼n̼g̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼3̼9̼ ̼n̼h̼á̼t̼ ̼d̼a̼o̼ ̼đ̼ầ̼y̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼đ̼ớ̼n̼.̼ ̼

̼T̼o̼à̼n̼ ̼b̼ộ̼ ̼v̼ụ̼ ̼t̼ấ̼n̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼d̼i̼ễ̼n̼ ̼r̼a̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼v̼ỏ̼n̼ ̼v̼ẹ̼n̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼3̼0̼ ̼g̼i̼â̼y̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼c̼ụ̼c̼ ̼q̼u̼á̼ ̼k̼i̼n̼h̼ ̼h̼o̼à̼n̼g̼

̼C̼á̼c̼h̼ ̼r̼a̼ ̼t̼a̼y̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼k̼ẻ̼ ̼đ̼i̼ê̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼h̼u̼n̼g̼ ̼t̼h̼ủ̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼a̼i̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼r̼ù̼n̼g̼ ̼m̼ì̼n̼h̼

̼T̼h̼e̼o̼ ̼t̼r̼a̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼N̼e̼w̼s̼b̼e̼e̼z̼e̼r̼,̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼â̼m̼ ̼d̼i̼ễ̼n̼ ̼r̼a̼ ̼v̼à̼o̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼1̼7̼/̼7̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼L̼a̼ ̼L̼i̼b̼e̼r̼t̼a̼d̼,̼ ̼P̼e̼r̼u̼.̼ ̼T̼h̼ủ̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼đ̼ã̼ ̼b̼ị̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼g̼i̼ữ̼ ̼l̼à̼ ̼E̼l̼m̼e̼r̼ ̼L̼u̼c̼a̼n̼o̼,̼ ̼3̼3̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼v̼à̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼l̼à̼ ̼c̼ô̼ ̼F̼i̼o̼r̼e̼l̼a̼ ̼L̼i̼s̼e̼t̼h̼ ̼D̼í̼a̼z̼,̼ ̼3̼2̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼.̼ ̼H̼ắ̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼á̼c̼ ̼m̼a̼n̼ ̼r̼ợ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼v̼ì̼ ̼l̼ý̼ ̼d̼o̼ ̼g̼h̼e̼n̼ ̼t̼u̼ô̼n̼g̼.̼ ̼N̼h̼ư̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼đ̼á̼n̼g̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼á̼n̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼n̼ữ̼a̼ ̼l̼à̼ ̼F̼i̼o̼r̼e̼l̼a̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼l̼à̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼ũ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼h̼ắ̼n̼ ̼v̼à̼ ̼h̼a̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼h̼ấ̼m̼ ̼d̼ứ̼t̼ ̼m̼ố̼i̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼h̼ệ̼.̼ ̼D̼ù̼ ̼t̼h̼ế̼,̼ ̼E̼l̼m̼e̼r̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼t̼ứ̼c̼ ̼g̼i̼ậ̼n̼ ̼k̼h̼i̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼ũ̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼v̼à̼ ̼r̼a̼ ̼t̼a̼y̼ ̼s̼á̼t̼ ̼h̼ạ̼i̼ ̼c̼ô̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼k̼i̼n̼h̼ ̼h̼o̼à̼n̼g̼ ̼đ̼ể̼ ̼”̼h̼ả̼ ̼g̼i̼ậ̼n̼”̼.̼

̼D̼ù̼ ̼đ̼ã̼ ̼l̼y̼ ̼h̼ô̼n̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼h̼u̼n̼g̼ ̼t̼h̼ủ̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼g̼h̼e̼n̼ ̼t̼u̼ô̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼g̼i̼ế̼t̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼ũ̼ ̼k̼h̼i̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼c̼ô̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼m̼ớ̼i̼

̼T̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼,̼ ̼k̼ẻ̼ ̼g̼i̼ế̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼n̼ó̼i̼:̼ ̼”̼T̼ô̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼đ̼ã̼ ̼l̼à̼m̼ ̼g̼ì̼.̼ ̼Đ̼ầ̼u̼ ̼ó̼c̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼o̼n̼g̼ ̼o̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼c̼ô̼ ̼t̼a̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼à̼n̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼k̼h̼á̼c̼ ̼v̼à̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼ấ̼n̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ô̼ ̼t̼a̼.̼ ̼T̼ô̼i̼ ̼x̼i̼n̼ ̼l̼ỗ̼i̼.̼ ̼N̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼c̼o̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼ở̼ ̼n̼h̼à̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼m̼ì̼n̼h̼”̼.̼ ̼

̼T̼u̼y̼ ̼v̼ậ̼y̼,̼ ̼b̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼ ̼b̼a̼n̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼s̼á̼t̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼n̼g̼h̼i̼ ̼n̼g̼ờ̼ ̼E̼l̼m̼e̼r̼ ̼L̼u̼c̼a̼n̼o̼ ̼đ̼ã̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼k̼ế̼ ̼h̼o̼ạ̼c̼h̼ ̼g̼i̼ế̼t̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼ũ̼ ̼t̼ừ̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼c̼h̼ứ̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼d̼o̼ ̼k̼í̼c̼h̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼.̼ ̼V̼ụ̼ ̼á̼n̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼ ̼v̼à̼ ̼t̼h̼u̼ ̼h̼ú̼t̼ ̼s̼ự̼ ̼c̼h̼ú̼ ̼ý̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼d̼ư̼ ̼l̼u̼ậ̼n̼.̼ ̼

N̼ữ̼ ̼”̼q̼u̼á̼i̼”̼ ̼d̼ù̼n̼g̼ ̼g̼ạ̼c̼h̼ ̼ố̼n̼g̼ ̼p̼h̼a̼n̼g̼ ̼v̼à̼o̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼c̼ụ̼ ̼g̼i̼à̼ ̼ă̼n̼ ̼x̼i̼n̼ ̼7̼0̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼đ̼ể̼.̼.̼.̼c̼ư̼ớ̼p̼ ̼t̼i̼ề̼n̼

N̼h̼i̼ề̼u̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼n̼h̼ì̼n̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼c̼ọ̼c̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼b̼à̼ ̼l̼ã̼o̼ ̼ă̼n̼ ̼x̼i̼n̼ ̼m̼a̼n̼g̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼,̼ ̼n̼ữ̼ ̼q̼u̼á̼i̼ ̼8̼x̼ ̼l̼ẻ̼n̼ ̼v̼à̼o̼ ̼n̼h̼à̼ ̼n̼ú̼p̼ ̼d̼ư̼ớ̼i̼ ̼g̼ầ̼m̼ ̼g̼i̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ờ̼ ̼c̼ơ̼ ̼h̼ộ̼i̼ ̼r̼a̼ ̼t̼a̼y̼.̼ ̼T̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼n̼h̼à̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼,̼ ̼s̼ợ̼ ̼b̼ị̼ ̼l̼ộ̼,̼ ̼t̼h̼ị̼ ̼đ̼ã̼ ̼r̼a̼ ̼t̼a̼y̼ ̼s̼á̼t̼ ̼h̼ạ̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼

 

̼C̼h̼i̼ề̼u̼ ̼h̼ô̼m̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼t̼h̼ứ̼c̼ ̼t̼ừ̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼s̼á̼t̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼p̼h̼ố̼ ̼V̼ĩ̼n̼h̼ ̼L̼o̼n̼g̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼V̼ĩ̼n̼h̼ ̼L̼o̼n̼g̼ ̼x̼á̼c̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼ố̼n̼g̼ ̼đ̼ạ̼t̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼k̼h̼ở̼i̼ ̼t̼ố̼ ̼v̼ụ̼ ̼á̼n̼,̼ ̼k̼h̼ở̼i̼ ̼t̼ố̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼a̼n̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼t̼ạ̼m̼ ̼g̼i̼a̼m̼ ̼4̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼P̼h̼a̼n̼ ̼M̼ỹ̼ ̼H̼i̼ế̼u̼ ̼(̼S̼N̼ ̼1̼9̼8̼5̼,̼ ̼t̼r̼ú̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼t̼ổ̼ ̼1̼1̼ ̼k̼h̼ó̼m̼ ̼2̼ ̼p̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼2̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼p̼h̼ố̼ ̼V̼ĩ̼n̼h̼ ̼L̼o̼n̼g̼)̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼ ̼v̼ề̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼”̼C̼ố̼ ̼ý̼ ̼g̼â̼y̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼í̼c̼h̼”̼.̼

̼T̼h̼e̼o̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼ ̼b̼a̼n̼ ̼đ̼ầ̼u̼,̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼8̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼s̼á̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼h̼ô̼m̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼n̼h̼à̼ ̼c̼ạ̼n̼h̼ ̼n̼g̼ô̼i̼ ̼n̼h̼à̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼b̼à̼ ̼N̼g̼ô̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼M̼ư̼ờ̼i̼ ̼(̼7̼0̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼q̼u̼ê̼ ̼q̼u̼á̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼T̼r̼à̼ ̼Ô̼n̼,̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼t̼h̼u̼ê̼ ̼n̼h̼à̼ ̼đ̼i̼ ̼ă̼n̼ ̼x̼i̼n̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼k̼h̼ó̼m̼ ̼2̼ ̼p̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼2̼)̼ ̼n̼g̼h̼e̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼ ̼l̼a̼ ̼ú̼ ̼ớ̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼r̼a̼ ̼t̼ừ̼ ̼n̼h̼à̼ ̼b̼à̼ ̼c̼ụ̼,̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼n̼à̼y̼,̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼s̼á̼t̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼c̼ử̼a̼ ̼n̼h̼à̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ó̼n̼g̼ ̼k̼í̼n̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼ổ̼ ̼k̼h̼ó̼a̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼,̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼x̼ó̼m̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼c̼ử̼a̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼n̼g̼h̼e̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼ ̼t̼r̼ả̼ ̼l̼ờ̼i̼,̼ ̼n̼g̼h̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼c̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼l̼à̼n̼h̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼b̼à̼ ̼c̼h̼ạ̼y̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼b̼á̼o̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼q̼u̼y̼ề̼n̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼.̼

Đ̼ố̼i̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼M̼ỹ̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼.̼ ̼Ả̼n̼h̼ ̼d̼o̼ ̼C̼A̼ ̼c̼u̼n̼g̼ ̼c̼ấ̼p̼

̼N̼g̼a̼y̼ ̼l̼ậ̼p̼ ̼t̼ứ̼c̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼Đ̼o̼à̼n̼ ̼A̼n̼h̼ ̼T̼u̼ấ̼n̼-̼ ̼p̼h̼ó̼ ̼b̼a̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼d̼â̼n̼ ̼k̼h̼ó̼m̼ ̼2̼ ̼c̼h̼ạ̼y̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼n̼g̼ô̼i̼ ̼n̼h̼à̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼b̼à̼ ̼M̼ư̼ờ̼i̼ ̼(̼đ̼a̼n̼g̼ ̼t̼h̼u̼ê̼)̼ ̼v̼à̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼c̼ử̼a̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼5̼ ̼p̼h̼ú̼t̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼n̼g̼h̼e̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼ ̼b̼à̼ ̼c̼ụ̼,̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼n̼à̼y̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼ó̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼đ̼ô̼n̼g̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼x̼ó̼m̼ ̼t̼ậ̼p̼ ̼t̼r̼u̼n̼g̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼c̼ử̼a̼ ̼n̼g̼ô̼i̼ ̼n̼h̼à̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼b̼à̼ ̼M̼ư̼ờ̼i̼,̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼m̼ã̼i̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼n̼g̼h̼e̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼a̼i̼ ̼t̼r̼ả̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼T̼u̼ấ̼n̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼p̼h̼á̼ ̼c̼ử̼a̼ ̼x̼ô̼n̼g̼ ̼v̼à̼o̼ ̼b̼ằ̼n̼g̼ ̼k̼ẻ̼ ̼h̼ở̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼p̼h̼ầ̼n̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼c̼á̼n̼h̼ ̼c̼ử̼a̼ ̼v̼à̼ ̼g̼i̼ả̼i̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼c̼ụ̼ ̼M̼ư̼ờ̼i̼ ̼k̼h̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼k̼ẻ̼ ̼l̼ạ̼ ̼b̼ị̼t̼ ̼k̼í̼n̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼d̼ù̼n̼g̼ ̼c̼h̼â̼n̼ ̼đ̼è̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼đ̼ấ̼t̼,̼ ̼p̼h̼ầ̼n̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼t̼r̼á̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼b̼à̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼v̼ế̼t̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼,̼ ̼b̼à̼ ̼c̼ụ̼ ̼đ̼ã̼ ̼n̼g̼ấ̼t̼ ̼x̼ỉ̼u̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼đ̼i̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼B̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼đ̼a̼ ̼k̼h̼o̼a̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼V̼ĩ̼n̼h̼ ̼L̼o̼n̼g̼,̼ ̼n̼ữ̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼b̼ị̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼g̼i̼ữ̼ ̼g̼i̼a̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼n̼g̼a̼y̼ ̼s̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼.̼

T̼ạ̼i̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼ ̼”̼n̼ữ̼ ̼q̼u̼á̼i̼”̼ ̼P̼h̼a̼n̼ ̼M̼ỹ̼ ̼H̼i̼ế̼u̼ ̼k̼h̼a̼i̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼,̼ ̼d̼o̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼l̼à̼ ̼t̼r̼ự̼c̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼b̼ư̼n̼g̼ ̼h̼ủ̼ ̼t̼i̼ế̼u̼ ̼v̼à̼o̼ ̼b̼á̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼à̼ ̼M̼ư̼ờ̼i̼ ̼v̼à̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼b̼à̼ ̼c̼ụ̼ ̼t̼h̼u̼ê̼ ̼m̼ỗ̼i̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼c̼h̼ở̼ ̼b̼à̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼c̼á̼c̼ ̼s̼i̼ê̼u̼ ̼t̼h̼ị̼,̼ ̼b̼ế̼n̼ ̼x̼e̼.̼.̼.̼n̼ơ̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼đ̼ô̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼ể̼ ̼x̼i̼n̼ ̼ă̼n̼,̼ ̼v̼à̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼n̼h̼ì̼n̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼ú̼i̼ ̼b̼à̼ ̼M̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼n̼ả̼y̼ ̼l̼ò̼n̼g̼ ̼t̼h̼a̼m̼,̼ ̼s̼á̼n̼g̼ ̼h̼ô̼m̼ ̼đ̼ó̼ ̼t̼h̼ị̼ ̼đ̼ã̼ ̼l̼ợ̼i̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼ ̼s̼ự̼ ̼l̼ơ̼ ̼l̼à̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼b̼à̼ ̼l̼ã̼o̼ ̼l̼ẻ̼n̼ ̼c̼h̼u̼i̼ ̼v̼ô̼ ̼t̼r̼ố̼n̼ ̼d̼ư̼ớ̼i̼ ̼g̼ầ̼m̼ ̼g̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼đ̼ợ̼i̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼c̼ơ̼ ̼đ̼ể̼ ̼r̼a̼ ̼t̼a̼y̼ ̼t̼r̼ộ̼m̼ ̼t̼i̼ề̼n̼,̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼h̼ị̼ ̼đ̼ã̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼t̼a̼y̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼s̼á̼t̼ ̼h̼ạ̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼

̼T̼ạ̼i̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼t̼h̼u̼ ̼g̼i̼ữ̼ ̼4̼ ̼c̼ụ̼c̼ ̼g̼ạ̼c̼h̼ ̼ố̼n̼g̼,̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼đ̼ó̼ ̼c̼ó̼ ̼2̼ ̼c̼ụ̼c̼ ̼d̼í̼n̼h̼ ̼đ̼ầ̼y̼ ̼m̼á̼u̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼h̼o̼ ̼l̼à̼ ̼d̼o̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼d̼ù̼n̼g̼ ̼đ̼ể̼ ̼g̼â̼y̼ ̼á̼n̼ ̼b̼ằ̼n̼g̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼đ̼ậ̼p̼ ̼v̼à̼o̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼v̼à̼ ̼c̼ơ̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼b̼à̼ ̼c̼ụ̼.̼

B̼ê̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼c̼ă̼n̼ ̼n̼h̼à̼,̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼.̼

̼T̼r̼ì̼n̼h̼ ̼b̼à̼y̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼P̼V̼ ̼v̼ề̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼m̼ì̼n̼h̼,̼ ̼b̼à̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼B̼é̼ ̼S̼á̼u̼ ̼(̼5̼7̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼m̼ẹ̼ ̼r̼u̼ộ̼t̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼H̼i̼ế̼u̼)̼ ̼r̼ơ̼m̼ ̼r̼ớ̼m̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼m̼ắ̼t̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼,̼ ̼q̼u̼a̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼b̼à̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼n̼g̼ồ̼i̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼đ̼ố̼n̼g̼ ̼l̼ử̼a̼ ̼b̼ở̼i̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼b̼à̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼v̼ậ̼y̼.̼

B̼à̼ ̼M̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼x̼ó̼m̼ ̼c̼h̼ă̼m̼ ̼s̼ó̼c̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼B̼V̼

̼”̼S̼á̼n̼g̼ ̼h̼ô̼m̼ ̼đ̼ó̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼b̼á̼n̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼n̼g̼h̼e̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼b̼á̼o̼ ̼k̼ẻ̼ ̼h̼ã̼m̼ ̼h̼ạ̼i̼ ̼b̼à̼ ̼M̼ư̼ờ̼i̼ ̼l̼à̼ ̼c̼o̼n̼ ̼H̼i̼ế̼u̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼đ̼i̼ế̼n̼g̼ ̼c̼ả̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼,̼ ̼k̼h̼i̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼n̼h̼à̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼c̼h̼ạ̼y̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼x̼e̼m̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼h̼ư̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼n̼à̼o̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼ấ̼y̼ ̼đ̼ã̼ ̼n̼g̼ã̼ ̼q̼u̼ỵ̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼v̼à̼ ̼l̼u̼ô̼n̼ ̼m̼i̼ệ̼n̼g̼ ̼h̼ỏ̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼s̼a̼o̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼l̼à̼m̼ ̼v̼ậ̼y̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼n̼ó̼ ̼t̼r̼ả̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼C̼o̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼l̼à̼m̼ ̼g̼ì̼ ̼đ̼â̼u̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼đ̼ó̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼n̼ó̼ ̼đ̼ã̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼g̼i̼ả̼i̼ ̼đ̼i̼”̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼m̼ẹ̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼k̼h̼ổ̼ ̼n̼ó̼i̼.̼

B̼à̼ ̼B̼é̼ ̼S̼á̼u̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼n̼g̼ờ̼ ̼c̼o̼n̼ ̼b̼à̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼g̼â̼y̼ ̼r̼a̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼t̼à̼y̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼v̼ậ̼y̼

̼T̼h̼e̼o̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼b̼à̼ ̼B̼é̼ ̼S̼á̼u̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼H̼i̼ế̼u̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼n̼a̼y̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼1̼0̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼H̼i̼ế̼u̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼t̼a̼y̼,̼ ̼H̼i̼ế̼u̼ ̼g̼ử̼i̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼c̼o̼n̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼1̼6̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼h̼a̼ ̼m̼ẹ̼ ̼r̼u̼ộ̼t̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼b̼ỏ̼ ̼đ̼i̼ ̼b̼i̼ệ̼t̼ ̼x̼ứ̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼9̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼q̼u̼a̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼q̼u̼a̼y̼ ̼t̼r̼ở̼ ̼v̼ề̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼n̼a̼y̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼8̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼,̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼H̼i̼ế̼u̼ ̼b̼ỏ̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼c̼h̼o̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼b̼à̼ ̼n̼g̼o̼ạ̼i̼ ̼n̼a̼y̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼b̼ư̼ớ̼c̼ ̼v̼à̼o̼ ̼l̼ớ̼p̼ ̼4̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼n̼h̼à̼

̼T̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼d̼o̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼s̼ố̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼1̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼c̼ấ̼t̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼ủ̼ ̼đ̼ã̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼á̼n̼h̼ ̼m̼à̼ ̼b̼à̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼P̼h̼a̼n̼ ̼T̼i̼ế̼n̼ ̼N̼ă̼m̼ ̼(̼c̼h̼a̼ ̼r̼u̼ộ̼t̼ ̼M̼ỹ̼ ̼H̼i̼ế̼u̼)̼ ̼l̼i̼ề̼n̼ ̼g̼ặ̼n̼ ̼h̼ỏ̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼H̼i̼ế̼u̼ ̼đ̼ã̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ừ̼a̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼u̼ổ̼i̼ ̼H̼i̼ế̼u̼ ̼r̼a̼ ̼k̼h̼ỏ̼i̼ ̼n̼h̼à̼

Ô̼n̼g̼ ̼Đ̼o̼à̼n̼ ̼A̼n̼h̼ ̼T̼u̼ấ̼n̼ ̼k̼ể̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼s̼ự̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼đ̼ã̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼

̼Q̼u̼a̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼h̼i̼ể̼u̼,̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼b̼i̼ệ̼t̼ ̼x̼ứ̼,̼ ̼H̼i̼ế̼u̼ ̼đ̼ã̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼n̼g̼ậ̼p̼ ̼v̼à̼ ̼b̼ị̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼đ̼i̼ ̼c̼ả̼i̼ ̼t̼ạ̼o̼ ̼2̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼v̼à̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼h̼o̼à̼ ̼n̼h̼ậ̼p̼ ̼c̼ộ̼n̼g̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼.̼
̼C̼ò̼n̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼b̼à̼ ̼M̼ư̼ờ̼i̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼đ̼á̼n̼g̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼,̼ ̼q̼u̼ê̼ ̼g̼ố̼c̼ ̼ở̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼T̼r̼à̼ ̼Ô̼n̼,̼ ̼b̼à̼ ̼c̼ó̼ ̼4̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼d̼o̼ ̼n̼g̼h̼è̼o̼ ̼k̼h̼ó̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼đ̼i̼ ̼l̼à̼m̼ ̼ă̼n̼ ̼x̼a̼,̼ ̼c̼ă̼n̼ ̼n̼h̼à̼ ̼l̼à̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼v̼ụ̼ ̼á̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼Ú̼t̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼b̼à̼ ̼t̼h̼u̼ê̼ ̼ở̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼1̼0̼ ̼n̼ă̼m̼,̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼n̼à̼y̼ ̼l̼à̼ ̼a̼n̼h̼ ̼T̼í̼,̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼a̼n̼h̼ ̼T̼í̼ ̼l̼à̼m̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼h̼ồ̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼x̼â̼y̼ ̼d̼ự̼n̼g̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼b̼à̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼p̼h̼ố̼ ̼V̼ĩ̼n̼h̼ ̼L̼o̼n̼g̼,̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼b̼à̼ ̼c̼ụ̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼đ̼i̼ ̼x̼i̼n̼ ̼ă̼n̼ ̼q̼u̼a̼n̼h̼ ̼k̼h̼ắ̼p̼ ̼k̼h̼u̼ ̼v̼ự̼c̼,̼ ̼t̼ừ̼ ̼k̼h̼i̼ ̼s̼ự̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼T̼í̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼x̼i̼n̼ ̼n̼g̼h̼ỉ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼đ̼ể̼ ̼c̼h̼ă̼m̼ ̼s̼ó̼c̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼m̼ẹ̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼k̼h̼ổ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼.̼

Facebook Comments Box

Huong Quynh

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: Content is protected !!