X̼ó̼t̼ ̼c̼o̼n̼ ̼c̼h̼ó̼

X̼ó̼t̼ ̼c̼o̼n̼ ̼c̼h̼ó̼

X̼ó̼t̼ ̼c̼o̼n̼ ̼c̼h̼ó̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼h̼a̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼c̼h̼ế̼t̼,̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼t̼ứ̼c̼ ̼g̼i̼ậ̼n̼ ̼l̼a̼o̼ ̼v̼à̼o̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼h̼u̼n̼g̼ ̼c̼h̼a̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼

Th̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼t̼ừ̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼N̼g̼h̼i̼ ̼L̼ộ̼c̼ ̼(̼N̼g̼h̼ệ̼ ̼A̼n̼)̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼h̼ô̼m̼ ̼q̼u̼a̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼n̼à̼y̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼p̼h̼ố̼i̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼b̼ộ̼ ̼p̼h̼ậ̼n̼ ̼p̼h̼á̼p̼ ̼y̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼N̼g̼h̼ệ̼ ̼A̼n̼ ̼t̼i̼ế̼n̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼k̼h̼á̼m̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼t̼ử̼ ̼t̼h̼i̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼A̼n̼h̼ ̼Đ̼à̼o̼ ̼(̼5̼9̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼t̼r̼ú̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼x̼ã̼ ̼N̼g̼h̼i̼ ̼P̼h̼o̼n̼g̼,̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼N̼g̼h̼i̼ ̼L̼ộ̼c̼)̼ ̼đ̼ể̼ ̼x̼á̼c̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼n̼g̼u̼y̼ê̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼d̼ẫ̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼.̼

5̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼Đ̼à̼o̼ ̼đ̼i̼ ̼c̼h̼ơ̼i̼ ̼v̼ề̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼c̼o̼n̼ ̼c̼h̼ó̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼r̼ư̼ợ̼t̼ ̼đ̼u̼ổ̼i̼ ̼2̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼à̼.̼ ̼T̼h̼ấ̼y̼ ̼v̼ậ̼y̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼Đ̼à̼o̼ ̼đ̼ã̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼g̼ậ̼y̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼c̼o̼n̼ ̼c̼h̼ó̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼t̼r̼ậ̼n̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼c̼h̼ế̼t̼.̼ ̼N̼g̼h̼e̼ ̼c̼h̼ó̼ ̼k̼ê̼u̼,̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼A̼n̼h̼ ̼C̼h̼u̼n̼g̼ ̼(̼2̼3̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼Đ̼à̼o̼)̼ ̼l̼ậ̼p̼ ̼t̼ứ̼c̼ ̼c̼h̼ạ̼y̼ ̼r̼a̼,̼ ̼c̼h̼ử̼i̼ ̼b̼ớ̼i̼ ̼b̼ố̼ ̼v̼ì̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼c̼o̼n̼ ̼c̼h̼ó̼.̼ ̼H̼a̼i̼ ̼c̼h̼a̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼o̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼h̼a̼u̼,̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼C̼h̼u̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼r̼a̼ ̼t̼a̼y̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼b̼ố̼.̼

B̼ố̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼c̼h̼ó̼ ̼b̼ị̼ ̼n̼g̼h̼ị̼c̼h̼ ̼t̼ử̼ ̼r̼a̼ ̼t̼a̼y̼ ̼s̼á̼t̼ ̼h̼ạ̼i̼
N̼g̼h̼e̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼ ̼k̼ê̼u̼ ̼c̼ứ̼u̼,̼ ̼b̼à̼ ̼c̼o̼n̼ ̼c̼h̼ò̼m̼ ̼x̼ó̼m̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼h̼ạ̼y̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼Đ̼à̼o̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼B̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼Đ̼a̼ ̼k̼h̼o̼a̼ ̼N̼g̼h̼ệ̼ ̼A̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼t̼r̼ạ̼n̼g̼ ̼n̼g̼u̼y̼ ̼k̼ị̼c̼h̼.̼ ̼S̼a̼u̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼t̼u̼ầ̼n̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼ị̼ ̼ở̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼,̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼d̼o̼ ̼v̼ế̼t̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼q̼u̼á̼ ̼n̼ặ̼n̼g̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼Đ̼à̼o̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼.̼ N̼h̼ậ̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼i̼n̼ ̼b̼á̼o̼,̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼l̼ậ̼p̼ ̼t̼ứ̼c̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼n̼g̼h̼i̼ ̼c̼a̼n̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼A̼n̼h̼ ̼C̼h̼u̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼v̼ề̼ ̼t̼r̼ụ̼ ̼s̼ở̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼k̼h̼a̼i̼.̼ ̼T̼ạ̼i̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼,̼ ̼C̼h̼u̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼h̼ừ̼a̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼b̼ố̼.̼ ̼Đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼A̼n̼h̼ ̼C̼h̼u̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼c̼o̼n̼ ̼ú̼t̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼c̼ó̼ ̼3̼ ̼a̼n̼h̼ ̼e̼m̼.̼ ̼H̼i̼ệ̼n̼ ̼C̼h̼u̼n̼g̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼n̼ấ̼u̼ ̼ă̼n̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼t̼h̼ị̼ ̼x̼ã̼ ̼C̼ử̼a̼ ̼L̼ò̼.̼H̼i̼ệ̼n̼ ̼v̼ụ̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼ ̼l̼à̼m̼ ̼r̼õ̼.

 

B̼ị̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼v̼ì̼.̼.̼.̼ ̼c̼o̼n̼ ̼c̼h̼ó̼,̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼g̼i̼ế̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼í̼n̼h̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ẹ̼

̼B̼ị̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ẹ̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼v̼ì̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼c̼o̼n̼ ̼c̼h̼ó̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼c̼h̼o̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼r̼u̼ộ̼t̼ ̼n̼u̼ô̼i̼,̼ ̼T̼h̼ị̼n̼h̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼d̼a̼o̼ ̼t̼h̼ủ̼ ̼s̼ẵ̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼r̼a̼ ̼đ̼â̼m̼ ̼c̼h̼ế̼t̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼.̼

Kế̼t̼ ̼t̼h̼ú̼c̼ ̼p̼h̼i̼ê̼n̼ ̼t̼ò̼a̼ ̼x̼é̼t̼ ̼x̼ử̼ ̼s̼ơ̼ ̼t̼h̼ẩ̼m̼,̼ ̼T̼A̼N̼D̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼K̼i̼ê̼n̼ ̼G̼i̼a̼n̼g̼ ̼t̼u̼y̼ê̼n̼ ̼p̼h̼ạ̼t̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼á̼o̼ ̼P̼h̼a̼n̼ ̼T̼ấ̼n̼ ̼T̼h̼ị̼n̼h̼ ̼(̼2̼0̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼;̼ ̼n̼g̼ụ̼ ̼p̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼V̼ĩ̼n̼h̼ ̼B̼ả̼o̼,̼ ̼T̼P̼ ̼R̼ạ̼c̼h̼ ̼G̼i̼á̼,̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼K̼i̼ê̼n̼ ̼G̼i̼a̼n̼g̼)̼ ̼7̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼t̼ù̼ ̼v̼ề̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼g̼i̼ế̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼;̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼g̼h̼i̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼s̼ự̼ ̼t̼ự̼ ̼n̼g̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼b̼ồ̼i̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼á̼o̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼h̼ạ̼i̼ ̼l̼à̼ ̼1̼4̼2̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼h̼ỗ̼ ̼t̼r̼ợ̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼d̼ư̼ỡ̼n̼g̼ ̼m̼ẹ̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼q̼u̼á̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼l̼a̼o̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼2̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼/̼t̼h̼á̼n̼g̼. T̼h̼e̼o̼ ̼c̼á̼o̼ ̼t̼r̼ạ̼n̼g̼,̼ ̼H̼u̼ỳ̼n̼h̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼T̼h̼u̼ ̼T̼.̼ ̼(̼3̼1̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼;̼ ̼n̼g̼ụ̼ ̼p̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼V̼ĩ̼n̼h̼ ̼B̼ả̼o̼,̼ ̼T̼P̼ ̼R̼ạ̼c̼h̼ ̼G̼i̼á̼)̼ ̼l̼à̼ ̼g̼á̼i̼ ̼g̼i̼ả̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼v̼à̼ ̼c̼ó̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼h̼ệ̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼í̼n̼h̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼T̼h̼ị̼n̼h̼,̼ ̼c̼ả̼ ̼3̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼c̼h̼u̼n̼g̼ ̼n̼h̼à̼.

B̼ị̼ ̼c̼á̼o̼ ̼P̼h̼a̼n̼ ̼T̼ấ̼n̼ ̼T̼h̼ị̼n̼h̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼p̼h̼i̼ê̼n̼ ̼t̼ò̼a̼
K̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼2̼0̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼1̼0̼-̼6̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼r̼u̼ộ̼t̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼T̼h̼ị̼n̼h̼ ̼t̼ừ̼ ̼T̼P̼ ̼H̼à̼ ̼T̼i̼ê̼n̼ ̼(̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼K̼i̼ê̼n̼ ̼G̼i̼a̼n̼g̼)̼ ̼v̼ề̼ ̼T̼P̼ ̼R̼ạ̼c̼h̼ ̼G̼i̼á̼ ̼k̼ê̼u̼ ̼T̼h̼ị̼n̼h̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼c̼o̼n̼ ̼c̼h̼ó̼ ̼m̼à̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼n̼à̼y̼ ̼đ̼ã̼ ̼n̼u̼ô̼i̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼ó̼ ̼đ̼ể̼ ̼đ̼e̼m̼ ̼v̼ề̼ ̼T̼P̼ ̼H̼à̼ ̼T̼i̼ê̼n̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼n̼u̼ô̼i̼.̼ ̼T̼h̼ị̼n̼h̼ ̼v̼à̼o̼ ̼n̼h̼à̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼c̼o̼n̼ ̼c̼h̼ó̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼r̼u̼ộ̼t̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼đ̼i̼ ̼c̼h̼ơ̼i̼.̼ ̼Đ̼ế̼n̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼2̼3̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼3̼0̼ ̼p̼h̼ú̼t̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼,̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼o̼n̼ ̼c̼h̼ó̼ ̼b̼ị̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼T̼.̼ ̼c̼h̼o̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼T̼h̼ị̼n̼h̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼đ̼e̼m̼ ̼đ̼i̼ ̼b̼á̼n̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼t̼i̼ê̼u̼ ̼x̼à̼i̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼c̼ả̼ ̼2̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼c̼ự̼ ̼c̼ã̼i̼,̼ ̼d̼ẫ̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼ẩ̼u̼ ̼đ̼ả̼ ̼n̼h̼a̼u̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼a̼n̼ ̼n̼g̼ă̼n̼.̼̼ L̼ú̼c̼ ̼n̼à̼y̼,̼ ̼n̼g̼h̼e̼ ̼T̼.̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼h̼o̼ạ̼i̼ ̼c̼h̼o̼ ̼e̼m̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼T̼.̼,̼ ̼T̼h̼ị̼n̼h̼ ̼s̼ợ̼ ̼b̼ị̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼c̼o̼n̼ ̼d̼a̼o̼ ̼t̼h̼ủ̼ ̼s̼ẵ̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼l̼i̼ề̼n̼ ̼b̼ỏ̼ ̼đ̼i̼.

K̼h̼i̼ ̼T̼h̼ị̼n̼h̼ ̼r̼a̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼c̼u̼ố̼i̼ ̼h̼ẻ̼m̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼n̼g̼ờ̼ ̼b̼ị̼ ̼T̼.̼ ̼d̼ù̼n̼g̼ ̼c̼h̼i̼ế̼c̼ ̼b̼ì̼n̼h̼ ̼b̼ằ̼n̼g̼ ̼g̼ố̼m̼ ̼n̼é̼m̼ ̼t̼r̼ú̼n̼g̼ ̼v̼à̼o̼ ̼m̼ặ̼t̼,̼ ̼g̼â̼y̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼í̼c̼h̼ ̼n̼h̼ẹ̼.̼ ̼T̼i̼ế̼p̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼T̼.̼ ̼d̼ù̼n̼g̼ ̼g̼ạ̼c̼h̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼T̼h̼ị̼n̼h̼.̼ ̼T̼ứ̼c̼ ̼g̼i̼ậ̼n̼,̼ ̼T̼h̼ị̼n̼h̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼d̼a̼o̼ ̼g̼i̼ấ̼u̼ ̼s̼ẵ̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼â̼m̼ ̼1̼ ̼n̼h̼á̼t̼ ̼v̼à̼o̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼T̼.̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼b̼ỏ̼ ̼c̼h̼ạ̼y̼.̼ ̼T̼.̼ ̼đ̼u̼ổ̼i̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼5̼0̼ ̼m̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼g̼ụ̼c̼ ̼n̼g̼ã̼,̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼đ̼i̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼.̼ H̼a̼y̼ ̼t̼i̼n̼ ̼T̼.̼ ̼c̼h̼ế̼t̼,̼ ̼T̼h̼ị̼n̼h̼ ̼đ̼i̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼t̼h̼ú̼.

G̼i̼a̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼đ̼i̼ ̼t̼ù̼ ̼v̼ì̼ ̼c̼h̼é̼m̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼r̼ộ̼m̼ ̼c̼h̼ó̼

T̼r̼ầ̼n̼ ̼Đ̼ì̼n̼h̼ ̼V̼ũ̼ ̼(̼2̼1̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼)̼ ̼v̼à̼ ̼L̼ê̼ ̼B̼á̼ ̼M̼ạ̼n̼h̼ ̼(̼2̼9̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼t̼r̼ú̼ ̼Q̼u̼ả̼n̼g̼ ̼N̼a̼m̼)̼ ̼h̼ầ̼u̼ ̼t̼o̼à̼ ̼d̼o̼ ̼t̼r̼u̼y̼ ̼đ̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼c̼h̼é̼m̼ ̼g̼â̼y̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼í̼c̼h̼ ̼4̼4̼%̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼r̼ộ̼m̼ ̼c̼h̼ó̼.̼
̼C̼h̼i̼ề̼u̼ ̼1̼6̼/̼3̼,̼ ̼T̼A̼N̼D̼ ̼Đ̼à̼ ̼N̼ẵ̼n̼g̼ ̼t̼u̼y̼ê̼n̼ ̼á̼n̼ ̼V̼ũ̼ ̼4̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼t̼ù̼,̼ ̼M̼ạ̼n̼h̼ ̼5̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼t̼ù̼ ̼v̼ề̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼G̼i̼ế̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼,̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼ ̼2̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼1̼2̼3̼ ̼B̼ộ̼ ̼L̼u̼ậ̼t̼ ̼H̼ì̼n̼h̼ ̼s̼ự̼.̼ ̼Đ̼â̼y̼ ̼l̼à̼ ̼m̼ứ̼c̼ ̼á̼n̼ ̼g̼i̼ả̼m̼ ̼n̼h̼ẹ̼,̼ ̼t̼h̼ấ̼p̼ ̼d̼ư̼ớ̼i̼ ̼k̼h̼u̼n̼g̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼p̼h̼ạ̼t̼ ̼7̼-̼1̼5̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼t̼ù̼.̼ ̼T̼h̼e̼o̼ ̼c̼á̼o̼ ̼b̼u̼ộ̼c̼,̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼1̼9̼h̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼2̼4̼/̼1̼2̼,̼ ̼H̼u̼ỳ̼n̼h̼ ̼N̼g̼ọ̼c̼ ̼T̼u̼ấ̼n̼ ̼(̼3̼6̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼)̼,̼ ̼r̼ủ̼ ̼T̼ộ̼ ̼(̼c̼h̼ư̼a̼ ̼r̼õ̼ ̼l̼ý̼ ̼l̼ị̼c̼h̼ ̼v̼ì̼ ̼T̼u̼ấ̼n̼ ̼c̼h̼e̼ ̼g̼i̼ấ̼u̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼k̼h̼a̼i̼ ̼b̼á̼o̼)̼ ̼c̼h̼ạ̼y̼ ̼x̼e̼ ̼m̼á̼y̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼p̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼Đ̼i̼ệ̼n̼ ̼N̼a̼m̼ ̼(̼t̼h̼ị̼ ̼x̼ã̼ ̼Đ̼i̼ệ̼n̼ ̼B̼à̼n̼,̼ ̼Q̼u̼ả̼n̼g̼ ̼N̼a̼m̼)̼,̼ ̼d̼ù̼n̼g̼ ̼t̼u̼ý̼p̼ ̼s̼ắ̼t̼ ̼đ̼ậ̼p̼ ̼c̼h̼ế̼t̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼o̼n̼ ̼c̼h̼ó̼.̼ ̼S̼a̼n̼g̼ ̼p̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼Đ̼i̼ệ̼n̼ ̼N̼g̼ọ̼c̼,̼ ̼T̼u̼ấ̼n̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼đ̼ậ̼p̼ ̼c̼h̼ế̼t̼ ̼c̼h̼ó̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼M̼ạ̼n̼h̼.̼ ̼P̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼s̼ự̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼,̼ ̼M̼ạ̼n̼h̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼o̼n̼ ̼d̼a̼o̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼V̼ũ̼ ̼c̼h̼ạ̼y̼ ̼x̼e̼ ̼m̼á̼y̼ ̼đ̼u̼ổ̼i̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼x̼e̼ ̼T̼u̼ấ̼n̼.̼ ̼T̼ộ̼ ̼n̼g̼ồ̼i̼ ̼p̼h̼í̼a̼ ̼s̼a̼u̼ ̼d̼ù̼n̼g̼ ̼b̼ì̼n̼h̼ ̼x̼ị̼t̼ ̼h̼ơ̼i̼ ̼c̼a̼y̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼ấ̼n̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼M̼ạ̼n̼h̼ ̼v̼à̼ ̼V̼ũ̼.̼

B̼ị̼ ̼c̼á̼o̼ ̼V̼ũ̼ ̼v̼à̼ ̼M̼ạ̼n̼h̼ ̼(̼t̼ừ̼ ̼t̼r̼á̼i̼ ̼q̼u̼a̼)̼.̼

Đ̼ế̼n̼ ̼k̼h̼u̼ ̼v̼ự̼c̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼N̼a̼m̼ ̼K̼ỳ̼ ̼K̼h̼ở̼i̼ ̼N̼g̼h̼ĩ̼a̼ ̼(̼q̼u̼ậ̼n̼ ̼N̼g̼ũ̼ ̼H̼à̼n̼h̼ ̼S̼ơ̼n̼,̼ ̼Đ̼à̼ ̼N̼ẵ̼n̼g̼)̼,̼ ̼x̼e̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼T̼u̼ấ̼n̼ ̼l̼a̼o̼ ̼v̼à̼o̼ ̼b̼ụ̼i̼ ̼c̼â̼y̼.̼ ̼T̼ộ̼ ̼n̼h̼a̼n̼h̼ ̼c̼h̼â̼n̼ ̼b̼ỏ̼ ̼c̼h̼ạ̼y̼.̼ ̼T̼u̼ấ̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼M̼ạ̼n̼h̼ ̼c̼ầ̼m̼ ̼d̼a̼o̼ ̼c̼h̼é̼m̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼h̼á̼t̼ ̼v̼à̼o̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼v̼à̼ ̼t̼a̼y̼.̼ ̼H̼a̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼á̼o̼ ̼s̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼ ̼k̼é̼o̼ ̼x̼e̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼T̼u̼ấ̼n̼ ̼v̼à̼ ̼h̼a̼i̼ ̼x̼á̼c̼ ̼c̼h̼ó̼ ̼t̼ừ̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼b̼ụ̼i̼ ̼c̼â̼y̼ ̼r̼a̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼,̼ ̼v̼ứ̼t̼ ̼c̼o̼n̼ ̼d̼a̼o̼ ̼g̼â̼y̼ ̼á̼n̼.̼ ̼K̼h̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼ế̼n̼,̼ ̼V̼ũ̼ ̼n̼h̼ờ̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼h̼o̼ạ̼i̼ ̼b̼á̼o̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼M̼ạ̼n̼h̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼h̼à̼.̼ ̼T̼u̼ấ̼n̼ ̼m̼a̼n̼g̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼í̼c̼h̼ ̼4̼4̼%̼.̼̼H̼Đ̼X̼X̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼,̼ ̼v̼ụ̼ ̼á̼n̼ ̼x̼u̼ấ̼t̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼t̼ừ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼đ̼ậ̼p̼ ̼c̼h̼ế̼t̼ ̼c̼o̼n̼ ̼c̼h̼ó̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼T̼u̼ấ̼n̼.̼ ̼B̼ị̼ ̼c̼á̼o̼ ̼V̼ũ̼ ̼v̼à̼ ̼M̼ạ̼n̼h̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼k̼h̼ẩ̼n̼ ̼k̼h̼a̼i̼ ̼b̼á̼o̼,̼ ̼ă̼n̼ ̼n̼ă̼n̼ ̼h̼ố̼i̼ ̼c̼ả̼i̼ ̼v̼à̼ ̼t̼á̼c̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼b̼ồ̼i̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼T̼u̼ấ̼n̼ ̼3̼0̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼.̼.̼.̼ ̼l̼à̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼t̼i̼ế̼t̼ ̼g̼i̼ả̼m̼ ̼n̼h̼ẹ̼.̼ ̼T̼h̼e̼o̼ ̼H̼Đ̼X̼X̼,̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼t̼r̼ộ̼m̼ ̼c̼h̼ó̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼T̼u̼ấ̼n̼ ̼l̼à̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼c̼h̼ấ̼p̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼,̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼d̼ư̼ ̼l̼u̼ậ̼n̼ ̼b̼ứ̼c̼ ̼x̼ú̼c̼.̼ ̼T̼u̼ấ̼n̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼c̼h̼e̼ ̼g̼i̼ấ̼u̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼.̼ ̼D̼o̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼T̼A̼N̼D̼ ̼Đ̼à̼ ̼N̼ẵ̼n̼g̼ ̼đ̼ề̼ ̼n̼g̼h̼ị̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼t̼h̼ị̼ ̼x̼ã̼ ̼Đ̼i̼ệ̼n̼ ̼B̼à̼n̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼t̼r̼ộ̼m̼ ̼c̼ắ̼p̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼T̼u̼ấ̼n̼,̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼h̼ồ̼ ̼s̼ơ̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼Đ̼à̼ ̼N̼ẵ̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼b̼à̼n̼ ̼g̼i̼a̼o̼.̼

Facebook Comments Box

Huong Quynh

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: Content is protected !!